Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia
Mgr Łukasz Matuszczak

2 Makroekonomia I Ćwiczenia
Plan prezentacji: Zasady zaliczenia Program zajęć Czym zajmuje się makroekonomia Rachunki narodowe (zgodne z NSA oraz ESA)

3 Kilka słów o sobie Uzyskanie stopnia mgr w roku 2011 na kierunku Informatyka i Ekonometria WNE UW Rozpoczęcie pracy w Departamencie Statystyki NBP 2012 rok – rozpoczęcie studiów doktoranckich na WNE UW Możliwość kontaktu: Dyżur: Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego (sala 409), Poniedziałek 17:30-18:30 (po uprzednim powiadomieniu mailem) Strona internetowa:

4 Makroekonomia I Ćwiczenia
Ćwiczenia uzupełniają wykład: wykład prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej (poniedziałki 16:45, Aula A), wykład dr Gabrieli Grotkowskiej (środy 11:30, Aula A). Początkowy brak synchronizacji wykładu oraz ćwiczeń Wiedza z ćwiczeń może nie wystarczyć do zaliczenia egzaminu!!!

5 Makroekonomia I Ćwiczenia
Zasady zaliczenia (I) Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym aby przystąpić do egzaminu. Waga ćwiczeń w ogólnej ocenie z przedmiotu wynosi 30% Do zdobycia na ćwiczeniach jest 100 punktów: 10 pkt. kartkówki 60 pkt. kolokwium 20 pkt. projekt zaliczeniowy 10 pkt. Prezentacja projektu Do zaliczenia wystarczy 60 pkt. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności)

6 Makroekonomia I Ćwiczenia
Zasady zaliczenia (II) Omówienie poszczególnych wymagań: Kartkówki: Każdy posiada jedną możliwość poprawki kartkówki Poprawa danej kartkówki odbywa się nie później niż na 2 tygodnie od niezaliczenia kartkówki Kartkówki oceniane są w systemie 0-1 Kolokwium: Kolokwium obejmuje zagadnienia z całego programu ćwiczeń Głównie zadania Mogą pojawić się pytania problemowe

7 Makroekonomia I Ćwiczenia
Zasady zaliczenia (III) Projekt zaliczeniowy: Pierwsza dobra wiadomość: możliwość pisania w grupach (3 osobowe) Porównanie dwóch krajów OECD, z wyjątkiem Polski Należy opracować raport o stanie gospodarki danego kraju z użyciem oficjalnych danych statystycznych oraz z udziałem zdobytej wiedzy Prezentacja i wspólne omówienie na ćwiczeniach (10 i 11)

8 Makroekonomia I Ćwiczenia
Zasady zaliczenia (IV) Projekt zaliczeniowy: Dostępne kraje OECD (Organization for Economic Co-operation and Development): Belgia Hiszpania Niemcy Szwajcaria Chile Islandia Norwegia Szwecja Czechy Izrael Nowa Zelandia Turcja Dania Japonia Polska Węgry Estonia Kanada Portugalia Wielka Brytania Finlandia Korea Południowa Słowacja Włochy Francja Luksemburg Słowenia Grecja Meksyk Stany Zjednoczone

9 Makroekonomia I Ćwiczenia
Zasady zaliczenia (V) Projekt zaliczeniowy: Kwestie formalne: grupy 2-osobowe (ewentualnie 3 osoby), prezentacja danych – wykresy i tabele (nie opisujemy danych, tylko wnioski i podsumowania) podajemy źródła danych, staramy się odnosić dane do sytuacji innych ważnych państw, organizacji – nie żyjemy w odosobnieniu. Termin oddania referatu podany zostanie na następnych zajęciach

10 Przykładowe źródła danych
Polskie: Zagraniczne:

11 Makroekonomia I Ćwiczenia
Zasady zaliczenia (VI) 0 – 59 pkt. Ocena niedostateczna (2) 60 – 70 pkt. Ocena dostateczna (3) 71 – 80 pkt. Ocena dostateczny plus (3,5) 81 – 85 pkt. Ocena dobra (4) 86 – 90 pkt. Ocena dobry plus (4,5) 91 – 99 pkt. Ocena bardzo dobra (5) 100 pkt. Ocena celująca (5!)

12 Makroekonomia I Ćwiczenia
Zasady zaliczenia (VII) Ewentualne pytania co do zasad zaliczenia.

13 Makroekonomia I Ćwiczenia
Przegląd literatury: Obowiązkowa (zalecana przez wykładowców): Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Ekonomia, tom II [Makroekonomia], PWE, Warszawa 2003, Mankiw G., Macroeconomics, 5 ed., Worth Publisher, 2003. Uzupełniająca: Burda M., Wyplosz Ch., Macroeconomics. A European Text, 4 ed., Oxford University Press, 2005, Cieślik A., Brzozowski M., Przewodnik po zadaniach z makroekonomii, WSiP, Warszawa 2004, DornbuschR., Fisher S., Macroeconomics, 8 ed., McGraw-Hill, New York, 2000,

14 Krótkie przedstawienie planu działania
Makroekonomia I Ćwiczenia Krótkie przedstawienie planu działania SNA Keynes IS - LM Pieniądz Rynek Pracy AS -AD Podaż Kapitału

15 Makroekonomia I Ćwiczenia
Niektóre z podstawowych miar PKB/PNN PKB per capita Bezrobocie (aktywni zawodowo itp.) Dynamika wzrostu Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI – human development index)

16 Makroekonomia I Ćwiczenia

17 Makroekonomia I Ćwiczenia
Jakich metod używa się do badania zależności ekonomicznych? Modelowanie: Z czego wynika (skomplikowana rzeczywistość) Badanie zależności Prognozowanie

18 Makroekonomia I Ćwiczenia
Czym zajmuje się Makroekonomia?

19 Makroekonomia I Ćwiczenia
Czym zajmuje się Makroekonomia? Ekspansja Recesja

20 Makroekonomia I Ćwiczenia
Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Założenia wstępne do modelu: brak państwa (rządu) i zagranicy, gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji (w tym nakładami pracy) i dostarczają je przedsiębiorstwom, gospodarstwa domowe są wyłącznymi właścicielami przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa dostarczają dobra i usługi, wszystkie dochody gospodarstw domowych są wydatkowane na dobra i usługi, całkowity przychód ze sprzedaży dóbr i usług jest wydatkowany na czynniki produkcji.

21 Makroekonomia I Ćwiczenia
Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Rynek dóbr finalnych dobra zapłata za dobra zapłata za usługi czynników usługi czynników

22 Makroekonomia I Ćwiczenia
Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Wydatki gospodarstw domowych (C) rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd Wydatki rządowe na dobra i usługi (G) Podatki netto TN Uchylamy założenie o braku rządu

23 Makroekonomia I Ćwiczenia
Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Dodajemy sektor finansowy. C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy kredyty dla przedsiębiorstw $$ Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych (I) TN Oszczędności (S) Finansowanie deficytu budżetowego G –TN

24 Makroekonomia I Ćwiczenia
Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Przychody z eksportu (X) Płatności za import (Z) C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ I G -TN reszta świata [ROW] Saldo Handlu międzynarodowego (X-Z) TN S Otwieramy się na świat

25 Makroekonomia I Ćwiczenia
Rachunki narodowe PKB (ang. GDP): to miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze, zlokalizowane na terytorium danego kraju bez względu na to, kto jest ich właścicielem. Sposoby kalkulacji: wartość wszystkich dóbr finalnych wytworzonych w kraju w danym roku, strumień dochodów czynników produkcji, suma wartości dodanych ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej.

26 Makroekonomia I Ćwiczenia
Rachunki narodowe (I) Podstawowe oznaczenia: PKB – Produkt Krajowy Brutto GDP – Gross Domestic Product C – Konsumpcja (Consumption) S – Oszczędności (Savings) G – wydatki rządowe (Government expenditures) I – Inwestycje brutto X – eksport (eXport) Z – import (bo „I” już zajęte…) NX – eksport netto (Net export) = X-Z T – podatki Te – podatki pośrednie (np. VAT) Td – podatki bezpośrednie (direct tax) TR – transfery (czasem oznaczane jako B) A – amortyzacja A = inwestycje brutto – inwestycje netto = = inwestycje restytucyjne

27 Makroekonomia I Ćwiczenia
Rachunki narodowe (II) Produkt Krajowy Brutto PKB = C + I brutto + G + X – Z = = C + I brutto + G + NX PKB = płace + zyski przedsiębiorstw + + dochody z kapitału (odsetki, dywidendy) + dochody z ziemi + dochody z dzierżawy (czynsz) Produkt Narodowy Brutto (PNB) PNB = PKB + dochody netto z własności za granicą Produkt Narodowy Netto (PNN) PNN = PNB – A = = C + I netto + G + NX + +dochody netto z własności za granicą

28 Makroekonomia I Ćwiczenia
Rachunki narodowe (III) Dochód Narodowy (DN) DN = PNN(ceny rynkowe) –Te+ subsydia przedsiębiorstw = = PNN(w cenach bazowych) = = suma dochodów z czynników produkcji = = PNN(w cenach producenta) Dochód Osobisty DO = DN – zyski niepodzielne korporacji – podatki od tych zysków – składki na ubezpieczenie (ZUS) + TR + odsetki od długu publicznego Dochód Osobisty do Dyspozycji, dochód rozporządzalny (DOD) DOD = DO – Td = C + S

29 Makroekonomia I Ćwiczenia
Rachunki narodowe (II)

30 Makroekonomia I Ćwiczenia (I)
Wydatki = dochody = produkcja Suma odpływów w gospodarce = suma dopływów PKB w cenach bazowych (Y) Y≡ C + S ≡ C + I S ≡ I Wydatki: Y≡ C + I + G – Te + subsydia Dochody: Y ≡ C + S – TR + Td S ≡ (Y + TR – Td) – C Nadwyżka finansowa sektora prywatnego = deficyt finansowy państwa S – I ≡ G + TR – Td – Te

31 Makroekonomia I Ćwiczenia
Tożsamość deficytów bliźniaczych S – I ≡ G + TR – Td – Te –NX NX ≡ Sprywatne – I + SG Nadwyżka finansowa sekt. Prywatnego ↦ deficyt budżetowy państwa / deficyt zagranicy S + Td + Te + Z ≡ I + G + TR + Subsydia + X odpływy ≡ dopływy

32 Makroekonomia I Ćwiczenia
Saldo budżetowe Oszczędności rządowe (SB) SB>0 –nadwyżka SB<0 – deficyt budżetowy SB ≡ SG ≡ Td + Te + ZUS + podatki od zysków niepodzielnych korporacji – G – TR – – subsydia – odsetki od długu publicznego. S-I ≡ - NX + (-SB) ↤ liczymy deficyt!

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google