Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy informatyki 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy informatyki 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy informatyki 2013/2014
Łukasz Sztangret Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Prezentacja przygotowana w oparciu o materiały Danuty Szeligi i Pawła Jerzego Matuszyka

2 Zilog 80 (Z80) – dane techniczne
Na rynku od lipca 1976 8-bitowa magistrala danych 16-bitowa magistrala adresowa Częstotliwość zegara 2.5MHz Zasilanie i poziomy logiczne zgodne ze standardem TTL Prąd zasilania ok. 90mA Rozpraszana moc ok. 1.5W 158 rozkazów Obudowa typu DIL 40 Wbudowany układ odświeżania pamięci

3 Wyprowadzenia zewnętrzne

4 Address Bus, Data Bus Magistrala adresowa: Jednokierunkowa, trójstanowa 16-bitowa szyna adresów służąca do adresowania zarówno pamięci, jak i portów wejścia/wyjścia. Magistrala danych: Dwukierunkowa, trójstanowa 8-bitowa szyna danych służąca do przesyłania wszystkich danych z i do procesora.

5 Magistrala sterująca:
Control Bus Magistrala sterująca: M1 Wyjście procesora. Sygnalizuje wykonanie tzw. pierwszego cyklu maszynowego (M1), w którym procesor pobiera rozkaz z pamięci i go dekoduje. MERQ (ang. memory request) Trójstanowe wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor żąda kontaktu z pamięcią i że szyna adresów zawiera już stabilny adres. IORQ (ang. input-output request) Trójstanowe wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor wykonuje rozkaz we/wy i żąda kontaktu z odpowiednim urządzeniem we/wy oraz że szyna adresów zawiera już stabilny adres. Sygnał jest również generowany jako potwierdzenie przyjścia przerwania.

6 Magistrala sterująca:
Control Bus Magistrala sterująca: RD (ang. read) Trójstanowe wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor będzie czytał dane z pamięci lub urządzeń we/wy. WR (ang. write) Trójstanowe wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor zapisywał dane do pamięci lub portu wyjściowego oraz że, szyna danych zawiera stabilne dane. RFSH (ang. refresh) Wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że dolna połowa szyny adresów zawiera tzw. adres odświeżania i aktywny sygnał MERQ może zostać wykorzystany przez pamięć dynamiczną do wykonania cyklu odświeżania.

7 Magistrala sterująca:
Control Bus Magistrala sterująca: HALT Wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor wykonał rozkaz stopu HALT i przeszedł do stanu martwej pętli. WAIT Wejście procesora. Niski poziom informuje procesor, że pamięć bądź inny układ zewnętrzny nie nadąża za procesorem i żąda wstrzymania pracy procesora na okres jednego lub kilku taktów zegara. RESET Wejście procesora. Niski poziom „kasuje” procesor. Wszystkie wyprowadzenie trójstanowe są w stanie wysokiej impedancji. Po jego zaniku procesor rozpoczyna pracę od początku.

8 Magistrala sterująca:
Control Bus Magistrala sterująca: INT (ang. interrupt request) Wejście procesora – przerwanie maskowalne. Niski poziom (o ile nie zostanie zignorowany) powoduje przerwanie pracy procesora i wykonanie podprogramu obsługi przerwania. NMI (ang. non-maskable interrupt) Wejście procesora – przerwanie niemaskowalne. Sygnał NMI ma pierwszeństwo przed INT i bezwarunkowo przerywa pracę procesora. Reakcja procesora jest wyzwalana opadającym zboczem napięcia.

9 Magistrala sterująca:
Control Bus Magistrala sterująca: BUSRQ (ang. bus request) Wejście procesora – powoduje przejście szyny adresów, danych i innych wyprowadzeń trójstanowych a stan wysokiej impedancji i zawiesza pracę procesora. Sygnał BUSRQ ma wyższy priorytet niż NMI. BUSACK (ang. bus acknowledge) Wyjście procesora – potwierdza przyjęcie sygnału BUSRQ. Informuje urządzenia zewnętrzne, że magistrale danych i adresów są do dyspozycji a praca procesora jest zawieszona.

10 Organizacja wewnętrzna
Schemat logiczny procesora można podzielić na trzy grupy: część sterująca, której zadaniem jest kontrola i sterowanie przepływem informacji w procesorze, w szczególności dekodowanie rozkazów. zespół rejestrów stanowiący wewnętrzną pamięć procesora, główny układ wykonawczy – jednostka arytmetyczno-logiczna (ang. arithmetic-logic unit ALU)

11 Organizacja wewnętrzna
źródło:

12 Rejestry dostępne programowo
Rejestry 8-bitowe: akumulator A (ang. acumulator) rejestr wskaźników stanu F (ang. flag register) podwójne rejestry ogólnego przeznaczenia B, C, D, E, H, L rejestr wektora przerwań I (ang. interrupt vector) licznik odświeżania pamięci R (ang. memory refresh) Rejestry 16-bitowe: rejestr wskaźnika stosu SP (ang. stack pointer) rejestry indeksowe IX, IY (ang. index register) licznik rozkazów PC (ang. program counter) Rejestry 1-bitowe: IFF1, IFF2 (ang. interrupt enable flip-flops)

13 Rejestr wskaźników stanu F
C (ang. carry) – wskaźnik przeniesienia. Jest ustawiany, jeżeli podczas operacji arytmetycznej lub przesunięcia bit równy 1 „wyszedł poza rejestr”. N – wskaźnik odejmowania. Jest ustawiany, jeżeli ostatnio wykonywaną operacją było odejmowanie, zerowany jeśli dodawanie. P/V (ang. parity/overflow) – wskaźnik nadmiaru/parzystości. Jest ustawiany, jeżeli pojawił się nadmiar (operacja arytmetyczna) lub liczba „1”| jest parzysta (operacja logiczna). 7 6 5 4 3 2 1 S Z x H P/V N C

14 Rejestr wskaźników stanu F
H (ang. half-carry) – wskaźnik przeniesienia z bitu nr 3 do bitu nr 4 Z (ang. zero) – wskaźnik zera. Jest ustawiany, jeżeli wynikiem ostatnio wykonywanej operacji jest zero. S (ang. sign) – wskaźnik znaku. Jest to kopia najbardziej znaczącego bitu wyniku operacji, wynosi 1 jeżeli wynikiem operacji jest liczba ujemna. 7 6 5 4 3 2 1 S Z x H P/V N C

15 Cykl rozkazowy Cykl rozkazowy składa się z: Pobrania z pamięci kodu rozkazu począwszy od adresu zawartego w liczniku rozkazów (PC). Dekodowaniu rozkazu i przygotowaniu do wykonania. Wykonania rozkazu, zmianie wartości pamięci lub/i rejestrów procesora. Modyfikacji (zwiększeniu) licznika rozkazów o liczbę zależną od długości rozkazu.

16 Cykl rozkazowy Cykl rozkazowy składa się z jednego lub więcej cykli maszynowych (cykli procesora). Każde odwołanie się do pamięci lub urządzeń we/wy to jeden cykl maszynowy. Cykl maszynowy składa się z kilku cykli (taktów) zegarowych.

17 Cykle rozkazowe Podstawowy cykl pobrania i dekodowania rozkazu, tzw. cykl M1. Cykl zapisu/odczytu pamięci. Cykl zapisu/odczytu urządzeń wejścia/wyjścia. Cykl przyjęcia sygnału BUSRQ. Cykl przyjęcia przerwania maskowalnego. Cykl przyjęcia przerwania niemaskowalnego. Cykl pracy jałowej po wykonaniu rozkazu HALT Cykl zerowania i inicjalizacji pracy procesora po sygnale RESET

18 Cykl M1

19 Cykl odczytu i zapisu pamięci

20 Przerwania Przerwanie nazywamy wymuszone odpowiednim sygnałem sterującym wstrzymanie automatycznego generowania kolejnych adresów rozkazów do wykonania i wywołanie specjalnego podprogramu obsługi. Przed przejściem do procedury obsługi przerwania na stosie zapamiętywana jest wartość rejestru PC.

21 Przerwania Wartości sygnałów NMI i INT są testowane podczas narastającego zbocza ostatniego taktu ostatniego cyklu maszynowego. Przerwanie INT jest zgłaszane niskim poziomem, przerwanie NMI opadającym zboczem. Po przyjęciu przerwania INT rejestry IFF1 oraz IFF2 są zerowane (zablokowanie przerwań). Po przyjęciu przerwania NMI wartość z IFF1 jest kopiowana do IFF2, a IFF1 jest zerowany.

22 Reakcja procesora na przerwanie:
Przerwania Potwierdzenie przyjęcia przerwania jest sygnalizowane sygnałami M1 oraz IORQ. Reakcja procesora na przerwanie: NMI – przeskok pod adres 66(16) INT: tryb 0 – procesor odczytuje stan szyny danych i traktuje go jako kod rozkazu do wykonania tryb 1 – przeskok pod adres 38(16) tryb 2 – przeskok pod adres odczytany z tablicy wektora przerwań

23 INT tryb 2 Procesor odczytuje stan szyny danych i traktuje go jako młodszą połowę adresu, pod którym znajduje się adres procedury obsługi przerwania. Starsza połowa adresu jest w rejestrze I. Tablica wektora przerwań I Data IN Podprogram obsługi przerwania

24 Odłączenie procesora od reszty układu
Po otrzymaniu sygnału BUSRQ procesor przeprowadza w stan wysokiej impedancji szynę adresów i danych oraz wszystkie trójstanowe wyprowadzenia (MERQ, IORQ, RD, WR). Potwierdzeniem odłączenia procesora jest aktywny sygnał BUSACK. Taki stan trwa dopóki sygnał BUSRQ jest aktywny.

25 Tryby adresowania pamięci
Adresowanie rejestru wewnętrznego: LD A,C – przesłanie zawartości rejestru C do A Adresowanie argumentu wbudowanego w rozkaz: LD A,1 – przesłanie wartości 1 do rejestru A Adresowanie bezpośredniego argumentu dwubajtowego: LD BC,1000 – przesłanie wartości 1000 do rejestru BC Adresowanie proste (bezpośrednie): LD (1000),A – przesłanie zawartości rejestru A do pamięci pod adres 1000

26 Tryby adresowania pamięci
Adresowanie pośrednie zawartością rejestru: ADD A,(HL) – dodaj do akumulatora zawartość komórki, której adres znajduje się w rejestrze HL Adresowanie indeksowe: ADD A,(IX+10) – dodaj do akumulatora zawartość 10-tej komórki za adresem zawartym w IX Adresowanie względne: JR 10 – skocz pod adres PC+10 Adresowanie stronnicy zerowej: RST 8 – skocz pod adres 8(16)

27 Tryby adresowania pamięci
Adresowanie pojedynczych bitów: RES 0,A – wyzeruj zerowy bit akumulatora Adresowanie niejawne: SUB 10 – odejmij od akumulatora wartość 10

28 Lista rozkazów Rozkazy Z80 można podzielić na 12 grup:
Rozkazy przesłań jednego bajtu. Rozkazy przesłań dwóch bajtów. Rozkazy wymiany. Jednobajtowe rozkazy arytmetyczne i logiczne. Rozkazy obrotów i przesunięć. Dwubajtowe rozkazy arytmetyczne. Rozkazy przesłań i przeszukiwania bloków bajtów. Rozkazy sterujące stanem procesora. Rozkazy adresujące pojedynczy bity. Rozkazy skoków. Rozkazy wywołań podprogramów i rozkazy powrotów. Rozkazy wejścia/wyjścia.

29 Rozkazy przesłań jednego bajtu
LD d,s Nie ma rozkazu LD (HL),(HL) Kod to rozkaz HALT d,s argument 000 B 001 C 010 D 011 E 100 H 101 L 110 (HL) 111 A 1 d s

30 Rozkazy przesłań jednego bajtu
LD d,n d argument 000 B 001 C 010 D 011 E 100 H 101 L 110 (HL) 111 A d 1 n

31 Rozkazy przesłań dwóch bajtów
LD dd,nn dd argument 00 BC 01 DE 10 HL 11 SP dd 1 nl nh

32 Rozkazy wymiany EX DE,HL – wymienia zawartość pomiędzy rejestrami DE oraz HL EX (SP),HL – wymienia zawartość rejestru HL i wierzchołkiem stosu EX AF,AF’ – wymienia zawartość rejestrów A i F z rejestrami primowanymi EXX – wymienia zawartość rejestrów B, C, D, E, H, L z odpowiednimi rejestrami primowanymi

33 8-bitowe operacje arytmetyczno-logiczne
y={s,n} 1 op s 1 op n s argument 000 B 001 C 010 D 011 E 100 H 101 L 110 (HL) 111 A op operacja 000 ADD A,y 001 ADC A,y 010 SUB A,y 011 SBC A,y 100 AND A,y 101 OR A,y 110 XOR A,y 111 CP A,y

34 Rozkazy przesunięć RL x RR x RLC x RRC x SLA x SRL x SRA x x={A,B,C,D,E,H,L,(HL),(IX+d),(IY+d)}

35 16-bitowe operacje arytmetyczne
ADD HL, p ADC HL, p SBC HL, p gdzie p ∈ {BC, DE, HL, SP} INC p DEC p

36 Rozkazy przesłań HL – adres pierwszego bajtu przesyłanego bloku DE – adres pierwszego bajtu miejsca przeznaczenia BC – liczba bajtów do przesłania LDI (LDD) – ang. load and increment Bajt pamięci adresowany przez HL jest przesyłany pod adres zawarty w DE. Zawartość HL oraz DE są zwiększane. Zawartość BC jest zmniejszana o 1. Zawartość BC jest sprawdzana – jeśli wynosi 0 procesor przechodzi do następnego rozkazu, jeśli nie całość jest powtarzana.

37 Rozkazy przeszukiwania bloku
CPI (CPD) – ang. compare and increment Zawartość bajtu pamięci adresowanego przez HL jest porównywana z A. Jeśli są takie same ustawiana jest flaga Z. Wartość HL jest zwiększana o 1. Wartość BC jest zmniejszana o 1. Jeśli wartość jest równa zero kasowana jest flaga P/V. Sprawdzane są flagi Z oraz P/V.

38 Rozkazy sterujące NOP – ang. no operation HALT – zatrzymanie pracy procesora. Procesor wykonuje rozkaz NOP bez pobierania jego kodu z pamięci ale generuje sygnał RFSH. Wyjście z tego stanu poprzez zerowanie procesora (sygnał RESET) lub przerwanie. DI/EI – ang. disable interrupt/enable interrupt IM 0, IM 1, IM2 – ang. interrput modes

39 Rozkazy skoków JP aa – skok pod adres CALL aa – skok do procedury pod adres (zapamiętywany jest licznik rozkazów PC) RET – powrót z podprogramu

40 Rozkazy skoków warunkowych
JP w,aa – skok pod adres CALL w,aa – skok do procedury pod adres (zapamiętywany jest licznik rozkazów PC) RET w – powrót z podprogramu skrót warunek NZ Z=0 Z Z=1 NC C=0 C C=1 PO P/V=0 PE P/V=1 P S=0 M S=1

41 Rozkazy skoków względnych
JR d – skok o d bajtów JR w,d – skok o d bajtów gdy spełniony jest warunek w DJNZ d – zmniejsz wartość rejestru B i wykonuje skok jeśli B jest różne od zera skrót warunek NZ Z=0 Z Z=1 NC C=0 C C=1

42 Rozkazy bitowe BIT b,r – wartość bitu jest zapisywana we fladze Z SET b,r – ustawienie bitu RES b,r – skasowanie bitu r={A,B,C,D,E,H,L,(HL)}

43 Rozkazy wejścia/wyjścia
IN A,(n) – dana spod adresu n jest ładowana do akumulatora OUT (n),A – wartość akumulatora jest wysyłana pod adres n IN r,(C) – dana spod adresu zawartego w C jest ładowana do rejestru r OUT (C),r – wartość rejestru r jest wysyłana pod adres zapisany w C r={A,B,C,D,E,H,L}

44 Powroty z procedur obsługi przerwań i obsługa stosu
RETI – powrót z procedury obsługi przerwania maskowalnego RETN – powrót z procedury obsługi przerwania niemaskowalnego PUSH qq – odkłada na stos parę rejestrów POP qq – zdejmuje ze stosu parę rejestrów qq={BC, DE, HL, AF}

45 Mnożenie liczb A 03 B 08 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 03 B 08 DE 0005 HL 0000 C Z

46 Mnożenie liczb A 03 B 08 DE 0005 HL 0000 C Z 1 Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 03 B 08 DE 0005 HL 0000 C Z 1

47 Mnożenie liczb A 06 B 08 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 06 B 08 DE 0005 HL 0000 C Z

48 Mnożenie liczb A 03 B 08 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 03 B 08 DE 0005 HL 0000 C Z

49 Mnożenie liczb A 06 B 07 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 06 B 07 DE 0005 HL 0000 C Z

50 Mnożenie liczb A 06 B 07 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 06 B 07 DE 0005 HL 0000 C Z

51 Mnożenie liczb A 0C B 07 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 0C B 07 DE 0005 HL 0000 C Z

52 Mnożenie liczb A 0C B 07 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 0C B 07 DE 0005 HL 0000 C Z

53 Mnożenie liczb A 0C B 06 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 0C B 06 DE 0005 HL 0000 C Z

54 Mnożenie liczb A 0C B 06 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 0C B 06 DE 0005 HL 0000 C Z

55 Mnożenie liczb A 18 B 06 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 18 B 06 DE 0005 HL 0000 C Z

56 Mnożenie liczb A 18 B 06 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 18 B 06 DE 0005 HL 0000 C Z

57 Mnożenie liczb A 18 B 05 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 18 B 05 DE 0005 HL 0000 C Z

58 Mnożenie liczb A 18 B 05 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 18 B 05 DE 0005 HL 0000 C Z

59 Mnożenie liczb A 30 B 05 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 30 B 05 DE 0005 HL 0000 C Z

60 Mnożenie liczb A 30 B 05 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 30 B 05 DE 0005 HL 0000 C Z

61 Mnożenie liczb A 30 B 04 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 30 B 04 DE 0005 HL 0000 C Z

62 Mnożenie liczb A 30 B 04 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 30 B 04 DE 0005 HL 0000 C Z

63 Mnożenie liczb A 60 B 04 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 60 B 04 DE 0005 HL 0000 C Z

64 Mnożenie liczb A 60 B 04 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 60 B 04 DE 0005 HL 0000 C Z

65 Mnożenie liczb A 60 B 03 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 60 B 03 DE 0005 HL 0000 C Z

66 Mnożenie liczb A 60 B 03 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 60 B 03 DE 0005 HL 0000 C Z

67 Mnożenie liczb A C0 B 03 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A C0 B 03 DE 0005 HL 0000 C Z

68 Mnożenie liczb A C0 B 03 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A C0 B 03 DE 0005 HL 0000 C Z

69 Mnożenie liczb A C0 B 02 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A C0 B 02 DE 0005 HL 0000 C Z

70 Mnożenie liczb A C0 B 02 DE 0005 HL 0000 C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A C0 B 02 DE 0005 HL 0000 C Z

71 Mnożenie liczb A 80 B 02 DE 0005 HL 0000 C 1 Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 80 B 02 DE 0005 HL 0000 C 1 Z

72 Mnożenie liczb A 80 B 02 DE 0005 HL 0000 C 1 Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 80 B 02 DE 0005 HL 0000 C 1 Z

73 Mnożenie liczb A 80 B 02 DE 0005 HL C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 80 B 02 DE 0005 HL C Z

74 Mnożenie liczb A 80 B 02 DE 0005 HL C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 80 B 02 DE 0005 HL C Z

75 Mnożenie liczb A 80 B 01 DE 0005 HL C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 80 B 01 DE 0005 HL C Z

76 Mnożenie liczb A 80 B 08 DE 0005 HL 000A C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 80 B 08 DE 0005 HL 000A C Z

77 Mnożenie liczb A 00 B 01 DE 0005 HL 000A C 1 Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 00 B 01 DE 0005 HL 000A C 1 Z

78 Mnożenie liczb A 00 B 01 DE 0005 HL 000A C 1 Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 00 B 01 DE 0005 HL 000A C 1 Z

79 Mnożenie liczb A 00 B 01 DE 0005 HL 000F C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 00 B 01 DE 0005 HL 000F C Z

80 Mnożenie liczb A 00 B 01 DE 0005 HL 000F C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 00 B 01 DE 0005 HL 000F C Z

81 Mnożenie liczb A B 00 DE 0005 HL 000F C Z 1 Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A B 00 DE 0005 HL 000F C Z 1

82 Mnożenie liczb A 00 B DE 0005 HL 000F C Z Mnożna – DE Mnożnik – A
Wynik – A i HL LD HL,0000 LD B,08 E1 ADD HL,HL RLA JR NC,E2 ADD HL,DE ADC A,00 E2 DJNZ E1 RET A 00 B DE 0005 HL 000F C Z

83 Prezentacja udostępniona na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach 3.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści pod warunkiem wskazania autorów jako właścicieli praw do prezentacji oraz zachowania niniejszej informacji licencyjnej tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Tekst licencji dostępny jest na stronie:


Pobierz ppt "Podstawy informatyki 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google