Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ; 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ; 2."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych E-mail; funduszepomocowe@wp.pl 2

3 3 P L A N P R E Z E N T A C J I 1 2 3 NOWY PROW INNOWACJE I OZE TROCHĘ SYSTEMATYKI

4 . 4

5 OBSZARY WIEJSKIE OBSZARY WIEJSKIE tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, czyli gminy wiejskie lub części wiejskie gmin miejsko-wiejskich(wieś i małe miasto do 5 tyś. RLM) Mieszkańcy wsi Rolnicy; socjalni, mali (5-15 ha), średni (15-35 ha), gospodarstwa rodzinne (do 300 ha) Przedsiębiorcy rolni, spółki kapitałowe i gospodarstwa kilkuset hektarowe - nawet parę tysięcy (ok. 850 szt. – ok. 7 % całego areału) Rzemiosło i usługi zlokalizowane na obszarach wiejskich Przetwórstwo spożywcze na wsi i na rzecz wsi (płody rolne) 5

6 FORMY WSPARCIA ULGI PODATKOWE ULGI PODATKOWE – ULGA w PODATKU DOCHODOWYM - NOWE TECHNOLOGIE - NOWE TECHNOLOGIE Ustawa z 12.05.2006 r. Dz. U. 107, poz.726 koszty jej zakupu(+ odsetki, + koszty jej wdrożenia itd.) Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nabywając nową technologię może odliczyć od podstawy podatku koszty jej zakupu (+ odsetki, + koszty jej wdrożenia itd.) – 50 % Odliczenia są limitowane i dla przedsiębiorstw MŚP nie mogą przekroczyć – 50 % kwoty wydatków w roku, w którym prawo do odliczenia zostało nabyte. - 30%. Dla pozostałych podatników jest to - 30%. DEFINICJA: Nowa technologia niż 5 lat DEFINICJA: Nowa technologia- jest to wiedza technologiczna materialna i prawna, a szczególnie wyniki badań i prac, stosowana w świecie krócej niż 5 lat i służąca do produkcji nowych bądź udoskonalonych wyrobów w tym OZE 6

7 FORMY WSPARCIA POMOC KRAJOWA POMOC KRAJOWA - kredyty preferencyjne (ARiMR, bez NFOŚiGW), kredyty, 1. KREDYTY 1. KREDYTY z dopłatami do oprocentowania nGP –, (~ 2%), min. na: Budowa, przebudowa, remont mogą być używane !!!Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!!Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne 2.GWARANCJE, PORECZENIA 2.GWARANCJE, PORECZENIA spłaty kredytów bankowych Poręczenie do wysokości 60 % Gwarancja do wysokości 80 % Prowizja jednorazowa od 0,5 % do 2 % 3.Kredyty z częściową spłatą kapitału 3.Kredyty z częściową spłatą kapitału – tylko dla gospodarstw rolny ch 7

8 FORMY WSPARCIA POMOC KRAJOWA I INNE FORMY NFOŚiGW NFOŚiGW – 20 celowych programów krajowych - dystrybucja środków unijnych - środki norweskie i EOG GIS - GIS Green Investment Scheme – redukcja gazów cieplarnianych, PROSUMENT 7 szt. np. SOWA, GAZELA, w przygotowaniu PROSUMENT (do 20 kWe - 40 000 zł/kWe od 20 do 40 kWe - 30 000 zł/kWe) - na 2014 ok. 1 mld PLN POLSEFF POLSEFF - Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej, kredyt lub leasing (180 mln), tylko dla MŚP, nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię OZE - do 1 miliona EURO ZIP ZIP - ZWROTNE INSTRUMENTY POMOCOWE FUNDACJE/STOWARZYSZENIA/BANKI/FUNDUSZE Bank of China FUNDACJE/STOWARZYSZENIA/BANKI/FUNDUSZE Bank of China 8

9 FORMY WSPARCIA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAMY OPERACYJNE – 6 szt. i RPO – 16 szt. ~250 INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH - bezpośrednio w Brukseli 9

10 NOWY PROW 10

11 NOWY PROW OZE w kilku działaniach (4/15) jako preferencja Modernizacja gospodarstw rolnych poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie, poprawy efektywności korzystania z energii w gospodarstwie, zwiększenia wykorzystywania OZE w gospodarstwiezwiększenia wykorzystywania OZE w gospodarstwie, redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie, poprawy sekwestracji węgla w rolnictwie w gospodarstwie. do 60% 50% do 60% k.k. młody rolnik i inwestycji zbiorowych albo, do 50% dla pozostałych 1,5 mln 0,5 mln 200 tys 1,5 mln zł – rozwój produkcji prosiąt/ 0,5 mln zł – na inwestycje związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją na budynki inwentarskie, na pozostałe 200 tys. złoty ch 11

12 NOWY PROW Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Min. Koszty zakupu lub instalacji urządzeń służących poprawie ochrony środowiska Pierwszeństwo dla; - innowacyjności, - ochrony środowiska w tym OZE (z całkowitym zużyciem w projekcie) - przeciwdziałania zmianom klimatu, 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia - MŚP - 2 mln PLN ( dotychczas do 20 mln PLN i bez budowy nowych zakładów) Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi - 2 mln PLN ( dotychczas do 20 mln PLN i bez budowy nowych zakładów) 12

13 NOWY PROW Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych Pierwszeństwo dla: - innowacyjności, - ochrony środowiska, - przeciwdziałania zmianom klimatu; - przeciwdziałania zmianom klimatu; Realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju. 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 złotych 13

14 NOWY PROW Współpraca - EPI Grupa operacyjna na rzecz innowacji jest utworzona przez wymienionych poniżej: - rolnicy i grupy rolników, - posiadacze lasów (o ile nie są rolnikami), - naukowcy, instytuty, jednostki naukowe, - podmioty doradcze, - przedsiębiorcy sektora rolnego lub rolno-spożywczego 100% k.kDo 100% k.k. związanych z kosztami bieżącymi grupy operacyjnej, prowadzeniem prac badawczych i przygotowania planu biznesowego operacji do 50%.Koszty bezpośrednie - inwestycyjne, zakup praw do własności intelektualnej, patentów, licencji do 50%. 10% niż 1 000 000 zł.Koszty ogólne są proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości operacji i mogą stanowić nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 1 000 000 zł. Wysokość pomocy do 10 mln PLNWysokość pomocy do 10 mln PLN 14

15 . INNOWACJE i OZE INNOWACJE i OZE 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA Budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata 2014 - 2020 przyjęty dla całej Unii mniejszy o 10% w stosunku do okresu 2007-2013, Polska ma otrzymać teraz więcej o 1,6 mld euro. Z kwoty 28,6 mld euro - 18,8 mld euro przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie, czyli I filar WPR, a pozostałe - 9,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich - czyli II filar. Przesunięcie 25% środków z II filaru WPR na dopłaty bezpośrednie (I filar WPR). Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich zostaną uzupełnione z budżetu krajowego !!! ~ 5,2 (~6,2 % decyzja rządu~ 5,2 mld EURO z funduszu spójności (~6,2 %) – decyzja rządu 20

21 + POLITYKA SPÓJNOŚCI w latach 2014-2020 na rzecz obszarów wiejskich Podstawowym źródłem wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich to WPR uzupełnione środkami z polityki spójności. Każdy program Każdy program – zarówno krajowy jak i regionalny, będzie wskazywał sposób inwestowania w rozwój obszarów wiejskich (6,3 % całej puli) Obszary wiejskie - jeden z pięciu strategicznych obszarów (inteligentna specjalizacja) Szczególne podejście do Inwestycji związanych z produkcją i dystrybucją OZE oraz ze zwiększaniem efektywności energetycznej. Projekty miękkie, zwiększenie aktywizacji zawodowej, walkę z ubóstwem i wyłączeniem społecznym, szanse edukacyjne (np. byłe PGR). 21

22 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO I: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej - 1,3 (MG i NFOŚiGW) 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiors 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w sektorze publicznym 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach nap. 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, gł. w miastach Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o 4.7 Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną popyt na użytkową energię cieplną II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – 3,5 III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali UE - 14,7 IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej – 2,8 V: Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego – 0,6 VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – 0,4 VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – 0,5 VIII: Pomoc techniczna - 0,3 Dotacja 85% (MŚP)Dotacja 85% (MŚP) 22

23 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - 8,61 mld euro. 3.1 wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (ok. 41 %), 3.2 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, 3.3 wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 3.4 zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 3.5 pomoc techniczna. 23

24 Zmierzch dotychczasowych form dotacji Zmierzch dotychczasowych form dotacji - więcej form np. ZIP ale i kilka programów TYLKO - dla rolnika/przetwórcy dotacja nie TYLKO z MRiRW/ARiMR NIE indywidualny odbiorca tylko NIE indywidualny odbiorca tylko np. grupa lub partnerstwo na rzecz … NIE nowopowstały twór ale działający min. 12 m. 0,5 mld EURO WYŁĄCZNIE z funduszu spójności na ; ~ 0,5 mld EURO WYŁĄCZNIE z funduszu spójności na ; - przetwórstwo spożywcze, - rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, akwakultura - tzw. Inteligentne specjalizacje w tym OZE 24.

25 . połowa 11 W Niemczech połowa zielonej energii produkowana jest w domach z czego 11 % w gospodarstwach rolnych. W Polsce (brak wiarygodnych danych) jest to też możliwe, gdy upowszechni się produkcja prądu np. z promieni słonecznych, małych wiatraków, biomasy czy małych biogazowni Grozi nam blackout? Za kilka lat w całym kraju może brakować prądu. Resort gospodarki wyliczył, że pierwsze niewielkie niedobory mocy mogą się pojawić już w szczycie zimowym 2015 r., ale najcięższa zima czeka nas w 2017 roku, kiedy brakować będzie ok. 1100 MW. 25

26 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów Dotacje w praktyce. 26

27 Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl... Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiego rolnictwa …. Poznań, 30 stycznia 2014 r. 27


Pobierz ppt "1. Prezentację prowadzi: Wiesław Wasilewski Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ; 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google