Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFEKTY DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH PRZYJAŹŃ WSTĘPEM DO KONSOLIDACJI W OBRĘBIE BRANŻY KOKSOWNICZEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFEKTY DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH PRZYJAŹŃ WSTĘPEM DO KONSOLIDACJI W OBRĘBIE BRANŻY KOKSOWNICZEJ."— Zapis prezentacji:

1 EFEKTY DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH PRZYJAŹŃ WSTĘPEM DO KONSOLIDACJI W OBRĘBIE BRANŻY KOKSOWNICZEJ

2 PRZEMYSŁ KOKSOWNICZY W POLSCE Koks produkuje obecnie 7 przedsiębiorstw (obejmujących 10 koksowni), czynnych jest 28 baterii koksowniczych ZK PRZYJAŹŃ - przedsiębiorstwo państwowe (zarząd komisaryczny), ZK ZDZIESZOWICE - sp. z o.o. (91% PHS S.A., 9% TF SILESIA), ZK HTS KRAKÓW - sp. z o.o.(100% PHS S.A.), KK ZABRZE S.A. - jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, ZK WAŁBRZYCH S.A.- jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, HS CZĘSTOCHOWA sp. z o.o. (dzierżawa majątku prod. od Huty Częstochowa S.A.- JSSP), BO - CARBO BYTOM - sp. z o.o. - prywatni udziałowcy.

3 STRUKTURA KRAJOWEJ PRODUKCJI KOKSU

4 STRUKTURA SPRZEDAŻY KOKSU PRZEZ ZK PRZYJAŹŃ

5 STRUKTURA WĘGLA ZUŻYWANEGO PRZEZ ZK PRZYJAŹŃ

6 PRZYCZYNY USTANOWIENIA ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO Przyczyną wprowadzenia zarządu komisarycznego w Zakładach było gwałtowne załamanie się sytuacji finansowej Zakładów w 1996 r. Kłopoty finansowe Zakładów mają swoje źródło już od momentu utworzenia Zakładów, z uwagi na: Utworzenie ich z ujemnym kapitałem własnym (1989), Spłatę kredytów inwestycyjnych w okresie o najwyższym oprocentowaniu (lata 1990 -1991), Dokończenie budowy Koksowni z własnych środków (1990 - 1994), Niekorzystne relacje cen węgla i koksu, zwłaszcza od 1993 roku, Brak przeprowadzenia we właściwym czasie restrukturyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa w zakresie obniżki kosztów własnych produkcji. W powyższych uwarunkowaniach wyniki finansowe Zakładów w latach 1990-1996 przedstawiały się następująco: (w tys. zł)

7 RESTRUKTURYZACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Restrukturyzacja wewnętrzna obejmowała: I. Reorganizację Wydziałów Produkcyjnych (uprzednio rozdrobnionych), w celu: utworzenia dużych jednostek produkcyjnych, mających wg założeń Programu Naprawczego pozostać w strukturach Zakładów Koksowniczych PRZYJAŹŃ po naprawie tj.: Wydziału Produkcji Koksu, Wydziału Produkcji Węglopochodnych, Wydziału Energetycznego. Powstałe Wydziały stanowią obecnie główne centra kosztów. Umożliwiło to wdrożenie systemów budżetowania i kontrollingu kosztów. II. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, do których wniesiono następnie aportem zorganizowane części majątku przedsiębiorstwa.

8 EFEKTY RESTRUKTURYZACJI WEWNĘTRZNEJ

9 NOWE PODMIOTY, POWSTAŁE W WYNIKU RESTRUKTURYZACJI I. Zakład Remontów Mechanicznych sp. z o.o. (udziałowcem został również Krajowy Urząd Pracy – Fundusz Pracy, poprzez podwyższenie gotówką kapitału założycielskiego). Spółka zatrudnia 372 osoby, podstawowy przedmiot działalności to: remonty mechaniczne, elektryczne, budowlane, produkcja części zamiennych i wykonawstwo konstrukcji stalowych, II. Baza Transportu Samochodowego sp. z o.o. zatrudnienie - 144 osoby, przedmiot działalności: świadczenie usług przewozu osób i towarów, usługi sprzętem specjalistycznym, utrzymanie dróg i zieleni, wywóz nieczystości, III. Zakład Usług Gospodarczych sp. z o.o. zatrudnienie - 77 osób, przedmiot działalności: administracyjno - gospodarcza, handlowa i gastronomiczna, dozór portierski budynków i parkingu, IV. Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS sp. z o.o. zatrudnienie - 155 osób, realizacja dyspozycji wysyłkowych do odbiorców krajowych i zagranicznych, zarządzanie przewozami kolejowymi na terenie całej bocznicy, V. Zakład Analityczno – Badawczy LABOR–KOKS sp. z o.o. zatrudnienie - 88 osób, przedmiot działalności: kontrola jakości surowców, materiałów i wyrobów gotowych, kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości wody i ścieków, ponadto: zlikwidowano dotychczasową Straż Przemysłową a pracowników tej jednostki przekazano do zewnętrznej firmy ochroniarskiej, której zlecono usługę ochrony mienia Zakładów, zlikwidowano komórkę Radców Prawnych, a obsługę prawną Zakładów zlecono zewnętrznej kancelarii prawniczej.

10 EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO Zmniejszono zatrudnienie z 3 071 pracowników (koniec lutego 1997 r.) do 1 791 osób na koniec grudnia 2002 r., czyli o prawie 42%. Planowane zatrudnienie na koniec 2003 r. - 1 783 osoby.

11 EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO Zwiększono wydajność produkcji (w tonach koksu rocznie na jednego zatrudnionego) do 1,25 tys. ton w 2002 r. Planowana wydajność na koniec 2003 r. wyniesie 1 396 ton/osobę

12 EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO Zmniejszono znacznie wartość kosztów przerobu netto 1 tony koksu w latach 1999 r. – 2002 r. o blisko 45%. Wykres obrazuje spadek jednostkowych kosztów przerobu w latach 1999-2002. Wykonane koszty przerobu w 1999 r. przyjęto jako bazę w wys. 100 punktów procentowych.

13 EFEKTY WDRAŻANIA PROGRAMU NAPRAWCZEGO Osiągnięto zysk na działalności operacyjnej w roku 2001 (po raz pierwszy od 1992 r.) w wys. 9 632 tys. zł. W roku 2002 zysk operacyjny wyniósł 14 370 tys. zł.

14 POZOSTAŁE EFEKTY POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

15 RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA PUBLICZNOPRAWNEGO Korzystając z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287), Zakłady opracowały Program Restrukturyzacji na lata 2002 – 2006 (pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą przedsiębiorstwa, Ministra Skarbu Państwa oraz zaakceptowany przez organizacje związkowe działające w Zakładach). Złożono wnioski restrukturyzacyjne do następujących instytucji: ZUS Inspektorat w Dąbrowie Górniczej, Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, PFRON Warszawa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej (w zakresie podatku od nieruchomości i opłat ekologicznych), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (w zakresie opłat ekologicznych). Organy restrukturyzacyjne otwarły postępowania - z wyjątkiem opłat ekologicznych. Łączna suma zobowiązań publicznoprawnych objętych restrukturyzacją (do umorzenia po wypełnieniu postępowań) wynosi 122 056 tys. zł

16 RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH

17 RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA PRZEDSIEBIORSTWA Zadłużenie ogółem wynosi 1 129 083 tys. zł (stan na 30.06.2003 r.) PUBLICZNOPRAWNE – 26,8%CYWILNOPRAWNE – 73,2% Konwersja na udziały – ugoda (83,9%) Pozostałe zobowiązania do spłaty (9,8%) Dodatkowa ugoda cywilnoprawna (6,3%) Zobowiązania do restrukturyzacji (40,3%) Pozostałe zobowiązania do spłaty (35,8%) Dodatkowe układy ratalne (23,9%)

18 PRZEWIDYWANA STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA SPÓŁKI WIERZYCIELI KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ sp. z o.o.

19 CHRONOLOGIA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ PRYWATYZACYJNYCH

20 OCZEKIWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZDARZENIA Po pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Planu Restrukturyzacji Zakładów, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyda decyzję o restrukturyzacji na mocy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 213 poz. 1800). Wydanie powyższej decyzji umożliwi sfinalizowanie trwających rokowań prywatyzacyjnych pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa, a Jastrzębską Spółką Węglową S.A., dotyczących prywatyzacji Zakładów Koksowniczych PRZYJAŹŃ. Minister Skarbu Państwa wyda decyzję o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa, poprzez wniesienie do spółki w trybie Art. 39 ust. 1 punkt 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym ulegnie spółka Koksownia PRZYJAŹŃ sp. z o.o., zawiązana przez Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w dniu 31 lipca 2003 r. Powołany przez Ministra Skarbu Państwa pełnomocnik ds. prywatyzacji wniesie aportem przedsiębiorstwo do spółki Koksownia PRZYJAŹŃ sp. z o.o., finalizując trwające od 1998 r. procedury prywatyzacyjne. Sprywatyzowane przedsiębiorstwo realizować będzie wszczęte postępowania restrukturyzacji zadłużenia publicznoprawnego i cywilnoprawnego.


Pobierz ppt "EFEKTY DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH PRZYJAŹŃ WSTĘPEM DO KONSOLIDACJI W OBRĘBIE BRANŻY KOKSOWNICZEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google