Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312"— Zapis prezentacji:

1 dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312 www.fem.put.poznan.pl Piotr.Lubinski@PUT.Poznan.PL

2 zasady i etapy realizacji projektu dyplomowego formalna strona projektu dyplomowego kryteria oceny projektu dyplomowego kryteria obrony projektu dyplomowego metoda projektu praktyczny i teoretyczny problem badawczy metody i techniki badawcze rodzaje i opracowanie materia ł ów ź ród ł owych prezentacja wst ę pnego planu realizacji projektu dyplomowego

3 grupa studencka (2-4 osobowa) przygotowuje wst ę pny/próbny plan realizacji projektu dyplomowego - propozycja: tytu ł projektu cele i zakres projektu najwa ż niejsze zadania oraz czas i warunki ich wykonania sposób monitorowania wykonywanych zada ń i ewaluacji (oceny tego co zosta ł o wykonane) analiz ę mo ż liwo ś ci wykonania projektu w praktyce (co u ł atwi wykonanie projektu, jakie trudno ś ci mog ą si ę pojawi ć w trakcie prac i jak sobie z nimi poradzi ć ) metody i techniki badawcze s ł u żą ce realizacji projektu propozycje zasad dzia ł ania grupy, w tym komunikacj ę pomi ę dzy cz ł onkami grupy

4 Student ko ń cz ą cy studia pierwszego stopnia zobowi ą zany jest do przygotowania projektu dyplomowego, którym mo ż e by ć rozwi ą zanie lub koncepcja rozwi ą zania problemu praktycznego lub teoretycznego z zakresu studiowanego kierunku

5 Przyk ł ady projektu dyplomowego: projekt eksperymentu opracowanie modelu opracowanie i analiza wyników bada ń koncepcja wykorzystania analiz i wyników bada ń case study opracowanie oprogramowania projekt techniczny studium porównawcze / ewolucyjne

6 strona tytu ł owa spis tre ś ci streszczenie wprowadzenie (cel i zakres projektu, uzasadnienie wyboru problemu) opis problemu (diagnoza sytuacji w uj ę ciu praktycznym i teoretycznym) metody i techniki badawcze (wykorzystywane na potrzeby projektu) przyj ę te rozwi ą zanie (opis i uzasadnienie) wnioski bibliografia za łą czniki (zale ż nie od charakteru projektu, obowi ą zkowo harmonogram prac nad projektem)

7 w semestrze IV, Studenci zapoznaj ą si ę z zasadami przygotowania projektu dyplomowego (przed rozpocz ę ciem prac nad projektem dyplomowym) pod koniec semestru IV Studenci dokonuj ą wyboru grupy seminaryjnej (zasady wyboru b ę d ą dost ę pne w Extranecie) podczas V i VI semestru studiów (logistyka in ż ynierska semestry V, VI i VII) studenci uczestnicz ą w wybranym Seminarium dyplomowym, w ramach którego przygotowuj ą projekty dyplomowe

8 studencka grupa projektowa dokonuje wyboru problematyki projektowej w porozumieniu z promotorem - przedstawiaj ą c kilka propozycji projekty przygotowywane s ą przez studentów w zespo ł ach 2-3 osobowych lub w uzasadnionych przypadkach indywidualnie - pod kierunkiem promotora w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si ę zmiany w sk ł adzie grupy projektowej (za pisemn ą zgod ą promotora/dziekana)

9 tryb prac nad projektem zatwierdza promotor oceny projektu dokonuje promotor i recenzent zgodnie z przyj ę tymi kryteriami ś rednia arytmetyczna ocen projektu dyplomowego (promotora i recenzenta) stanowi 20% ostatecznego wyniku studiów wpisanego na dyplomie

10 problem badawczy przyj ę te rozwi ą zanie metody i techniki wykorzystane do rozwi ą zania problemu wymogi formalne indywidualna praca Studenta

11 Problem badawczy poprawno ść sformu ł owania problemu odpowiada na zapotrzebowanie praktyki / teorii wskazuje na potencjalne potrzeby oryginalno ść, z ł o ż ono ść, aktualno ść problemu badawczego

12 Przyj ę te rozwi ą zanie rozpoznanie i uwzgl ę dnienie uwarunkowa ń maj ą cych wp ł yw na rozwi ą zanie problemu kompleksowo ść proponowanych rozwi ą za ń mo ż liwo ść zastosowania spójno ść projektu oryginalno ść rozwi ą za ń poprawno ść sformu ł owanych wniosków i ustale ń uzasadnienie wyboru wariantu rozwi ą zania problemu wp ł yw projektu na otoczenie gospodarcze i spo ł eczne

13 Metody i techniki wykorzystane do rozwi ą zania problemu adekwatno ść doboru metod, technik i narz ę dzi do problemu umiej ę tno ść poprawnego wykorzystania metod, technik i narz ę dzi dobór i wykorzystanie ź róde ł

14 Wymogi formalne poprawno ść j ę zykowa poprawno ść redakcyjna (b łę dy korektorskie, b łę dy edycyjne i..ortograficzne) przestrzeganie standardów edycyjnych

15 Indywidualna praca Studenta opinia promotora w oparciu o opini ę cz ł onków zespo ł u projektowego: realizacja harmonogramu dzia ł a ń zaanga ż owanie Studenta systematyczno ść odpowiedzialno ść (wywi ą zywanie si ę z powierzonych zada ń i etyka pracy)

16 kryterium oceny projektuwaga kryterium Problem badawczy …. x 0,1 = …. Przyj ę te rozwi ą zanie …. x 0,4 = …. Metody i techniki wykorzystane do rozwi ą zania problemu …. x 0,1 = …. Wymogi formalne …. x 0,1 = …. Indywidualna praca Studenta …. x 0,3 = …. suma ………… ocena..………..

17 wyliczona warto ść ocena s ł ownieocena cyfr ą do 2,99niedostateczny2 od 3,00 do 3,24dostateczny3 od 3,25 do 3,74dostateczny plus3+ od 3,75 do 4,24dobry4 od 4,25 do 4,74dobry plus4+ od 4,75bardzo dobry5

18 obrona odbywa si ę podczas egzaminu dyplomowego i obejmuje prezentacj ę projektu oraz odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej prezentacja projektu odbywa si ę zgodnie z przyj ę tymi standardami obrona projektu oceniana jest zgodnie przyj ę tymi kryteriami ka ż dy Student oceniany jest indywidualnie ocena z obrony projektu dyplomowego stanowi 20% ostatecznego wyniku studiów wpisanego na dyplomie

19 prezentacja argumentacja formu ł owanie wniosków wykorzystanie wiedzy

20 Prezentacja struktura wypowiedzi komunikatywno ść wykorzystanie czasu prezentacji (organizacja) sposób opracowania materia ł ów wizualnych

21 Argumentacja dobór rzeczowych przes ł anek wypowiedzi opieranie si ę na w ł a ś ciwych danych ź ród ł owych umiej ę tno ść skoncentrowania si ę na istotnych elementach podejmowanego problemu konsekwencja / logiczno ść wypowiedzi

22 Formu ł owanie wniosków wyczerpuj ą ce wnioski logiczna poprawno ść wniosków Wykorzystanie wiedzy umiej ę tno ść wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów

23 kryterium oceny obronywaga kryterium prezentacja …. X 0,4 = …. argumentacja …. X 0,4 = …. Formu ł owanie wniosków …. X 0,1 = …. Wykorzystanie wiedzy ze studiów …. X 0,1 = …. suma ………… ocena …………

24 faza orientacji faza konfrontacji i eksploatacji ró ż nic faza wspó ł pracy faza ko ń czenia

25 okres formowania – poznawania si ę cz ł onków grupy, wst ę pnej cz ę sto pobie ż nej autoprezentacji, okre ś lania zasad i celów funkcjonowania grupy, prze ł amania barier psychologicznych, ustalenie relacji wobec innych uczestników grupy oraz w ł asnego miejsca w grupie w tej fazie wy ł ania si ę lider oraz podstawowe role spo ł eczne, grupa nie realizuje zada ń twórczych, uczestnicy staraj ą si ę znajdowa ć podobie ń stwa i niwelowa ć ró ż nice, nie s ą ujawniane wzajemne niech ę ci, obawy i niepokoje, relacje pomi ę dzy cz ł onkami maj ą oficjalny charakter nast ę puje integracja grupy najcz ęś ciej wokó ł celów i/lub problemów; rozmowy dotycz ą raczej obaw grupy - nie emocji; grupa unika wzrostu napi ę cia, które roz ł adowywane jest w konwencjonalny sposób (np. ś miech) celem grupy jest poznanie si ę, rozpoznanie zasad, norm, granic, ról, koalicji oraz budowanie poczucia bezpiecze ń stwa

26 bardzo dynamiczny okres kiedy grupa eksperymentuje, ś cieraj ą si ę cele i interesy jednostkowe, toczy si ę walka o w ł adz ę i pozycje w grupie etapy: ogólne zak ł opotanie, opór, opis dawnych odczu ć, wyra ż enie nieprzyjemnych emocji wobec trenera i cz ł onków grupy, powstaj ą podgrupy (ró ż ne powody i zasady) nast ę puje spadek zaufania i poczucia bezpiecze ń stwa; uczestnicy bardziej jawnie wyra ż aj ą nadzieje na uzyskanie sympatii innych oraz obawiaj ą si ę odrzucenia; nast ę puje destabilizacja pierwotnych ról w grupie, mog ą powsta ć nowe role, pomy ś lny rozwój grupy powoduje zanik ról destruktywnych celem grupy jest testowanie granic, ustalanie norm, badanie autentyczno ś ci uczestników, zdobycie poczucia bezpiecze ń stwa i wzajemnego zaufania, konstruktywne rozwi ą zywanie konfliktów i antagonizmów oraz ustalenie swojej pozycji i w ł asnych potrzeb; w efekcie ko ń cowym znacznie wzrasta spójno ść grupy

27 okres ujednolicania funkcjonowania grupy ko ń czy si ę normalizacj ą jej dzia ł alno ś ci, kiedy na nowo zostan ą ustanowione wspólne cele i warto ś ci; nast ę puje ustabilizowanie wewn ę trznej struktury grupy, rozwija si ę grupowa solidarno ść, zaufanie i wspó ł praca, wzrasta poziom otwarto ś ci, pojawiaj ą si ę twórcze pomys ł y, zapa ł i energia do pracy uczestnicy grupy s ą w mniejszym stopniu osadzeni tylko w jednej roli, s ą bardziej niezale ż ni od trenera i postrzegaj ą go bardziej realistycznie celem grupy w tej fazie jest integracja poprzez m.in. wspóln ą realizacj ę zada ń, obecno ść w grupie oraz osi ą ganie z tego powodu satysfakcji, zwi ę kszenie produktywno ś ci zespo ł u oraz równoleg ł e zaspokajanie potrzeb jednostek i grupy

28 w grupach, które maj ą z góry wyznaczony czas trwania, okres ko ń czenia pracy grupy (a nawet samo przewidywanie rozstania) zwykle wywo ł uje u uczestników smutek, niepewno ść i niepokój w tej fazie zazwyczaj omawiane s ą plany na przysz ł o ść, zmiany jakie si ę dokona ł y podczas pracy grupy oraz wspomnienia wspólnych prze ż y ć nast ę puje spadek aktywno ś ci i zaanga ż owania, wzrost indywidualnych zainteresowa ń oraz pragnienie przed ł u ż enia kontaktu; niektórzy uczestnicy jawnie wyra ż aj ą rozczarowanie i ż al wobec trenera z powodu mniejszych ni ż si ę spodziewali efektów pracy celem grupy w tej fazie jest rozstanie si ę, podsumowanie pracy grupy, domykanie relacji i zada ń oraz znalezienie innych

29 Dzi ę kuj ą c za uwag ę....prosz ę ś wiadomie utworzy ć 2-3 osobowe zespo ł y projektowe

30 METODA PROJEKTÓW

31 podzia ł na 2-3 osobowe grupy projektowe ka ż da grupa otrzymuje arkusz A4 otrzymany arkusz prosz ę podzieli ć na cztery pola ( ć wiartki) w pierwszej ć wiartce, ka ż dy uczestnik grupy rysuje swój znak rozpoznawczy

32 drug ą ć wiartk ę dzieli si ę na tyle pól, ilu jest uczestników grupy w ka ż dym z pól, ka ż dy uczestnik rysuje swój znak

33 trzecia ć wiartka: wszyscy uczestnicy grupy równocze ś nie rysuj ą na wy ś cigi jak najwi ę cej swoich znaków

34 czwarta ć wiartka: wszyscy uczestnicy grupy wspólnie rysuj ą historyjk ę wykorzystuj ą c swoje znaki nast ę pnie wspólnie buduj ą opowiadanie na podstawie przygotowanego rysunku

35 Analiza dzia ł a ń cz ł onków grupy: Kto wybra ł najskuteczniejszy symbol? (jednoznaczno ść, ł atwo ść rysowania..) Kto narysowa ł najwi ę cej swoich znaków? ( ł atwo ść rysowania znaku czy sprawno ść rysuj ą cego?) Czy wszyscy cz ł onkowie grupy grali fair? (Najszybciej rysowa ł czy powi ę ksza ł rozmiar zajmuj ą c wi ę ksz ą powierzchni ę blokuj ą c pozosta ł ych?) Kto zosta ł liderem grupy? (Jak do tego dosz ł o?)

36 Praca zespo ł owa szybko ść skuteczno ść innowacyjno ść efektywno ść

37 samodzielne dzia ł anie uczestników grupy na wybrany temat (indywidualne lub zespo ł owe), sprzyjaj ą ce osi ą ganiu celów kszta ł cenia to metoda nauczania kszta ł tuj ą ca wiele umiej ę tno ś ci i integruj ą ca wiedz ę z ró ż nych przedmiotów dla osi ą gni ę cia unikalnego efektu ( łą cz ą ca wiedz ę teoretyczn ą z dzia ł aniem praktycznym)

38 Projekt jest odbywaj ą cym si ę w oznaczonym terminie zadaniem wymagaj ą cym podejmowania ró ż norodnych dzia ł a ń, realizowanym przez Studentów samodzielnie, jednak pod kierunkiem opiekuna oraz wed ł ug przygotowanego wcze ś niej planu

39 Dzia ł ania przygotowuj ą ce Studentów do pracy projektowej wprowadzenie do zasad pracy zespo ł owej wspomaganie w nabywaniu umiej ę tno ś ci skutecznego porozumiewania si ę rozwijanie umiej ę tno ś ci podejmowania decyzji zespo ł owej wspomaganie w rozwi ą zywaniu problemów grupie

40 Cechy dobrego projektu cele s ą jasne i mo ż liwe do osi ą gni ę cia uczestnicy ucz ą si ę czego ś nowego oraz u ż ytecznego jest dobrze rozplanowany w czasie zadania s ą jasno rozdzielone, zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami i mo ż liwo ś ciami uczestników

41 Wybór tematu projektu Ogranicza si ę do wskazania Studentom obszaru tematycznego, zakresu zagadnie ń spo ś ród których wybieraj ą oni szczegó ł owy temat mo ż liwie dok ł adnie go precyzuj ą c Przygotowanie kontraktu Zadanie zwykle realizowane wy łą cznie przez opiekuna Zbieranie i opracowanie materia ł ów, wykonanie projektu Opiekun mo ż e wspiera ć grup ę jako konsultant, odpowiadaj ą c na ewentualne pytania i pro ś by; konsultacje mog ą odbywa ć si ę regularnie, a ich czas i miejsce powinny by ć okre ś lone w kontrakcie PrezentacjaOpiekun ogranicza si ę do podania czasu i ewentualnie formy prezentacji oraz szczegó ł ów przygotowania technicznego sali, ś rodków audiowizualnych.. OcenaOpiekun podejmuje decyzj ę czy ocena b ę dzie wystawiana tylko przez niego czy te ż w łą czy on do tej czynno ś ci Studentów – cz ł onków grupy projektowej

42 Inicjacja projektu okre ś lenie obszaru problemowego wybór tematu pomys ł selekcja wybór uzasadnienie wyboru tematu Temat okre ś lony pytaniem?

43 Zdefiniowanie celów Cel g ł ówny Cele szczegó ł owe Planowanie projektu Dekompozycja celów do zada ń Przydzia ł zada ń do uczestników zespo ł u Analiza ryzyka Ustalenie harmonogramu prac projektowych (na pi ś mie) Weryfikacja - przeformowanie celów, zmiana tematu?..

44 obszar problemowy/tematyczny OCHRONA Ś RODOWISKA tematUDZIA Ł CZ Ł OWIEKA W KSZTA Ł TOWANIU KRAJOBRAZU cel g ł ównySTWORZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OBR Ę BIE PÓ Ł NOCNEJ CZ ĘŚ CI MIASTA DO ROKU 2015r cel szczegó ł owyUTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO W OBSZARZE 100 ha WRAZ Z JEZIOREM.. I LASEM DO KO Ń CA maja 2018r

45 S – szczegó ł owy, konkretny M – mierzalny A – ambitny R – realny T - terminowy

46 Zagro ż enia brak funduszy na realizacj ę zada ń choroba cz ł onka zespo ł u nieterminowo ść brak kontaktu z opiekunem.. Kierowanie / odpowiedzialno ść za projekt powinna by ć przekazywana czasowo dla ka ż dego cz ł onka zespo ł u projektowego

47 KONTRAKT NA WYKONANIE PROJEKTU zawarty w dniu ….. pomi ę dzy …(imi ę i nazwisko opiekuna) … a zespo ł em w sk ł adzie: ……………………………….. Temat projektu: ………. Cele projektu: …….. Formy realizacji: …….. Efekt ko ń cowy projektu: ……… Termin rozpocz ę cia projektu: ……… Termin zako ń czenia projektu: …….... Na mocy niniejszego kontraktu: 1.Studenci zobowi ą zuj ą si ę do wykonania dzia ł a ń zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji projektu zgodnie z za ł o ż eniami zawartymi w kontrakcie. 2.Studenci maj ą obowi ą zek uczestniczy ć w konsultacjach z opiekunem 3. Studenci zobowi ą zuj ą si ę do zaprezentowania publicznie efektów swojej pracy 4. Opiekun prowadz ą cy projekt zobowi ą zuje si ę do prowadzenia konsultacji ze Studentami w ustalonych terminach oraz s ł u ż enia pomoc ą w sytuacjach, gdy zespó ł wykonuj ą cy projekt tego potrzebuje, ustala si ę termin konsultacji: ……..… Konsekwencje nieprzestrzegania zobowi ą za ń 1.W przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu wykonania zadania Student otrzyma ustne upomnienie opiekuna 2.Je ś li pomimo upomnienia, licznych rozmów, Student nadal nie wywi ą zuje si ę z przydzielonego zadania, mo ż e zosta ć wykluczony z zespo ł u i nie zaliczy ć projektu Prowadz ą cy projekt Wykonuj ą cy projekt ……………………… …………………...... ……………………..

48 Szczegó ł owy temat projektu Cele projektu (jasne i mierzalne) Przewidywan ą form ę realizacji i prezentacji (wybran ą w drodze dyskusji w grupie, bior ą c pod uwag ę : realno ść, mo ż liwo ść realizacji, ryzyko, spodziewane rezultaty, atrakcyjno ść..) Plan pracy grupy – zakres zada ń dla ka ż dego z uczestników (harmonogram) Przygotowany przez grup ę opis przedstawiony zostaje opiekunowi, wspólnie z nim przeanalizowany, zaakceptowany po uwzgl ę dnieniu wynegocjowanych poprawek

49 zadaniaforma realizacji potrzebne ś rodki osoby odpowie- dzialne dokumen- towanie termin wykonani a

50 Realizacja i kontrola harmonogram jako ść zakres ryzyko

51 Sk ł adniki oceny projektu samoocena wykonawców spo ł eczno ś ciowa zewn ę trzna opiekuna

52 Prezentacja projektu wewn ę trzna publiczna

53 ocena pracy Studenta powinna by ć rzetelna; musi odbywa ć si ę w sposób ci ą g ł y na poszczególnych etapach projektu, a ko ń czy ć ocen ą zbiorcz ą arkusz oceny projektu, zawieraj ą cy oceny cz ą stkowe umo ż liwia wystawienie oceny ko ń cowej (obejmuj ą ce on jak najwi ę kszy zakres zdobywanych umiej ę tno ś ci, czynno ś ci Studenta oraz ocen ę jego zaanga ż owania, a tak ż e samoocen ę i ocen ę innych osób bior ą cych udzia ł w projekcie)

54 50% ocena opiekuna 30% ś rednia ocen wystawionych przez cz ł onków grupy 20% samoocena

55 lp.kryteriumtakcz ęś ciowonie 1Uczestniczy ł em w wyborze tematu pracy projektowej 2Uczestniczy ł em w opracowaniu opisu projektu 3Uczestniczy ł em w planowaniu pracy zespo ł u 4Poszczególne etapy projektu wykonywa ł em systematycznie 5Zaplanowane zadania wykonywa ł em terminowo 6W pe ł ni zaanga ż owa ł em si ę w prace projektowe zespo ł u 7Motywowa ł em kolegów do podj ę cia dzia ł a ń zwi ą zanych z wykonywaniem projektu

56 lp.kryteriumtakcz ęś ciowonie 8Unika ł em tworzenia konfliktowych sytuacji (??!!) 9Pomaga ł em kolegom w przypadku kiedy mieli trudno ś ci 10W realizacji projektu korzysta ł em z ró ż norodnych ź róde ł 11Jestem zadowolony z mojej pracy w zespole 12Moje refleksje i uwagi zwi ą zane z wykonywaniem projektu w zespole Moja praca zas ł uguje na ocen ę 2345

57 wybór tematu i jego uj ę cie, zrozumienie zagadnienia realizacja zamierzonych celów poprawno ść merytoryczna dotrzymywanie terminów dobór i wykorzystanie ró ż nych ź róde ł estetyka wykonania prac sposób i forma prezentacji umiej ę tno ść wspó ł pracy w grupie oraz organizacji pracy

58 STORNA TYTU Ł OWA zawiera nazw ę projektu, imiona i nazwiska autorów oraz opiekuna (koordynatora), dat ę z ł o ż enia projektu, nazw ę szko ł y (instytucji) w której projekt zrealizowano PODZI Ę KOWANIA (dla osób, instytucji, konsultantów maj ą cych wp ł yw na ko ń cowy efekt projektu) SPIS TRE Ś CI (sporz ą dzony na ko ń cu sprawozdania)

59 STRESZCZENIE PROJEKTU W skondensowanej formie (do jednej strony A4) przedstawia cele, warunki i podstawowe wnioski p ł yn ą ce z projektu oraz uwypukla jego osi ą gni ę cia WST Ę P A. warunki projektu okre ś la si ę cel, temat i czas wykonania projektu; w tym miejscu nale ż y poinformowa ć dlaczego temat projektu warty jest zainteresowania, nale ż y przedstawi ć problem, który jest tematem oraz dotychczasowe próby jego rozwi ą zania; jakie aspekty problemu zosta ł y przebadane i dlaczego; nale ż y poda ć dla kogo projekt jest przeznaczony B. procedury bada ń okre ś la si ę zakres bada ń, metody zbierania informacji i uzasadnienie ich wyboru

60 CZ ĘŚĆ G Ł ÓWNA – ODKRYCIE i INFORMACJE nale ż y podzieli ć t ę cz ęść na mniejsze, logicznie uporz ą dkowane; przedstawia si ę tu istniej ą ce rozwi ą zania, analiz ę wyników, pomiarów, bada ń, opis sposobu doj ś cia do rozwi ą zania, opisuje uzyskane efekty; najwa ż niejsze rysunki, tabele, wykresy.. WNIOSKI konkluzje wynikaj ą ce z przeprowadzonych bada ń, eksperymentów lub innych dzia ł a ń oraz omówienie wad i zalet rozwi ą zania REKOMENDACJE – ZALECENIA zapisuje si ę je w przypadku, gdy opisana w projekcie sytuacja nie jest satysfakcjonuj ą ca lub wykazuje warunkowo ść czy te ż niestabilno ść ; zawiera sugestie dotycz ą ce dzia ł a ń w celu naprawy istniej ą cej sytuacji BIBLIOGRAFIA (powinny do niej nawi ą zywa ć odsy ł acze w tek ś cie) ZA ŁĄ CZNIKI (wzory ankiet, kalkulacje ekonomiczne..)

61 Pracuj ą c w ramach grupy projektowej prosz ę przygotowa ć pisemnie i przedstawi ć na nast ę pnych zaj ę ciach (w formie krótkiego referatu) nast ę puj ą ce zagadnienia: okre ś lenie obszaru problemowego wybór tematu (pomys ł, selekcja, wybór) uzasadnienie wyboru tematu szczegó ł owy temat projektu cele projektu (jasne i mierzalne) przewidywan ą form ę realizacji i prezentacji (wybran ą w drodze dyskusji w grupie, bior ą c pod uwag ę : realno ść, mo ż liwo ść realizacji, spodziewane rezultaty, ryzyko, atrakcyjno ść..) plan pracy grupy – zakres zada ń dla ka ż dego z uczestników (harmonogram) oraz zastanowi ć si ę wst ę pnie nad wyborem metody badawczej?..

62 Dzi ę kuj ą c za uwag ę.... ż ycz ę Pa ń stwu Dobrego Dnia

63 METODY BADA Ń NAUKOWYCH

64 Jako metod ę naukow ą rozumie si ę : ca ł okszta ł t sposobów badawczego docierania do prawdy i poj ę ciowego przedstawiania jej sposób uzyskiwania materia ł u naukowego do prowadzenia bada ń

65 ustalenie i uzasadnienie problemu oraz dostrze ż enie zagadnie ń pochodnych krytyka problemu w ś wietle dotychczasowych osi ą gni ęć nauki (analiza literatury przedmiotu) wyliczenie niezb ę dnych za ł o ż e ń lub twierdze ń, czasem tak ż e hipotez ustalenie metod roboczych, obejmuj ą ce krytyk ę metod dotychczasowych i wybór lub konstrukcj ę metod nowych przeprowadzenie bada ń naukowych: wykonanie czynno ś ci wynikaj ą cych z postawionego problemu i wybranej metody roboczej opracowanie materia ł ów zebranych w czasie bada ń i ich synteza pisemne opracowanie wyników bada ń a ż do stanu pracy gotowej do druku, po czym ujawnienie ich w publikacji naukowej krytyczna ocena przebiegu w ł asnych bada ń i pisemnego opracowania wyników

66 METODA OBSERWACYJNA METODA INTUICYJNA KRYTYKA Ź RÓDE Ł METODA ANKIETOWA ANALIZA KRYTYCZNA METODA EKSPERYMENTALNA METODA STATYSTYCZNA METODA MONOGRAFICZNA

67 sposób prowadzenia bada ń, w którym obserwacja odgrywa istotn ą rol ę i którego stosowanie nie poci ą ga za sob ą zmian w ś rodowisku lokalnym (w odró ż nieniu od metody eksperymentalnej) jest celowym poszukiwaniem faktów, celow ą czynno ś ci ą poznawania za pomoc ą zmys ł ów stanowi ą ca jej cz ęść obserwacja naukowa to proces uwa ż nego i celowego spostrzegania; rezultatem obserwacji naukowej s ą spostrze ż enia naukowe; warto ść poznawcza metody obserwacyjnej polega na opisie zjawisk, od którego cz ę sto zaczynaj ą si ę badania naukowe jest najstarsz ą metod ą robocz ą pracy naukowej jej elementy wyst ę puj ą w wielu innych metodach nale ż yte przygotowanie do obserwacji wymaga okre ś lenia punktów widzenia i kwestii, na które odpowiedzie ć mo ż na przy pomocy obserwacji; tworz ą one schemat obserwacyjny lub przewodnik obserwacyjny; podczas obserwacji znajduje si ę potwierdzenie lub zaprzeczenie hipotez postawionych w przewodniku

68 niektóre obserwacje dokonywane s ą przy pomocy instrumentów naukowych ( ś rodków technicznych do ró ż nego rodzaju bada ń ) spe ł niaj ą one cz ę sto funkcj ę pomocnicz ą, umo ż liwiaj ą c dok ł adn ą obserwacj ę pozwalaj ą one nie tylko na dotarcie do pewnych zjawisk, ale równie ż na udokumentowanie ich; wa ż ne wi ę c jest poznanie specyfiki dzia ł ania poszczególnych instrumentów naukowych, ich w ł a ś ciwy wybór i w ł a ś ciwe u ż ytkowanie (np. internet – przegl ą darka internetowa)

69 obserwacja bez interwencji – jej celem jest opis naturalnie wyst ę puj ą cych zachowa ń bez ingerowania w nie przez badacza. Jest to metoda charakteryzuj ą ca si ę wysok ą trafno ś ci ą ekologiczn ą (kiedy taka obserwacja odbywa si ę w warunkach naturalnych, nazywamy j ą obserwacj ą naturaln ą ), ta metoda jest wykorzystywana g ł ównie w psychologii obserwacje z interwencj ą – obejmuj ą sytuacje, gdy badacz ingeruje w spontaniczny tok zdarze ń, wyró ż nia si ę trzy typy tego rodzaju obserwacji: obserwacj ę uczestnicz ą c ą – badacz sam uczestniczy w sytuacji, która jest przedmiotem jego obserwacji obserwacj ę ustrukturowan ą – mo ż e by ć prowadzona w warunkach naturalnych lub w laboratorium, badacz wywo ł uje interesuj ą ce go zdarzenia eksperyment naturalny – badacz manipuluje wieloma zmiennymi w warunkach naturalnych i okre ś la ich wp ł yw na zachowanie

70 metoda intuicyjna to sposób pracy naukowej, w którym argumenty do twierdze ń ogólnych s ą czerpane z do ś wiadczenia osobistego sprawdzianem ostatecznym dla prac naukowych opartych na tej metodzie s ą wyniki bada ń pó ź niejszych; cz ęś ciowo mo ż na ju ż si ę przekona ć o warto ś ci takiej pracy wed ł ug stopnia zgodno ś ci zawartych w niej twierdze ń z ustalon ą ju ż wiedz ą naukow ą i z bie żą cym stanem problematyki naukowej

71 rozumie si ę jako prac ę naukow ą, czysto umys ł ow ą ; polega ona wtedy na rozwa ż eniu poj ęć, przypuszcze ń, problemów, projektów lub innych elementów szeroko poj ę tej pracy naukowo- badawczej jest sk ł adnikiem zawsze i koniecznie obecnym w ka ż dej metodzie badan naukowych staje si ę niezb ę dna do uzasadnienia problemu, wyboru metody roboczej, wskazania za ł o ż e ń, ustalenia hipotez to ż sama z my ś leniem?..

72 polega na stwierdzeniu autentyczno ś ci ś ladów pewnej dzia ł alno ś ci ludzkiej ( ź ród ł o historyczne) oraz odczytaniu ich znaczenia (wydarzenie historyczne) w ś wietle przyczyn i warunków ich powstania w procesie historycznym niezb ę dna w poznawaniu przebiegu minionej aktywno ś ci (np. chronologia) i jej wytworów w procesie oceny jako ś ci ź ród ł a pomocnych jest szereg metod, tzw. Nauk Pomocniczych Historii, ma fundamentalne znaczenie w metodologii bada ń historycznych uwaga na fa ł szerstwa.. (MRP, H. Ford..)

73 metoda ankietowa i metoda wywiadu to metody bada ń naukowych polegaj ą ce na stawianiu pyta ń, a nast ę pnie – na opracowywaniu uzyskanych odpowiedzi (próbka reprezentatywna?) stanowi ą one trzon metodologiczny nauk spo ł ecznych ankieta jest zbiorem pyta ń stawianych pisemnie, celem uzyskania odpowiedzi maj ą cych s ł u ż y ć do rozwi ą zania pewnego problemu; odpowiedzi te s ą nast ę pnie opracowywane statystycznie, a wyniki obja ś niane / interpretowane

74 odpowiedzi na pytania cz ę sto bywaj ą niedok ł adne lub k ł amliwe czy zwodnicze istniej ą jednak sposoby na uzyskanie prawdy z takich wypowiedzi, w ankietach tym sposobem jest odpowiednie u ł o ż enie pyta ń, na przyk ł ad zadawanie parokrotne pyta ń ró ż nie sformu ł owanych, które jednak powinny da ć t ą sam ą odpowied ź ankiety mog ą by ć niedok ł adne lub wr ę cz nieprawdziwe z tego powodu, ż e pytania zosta ł y ź le u ł o ż one: ankietowany nie rozumie ich lub jego odpowied ź le ż y poza przyj ę tym zestawem odpowiedzi (w pytaniach zamkni ę tych) warto ść poznawcza w badaniach naukowych obu metod jest ogromnie zmienna, w zale ż no ś ci od jako ś ci przygotowania ankiet i od praktycznego zastosowania jednej z nich

75 metoda analizy i krytyki pi ś miennictwa albo analiza krytyczna jako metoda bada ń naukowych jest stosowana do prac naukowych i bada ń innych naukowców jest metod ą stosowan ą powszechnie w nauce powstaj ą dzi ę ki niej publikacje oparte nie tylko na badaniach w ł asnych, lecz na pracach i badaniach cudzych elementy tej metody s ą stosowane równie ż w innych badaniach istot ą metody naukowej jest przystosowanie nowego problemu do wiedzy dotychczasowej, a wi ę c niezb ę dnym etapem jest analiza i krytyka literatury przedmiotu

76 charakteryzuje si ę innym ni ż w obserwacji stosunkiem osoby badanej do zjawiska badanego; obserwuj ą c nie zmienia si ę badanego zjawiska - natomiast eksperyment naukowy polega na czynnej modyfikacji zjawiska stanowi ą cego przedmiot badania, d ążą c do poznania zale ż no ś ci przyczynowych pomi ę dzy sk ł adnikami lub warunkami przebiegu badanego zjawiska dzi ę ki eksperymentom powsta ł a wi ę ksza cz ęść odkry ć w fizyce, chemii, biologii i innych dziedzinach naukowych metoda ta najlepiej nadaje si ę do bada ń nad zjawiskami powtarzaj ą cymi si ę w warunkach przynajmniej cz ęś ciowo takich samych (nadaje si ę wi ę c tak ż e do bada ń nad zjawiskami spo ł ecznymi, politycznymi lub gospodarczymi)

77 wyodr ę bnienie zjawiska maj ą cego stanowi ć przedmiot badania, nazywane stwarzaniem uk ł adu odosobnionego ustalenie zmiennych warunków danego zjawiska i wyodr ę bnienie warunków maj ą cych stanowi ć przedmiot czynnej ingerencji prowadz ą cego eksperyment wywo ł anie zmian wyodr ę bnionych warunków zjawiska. stwierdzenie rodzaju zmiany czynnie wywo ł anej

78 do pomiaru wielko ś ci zmian s ł u żą instrumenty naukowe mo ż liwy jest jednak eksperyment naukowy bez instrumentów, pod warunkiem mo ż liwie dok ł adnego opisu warunków zmiennych podobnie jak w metodzie obserwacyjnej do bada ń przyst ę puje si ę z przygotowanymi punktami widzenia i za ł o ż eniami niezb ę dnym jest tak ż e rejestrowanie przebiegu eksperymentu oraz uzyskanych wyników; metoda jedynej ró ż nicy obserwacja stanowi cz ęść sk ł adow ą eksperymentu; wiele prac badawczych prowadzi si ę metodami obserwacyjnymi i eksperymentalnymi łą cznie, niejako podchodz ą c z dwóch stron do studiów nad t ą sam ą spraw ą

79 eksperyment naturalny jest analiz ą przebiegu zjawiska, wywo ł anego i kontrolowanego, ale w warunkach naturalnych, mi ę dzy innymi w warunkach dzia ł alno ś ci ludzkiej uprawianych z innych wzgl ę dów ni ż poznawanie prawdy naukowej; stosuje si ę tu na przyk ł ad grupy równowa ż ne: grup ę eksperymentaln ą i grup ę kontroln ą, by porówna ć zachowanie pewnej zbiorowo ś ci gdzie wprowadzony zostaje nowy czynnik i zbiorowo ś ci, gdzie zmiana taka nie nast ą pi ł a Eksperyment laboratoryjny wykonywany jest w sztucznie stworzonym ś rodowisku – tradycyjnie w ograniczonym zaopatrzonym w przyrz ą dy miejscu jakim jest laboratorium, z zastosowaniem odpowiednich instrumentów; istot ą takich eksperymentów jest izolacja zjawisk w postaci uk ł adów odosobnionych; jest szeroko stosowany w naukach ś cis ł ych, naukach technicznych, naukach biologicznych i w naukach medycznych

80 stosuje si ę wsz ę dzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawid ł owo ś ci w zakresie zjawisk masowych – tam, gdzie bada si ę problemy demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne (oraz w innych naukach) dzi ę ki danym statystycznym mo ż na ustali ć zmienno ść zjawisk masowych, tendencji ich przekszta ł ce ń w czasie (sporz ą dza si ę w tym celu wykresy, ilustruj ą ce krzyw ą rozwoju danego zjawiska czy te ż to, jak ą cz ęść stanowi wi ę kszej ca ł o ś ci) cz ęść danych dostarcza badanie metod ą grup reprezentatywnych (zbiera si ę dane nie od wszystkich, ale od odpowiednio wybranej grupy, okre ś lanej jako grupa reprezentatywna)

81 celem analizy statystycznej jest pozyskanie jak najwi ę kszej wiedzy z pozyskanych danych aby zbiór danych by ł dobr ą baz ą do analizy statystycznej nale ż y: zaplanowa ć badanie podsumowa ć zbiór danych z obserwacji, podkre ś laj ą c tendencje, ale rezygnuj ą c ze szczegó ł ów uzgodni ć, jak ą wiedz ę o badanym zjawisku maj ą dostarczy ć dane. powy ż sze punkty odpowiadaj ą dzia ł om statystyki: metoda reprezentatywna statystyka opisowa wnioskowanie statystyczne

82 nale ż y do metod obserwacji cz ęś ciowej polega na wszechstronnym opisie i szczegó ł owej analizie pojedynczej jednostki lub niewielkiej liczby charakterystycznych jednostek badanej zbiorowo ś ci statystycznej (w zwi ą zku z tym, ż e badaniu poddaje si ę pojedyncz ą jednostk ę obejmuje ono na ogó ł bardzo szeroki zakres zagadnie ń, co sprzyja wnikliwej analizie; przy tego typu badaniu oprócz charakterystyki liczbowej uwzgl ę dnia si ę informacje w formie jako ś ciowo-ilo ś ciowej) w metodzie monograficznej, badana jednostka dobierana jest w sposób ś wiadomy (wybiera si ę jednostk ę typow ą, tak ą, która wyst ę puje powszechnie; czasem bada si ę jednostki skrajne lub te ż przoduj ą ce) z uwagi na to, ż e na podstawie badania jednostki ocenia si ę ca łą zbiorowo ść, wa ż ne jest by dokona ć poprawnego doboru

83 Dzi ę kuj ą c za uwag ę....prosz ę o przygotowanie.. (na pi ś mie, 2-3 str)....planu realizacji próbnego projektu dyplomowego (spis tre ś ci ww. planu jest dost ę pny na slajdzie nr 3)


Pobierz ppt "Dr in ż. Piotr LUBI Ń SKI Politechnika Pozna ń ska ul. Strzelecka 11 pok.312"

Podobne prezentacje


Reklamy Google