Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTY DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH PRZYJAŹŃ WSTĘPEM DO KONSOLIDACJI W OBRĘBIE BRANŻY KOKSOWNICZEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTY DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH PRZYJAŹŃ WSTĘPEM DO KONSOLIDACJI W OBRĘBIE BRANŻY KOKSOWNICZEJ."— Zapis prezentacji:

1 EFEKTY DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH PRZYJAŹŃ WSTĘPEM DO KONSOLIDACJI W OBRĘBIE BRANŻY KOKSOWNICZEJ

2 PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY W POLSCE
Koks produkuje obecnie 7 przedsiębiorstw (obejmujących 10 koksowni), czynnych jest 28 baterii koksowniczych ZK PRZYJAŹŃ - przedsiębiorstwo państwowe (zarząd komisaryczny), ZK ZDZIESZOWICE - sp. z o.o. (91% PHS S.A., 9% TF SILESIA), ZK HTS KRAKÓW - sp. z o.o.(100% PHS S.A.), KK ZABRZE S.A. - jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, ZK WAŁBRZYCH S.A.- jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, HS CZĘSTOCHOWA sp. z o.o. (dzierżawa majątku prod. od Huty Częstochowa S.A.- JSSP), BO - CARBO BYTOM - sp. z o.o. - prywatni udziałowcy.

3 STRUKTURA KRAJOWEJ PRODUKCJI KOKSU

4 STRUKTURA SPRZEDAŻY KOKSU PRZEZ ZK PRZYJAŹŃ

5 STRUKTURA WĘGLA ZUŻYWANEGO PRZEZ ZK PRZYJAŹŃ

6 PRZYCZYNY USTANOWIENIA ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO
Przyczyną wprowadzenia zarządu komisarycznego w Zakładach było gwałtowne załamanie się sytuacji finansowej Zakładów w 1996 r. Kłopoty finansowe Zakładów mają swoje źródło już od momentu utworzenia Zakładów, z uwagi na: Utworzenie ich z ujemnym kapitałem własnym (1989), Spłatę kredytów inwestycyjnych w okresie o najwyższym oprocentowaniu (lata ), Dokończenie budowy Koksowni z własnych środków ( ), Niekorzystne relacje cen węgla i koksu, zwłaszcza od 1993 roku, Brak przeprowadzenia we właściwym czasie restrukturyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa w zakresie obniżki kosztów własnych produkcji. W powyższych uwarunkowaniach wyniki finansowe Zakładów w latach przedstawiały się następująco: (w tys. zł)

7 RESTRUKTURYZACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
Restrukturyzacja wewnętrzna obejmowała: I. Reorganizację Wydziałów Produkcyjnych (uprzednio rozdrobnionych), w celu: utworzenia dużych jednostek produkcyjnych, mających wg założeń Programu Naprawczego pozostać w strukturach Zakładów Koksowniczych PRZYJAŹŃ po naprawie tj.: Wydziału Produkcji Koksu, Wydziału Produkcji Węglopochodnych, Wydziału Energetycznego. Powstałe Wydziały stanowią obecnie główne centra kosztów. Umożliwiło to wdrożenie systemów budżetowania i kontrollingu kosztów. II. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, do których wniesiono następnie aportem zorganizowane części majątku przedsiębiorstwa.

8 EFEKTY RESTRUKTURYZACJI WEWNĘTRZNEJ

9 NOWE PODMIOTY, POWSTAŁE W WYNIKU RESTRUKTURYZACJI
I. Zakład Remontów Mechanicznych sp. z o.o. (udziałowcem został również Krajowy Urząd Pracy – Fundusz Pracy, poprzez podwyższenie gotówką kapitału założycielskiego). Spółka zatrudnia 372 osoby, podstawowy przedmiot działalności to: remonty mechaniczne, elektryczne, budowlane, produkcja części zamiennych i wykonawstwo konstrukcji stalowych, II. Baza Transportu Samochodowego sp. z o.o. zatrudnienie osoby, przedmiot działalności: świadczenie usług przewozu osób i towarów, usługi sprzętem specjalistycznym, utrzymanie dróg i zieleni, wywóz nieczystości, III. Zakład Usług Gospodarczych sp. z o.o. zatrudnienie - 77 osób, przedmiot działalności: administracyjno - gospodarcza, handlowa i gastronomiczna, dozór portierski budynków i parkingu, IV. Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS sp. z o.o. zatrudnienie osób, realizacja dyspozycji wysyłkowych do odbiorców krajowych i zagranicznych, zarządzanie przewozami kolejowymi na terenie całej bocznicy, V. Zakład Analityczno – Badawczy LABOR–KOKS sp. z o.o. zatrudnienie - 88 osób, przedmiot działalności: kontrola jakości surowców, materiałów i wyrobów gotowych, kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości wody i ścieków, ponadto: zlikwidowano dotychczasową Straż Przemysłową a pracowników tej jednostki przekazano do zewnętrznej firmy ochroniarskiej, której zlecono usługę ochrony mienia Zakładów, zlikwidowano komórkę Radców Prawnych, a obsługę prawną Zakładów zlecono zewnętrznej kancelarii prawniczej.

10 EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO
Zmniejszono zatrudnienie z pracowników (koniec lutego 1997 r.) do osób na koniec grudnia 2002 r., czyli o prawie 42%. Planowane zatrudnienie na koniec 2003 r osoby.

11 EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO
Zwiększono wydajność produkcji (w tonach koksu rocznie na jednego zatrudnionego) do 1,25 tys. ton w 2002 r. Planowana wydajność na koniec 2003 r. wyniesie ton/osobę

12 EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO
Zmniejszono znacznie wartość kosztów przerobu netto 1 tony koksu w latach 1999 r. – 2002 r. o blisko 45%. Wykres obrazuje spadek jednostkowych kosztów przerobu w latach Wykonane koszty przerobu w 1999 r. przyjęto jako bazę w wys. 100 punktów procentowych.

13 EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO
Osiągnięto zysk na działalności operacyjnej w roku 2001 (po raz pierwszy od 1992 r.) w wys tys. zł. W roku 2002 zysk operacyjny wyniósł tys. zł.

14 POZOSTAŁE EFEKTY POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

15 RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA PUBLICZNOPRAWNEGO
Korzystając z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. “o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców” (Dz. U. Nr 155, poz. 1287), Zakłady opracowały “Program Restrukturyzacji na lata 2002 – 2006” (pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą przedsiębiorstwa, Ministra Skarbu Państwa oraz zaakceptowany przez organizacje związkowe działające w Zakładach). Złożono wnioski restrukturyzacyjne do następujących instytucji: ZUS Inspektorat w Dąbrowie Górniczej, Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, PFRON Warszawa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej (w zakresie podatku od nieruchomości i opłat ekologicznych), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (w zakresie opłat ekologicznych). Organy restrukturyzacyjne otwarły postępowania - z wyjątkiem opłat ekologicznych. Łączna suma zobowiązań publicznoprawnych objętych restrukturyzacją (do umorzenia po wypełnieniu postępowań) wynosi tys. zł

16 RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH

17 RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA PRZEDSIEBIORSTWA
Zadłużenie ogółem wynosi tys. zł (stan na r.) PUBLICZNOPRAWNE – 26,8% CYWILNOPRAWNE – 73,2% Konwersja na udziały – ugoda (83,9%) Pozostałe zobowiązania do spłaty (9,8%) Dodatkowa ugoda cywilnoprawna (6,3%) Zobowiązania do restrukturyzacji (40,3%) Pozostałe zobowiązania do spłaty (35,8%) Dodatkowe układy ratalne (23,9%)

18 PRZEWIDYWANA STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA SPÓŁKI WIERZYCIELI KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ sp. z o.o.

19 CHRONOLOGIA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ PRYWATYZACYJNYCH

20 OCZEKIWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZDARZENIA
Po pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Planu Restrukturyzacji Zakładów, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyda decyzję o restrukturyzacji na mocy ustawy z dnia 30 października 2002 r. “o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy” (Dz. U. z 2002 r. Nr 213 poz. 1800). Wydanie powyższej decyzji umożliwi sfinalizowanie trwających rokowań prywatyzacyjnych pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa, a Jastrzębską Spółką Węglową S.A., dotyczących prywatyzacji Zakładów Koksowniczych PRZYJAŹŃ. Minister Skarbu Państwa wyda decyzję o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa, poprzez wniesienie do spółki w trybie Art. 39 ust. 1 punkt 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. “o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych”. Zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym ulegnie spółka Koksownia PRZYJAŹŃ sp. z o.o., zawiązana przez Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w dniu 31 lipca 2003 r. Powołany przez Ministra Skarbu Państwa pełnomocnik ds. prywatyzacji wniesie aportem przedsiębiorstwo do spółki Koksownia PRZYJAŹŃ sp. z o.o., finalizując trwające od 1998 r. procedury prywatyzacyjne. Sprywatyzowane przedsiębiorstwo realizować będzie wszczęte postępowania restrukturyzacji zadłużenia publicznoprawnego i cywilnoprawnego.


Pobierz ppt "EFEKTY DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH PRZYJAŹŃ WSTĘPEM DO KONSOLIDACJI W OBRĘBIE BRANŻY KOKSOWNICZEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google