Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA „Bioenergia w rolnictwie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA „Bioenergia w rolnictwie”"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA „Bioenergia w rolnictwie”
Możliwości finansowania inwestycji OZE na obszarach wiejskich – DOTACJE w PRAKTYCE Poznań, 30 stycznia 2014 r.

2 Prezentację prowadzi:
Wiesław Wasilewski konsultant ds. pozyskiwania funduszy pomocowych ;

3 P L A N P R E Z E N T A C J I TROCHĘ SYSTEMATYKI NOWY PROW
1 TROCHĘ SYSTEMATYKI 2 NOWY PROW 3 INNOWACJE I OZE

4 . TROCHĘ SYSTEMATYKI

5 OBSZARY WIEJSKIE tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, czyli gminy wiejskie lub części wiejskie gmin miejsko-wiejskich(wieś i małe miasto do 5 tyś. RLM) Mieszkańcy wsi Rolnicy; socjalni, mali (5-15 ha), średni (15-35 ha), gospodarstwa rodzinne (do 300 ha) Przedsiębiorcy rolni, spółki kapitałowe i gospodarstwa kilkuset hektarowe - nawet parę tysięcy (ok. 850 szt. – ok. 7 % całego areału) Rzemiosło i usługi zlokalizowane na obszarach wiejskich Przetwórstwo spożywcze na wsi i na rzecz wsi (płody rolne)

6 ULGA w PODATKU DOCHODOWYM
FORMY WSPARCIA ULGI PODATKOWE – ULGA w PODATKU DOCHODOWYM - NOWE TECHNOLOGIE Ustawa z r. Dz. U. 107, poz.726 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nabywając nową technologię może odliczyć od podstawy podatku koszty jej zakupu (+ odsetki, + koszty jej wdrożenia itd.) Odliczenia są limitowane i dla przedsiębiorstw MŚP nie mogą przekroczyć – 50 % kwoty wydatków w roku, w którym prawo do odliczenia zostało nabyte. Dla pozostałych podatników jest to - 30%. DEFINICJA: Nowa technologia- jest to wiedza technologiczna materialna i prawna, a szczególnie wyniki badań i prac, stosowana w świecie krócej niż 5 lat i służąca do produkcji nowych bądź udoskonalonych wyrobów w tym OZE

7 FORMY WSPARCIA POMOC KRAJOWA - kredyty preferencyjne (ARiMR, bez NFOŚiGW) , kredyty, KREDYTY z dopłatami do oprocentowania nGP – , (~ 2%), min. na: Budowa, przebudowa, remont Zakup i instalacja maszyn – mogą być używane !!! Zakup budynków i budowli !!! Infrastruktura techniczna w tym ochrony środowiska Komputery i oprogramowanie Koszty ogólne GWARANCJE, PORECZENIA spłaty kredytów bankowych Poręczenie do wysokości 60 % Gwarancja do wysokości 80 % Prowizja jednorazowa od 0,5 % do 2 % Kredyty z częściową spłatą kapitału – tylko dla gospodarstw rolnych

8 FORMY WSPARCIA POMOC KRAJOWA I INNE FORMY NFOŚiGW
– 20 celowych programów krajowych - dystrybucja środków unijnych - środki norweskie i EOG - GIS Green Investment Scheme – redukcja gazów cieplarnianych, 7 szt. np. SOWA, GAZELA, w przygotowaniu PROSUMENT (do 20 kWe zł/kWe od 20 do 40 kWe zł/kWe) - na 2014 ok. 1 mld PLN POLSEFF - Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej, kredyt lub leasing (€180 mln), tylko dla MŚP, nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię OZE - do 1 miliona EURO ZIP - ZWROTNE INSTRUMENTY POMOCOWE FUNDACJE/STOWARZYSZENIA/BANKI/FUNDUSZE Bank of China

9 FORMY WSPARCIA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
PROGRAMY OPERACYJNE – 6 szt. i RPO – 16 szt. ~250 INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH - bezpośrednio w Brukseli

10 NOWY PROW

11 NOWY PROW OZE w kilku działaniach (4/15) jako preferencja
Modernizacja gospodarstw rolnych poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie, poprawy efektywności korzystania z energii w gospodarstwie, zwiększenia wykorzystywania OZE w gospodarstwie, redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie, poprawy sekwestracji węgla w rolnictwie w gospodarstwie. do 60% k.k. młody rolnik i inwestycji zbiorowych albo, do 50% dla pozostałych 1,5 mln zł – rozwój produkcji prosiąt/ 0,5 mln zł – na inwestycje związane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją na budynki inwentarskie, na pozostałe 200 tys. złotych

12 NOWY PROW Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Min. Koszty zakupu lub instalacji urządzeń służących poprawie ochrony środowiska Pierwszeństwo dla; - innowacyjności, - ochrony środowiska w tym OZE (z całkowitym zużyciem w projekcie) - przeciwdziałania zmianom klimatu, 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia - MŚP Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi - 2 mln PLN (dotychczas do 20 mln PLN i bez budowy nowych zakładów)

13 NOWY PROW Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
Pierwszeństwo dla: - innowacyjności, - ochrony środowiska, - przeciwdziałania zmianom klimatu; Realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju. 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi złotych

14 NOWY PROW Współpraca - EPI Wysokość pomocy do 10 mln PLN
Grupa operacyjna na rzecz innowacji jest utworzona przez wymienionych poniżej: - rolnicy i grupy rolników, - posiadacze lasów (o ile nie są rolnikami), - naukowcy, instytuty, jednostki naukowe, - podmioty doradcze, - przedsiębiorcy sektora rolnego lub rolno-spożywczego Do 100% k.k. związanych z kosztami bieżącymi grupy operacyjnej, prowadzeniem prac badawczych i przygotowania planu biznesowego operacji Koszty bezpośrednie - inwestycyjne, zakup praw do własności intelektualnej, patentów, licencji do 50%. Koszty ogólne są proporcjonalne do zakresu planu operacyjnego oraz wartości operacji i mogą stanowić nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż zł. Wysokość pomocy do 10 mln PLN

15 . INNOWACJE i OZE

16

17

18

19

20 WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
Budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata przyjęty dla całej Unii mniejszy o 10% w stosunku do okresu , Polska ma otrzymać teraz więcej o 1,6 mld euro. Z kwoty 28,6 mld euro - 18,8 mld euro przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie, czyli I filar WPR, a pozostałe - 9,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich - czyli II filar. Przesunięcie 25% środków z II filaru WPR na dopłaty bezpośrednie (I filar WPR). Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich zostaną uzupełnione z budżetu krajowego !!! ~ 5,2 mld EURO z funduszu spójności (~6,2 %) – decyzja rządu

21 + POLITYKA SPÓJNOŚCI w latach 2014-2020 na rzecz obszarów wiejskich
Podstawowym źródłem wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich to WPR uzupełnione środkami z polityki spójności. Każdy program – zarówno krajowy jak i regionalny, będzie wskazywał sposób inwestowania w rozwój obszarów wiejskich (6,3 % całej puli) Obszary wiejskie - jeden z pięciu strategicznych obszarów (inteligentna specjalizacja) Szczególne podejście do Inwestycji związanych z produkcją i dystrybucją OZE oraz ze zwiększaniem efektywności energetycznej. Projekty miękkie, zwiększenie aktywizacji zawodowej, walkę z ubóstwem i wyłączeniem społecznym, szanse edukacyjne (np. byłe PGR).

22 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
I: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej - 1,3 (MG i NFOŚiGW) 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w sektorze publicznym 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach nap. 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, gł. w miastach 4.7 Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – 3,5 III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali UE - 14,7 IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej – 2,8 V: Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego – 0,6 VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – 0,4 VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – 0,5 VIII: Pomoc techniczna - 0,3 Dotacja 85% (MŚP)

23 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - 8,61 mld euro.
3.1 wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe (ok. 41 %), 3.2 wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, 3.3 wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw 3.4 zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 3.5 pomoc techniczna.

24 . Zmierzch dotychczasowych form dotacji
- więcej form np. ZIP ale i kilka programów - dla rolnika/przetwórcy dotacja nie TYLKO z MRiRW/ARiMR NIE indywidualny odbiorca tylko np. grupa lub partnerstwo na rzecz … NIE nowopowstały twór ale działający min. 12 m. ~ 0,5 mld EURO WYŁĄCZNIE z funduszu spójności na; - rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, akwakultura - tzw. Inteligentne specjalizacje w tym OZE

25 . W Niemczech połowa zielonej energii produkowana jest w domach z czego 11 % w gospodarstwach rolnych. W Polsce (brak wiarygodnych danych) jest to też możliwe, gdy upowszechni się produkcja prądu np. z promieni słonecznych, małych wiatraków, biomasy czy małych biogazowni Grozi nam blackout? Za kilka lat w całym kraju może brakować prądu. Resort gospodarki wyliczył, że pierwsze niewielkie niedobory mocy mogą się pojawić już w szczycie zimowym 2015 r., ale najcięższa zima czeka nas w 2017 roku, kiedy brakować będzie ok MW.

26 Więcej informacji o tej tematyce w cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”
.

27 Dziękuję za uwagę: Wiesław Wasilewski funduszepomocowe@wp.pl
... Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy skromny udział w radykalnej zmianie oblicza polskiego rolnictwa …. Poznań, 30 stycznia 2014 r.


Pobierz ppt "KONFERENCJA „Bioenergia w rolnictwie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google