Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2

3 Spis treści Pojęcie wielkości fizycznej Wielkości skalarne i wektorowe Międzynarodowy Układ Jednostek Miar ( zwany Układem SI) Przedrostki jednostek Podstawowe wielkości fizyczne: Czas Masa Temperatura Długość Pole powierzchni Objętość Gęstość Siła jako przykład wielkości wektorowej Dokładność pomiaru

4 Wielkości fizyczne są to cechy lub właściwości obiektów, zjawisk czy procesów, które można zmierzyć. Pomiar polega na porównywaniu wielkości fizycznej z wielkością tego samego rodzaju, przyjętą za jednostkę miary. Mówiąc prosto, sprawdzamy ile razy dana wielkość fizyczna jest większa ( mniejsza) od wielkości przyjętej za jednostkową. Do wielkości fizycznych należą między innymi: czas, masa, temperatura, długość pole powierzchni, objętość, siła, gęstość czas, masa, temperatura, długość pole powierzchni, objętość, siła, gęstość

5 Aby nie posługiwać się przy zapisie słowami, przypisuje się wielkościom fizycznym zapisy symboliczne tak zwane symbole wielkości fizycznych. Wielkość fizyczna CzasDługośćTemperaturaPoleObjętośćMasaSiłaGęstość Symbol wielkości tltSVmFρ Wielkości fizyczne dzielimy: na skalarne i wektorowe WIELKOŚCI FIZYCZNE SKALARNE czas, masa, długość, temperatura WEKTOROWE siła, prędkość

6 Wielkości skalarne posiadają jedną cechę, to jest wartość liczbową. Aby określić wielkość skalarną podajemy tylko jej wartość. Wielkości wektorowe to wielkości, które oprócz wartości liczbowej posiadają kierunek, zwrot, a niektóre posiadają również punkt przyłożenia. Aby określić wielkość wektorową należy podać: Wartość Kierunek Zwrot Punkt przyłożenia Wartość liczbowa to ilość jednostek danej wielkości. Kierunek wektora to prosta, na której leży ten wektor. Wielkość wektorowa może przyjmować kierunek: pionowy, poziomy ukośny Zwrot wektora to wyszczególnienie jednej ze stron na kierunku (kolejność: początek - koniec wektora) Kierunek pionowy zwrot 1 do dołu zwrot 2 do góry Kierunek poziomy zwrot 1 w prawo zwrot 2 w lewo Punkt przyłożenia (zaczepienia) jest początkiem wektora.

7 W różnych krajach używano różnych jednostek miary tych samych wielkości, co wywoływało wiele komplikacji. Aby temu zaradzić w 1960 roku, na Generalnej Konferencji Miar przyjęto Międzynarodowy Układ Jednostek Miar ( zwany Układem SI). W Polsce układ SI obowiązuje od 1966 r, obecnie został oficjalnie przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Birmy. Każda jednostka ma swój symboliczny zapis – symbol jednostki Wielkość fizyczna Symbol wielkości Jej jednostka w układzie. SI Symbol jednostki czastsekundas masamkilogramkg temperaturatkelwinK dugośćlmetrm pole pow.Smetr kwadratowym2m2 objętośćVmetr sześciennym3m3 siłaFniutonN gęstośćρkilogram/metr sześcienny kg/m 3 Jednostki w układzie SI dzielą się na: podstawowe i pochodne. Podstawowe to np.; metr, kilogram, kelwin Pochodne: utworzone w oparciu o równanie definicyjne tej wielkości, i wynikające z niego równanie wymiarowe tej jednostki, np: m 3, N =kg m/s 2 ; [ρ]= kg/m 3

8 Przedrostki jednostek Aby nie operować tysiącami, milionami i miliardami do opisu bardzo dużych i bardzo małych wielkości, stosuje się przedrostki. przedrostekSkrótliczba przez którą mnożymy jednostkę przykład nanon0,000000001(10 -9 )nm - nanometr mikroμ0,000001 (10 -6 )μm –mikrometr milim0,001 (10 -3 )mm - milimetr centyc0,01 (10 -2 )cm - centymetr decyd0,1 (10 -1 )dm -decymetr dekada10dag - dekagram hektoh100hl - hektolitr kilok1000km – kilometr kg - kilogram megaM1000000 (10 6 )MB - megabajt gigaG1000000000 (10 9 )GB - gigabajt

9 Czas jest dość tajemniczą wielkością i w rozumieniu jej sensu nauka chyba jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego słowa. Jednostką czasu w układzie SI jest sekunda [t] = s. Jednostka czasu SymbolW sekundach Sekundas1 Minutamin60 s Godzinah60 min = 6060s = 3600s doba24h = 243600s = 86400s Podaj t = 125 min w sekundach t = 125 x 60s = 7500 s Podaj t = 0,25 h w sekundach t = 0,25 x 3600s = 900s Podaj 720s w godzinach T = 720 : 3600s = 0,2 h Przykład

10 Masa jest to wielkość fizyczna będąca miarą ilości substancji. Jednostka masy SymbolW kilogramach miligrammg1 mg = 0,001g= 0,000001kg gramg1g = 0,1 dag = 0,001kg dekagramdag1 dag = 10 g = 0,01 kg kilogramkg1 tonat1000 kg Podstawową jednostką masy w układzie SI jest kilogram. Przykład Podaj masę m = 1250g w kilogramach m = 1250/1000 kg = 1,25 kg Podaj masę m = 0,25 kg w gramach i dekagramach m = 0,25 x 1000g = 250g m = 0,25 x 100 dag = 25 dag

11 Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin K, jednak najczęściej używaną w Polsce i wielu innych krajach jednostką temperatury są stopnie Celsjusza ( o C). Wzór do przeliczania temperatury w stopniach Celsjusza na temperaturę w kelwinach T = t + 273 K Przykład Przeliczenie wartości temperatury ze skali Celsjusza na skalę Kelvina t = 20 o C T = 20 + 273K = 293K Przeliczenie wartości temperatury ze skali Kelvina na skalę Celsjusza T = 240K t = T – 273Kt = 240K – 273K t = - 33 o C 0 o C = +273K;0K = - 273 o C (temperatura zera bezwzględnego) Jedna z podstawowych wielkości fizycznych, będąca miarą stopnia nagrzania ciał.

12 "Długość", "odległość", "odstęp" - to nazwy na tę samą wielkość fizyczną, będącą podstawową jednostką sytuującą punkty w przestrzeni. Jednostką długości w układzie SI jest metr. Jednostka długości Symbolw metrach milimetrmm0,001 m centymetrcm0,01 m decymetrdm0,1 m metrm1 kilometrkm1000m Cal – 0,0254 m = 2,54 cm Jard - 0,9144 m Mila geograficzna - 7421,6 m Stopa angielska - 30,480 cm

13 Obieramy kwadrat o boku 1. ( w układzie SI długość boku wynosi 1m) Kwadrat ten zwany kwadratem jednostkowym jest jednostką pola. Pole jest równe liczbie kwadratów jednostkowych lub jego części mieszczących się całkowicie w mierzonej figurze. Jednostka pola Symbolw metrach kwadratowych kilometr kwadratowy km 2 km 2 = 1000m 1000m = 1000000m 2 = 10 6 m 2 metr kwadratowy m2m2 1m 1m = 1m 2 Decymetr kwadratowy dm 2 0,1 m 0,1 m = 0,01m 2 centymetr kwadratowy cm 2 0,01m 0,01m = 0,0001m 2 miliemtr kwadratowy mm 2 0,001m 0,001m = 0,000001m 2 =10 -6 m 2 Przykład 30 cm 2 = 30 x 0,0001m 2 = 0,003m 2 6 m 2 = 6 x 100 dm 2 = 6 x 10000 cm 2 = 60000 cm 2

14 Jednostką objętości w układzie SI jest metr sześcienny m 3 Dla regularnych brył wyznaczanie sprowadza się do bezpośredniego pomiaru wymiarów geometrycznych i wyliczeniach na podstawie odpowiednich. wzorów Objętość brył o nieregularnych kształtach wyznaczamy mierząc objętość wypartej cieczy po zanurzeniu bryły w cylindrze miarowym. Objętość bryły określa się jako różnicę objętości końcowej Vk i początkowej Vp. V = V k -V p Upewnijmy się najpierw, czy dane ciało stałe nie rozpuszcza się w cieczy

15 Jednostka objetości SymbolPrzeliczanie jednostek metr szescienny m3m3 m 3 = 10dm x10dm x 10dm = 1000 dm 3 m 3 = 100 cm x100 cm x100cm = 1000000cm 3 decymetr sześcienny dm 3 dm 3 = 10cm x 10 cm x 10 cm = 1000 cm 3 dm 3 = 0,1m x 0,1m x 0,1 m = 0,001 m 3 centymetr sześcienny cm 3 cm 3 = 0,01m x 0,01m x 0,01m = 0,000001m 3 cm 3 = 0,1dm x 0,1dm x 0,1dm = 0,001dm 3 litrl1l = 1 dm 3 = 1000cm 3 hektolitrhl1 hl = 100l mililitrml1 ml = 0,001 l Przykład 0,25 l jaka to ilość cm 3 ? 1l = 1dm 3 = 1000cm 3 0,25 x 1000cm 3 = 250 cm 3 12000cm 3 ile to m 3 ? 1 cm 3 = 0,000001 m 3 12000 x 0,000001 m 3 = 0,012 m 3

16 Gęstością nazywamy stałą dla danej substancji wartość ilorazu jej masy i objętości Gęstość = masa / objętość ρ = m/V Gęstość jest masą jednostkowej objętości danej substancji. Jest równa liczbowo masie kostki materiału o objętości 1m 3. Jest wielkością skalarną. Jednostka gęstości Symbolprzeliczanie kilogram/metr sześcienny kg/m 3 1kg/m 3 = 1000g/1000000cm 3 = 0,001g/cm 3 gram/centymetr sześcienny g/cm 3 1000 x 1g/ 1000 x 1cm 3 = 1kg/1000cm 3 1000 x 1kg/ 1000000cm 3 = 1000kg/m 3

17 Przykłady Oblicz masę 5 cm 3 srebra wiedząc, że gęstość srebra ρ=10500 kg/m 3 Dane: V = 5 cm 3 ρ=10500 kg/m 3 m = ? 1.Należy posługiwać się takimi samymi jednostkami, dlatego gęstość wyliczmy w g/cm 3 ρ=10500 kg/m 3 = 0,001 x 10500 g/cm 3 = 10,5 g/cm 3 2. Wzór : ρ = m/v m = ρ V 3. Wstawiamy do tak przekształconego wzoru dane liczbowe: m = 10,5 5 [ g cm 3 /cm 3 ] m = 75 g Jaką objętość zajmuje 5kg cukru o gęstości 1,59 g/cm 3 Dane: m = 5kg ρ = 1,59 g/cm 3 V = ? 1.Podajemy masę w gramach m = 5 kg = 5000 g. 2.Przekształcamy wzór na gęstość w celu wyznaczania objętości ρ = m/V ρ V = m V = m/ρ 3. Wstawiamy dane liczbowe: V = 5000 / 1,59 [ g/ g/ cm 3 = cm 3 ] V = 3144,65 cm 3

18 Aby określić siłę należy podać wartość F = 30N Kierunek – poziomy Zwrot – w prawo Punkt przyłożenia – wskazuje początek wektora wartość F = 30N Kierunek – pionowy Zwrot – do dołu Punkt przyłożenia – wskazuje początek wektora F = 30N

19 W przyrodzie żaden pomiar nie jest wykonany idealnie, dlatego fizycy wprowadzili pojęcie niepewności pomiarowej W pomiarach bezpośrednich maksymalną niepewnością pomiarową jest dokładność przyrządu. Błędy pomiaru są zależne przede wszystkim od: Narzędzia pomiarowego (dokładność pomiaru jest równa najmniejszej działce skali przyrządu pomiarowego). Wykonującego pomiar Metody pomiaru Warunków otoczenia Obliczenia wyniku Aby zwiększyć dokładność pomiaru, obliczamy średnią arytmetyczną – dodajemy wszystkie wyniki pomiarów i dzielimy przez ich liczbę. Ważono trzykrotnie jajko i otrzymano odczytane wyniki wynosiły 6,5 g; 6,3 g; 6,1g Jaka jest masa zbliżona najbardziej do rzeczywistej? m = 6,5 +6,3 + 6,1/ 3 gm = 6,3 g

20 W kolumnie po lewej znajdują się nazwy przyrządów, po prawej wielkości fizyczne, które mierzymy Dobierz właściwe pary siłomierzmasa szybkościomierztemperatura termometrciśnienie atmosferyczne barometrciężar wagaszybkość amperomierzobjętość cylinder miarowynatężenie prądu Jaką objętość ma zanurzone ciało?


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google