Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT DYPLOMOWY dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT DYPLOMOWY dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT DYPLOMOWY dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska
ul. Strzelecka 11 pok.312

2 Treści programowe zasady i etapy realizacji projektu dyplomowego
formalna strona projektu dyplomowego kryteria oceny projektu dyplomowego kryteria obrony projektu dyplomowego metoda projektu praktyczny i teoretyczny problem badawczy metody i techniki badawcze rodzaje i opracowanie materiałów źródłowych prezentacja wstępnego planu realizacji projektu dyplomowego

3 Zadanie na zaliczenie przedmiotu
grupa studencka (2-4 osobowa) przygotowuje wstępny/próbny plan realizacji projektu dyplomowego - propozycja: tytuł projektu cele i zakres projektu najważniejsze zadania oraz czas i warunki ich wykonania sposób monitorowania wykonywanych zadań i ewaluacji (oceny tego co zostało wykonane) analizę możliwości wykonania projektu w praktyce (co ułatwi wykonanie projektu, jakie trudności mogą się pojawić w trakcie prac i jak sobie z nimi poradzić) metody i techniki badawcze służące realizacji projektu propozycje zasad działania grupy, w tym komunikację pomiędzy członkami grupy

4 Informacje ogólne Student kończący studia pierwszego stopnia zobowiązany jest do przygotowania projektu dyplomowego, którym może być rozwiązanie lub koncepcja rozwiązania problemu praktycznego lub teoretycznego z zakresu studiowanego kierunku

5 Informacje ogólne Przykłady projektu dyplomowego: projekt eksperymentu
opracowanie modelu opracowanie i analiza wyników badań koncepcja wykorzystania analiz i wyników badań case study opracowanie oprogramowania projekt techniczny studium porównawcze / ewolucyjne

6 Struktura projektu dyplomowego
strona tytułowa spis treści streszczenie wprowadzenie (cel i zakres projektu, uzasadnienie wyboru problemu) opis problemu (diagnoza sytuacji w ujęciu praktycznym i teoretycznym) metody i techniki badawcze (wykorzystywane na potrzeby projektu) przyjęte rozwiązanie (opis i uzasadnienie) wnioski bibliografia załączniki (zależnie od charakteru projektu, obowiązkowo harmonogram prac nad projektem)

7 Informacje ogólne w semestrze IV, Studenci zapoznają się z zasadami przygotowania projektu dyplomowego (przed rozpoczęciem prac nad projektem dyplomowym) pod koniec semestru IV Studenci dokonują wyboru grupy seminaryjnej (zasady wyboru będą dostępne w Extranecie) podczas V i VI semestru studiów (logistyka inżynierska semestry V, VI i VII) studenci uczestniczą w wybranym Seminarium dyplomowym, w ramach którego przygotowują projekty dyplomowe

8 Informacje ogólne studencka grupa projektowa dokonuje wyboru problematyki projektowej w porozumieniu z promotorem - przedstawiając kilka propozycji projekty przygotowywane są przez studentów w zespołach 2-3 osobowych lub w uzasadnionych przypadkach indywidualnie - pod kierunkiem promotora w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany w składzie grupy projektowej (za pisemną zgodą promotora/dziekana)

9 Informacje ogólne tryb prac nad projektem zatwierdza promotor
oceny projektu dokonuje promotor i recenzent zgodnie z przyjętymi kryteriami średnia arytmetyczna ocen projektu dyplomowego (promotora i recenzenta) stanowi 20% ostatecznego wyniku studiów wpisanego na dyplomie

10 Kryteria oceny projektu przez promotora i recenzenta
problem badawczy przyjęte rozwiązanie metody i techniki wykorzystane do rozwiązania problemu wymogi formalne indywidualna praca Studenta

11 Kryteria oceny projektu przez promotora i recenzenta
Problem badawczy poprawność sformułowania problemu odpowiada na zapotrzebowanie praktyki / teorii wskazuje na potencjalne potrzeby oryginalność, złożoność, aktualność problemu badawczego

12 Kryteria oceny projektu przez promotora i recenzenta
Przyjęte rozwiązanie rozpoznanie i uwzględnienie uwarunkowań mających wpływ na rozwiązanie problemu kompleksowość proponowanych rozwiązań możliwość zastosowania spójność projektu oryginalność rozwiązań poprawność sformułowanych wniosków i ustaleń uzasadnienie wyboru wariantu rozwiązania problemu wpływ projektu na otoczenie gospodarcze i społeczne

13 Kryteria oceny projektu przez promotora i recenzenta
Metody i techniki wykorzystane do rozwiązania problemu adekwatność doboru metod, technik i narzędzi do problemu umiejętność poprawnego wykorzystania metod, technik i narzędzi dobór i wykorzystanie źródeł

14 Kryteria oceny projektu przez promotora i recenzenta
Wymogi formalne poprawność językowa poprawność redakcyjna (błędy korektorskie, błędy edycyjne i ..ortograficzne) przestrzeganie standardów edycyjnych

15 Kryteria oceny projektu przez promotora i recenzenta
Indywidualna praca Studenta opinia promotora w oparciu o opinię członków zespołu projektowego: realizacja harmonogramu działań zaangażowanie Studenta systematyczność odpowiedzialność (wywiązywanie się z powierzonych zadań i etyka pracy)

16 Kryteria oceny projektu i ich wagi
kryterium oceny projektu waga kryterium Problem badawczy …. x 0,1 = …. Przyjęte rozwiązanie …. x 0,4 = …. Metody i techniki wykorzystane do rozwiązania problemu Wymogi formalne Indywidualna praca Studenta …. x 0,3 = …. suma ………… ocena ..………..

17 Ocena projektu dyplomowego
wyliczona wartość ocena słownie ocena cyfrą do 2,99 niedostateczny 2 od 3,00 do 3,24 dostateczny 3 od 3,25 do 3,74 dostateczny plus 3+ od 3,75 do 4,24 dobry 4 od 4,25 do 4,74 dobry plus 4+ od 4,75 bardzo dobry 5

18 Obrona projektu dyplomowego
obrona odbywa się podczas egzaminu dyplomowego i obejmuje prezentację projektu oraz odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej prezentacja projektu odbywa się zgodnie z przyjętymi standardami obrona projektu oceniana jest zgodnie przyjętymi kryteriami każdy Student oceniany jest indywidualnie ocena z obrony projektu dyplomowego stanowi 20% ostatecznego wyniku studiów wpisanego na dyplomie

19 Kryteria oceny obrony projektu dyplomowego
prezentacja argumentacja formułowanie wniosków wykorzystanie wiedzy

20 Kryteria oceny obrony projektu dyplomowego
Prezentacja struktura wypowiedzi komunikatywność wykorzystanie czasu prezentacji (organizacja) sposób opracowania materiałów wizualnych

21 Kryteria oceny obrony projektu dyplomowego
Argumentacja dobór rzeczowych przesłanek wypowiedzi opieranie się na właściwych danych źródłowych umiejętność skoncentrowania się na istotnych elementach podejmowanego problemu konsekwencja / logiczność wypowiedzi

22 Kryteria oceny obrony projektu dyplomowego
Formułowanie wniosków wyczerpujące wnioski logiczna poprawność wniosków Wykorzystanie wiedzy umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów

23 Kryteria oceny obrony i ich wagi
kryterium oceny obrony waga kryterium prezentacja …. X 0,4 = …. argumentacja Formułowanie wniosków …. X 0,1 = …. Wykorzystanie wiedzy ze studiów suma ………… ocena …………

24 Fazy rozwoju grupy faza orientacji faza konfrontacji i eksploatacji różnic faza współpracy faza kończenia

25 Faza orientacji okres formowania – poznawania się członków grupy, wstępnej często pobieżnej autoprezentacji, określania zasad i celów funkcjonowania grupy, przełamania barier psychologicznych, ustalenie relacji wobec innych uczestników grupy oraz własnego miejsca w grupie w tej fazie wyłania się lider oraz podstawowe role społeczne, grupa nie realizuje zadań twórczych, uczestnicy starają się znajdować podobieństwa i niwelować różnice, nie są ujawniane wzajemne niechęci, obawy i niepokoje, relacje pomiędzy członkami mają oficjalny charakter następuje integracja grupy najczęściej wokół celów i/lub problemów; rozmowy dotyczą raczej obaw grupy - nie emocji; grupa unika wzrostu napięcia, które rozładowywane jest w konwencjonalny sposób (np. śmiech) celem grupy jest poznanie się, rozpoznanie zasad, norm, granic, ról, koalicji oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa

26 Faza konfrontacji i eksploracji różnic
bardzo dynamiczny okres kiedy grupa eksperymentuje, ścierają się cele i interesy jednostkowe, toczy się walka o władzę i pozycje w grupie etapy: ogólne zakłopotanie, opór, opis dawnych odczuć, wyrażenie nieprzyjemnych emocji wobec trenera i członków grupy, powstają podgrupy (różne powody i zasady) następuje spadek zaufania i poczucia bezpieczeństwa; uczestnicy bardziej jawnie wyrażają nadzieje na uzyskanie sympatii innych oraz obawiają się odrzucenia; następuje destabilizacja pierwotnych ról w grupie, mogą powstać nowe role, pomyślny rozwój grupy powoduje zanik ról destruktywnych celem grupy jest testowanie granic, ustalanie norm, badanie autentyczności uczestników, zdobycie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i antagonizmów oraz ustalenie swojej pozycji i własnych potrzeb; w efekcie końcowym znacznie wzrasta spójność grupy

27 Faza współpracy okres ujednolicania funkcjonowania grupy kończy się normalizacją jej działalności, kiedy na nowo zostaną ustanowione wspólne cele i wartości; następuje ustabilizowanie wewnętrznej struktury grupy, rozwija się grupowa solidarność, zaufanie i współpraca, wzrasta poziom otwartości, pojawiają się twórcze pomysły, zapał i energia do pracy uczestnicy grupy są w mniejszym stopniu osadzeni tylko w jednej roli, są bardziej niezależni od trenera i postrzegają go bardziej realistycznie celem grupy w tej fazie jest integracja poprzez m.in. wspólną realizację zadań, obecność w grupie oraz osiąganie z tego powodu satysfakcji, zwiększenie produktywności zespołu oraz równoległe zaspokajanie potrzeb jednostek i grupy

28 Faza kończenia w grupach, które mają z góry wyznaczony czas trwania, okres kończenia pracy grupy (a nawet samo przewidywanie rozstania) zwykle wywołuje u uczestników smutek, niepewność i niepokój w tej fazie zazwyczaj omawiane są plany na przyszłość, zmiany jakie się dokonały podczas pracy grupy oraz wspomnienia wspólnych przeżyć następuje spadek aktywności i zaangażowania, wzrost indywidualnych zainteresowań oraz pragnienie przedłużenia kontaktu; niektórzy uczestnicy jawnie wyrażają rozczarowanie i żal wobec trenera z powodu mniejszych niż się spodziewali efektów pracy celem grupy w tej fazie jest rozstanie się, podsumowanie pracy grupy, domykanie relacji i zadań oraz znalezienie innych

29 Dziękując za uwagę.. ..proszę świadomie utworzyć osobowe zespoły projektowe

30 METODA PROJEKTÓW

31 metoda projektów wprowadzenie
podział na 2-3 osobowe grupy projektowe każda grupa otrzymuje arkusz A4 otrzymany arkusz proszę podzielić na cztery pola (ćwiartki) w pierwszej ćwiartce, każdy uczestnik grupy rysuje swój znak rozpoznawczy

32 metoda projektów wprowadzenie
drugą ćwiartkę dzieli się na tyle pól, ilu jest uczestników grupy w każdym z pól, każdy uczestnik rysuje swój znak

33 metoda projektów wprowadzenie
trzecia ćwiartka: wszyscy uczestnicy grupy równocześnie rysują „na wyścigi” jak najwięcej swoich znaków

34 metoda projektów wprowadzenie
czwarta ćwiartka: wszyscy uczestnicy grupy wspólnie rysują historyjkę wykorzystując swoje znaki następnie wspólnie budują opowiadanie na podstawie przygotowanego rysunku

35 metoda projektów wprowadzenie
Analiza działań członków grupy: Kto wybrał najskuteczniejszy symbol? (jednoznaczność, łatwość rysowania..) Kto narysował najwięcej swoich znaków? (łatwość rysowania znaku czy sprawność rysującego?) Czy wszyscy członkowie grupy grali fair? (Najszybciej rysował czy powiększał rozmiar zajmując większą powierzchnię blokując pozostałych?) Kto został liderem grupy? (Jak do tego doszło?)

36 metoda projektów wprowadzenie
Praca zespołowa szybkość skuteczność innowacyjność efektywność

37 metoda projektów samodzielne działanie uczestników grupy na wybrany temat (indywidualne lub zespołowe), sprzyjające osiąganiu celów kształcenia to metoda nauczania kształtująca wiele umiejętności i integrująca wiedzę z różnych przedmiotów dla osiągnięcia unikalnego efektu (łącząca wiedzę teoretyczną z działaniem praktycznym)

38 metoda projektów Projekt jest odbywającym się w oznaczonym terminie zadaniem wymagającym podejmowania różnorodnych działań, realizowanym przez Studentów samodzielnie, jednak pod kierunkiem opiekuna oraz według przygotowanego wcześniej planu

39 metoda projektów Działania przygotowujące Studentów do pracy projektowej wprowadzenie do zasad pracy zespołowej wspomaganie w nabywaniu umiejętności skutecznego porozumiewania się rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji zespołowej wspomaganie w rozwiązywaniu problemów grupie

40 metoda projektów Cechy dobrego projektu
cele są jasne i możliwe do osiągnięcia uczestnicy uczą się czegoś nowego oraz użytecznego jest dobrze rozplanowany w czasie zadania są jasno rozdzielone, zgodnie z zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami uczestników

41 metoda projektów rola opiekuna
Wybór tematu projektu Ogranicza się do wskazania Studentom obszaru tematycznego, zakresu zagadnień spośród których wybierają oni szczegółowy temat możliwie dokładnie go precyzując Przygotowanie kontraktu Zadanie zwykle realizowane wyłącznie przez opiekuna Zbieranie i opracowanie materiałów, wykonanie projektu Opiekun może wspierać grupę jako konsultant, odpowiadając na ewentualne pytania i prośby; konsultacje mogą odbywać się regularnie, a ich czas i miejsce powinny być określone w kontrakcie Prezentacja Opiekun ogranicza się do podania czasu i ewentualnie formy prezentacji oraz szczegółów przygotowania technicznego sali, środków audiowizualnych.. Ocena Opiekun podejmuje decyzję czy ocena będzie wystawiana tylko przez niego czy też włączy on do tej czynności Studentów – członków grupy projektowej

42 metoda projektów Inicjacja projektu określenie obszaru problemowego
wybór tematu pomysł selekcja wybór uzasadnienie wyboru tematu Temat określony pytaniem?

43 metoda projektów planowanie projektu
Zdefiniowanie celów Cel główny Cele szczegółowe Planowanie projektu Dekompozycja celów do zadań Przydział zadań do uczestników zespołu Analiza ryzyka Ustalenie harmonogramu prac projektowych (na piśmie) Weryfikacja - przeformowanie celów, zmiana tematu?..

44 metoda projektów przykład
obszar problemowy/tematyczny OCHRONA ŚRODOWISKA temat UDZIAŁ CZŁOWIEKA W KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU cel główny STWORZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OBRĘBIE PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA DO ROKU 2015r cel szczegółowy UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO W OBSZARZE 100 ha WRAZ Z JEZIOREM.. I LASEM DO KOŃCA maja 2018r

45 metoda projektów formułowanie celów
S – szczegółowy, konkretny M – mierzalny A – ambitny R – realny T - terminowy

46 metoda projektów analiza ryzyka
Zagrożenia brak funduszy na realizację zadań choroba członka zespołu nieterminowość brak kontaktu z opiekunem.. Kierowanie / odpowiedzialność za projekt powinna być przekazywana czasowo dla każdego członka zespołu projektowego

47 kontrakt KONTRAKT NA WYKONANIE PROJEKTU zawarty w dniu …..
pomiędzy …(imię i nazwisko opiekuna) … a zespołem w składzie: ……………………………….. Temat projektu: ………. Cele projektu: …….. Formy realizacji: …….. Efekt końcowy projektu: ……… Termin rozpoczęcia projektu: ……… Termin zakończenia projektu: …….... Na mocy niniejszego kontraktu: Studenci zobowiązują się do wykonania działań zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji projektu zgodnie z założeniami zawartymi w kontrakcie. Studenci mają obowiązek uczestniczyć w konsultacjach z opiekunem 3. Studenci zobowiązują się do zaprezentowania publicznie efektów swojej pracy 4. Opiekun prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji ze Studentami w ustalonych terminach oraz służenia pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje, ustala się termin konsultacji: ……..… Konsekwencje nieprzestrzegania zobowiązań W przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu wykonania zadania Student otrzyma ustne upomnienie opiekuna Jeśli pomimo upomnienia, licznych rozmów, Student nadal nie wywiązuje się z przydzielonego zadania, może zostać wykluczony z zespołu i nie zaliczyć projektu Prowadzący projekt Wykonujący projekt ……………………… …………………...... ……………………..

48 opis projektu projekt powinien zawierać
Szczegółowy temat projektu Cele projektu (jasne i mierzalne) Przewidywaną formę realizacji i prezentacji (wybraną w drodze dyskusji w grupie, biorąc pod uwagę: realność, możliwość realizacji, ryzyko, spodziewane rezultaty, atrakcyjność..) Plan pracy grupy – zakres zadań dla każdego z uczestników (harmonogram) Przygotowany przez grupę opis przedstawiony zostaje opiekunowi, wspólnie z nim przeanalizowany, zaakceptowany po uwzględnieniu wynegocjowanych poprawek

49 metoda projektów harmonogram
zadania forma realizacji potrzebne środki osoby odpowie-dzialne dokumen-towanie termin wykonania

50 metoda projektów co kontrolować?
Realizacja i kontrola harmonogram jakość zakres ryzyko

51 metoda projektów ocena
Składniki oceny projektu samoocena wykonawców społecznościowa zewnętrzna opiekuna

52 metoda projektów prezentacja
Prezentacja projektu wewnętrzna publiczna

53 metoda projektów ocena projektu
ocena pracy Studenta powinna być rzetelna; musi odbywać się w sposób ciągły na poszczególnych etapach projektu, a kończyć oceną zbiorczą arkusz oceny projektu, zawierający oceny cząstkowe umożliwia wystawienie oceny końcowej (obejmujące on jak największy zakres zdobywanych umiejętności, czynności Studenta oraz ocenę jego zaangażowania, a także samoocenę i ocenę innych osób biorących udział w projekcie)

54 metoda projektów ocena projektu - przykład
50% ocena opiekuna 30% średnia ocen wystawionych przez członków grupy 20% samoocena

55 ocena projektu przykład samooceny 1/2
lp. kryterium tak częściowo nie 1 Uczestniczyłem w wyborze tematu pracy projektowej 2 Uczestniczyłem w opracowaniu opisu projektu 3 Uczestniczyłem w planowaniu pracy zespołu 4 Poszczególne etapy projektu wykonywałem systematycznie 5 Zaplanowane zadania wykonywałem terminowo 6 W pełni zaangażowałem się w prace projektowe zespołu 7 Motywowałem kolegów do podjęcia działań związanych z wykonywaniem projektu

56 ocena projektu przykład samooceny 2/2
lp. kryterium tak częściowo nie 8 Unikałem tworzenia konfliktowych sytuacji (??!!) 9 Pomagałem kolegom w przypadku kiedy mieli trudności 10 W realizacji projektu korzystałem z różnorodnych źródeł 11 Jestem zadowolony z mojej pracy w zespole 12 Moje refleksje i uwagi związane z wykonywaniem projektu w zespole Moja praca zasługuje na ocenę 2 3 4 5

57 ocena projektu co podlega ocenie?
wybór tematu i jego ujęcie, zrozumienie zagadnienia realizacja zamierzonych celów poprawność merytoryczna dotrzymywanie terminów dobór i wykorzystanie różnych źródeł estetyka wykonania prac sposób i forma prezentacji umiejętność współpracy w grupie oraz organizacji pracy

58 metoda projektów plan sprawozdania z projektu
STORNA TYTUŁOWA zawiera nazwę projektu, imiona i nazwiska autorów oraz opiekuna (koordynatora), datę złożenia projektu, nazwę szkoły (instytucji) w której projekt zrealizowano PODZIĘKOWANIA (dla osób, instytucji, konsultantów mających wpływ na końcowy efekt projektu) SPIS TREŚCI (sporządzony na końcu sprawozdania)

59 metoda projektów plan sprawozdania z projektu
STRESZCZENIE PROJEKTU W skondensowanej formie (do jednej strony A4) przedstawia cele, warunki i podstawowe wnioski płynące z projektu oraz uwypukla jego osiągnięcia WSTĘP A. warunki projektu określa się cel, temat i czas wykonania projektu; w tym miejscu należy poinformować dlaczego temat projektu warty jest zainteresowania, należy przedstawić problem, który jest tematem oraz dotychczasowe próby jego rozwiązania; jakie aspekty problemu zostały przebadane i dlaczego; należy podać dla kogo projekt jest przeznaczony B. procedury badań określa się zakres badań, metody zbierania informacji i uzasadnienie ich wyboru

60 metoda projektów plan sprawozdania z projektu
CZĘŚĆ GŁÓWNA – ODKRYCIE i INFORMACJE należy podzielić tę część na mniejsze, logicznie uporządkowane; przedstawia się tu istniejące rozwiązania, analizę wyników, pomiarów, badań, opis sposobu dojścia do rozwiązania, opisuje uzyskane efekty; najważniejsze rysunki, tabele, wykresy.. WNIOSKI konkluzje wynikające z przeprowadzonych badań, eksperymentów lub innych działań oraz omówienie wad i zalet rozwiązania REKOMENDACJE – ZALECENIA zapisuje się je w przypadku , gdy opisana w projekcie sytuacja nie jest satysfakcjonująca lub wykazuje warunkowość czy też niestabilność; zawiera sugestie dotyczące działań w celu naprawy istniejącej sytuacji BIBLIOGRAFIA (powinny do niej nawiązywać odsyłacze w tekście) ZAŁĄCZNIKI (wzory ankiet, kalkulacje ekonomiczne..)

61 metoda projektów zadanie
Pracując w ramach grupy projektowej proszę przygotować pisemnie i przedstawić na następnych zajęciach (w formie krótkiego referatu) następujące zagadnienia: określenie obszaru problemowego wybór tematu (pomysł, selekcja, wybór) uzasadnienie wyboru tematu szczegółowy temat projektu cele projektu (jasne i mierzalne) przewidywaną formę realizacji i prezentacji (wybraną w drodze dyskusji w grupie, biorąc pod uwagę: realność, możliwość realizacji, spodziewane rezultaty, ryzyko, atrakcyjność..) plan pracy grupy – zakres zadań dla każdego z uczestników (harmonogram) oraz zastanowić się wstępnie nad wyborem metody badawczej?..

62 Dziękując za uwagę.. ..życzę Państwu Dobrego Dnia

63 METODY BADAŃ NAUKOWYCH

64 METODY BADAŃ NAUKOWYCH
Jako metodę naukową rozumie się: całokształt sposobów badawczego docierania do prawdy i pojęciowego przedstawiania jej sposób uzyskiwania materiału naukowego do prowadzenia badań

65 METODY BADAŃ NAUKOWYCH etapy pracy naukowej
ustalenie i uzasadnienie problemu oraz dostrzeżenie zagadnień pochodnych krytyka problemu w świetle dotychczasowych osiągnięć nauki (analiza literatury przedmiotu) wyliczenie niezbędnych założeń lub twierdzeń, czasem także hipotez ustalenie metod roboczych, obejmujące krytykę metod dotychczasowych i wybór lub konstrukcję metod nowych przeprowadzenie badań naukowych: wykonanie czynności wynikających z postawionego problemu i wybranej metody roboczej opracowanie materiałów zebranych w czasie badań i ich synteza pisemne opracowanie wyników badań aż do stanu pracy gotowej do druku, po czym ujawnienie ich w publikacji naukowej krytyczna ocena przebiegu własnych badań i pisemnego opracowania wyników

66 METODY BADAŃ NAUKOWYCH
METODA OBSERWACYJNA METODA INTUICYJNA KRYTYKA ŹRÓDEŁ METODA ANKIETOWA ANALIZA KRYTYCZNA METODA EKSPERYMENTALNA METODA STATYSTYCZNA METODA MONOGRAFICZNA

67 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA OBSERWACYJNA
sposób prowadzenia badań, w którym obserwacja odgrywa istotną rolę i którego stosowanie nie pociąga za sobą zmian w środowisku lokalnym (w odróżnieniu od metody eksperymentalnej) jest celowym poszukiwaniem faktów, celową czynnością poznawania za pomocą zmysłów stanowiąca jej część obserwacja naukowa to proces uważnego i celowego spostrzegania; rezultatem obserwacji naukowej są spostrzeżenia naukowe; wartość poznawcza metody obserwacyjnej polega na opisie zjawisk, od którego często zaczynają się badania naukowe jest najstarszą metodą roboczą pracy naukowej jej elementy występują w wielu innych metodach należyte przygotowanie do obserwacji wymaga określenia punktów widzenia i kwestii, na które odpowiedzieć można przy pomocy obserwacji; tworzą one schemat obserwacyjny lub przewodnik obserwacyjny; podczas obserwacji znajduje się potwierdzenie lub zaprzeczenie hipotez postawionych w przewodniku

68 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA OBSERWACYJNA
niektóre obserwacje dokonywane są przy pomocy instrumentów naukowych (środków technicznych do różnego rodzaju badań ) spełniają one często funkcję pomocniczą, umożliwiając dokładną obserwację pozwalają one nie tylko na dotarcie do pewnych zjawisk, ale również na udokumentowanie ich; ważne więc jest poznanie specyfiki działania poszczególnych instrumentów naukowych, ich właściwy wybór i właściwe użytkowanie (np. internet – przeglądarka internetowa)

69 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA OBSERWACYJNA – klasyfikacja metod
obserwacja bez interwencji – jej celem jest opis naturalnie występujących zachowań bez ingerowania w nie przez badacza. Jest to metoda charakteryzująca się wysoką trafnością ekologiczną (kiedy taka obserwacja odbywa się w warunkach naturalnych, nazywamy ją obserwacją naturalną), ta metoda jest wykorzystywana głównie w psychologii obserwacje z interwencją – obejmują sytuacje, gdy badacz ingeruje w spontaniczny tok zdarzeń, wyróżnia się trzy typy tego rodzaju obserwacji: obserwację uczestniczącą – badacz sam uczestniczy w sytuacji, która jest przedmiotem jego obserwacji obserwację ustrukturowaną – może być prowadzona w warunkach naturalnych lub w laboratorium, badacz wywołuje interesujące go zdarzenia eksperyment naturalny – badacz manipuluje wieloma zmiennymi w warunkach naturalnych i określa ich wpływ na zachowanie

70 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA INTUICYJNA
metoda intuicyjna to sposób pracy naukowej, w którym argumenty do twierdzeń ogólnych są czerpane z doświadczenia osobistego sprawdzianem ostatecznym dla prac naukowych opartych na tej metodzie są wyniki badań późniejszych; częściowo można już się przekonać o wartości takiej pracy według stopnia zgodności zawartych w niej twierdzeń z ustaloną już wiedzą naukową i z bieżącym stanem problematyki naukowej

71 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA INTUICYJNA
rozumie się jako pracę naukową, czysto umysłową; polega ona wtedy na rozważeniu pojęć, przypuszczeń, problemów, projektów lub innych elementów szeroko pojętej pracy naukowo-badawczej jest składnikiem zawsze i koniecznie obecnym w każdej metodzie badan naukowych staje się niezbędna do uzasadnienia problemu, wyboru metody roboczej, wskazania założeń, ustalenia hipotez tożsama z myśleniem?..

72 METODY BADAŃ NAUKOWYCH KRYTYKA ŹRÓDEŁ
polega na stwierdzeniu autentyczności śladów pewnej działalności ludzkiej (źródło historyczne) oraz odczytaniu ich znaczenia (wydarzenie historyczne) w świetle przyczyn i warunków ich powstania w procesie historycznym niezbędna w poznawaniu przebiegu minionej aktywności (np. chronologia) i jej wytworów w procesie oceny jakości źródła pomocnych jest szereg metod, tzw. Nauk Pomocniczych Historii, ma fundamentalne znaczenie w metodologii badań historycznych uwaga na fałszerstwa.. (MRP, H. Ford..)

73 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA ANKIETOWA
metoda ankietowa i metoda wywiadu to metody badań naukowych polegające na stawianiu pytań, a następnie – na opracowywaniu uzyskanych odpowiedzi (próbka reprezentatywna?) stanowią one trzon metodologiczny nauk społecznych ankieta jest zbiorem pytań stawianych pisemnie, celem uzyskania odpowiedzi mających służyć do rozwiązania pewnego problemu; odpowiedzi te są następnie opracowywane statystycznie, a wyniki objaśniane / interpretowane

74 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA ANKIETOWA
odpowiedzi na pytania często bywają niedokładne lub kłamliwe czy zwodnicze istnieją jednak sposoby na uzyskanie prawdy z takich wypowiedzi, w ankietach tym sposobem jest odpowiednie ułożenie pytań, na przykład zadawanie parokrotne pytań różnie sformułowanych, które jednak powinny dać tą samą odpowiedź ankiety mogą być niedokładne lub wręcz nieprawdziwe z tego powodu, że pytania zostały źle ułożone: ankietowany nie rozumie ich lub jego odpowiedź leży poza przyjętym zestawem odpowiedzi (w pytaniach zamkniętych) wartość poznawcza w badaniach naukowych obu metod jest ogromnie zmienna, w zależności od jakości przygotowania ankiet i od praktycznego zastosowania jednej z nich

75 METODY BADAŃ NAUKOWYCH ANALIZA KRYTYCZNA
metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców jest metodą stosowaną powszechnie w nauce powstają dzięki niej publikacje oparte nie tylko na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych elementy tej metody są stosowane również w innych badaniach istotą metody naukowej jest przystosowanie nowego problemu do wiedzy dotychczasowej, a więc niezbędnym etapem jest analiza i krytyka literatury przedmiotu

76 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA EKSPERYMENTALNA
charakteryzuje się innym niż w obserwacji stosunkiem osoby badanej do zjawiska badanego; obserwując nie zmienia się badanego zjawiska - natomiast eksperyment naukowy polega na czynnej modyfikacji zjawiska stanowiącego przedmiot badania, dążąc do poznania zależności przyczynowych pomiędzy składnikami lub warunkami przebiegu badanego zjawiska dzięki eksperymentom powstała większa część odkryć w fizyce, chemii, biologii i innych dziedzinach naukowych metoda ta najlepiej nadaje się do badań nad zjawiskami powtarzającymi się w warunkach przynajmniej częściowo takich samych (nadaje się więc także do badań nad zjawiskami społecznymi, politycznymi lub gospodarczymi)

77 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA EKSPERYMENTALNA - etapy
wyodrębnienie zjawiska mającego stanowić przedmiot badania, nazywane stwarzaniem układu odosobnionego ustalenie zmiennych warunków danego zjawiska i wyodrębnienie warunków mających stanowić przedmiot czynnej ingerencji prowadzącego eksperyment wywołanie zmian wyodrębnionych warunków zjawiska. stwierdzenie rodzaju zmiany czynnie wywołanej

78 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA EKSPERYMENTALNA
do pomiaru wielkości zmian służą instrumenty naukowe możliwy jest jednak eksperyment naukowy bez instrumentów, pod warunkiem możliwie dokładnego opisu warunków zmiennych podobnie jak w metodzie obserwacyjnej do badań przystępuje się z przygotowanymi punktami widzenia i założeniami niezbędnym jest także rejestrowanie przebiegu eksperymentu oraz uzyskanych wyników; metoda jedynej różnicy obserwacja stanowi część składową eksperymentu; wiele prac badawczych prowadzi się metodami obserwacyjnymi i eksperymentalnymi łącznie, niejako podchodząc z dwóch stron do studiów nad tą samą sprawą

79 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA EKSPERYMENTALNA
eksperyment naturalny jest analizą przebiegu zjawiska, wywołanego i kontrolowanego, ale w warunkach naturalnych, między innymi w warunkach działalności ludzkiej uprawianych z innych względów niż poznawanie prawdy naukowej; stosuje się tu na przykład grupy równoważne: grupę eksperymentalną i grupę kontrolną, by porównać zachowanie pewnej zbiorowości gdzie wprowadzony zostaje nowy czynnik i zbiorowości, gdzie zmiana taka nie nastąpiła Eksperyment laboratoryjny wykonywany jest w sztucznie stworzonym środowisku – tradycyjnie w ograniczonym zaopatrzonym w przyrządy miejscu jakim jest laboratorium, z zastosowaniem odpowiednich instrumentów; istotą takich eksperymentów jest izolacja zjawisk w postaci układów odosobnionych; jest szeroko stosowany w naukach ścisłych, naukach technicznych, naukach biologicznych i w naukach medycznych

80 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODY STATYSTYCZNE
stosuje się wszędzie tam, gdzie chodzi o poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk masowych – tam, gdzie bada się problemy demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne (oraz w innych naukach) dzięki danym statystycznym można ustalić zmienność zjawisk masowych, tendencji ich przekształceń w czasie (sporządza się w tym celu wykresy, ilustrujące krzywą rozwoju danego zjawiska czy też to, jaką część stanowi większej całości) część danych dostarcza badanie metodą grup reprezentatywnych (zbiera się dane nie od wszystkich, ale od odpowiednio wybranej grupy, określanej jako grupa reprezentatywna)

81 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODY STATYSTYCZNE
celem analizy statystycznej jest pozyskanie jak największej wiedzy z pozyskanych danych aby zbiór danych był dobrą bazą do analizy statystycznej należy: zaplanować badanie podsumować zbiór danych z obserwacji, podkreślając tendencje, ale rezygnując ze szczegółów uzgodnić, jaką wiedzę o badanym zjawisku mają dostarczyć dane. powyższe punkty odpowiadają działom statystyki: metoda reprezentatywna statystyka opisowa wnioskowanie statystyczne

82 METODY BADAŃ NAUKOWYCH METODA MONOGRAFICZNA
należy do metod obserwacji częściowej polega na wszechstronnym opisie i szczegółowej analizie pojedynczej jednostki lub niewielkiej liczby charakterystycznych jednostek badanej zbiorowości statystycznej (w związku z tym, że badaniu poddaje się pojedynczą jednostkę obejmuje ono na ogół bardzo szeroki zakres zagadnień, co sprzyja wnikliwej analizie; przy tego typu badaniu oprócz charakterystyki liczbowej uwzględnia się informacje w formie jakościowo-ilościowej) w metodzie monograficznej, badana jednostka dobierana jest w sposób świadomy (wybiera się jednostkę typową, taką, która występuje powszechnie; czasem bada się jednostki skrajne lub też przodujące) z uwagi na to, że na podstawie badania jednostki ocenia się całą zbiorowość, ważne jest by dokonać poprawnego doboru

83 ..proszę o przygotowanie.. (na piśmie, 2-3 str)..
Dziękując za uwagę.. ..proszę o przygotowanie.. (na piśmie, 2-3 str).. ..planu realizacji próbnego projektu dyplomowego (spis treści ww. planu jest dostępny na slajdzie nr 3)


Pobierz ppt "PROJEKT DYPLOMOWY dr inż. Piotr LUBIŃSKI Politechnika Poznańska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google