Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia Mgr Łukasz Matuszczak. Makroekonomia I Ćwiczenia Plan prezentacji: Zasady zaliczenia Program zajęć Czym zajmuje się makroekonomia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia Mgr Łukasz Matuszczak. Makroekonomia I Ćwiczenia Plan prezentacji: Zasady zaliczenia Program zajęć Czym zajmuje się makroekonomia."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia Mgr Łukasz Matuszczak

2 Makroekonomia I Ćwiczenia Plan prezentacji: Zasady zaliczenia Program zajęć Czym zajmuje się makroekonomia Rachunki narodowe (zgodne z NSA oraz ESA)

3 Kilka słów o sobie Uzyskanie stopnia mgr w roku 2011 na kierunku Informatyka i Ekonometria WNE UW Rozpoczęcie pracy w Departamencie Statystyki NBP 2012 rok – rozpoczęcie studiów doktoranckich na WNE UW Możliwość kontaktu: – E-mail: lmatuszczak@wne.uw.edu.pllmatuszczak@wne.uw.edu.pl – Dyżur: Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego (sala 409), Poniedziałek 17:30- 18:30 (po uprzednim powiadomieniu mailem) – Strona internetowa: http://coin.wne.uw.edu.pl/lmatuszczak http://coin.wne.uw.edu.pl/lmatuszczak

4 Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia uzupełniają wykład: wykład prof. dr hab. Urszuli Sztanderskiej (poniedziałki 16:45, Aula A), wykład dr Gabrieli Grotkowskiej (środy 11:30, Aula A). Początkowy brak synchronizacji wykładu oraz ćwiczeń Wiedza z ćwiczeń może nie wystarczyć do zaliczenia egzaminu!!!

5 Makroekonomia I Ćwiczenia Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym aby przystąpić do egzaminu. Waga ćwiczeń w ogólnej ocenie z przedmiotu wynosi 30% Do zdobycia na ćwiczeniach jest 100 punktów: – 10 pkt. kartkówki – 60 pkt. kolokwium – 20 pkt. projekt zaliczeniowy – 10 pkt. Prezentacja projektu Do zaliczenia wystarczy 60 pkt. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) Zasady zaliczenia (I)

6 Makroekonomia I Ćwiczenia Omówienie poszczególnych wymagań: Kartkówki: – Każdy posiada jedną możliwość poprawki kartkówki – Poprawa danej kartkówki odbywa się nie później niż na 2 tygodnie od niezaliczenia kartkówki – Kartkówki oceniane są w systemie 0-1 Kolokwium: – Kolokwium obejmuje zagadnienia z całego programu ćwiczeń – Głównie zadania – Mogą pojawić się pytania problemowe Zasady zaliczenia (II)

7 Makroekonomia I Ćwiczenia Projekt zaliczeniowy: – Pierwsza dobra wiadomość: możliwość pisania w grupach (3 osobowe) – Porównanie dwóch krajów OECD, z wyjątkiem Polski – Należy opracować raport o stanie gospodarki danego kraju z użyciem oficjalnych danych statystycznych oraz z udziałem zdobytej wiedzy – Prezentacja i wspólne omówienie na ćwiczeniach (10 i 11) Zasady zaliczenia (III)

8 Makroekonomia I Ćwiczenia Projekt zaliczeniowy: Dostępne kraje OECD (Organization for Economic Co-operation and Development): Zasady zaliczenia (IV) BelgiaHiszpaniaNiemcySzwajcaria ChileIslandiaNorwegiaSzwecja CzechyIzraelNowa ZelandiaTurcja DaniaJaponia Polska Węgry EstoniaKanadaPortugaliaWielka Brytania FinlandiaKorea PołudniowaSłowacjaWłochy FrancjaLuksemburgSłowenia GrecjaMeksykStany Zjednoczone

9 Makroekonomia I Ćwiczenia Projekt zaliczeniowy: Kwestie formalne: – grupy 2-osobowe (ewentualnie 3 osoby), – prezentacja danych – wykresy i tabele (nie opisujemy danych, tylko wnioski i podsumowania) – podajemy źródła danych, – staramy się odnosić dane do sytuacji innych ważnych państw, organizacji – nie żyjemy w odosobnieniu. Termin oddania referatu podany zostanie na następnych zajęciach Zasady zaliczenia (V)

10 Przykładowe źródła danych Polskie: http://www.stat.gov.pl/gus http://www.nbp.pl/ http://www.stooq.pl/ Zagraniczne: http://data.worldbank.org/ http://www.oecd-ilibrary.org/content/statistics http://stats.oecd.org/ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database http://www.nber.org/data/ http://www.bls.gov/data/ http://www.google.com/publicdata/directory

11 Makroekonomia I Ćwiczenia Zasady zaliczenia (VI)

12 Makroekonomia I Ćwiczenia Ewentualne pytania co do zasad zaliczenia. Zasady zaliczenia (VII)

13 Makroekonomia I Ćwiczenia Przegląd literatury: – Obowiązkowa (zalecana przez wykładowców): Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Ekonomia, tom II [Makroekonomia], PWE, Warszawa 2003, Mankiw G., Macroeconomics, 5 ed., Worth Publisher, 2003. – Uzupełniająca: Burda M., Wyplosz Ch., Macroeconomics. A European Text, 4 ed., Oxford University Press, 2005, Cieślik A., Brzozowski M., Przewodnik po zadaniach z makroekonomii, WSiP, Warszawa 2004, DornbuschR., Fisher S., Macroeconomics, 8 ed., McGraw-Hill, New York, 2000,

14 Krótkie przedstawienie planu działania Makroekonomia I Ćwiczenia SNAKeynes Podaż Kapitału IS - LM AS -ADRynek Pracy Pieniądz

15 Makroekonomia I Ćwiczenia Niektóre z podstawowych miar – PKB/PNN – PKB per capita – Bezrobocie (aktywni zawodowo itp.) – Dynamika wzrostu – Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI – human development index)

16 Makroekonomia I Ćwiczenia

17 Jakich metod używa się do badania zależności ekonomicznych? Modelowanie: – Z czego wynika (skomplikowana rzeczywistość) – Badanie zależności – Prognozowanie

18 Makroekonomia I Ćwiczenia Czym zajmuje się Makroekonomia?

19 Makroekonomia I Ćwiczenia Czym zajmuje się Makroekonomia? Ekspansja Recesja

20 Makroekonomia I Ćwiczenia Założenia wstępne do modelu: brak państwa (rządu) i zagranicy, gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji (w tym nakładami pracy) i dostarczają je przedsiębiorstwom, gospodarstwa domowe są wyłącznymi właścicielami przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa dostarczają dobra i usługi, wszystkie dochody gospodarstw domowych są wydatkowane na dobra i usługi, całkowity przychód ze sprzedaży dóbr i usług jest wydatkowany na czynniki produkcji. Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF)

21 Makroekonomia I Ćwiczenia Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Rynek dóbr finalnych dobra zapłata za dobra dobra zapłata za dobra zapłata za usługi czynników usługi czynników

22 Makroekonomia I Ćwiczenia Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Wydatki gospodarstw domowych (C) rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd Wydatki rządowe na dobra i usługi (G) Podatki netto T N Uchylamy założenie o braku rządu

23 Makroekonomia I Ćwiczenia Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy kredyty dla przedsiębiorstw $$ Inwestycje, wydatki firm na zakup dóbr kapitałowych (I) TNTN Oszczędności (S) Finansowanie deficytu budżetowego G –T N Dodajemy sektor finansowy.

24 Makroekonomia I Ćwiczenia Prosty model ruchu okrężnego w gospodarce (Circular Flow – CF) Przychody z eksportu (X) Płatności za import (Z) C rynek czynników gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa rynek dóbr finalnych rząd G sektor finansowy $$ I G -T N reszta świata [ROW] Saldo Handlu międzynarodo wego (X-Z) TNTN S Otwieramy się na świat

25 Makroekonomia I Ćwiczenia Rachunki narodowe PKB (ang. GDP): to miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze, zlokalizowane na terytorium danego kraju bez względu na to, kto jest ich właścicielem. Sposoby kalkulacji: wartość wszystkich dóbr finalnych wytworzonych w kraju w danym roku, strumień dochodów czynników produkcji, suma wartości dodanych ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej.

26 Makroekonomia I Ćwiczenia Rachunki narodowe (I) Podstawowe oznaczenia: PKB – Produkt Krajowy Brutto GDP – Gross Domestic Product C – Konsumpcja (Consumption) S – Oszczędności (Savings) G – wydatki rządowe (Government expenditures) I – Inwestycje brutto X – eksport (eXport) Z – import (bo I już zajęte…) NX – eksport netto (Net export) = X-Z T – podatki Te – podatki pośrednie (np. VAT) Td – podatki bezpośrednie (direct tax) TR – transfery (czasem oznaczane jako B) A – amortyzacja A = inwestycje brutto – inwestycje netto = = inwestycje restytucyjne

27 Makroekonomia I Ćwiczenia Rachunki narodowe (II) Produkt Krajowy Brutto PKB = C + I brutto + G + X – Z = = C + I brutto + G + NX PKB = płace + zyski przedsiębiorstw + + dochody z kapitału (odsetki, dywidendy) + dochody z ziemi + dochody z dzierżawy (czynsz) Produkt Narodowy Brutto (PNB) PNB = PKB + dochody netto z własności za granicą Produkt Narodowy Netto (PNN) PNN = PNB – A = = C + I netto + G + NX + +dochody netto z własności za granicą

28 Makroekonomia I Ćwiczenia Rachunki narodowe (III) Dochód Narodowy (DN) DN = PNN(ceny rynkowe) –Te+ subsydia przedsiębiorstw = = PNN(w cenach bazowych) = = suma dochodów z czynników produkcji = = PNN(w cenach producenta) Dochód Osobisty DO = DN – zyski niepodzielne korporacji – podatki od tych zysków – składki na ubezpieczenie (ZUS) + TR + odsetki od długu publicznego Dochód Osobisty do Dyspozycji, dochód rozporządzalny (DOD) DOD = DO – Td = C + S

29 Makroekonomia I Ćwiczenia Rachunki narodowe (II)

30 Makroekonomia I Ćwiczenia (I) Wydatki = dochody = produkcja Suma odpływów w gospodarce = suma dopływów PKB w cenach bazowych (Y) Y C + S C + I S I Wydatki: Y C + I + G – Te + subsydia Dochody: Y C + S – TR + Td S (Y + TR – Td) – C Nadwyżka finansowa sektora prywatnego = deficyt finansowy państwa S – I G + TR – Td – Te

31 Makroekonomia I Ćwiczenia S – I G + TR – Td – Te –NX NX S prywatne – I + SG Nadwyżka finansowa sekt. Prywatnego deficyt budżetowy państwa / deficyt zagranicy S + Td + Te + Z I + G + TR + Subsydia + X odpływy dopływy Tożsamość deficytów bliźniaczych

32 Makroekonomia I Ćwiczenia Oszczędności rządowe (SB) SB>0 –nadwyżka SB<0 – deficyt budżetowy SB SG Td + Te + ZUS + podatki od zysków niepodzielnych korporacji – G – TR – – subsydia – odsetki od długu publicznego. S-I - NX + (-SB) liczymy deficyt! Saldo budżetowe

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia Mgr Łukasz Matuszczak. Makroekonomia I Ćwiczenia Plan prezentacji: Zasady zaliczenia Program zajęć Czym zajmuje się makroekonomia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google