Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

2 Ogólny model gospodarki światowej, w której odbywa się handel. Bardziej realistyczne założenia Odrzucenie założenia o stałej krańcowej stopie transformacji rosnące koszty alternatywne. Uwzględnienie strony popytowej Społeczne krzywe obojętności. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

3 D. Salvatore, Introduction to International Economics, John Wiley&Sons Inc, 1st Ed., 2005, s. 56. Kraj 2 Kraj 1 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

4 Zasoby produkcji nie są doskonałymi substytutami. Maleje produkt krańcowy. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

5 Różne kombinacje dwóch dóbr, które zapewniają społeczeństwu taki sam poziom satysfakcji. Wyżej położona krzywa = wyższy poziom satysfakcji. Utrzymanie stałej satysfakcji = rezygnacja z konsumpcji Y, by konsumować więcej X (ujemne nachylenie krzywej). Poświęcamy coraz mniej Y, by mieć więcej X = KSS dobra X dobrem Y zmniejsza się (wypukła, spłaszczająca się krzywa). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

6 D. Salvatore, Introduction to International Economics, John Wiley&Sons Inc, 1st Ed., 2005, s. 58. Kraj 1 Kraj 2 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

7 Maksymalna satysfakcja społeczna przy danych możliwościach produkcyjnych. Punkt styczności krzywej możliwości produkcyjnych i społecznej krzywej obojętności. X Y III II I 2009/2010

8 Określona przez kąt nachylenia krzywej, stycznej do krzywej możliwości produkcyjnych w punkcie jej styczności ze społeczną krzywą obojętności. X Y II 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

9 Kraj 1 Kraj 2 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

10 Niższa cena relatywna (koszt alternatywny) dobra w kraju niż za granicą = przewaga komparatywna kraju w produkcji tego dobra. Powinien się specjalizować w jego produkcji. P A < P A (P X / P Y = ¼) (P X / P Y = 4) Specjalizacja w produkcji X Specjalizacja w produkcji Y 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

11 Kraj 1 - przewaga komparatywna w produkcji X – wzrost produkcji dobra X. Y X Kraj 1 Y X Kraj 2 Analogicznie – wzrost produkcji dobra Y w kraju 2. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

12 Niższa cena relatywna (koszt alternatywny) dobra w kraju niż za granicą = przewaga komparatywna kraju w produkcji tego dobra. Powinien się specjalizować w jego produkcji. Ze wzrostem specjalizacji rośnie koszt alternatywny. Specjalizacja będzie postępować do momentu zrównania się relatywnych cen w krajach na poziomie zrównoważenia wymiany handlowej. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

13 Kraj 1 Kraj 2 Eksport Import Eksport 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

14 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

15 W ostatecznych punktach produkcji (B, B) i konsumpcji (E i E) krańcowa stopa transformacji i substytucji zrównują się. Żaden kraj nie specjalizuje się zupełnie w produkcji jednego z dóbr. Bo: rosną koszty alternatywne. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

16 Stany ZjednoczoneSprzęt biurowy i telekomunikacyjny14,8 Korea Pd.Sprzęt biurowy i telekomunikacyjny32,5 ArgentynaŻywność49,6 KuwejtPaliwa92,8 Specjalizacja eksportowa wybranych krajów, 2004 r. (udział wiodącej branży eksportowej w eksporcie ogółem)

17 Podział korzyści z wymiany międzynarodowej 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

18 Miedź Wino 10 5 Niemcy relacja wymienna 2/1 1 Polska relacja wymienna 1/2 0,5 5 1 Większe korzyści Polski Większe korzyści Niemiec 1:1 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

19 J.S. Mill (poł. XIX w.), rozwinięta przez A. Marshalla i F.E. Edgewortha. Wyjaśnia dlaczego korzyści z wymiany nie są dzielone równo. Przyjęcie określonej relacji wymiennej w handlu zależy od popytu i podaży krajów uczestniczących w wymianie. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

20 Miedź Wino 10 5 Niemcy relacja wymienna 2/1 1 Polska relacja wymienna 1/2 5 1 Wzrost popytu Niemiec na miedź Wzrost popytu Polski na wino 1:1 Większe korzyści Niemiec Większe korzyści Polski 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

21 Pokazuje skłonność kraju do importu i eksportu przy określonych cenach relatywnych dóbr. Ilość dobra importowanego, którą kraj żąda w zamian za określoną ilość dobra eksportowanego. Kombinacja krzywej popytu i podaży. Popyt – import. Podaż – eksport. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

22 Kraj 1 Kraj 2 Krzywa oferty kraju 1 Krzywa oferty kraju 2 Krzywa oferty kraju 1 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

23 P F =1/2 D Krzywa oferty kraju 1 Krzywa oferty kraju 2 X 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

24 Terms of trade i ich wpływ na dobrobyt społeczny 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

25 (Cenowe, nominalne) Tot –zmiany cen w eksporcie (P Eks ) / zmiany cen w imporcie (P Im ). RokWskaźnik cen eksportuWskaźnik cen importuTot T 1990=100 1991118,7130,291,2 2003446,8406,4109,9 Między 1990 a 2003 r. ceny eksportowe wzrosły o ok. 10% w stosunku do cen importowych (1990-91 spadek o 9%). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

26 (Ilościowe, realne) Tot – towarowe Tot x indeks wolumenu eksportu w cenach stałych RokWskaźnik cen eksportu Wskaźnik cen importu Wskaźnik dynamiki eksportu Tot D 1990=100 1991118,7130,2130,5119,0 2003446,8406,4142,5156,6 Między 1990 a 2003 r. możliwości importowe kraju (uzależnione dochodami z eksportu) wzrosły o 57% (1990-1991 wzrost o 19%). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

27 Kraje te ogółem doświadczyły spadku towarowych Tot (o ok. 15% w l. 1980-2004). Jednocześnie wolumen eksportu wzrósł tak bardzo, że dochodowe Tot wzrosły. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

28 Towarowe Tot ważone indeksem wydajności pracy w przemyśle produkującym na eksport. Poprawa j.cz. – w porównaniu z okresem wyjściowym za jednostkę pracy wykorzystaną w sektorze eksportowym można sprowadzić więcej dóbr. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

29 Towarowe Tot ważone indeksem wydajności pracy w przemyśle produkującym na eksport oraz przemysłu produkującego na potrzeby importowe (czyli sektor eksportowy w kraju partnera). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

30 Poprawa d.cz. Tot - wymiana czynników produkcji zaangażowanych produkcję eksportową na czynniki produkcji zaangażowane w wytwarzanie dóbr importowanych (eksport partnera) jest dla kraju korzystniejsza niż w okresie wyjściowym. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

31 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

32 1919, Eli Heckscher, The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income (Ekonomisk Tidskrift) 1933, Bertil Ohlin, Interregional and International Trade Istota teorii: Powiązanie kierunków specjalizacji krajów z wielkością posiadanych zasobów czynników produkcji. Ceny relatywne różnią się ( powód do handlu ), bo: Kraje są różnie wyposażone w czynniki produkcji. Dobra różnią się intensywnością zużycia zasobów. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

33 Dwie części teorii: Twierdzenie H-O Kraj będzie eksportował towary, których produkcja wymaga intensywnego zużycia czynnika produkcji relatywnie obfitego w kraju (a przez to i taniego) a importował towary, których produkcja wymaga intensywnego zużycia czynnika relatywnie rzadkiego (i przez to drogiego) w kraju. Przewaga komparatywna i kierunki handlu określone są przez relatywne wyposażenie krajów w czynniki produkcji. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

34 Dwie części teorii: Twierdzenie H-O Twierdzenie o wyrównywaniu się cen czynników produkcji (twierdzenie H-O-S) Handel międzynarodowy prowadzi do wyrównywania się cen jednakowych czynników produkcji między krajami. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

35 Dwa kraje, dwa towary, dwa jednolite czynniki produkcji: praca i kapitał niezbędne do wytworzenia każdego z dóbr (2x2x2). Jedno dobro bardziej pracochłonne, drugie – kapitałochłonne. Identyczne technologie produkcji w obu krajach. Brak korzyści skali. Brak pełnej specjalizacji produkcji. Rynek doskonale konkurencyjny w krajach. Identyczne gusty w krajach. Brak kosztów transportu, barier handlowych i innych przeszkód w wolnym handlu. Brak wolnych czynników produkcji. Doskonała mobilność czynników produkcji w kraju, brak mobilności między krajami. Zrównoważona wymiana handlowa. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

36 Wyposażenie względne (relatywne) – porównywane z wielkością zasobów drugiego czynnika. Obfitość czynnika - określana przez relację kapitału (K) i pracy (L) w obu krajach. Kraj 1 zasobny w pracę: L 1 /K 1 >L 2 /K 2 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

37 Dobro X względnie pracochłonne w stosunku do dobra Y: L x /K x > L y /K y 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

38 Załóżmy, że kraj 1 jest krajem relatywnie obfitym w pracę (L), L 1 /K 1 >L 2 /K 2 a dobro X jest relatywnie pracochłonne L x /K x >L y /K y Krzywa możliwości produkcyjnych kraju 1 będzie spłaszczona w kierunku osi dobra pracochłonnego (X) i szersza niż krzywa kraju 2. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

39 Y X Kraj 1 Y X Kraj 2 Formalizacja modelu H-O Dobro pracochłonne Relatywnie obfity w pracę Relatywnie obfity w kapitał Dobro kapitałochłonne 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

40 Obie krzywe możliwości produkcyjnych - na jednym rysunku. Takie same preferencje społeczne w obu krajach - wspólna społeczna krzywa obojętności. Y X Kraj 1 Kraj 2 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

41 Kraj 1 - niższy koszt alternatywny produkcji dobra X. Specjalizacja w produkcji dobra X. Y X Kraj 2 - niższy koszt alternatywny produkcji dobra Y. Specjalizacja w produkcji dobra Y. Kraj 1 Kraj 2 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

42 Kraj 1 Kraj 2 Kraj 1 Autarkia Handel odzież samochody 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

43 Twierdzenie Heckschera-Ohlina-Samuelsona Otwarcie gospodarek i specjalizacja w produkcji danego dobra = wzrost popytu na czynnik produkcji występujący obficie w kraju = wzrost jego ceny. Spadek produkcji drugiego dobra = spadek popytu na czynnik relatywnie rzadki = spadek jego ceny. Wyrównywanie się cen jednakowych (homogenicznych) czynników produkcji w obu krajach. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

44 Zasoby czynnika mogą być określane nie tylko w jednostkach fizycznych, ale także w relatywnych cenach czynników produkcji. Praca – np. wynagrodzenie (w) Kapitał – np. koszt udostępnienia, stopa procentowa (r). Kraj 1 relatywnie zasobny w pracę: w 1 /r 1 L 2 /K 2 ) Kraj 1 relatywnie zasobny w kapitał: w 1 /r 1 > w 2 /r 2 (L 1 /K 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1218058/3/slides/slide_43.jpg", "name": "Zasoby czynnika mogą być określane nie tylko w jednostkach fizycznych, ale także w relatywnych cenach czynników produkcji.", "description": "Praca – np. wynagrodzenie (w) Kapitał – np. koszt udostępnienia, stopa procentowa (r). Kraj 1 relatywnie zasobny w pracę: w 1 /r 1 L 2 /K 2 ) Kraj 1 relatywnie zasobny w kapitał: w 1 /r 1 > w 2 /r 2 (L 1 /K 1

45 Px/Py PAPA P B= P B PAPA 0 w/r(w/r) 1 (w/r)*(w/r) 2 A B A B 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

46 Wpływ handlu na redystrybucję dochodów wewnątrz gospodarek narodowych. Jak zmienią się realne płace i stopy procentowe (dochody właścicieli pracy i kapitału)? 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

47 Uruchomiony przez handel ruch czynników produkcji prowadzi do: wzrostu realnych dochodów właścicieli czynnika obfitego oraz spadku realnych dochodów właścicieli czynnika rzadkiego. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

48 Kraje wysoko rozwinięte Zasobne w kapitał Handel międzynarodowy wpływa na redukcję dochodów z pracy i wzrost dochodów z kapitału. Pogłębienie różnic dochodowych. Związki zawodowe zwolennikami barier w handlu Jeśli bariery dotyczą dóbr kapitałochłonnych wzrost krajowej produkcji tych dóbr i wzrost ceny kapitału/spadek ceny pracy pogłębienie różnic dochodowych. Kraje rozwijające się Zasobne w pracę Opór rodzimych producentów dóbr kapitałochłonnych (np. samochodów). 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

49 Leontief, dane USA za 1947 r. i późniejsze. Zgodnie z teorią H-O USA (kraj zasobny w kapitał) powinny eksportować dobra kapitałochłonne, importować dobra pracochłonne. Wyniki zaskakujące: Paradoks Leontiefa 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

50 Eksport USA - o ok. 1/3 bardziej pracochłonny niż produkcja w branżach konkurujących z importem. W teście zakładano istnienie dwóch czynników produkcji: pracy i kapitału. Zasoby naturalne, kapitał ludzki – nie wyodrębnione. Potrzebne były dodatkowe założenia dotyczące tego co jest pracą, a co kapitałem. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH

51 Trzeba brać pod uwagę też inne czynniki produkcji Zasoby naturalne, grunty orne, kapitał ludzki. Należy rozdzielić kapitał na kapitał fizyczny (uwzględniany przez Leontiefa) i kapitał ludzki (pominięty). Wymaga dużych nakładów kapitałowych (edukacja, szkolenia, zdrowie) i można eksport pracy wykwalifikowanej uznać jako eksport kapitału. Pominięty wpływ barier handlowych. 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH


Pobierz ppt "Międzynarodowe stosunki gospodarcze I 2009/2010 Dr Andżelika Kuźnar, IMSG, SGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google