Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BHP przy obsłudze monitorów ekranowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BHP przy obsłudze monitorów ekranowych"— Zapis prezentacji:

1 BHP przy obsłudze monitorów ekranowych

2 Podstawa prawna Dział dziesiąty Kodeksu Pracy.
Rozporządzenie MP i PS z dnia r. w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). PN-EN edycja z listopada 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1 Miejsca pracy we wnętrzach. Pamiętaj! Przepisami rozporządzenia objęte są wszystkie osoby zatrudnione przez pracodawcę, w tym praktykanci i stażyści, użytkujący w czasie pracy monitory ekranowe co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

3 Obowiązki pracodawcy – 1
Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały minimalne wymagania bhp oraz ergonomii, określone w załączniku do rozporządzenia MPiPS. Pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania oceny warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Następne oceny powinny być przeprowadzane dla nowotworzonych stanowisk pracy oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowiska pracy. Na podstawie oceny pracodawca podejmuje działania w celu usunięcia stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

4 Zakres oceny warunków pracy
Organizacja stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia. Stan elementów wyposażenia stanowisk pracy, w tym ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Obciążenie narządu wzroku oraz układu mięśniowo szkieletowego pracowników. Obciążenie pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim oświetleniem. Obciążenie psychiczne pracowników, wynikające ze sposobu organizacji pracy.

5 Obowiązki pracodawcy – 2
Pracodawca jest obowiązany: informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach oceny; zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała przy nie przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub co najmniej 5 minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zapewnić pracownikom okulary korygujące, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli przeprowadzone badania profilaktyczne wykażą potrzebę ich stosowania.

6 Pomieszczenia do pracy z komputerami
Oświetlenie Aby uniknąć męczących odbić światła w monitorze i jego otoczeniu, należy: ustawiać monitory równolegle do okna, do oświetlenia pomieszczenia stosować światło rozproszone, unikać mebli z połyskiem. Ważne, aby takie elementy, jak maszynopis, klawiatura i ekran znajdowały się w polu najlepszego widzenia Optymalny kąt widzenia w płaszczyźnie pionowej

7 Pomieszczenia do pracy z komputerami
Ustawienie sprzętu względem oświetlenia Ustawienie monitorów powinno być równoległe do okien i linii świateł sufitowych (płaszczyzna ekranu jest prostopadła do okna)

8 Oświetlenie Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej:
poziom natężenia oświetlenia powinien spełniać wymagania określone w Polskich Normach, należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw źródeł światła, okien, przeźroczystych lub półprzeźroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.

9 Pomieszczenia do pracy z komputerami
Na każdego pracownika w pomieszczeniu z komputerami powinno przypadać: minimum 13 m3 wolnego wnętrza, minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. Stanowisko pracy powinno być tak usytuowane aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Wilgotność względna powietrza minimum 40%.

10 Wymiary i odległości Monitor - pokryty warstwą
antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr. Klawiatura - minimum 10 cm od krawędzi stołu. Krzesło - stabilne, na kółkach z podstawą minimum pięciopodporową oraz regulacją wysokości 40 ÷ 50 cm, z możliwością obrotu o 360°. Siedzisko wyprofilowane, pochylenie oparcia 5° do przodu i 30° do tyłu. Podnóżek - kąt pochylenia 0° ÷ 15°, wysokość dostosowana do potrzeb pracownika. Przydziela się na wniosek pracownika

11 Wymiary i odległości Wymiary stołu pod monitor
Jeśli monitor stoi na komputerze, wówczas stół musi być niższy, ale tak, by odległość od podłogi do blatu klawiatury wynosiła co najmniej 50 cm Krzesło powinno mieć możliwość regulacji jak największej liczby elementów: wysokość, głębokość i pochylenie siedziska, wysokość i pochylenie oparcia oparcie podłokietnik regulacja oparcia dźwignia regulacji siedziska siedzisko

12 Wyposażenie stanowiska
Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać: wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia, ustawienie elementów wyposażenia w zasięgu rąk pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji, jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko należy wyposażyć w uchwyt na dokument, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.

13 Dobór monitora Natężenie promieniowania elektromagnetycznego monitorów, zwłaszcza tzw. low radiation (LR), wynosi zaledwie tysięczne części NDN. Ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w filtr. Znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne. Jaskrawość i kontrast ekranu powinny być łatwe do regulacji w zależności od oświetlenia stanowiska pracy. Nie zaleca się stosowania monitorów z dodatnim kontrastem luminancji (jasne znaki na ciemnym tle). Monitor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi pionowej co najmniej po 60° w lewo i prawo oraz możliwość pochylania co najmniej o 5° i odchylania co najmniej o 20°.

14 Promieniowanie elektromagnetyczne
Odległość oczu pracownika od ekranu powinna wynosić 40 ÷ 75 cm Pole elektromagnetyczne jest silniejsze za monitorem - zaleca się, aby monitory ustawiać parami tyłem do siebie w odległości co najmniej 80 cm Odległość pomiędzy sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 60 cm, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 80 cm

15 Oprogramowanie Wymagania: oprogramowanie odpowiednie do zadania,
oprogramowanie łatwe w użyciu, dostosowane do poziomu wiedzy i doświadczenia pracownika, systemy komputerowe muszą zapewniać pracownikom informację zwrotną o ich działaniu, systemy komputerowe muszą gwarantować wyświetlanie informacji w formie i tempie odpowiednich dla pracownika, bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy, przy tworzeniu oprogramowania i przetwarzaniu danych powinny być stosowane zasady ergonomii.

16 Badania okresowe co 4 lata, chyba że lekarz zaleci częstsze.
Profilaktyczne badania lekarskie osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych Ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę, układ ruchu w obrębie kończyn górnych i kręgosłupa szyjnego, okulistyczne i w zależności od wskazań ortopedyczne i dermatologiczne. Badania okresowe co 4 lata, chyba że lekarz zaleci częstsze.


Pobierz ppt "BHP przy obsłudze monitorów ekranowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google