Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ekonomiczno – finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ekonomiczno – finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Analiza ekonomiczno – finansowa
Zajęcia 2 – Analiza bilansu

2 Analiza sprawozdania finansowego
Analiza sprawozdań finansowych to transformacja informacji rachunkowych w bardziej przydatne informacje, na podstawie których inwestorzy mogą podejmować decyzje inwestycyjne. Użytkownikami sprawozdań finansowych są: użytkownicy wewnętrzni – mogą wziąć udział w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem; użytkownicy zewnętrzni – osoby, którzy nie są bezpośrednio powiązani z zarządzaniem spółką.

3 Analiza sprawozdania finansowego
Analiza sprawozdania finansowego w celu oceny kondycji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa powinna być sporządzana dla okresu minimum trzyletniego. Zazwyczaj okres badawczy dotyczy 3–5 lat. W takim czasie widoczne są przynajmniej średnioterminowe zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kierunki jego rozwoju. Na podstawie tego okresu można już wnioskować o przyszłości podmiotu. Dane muszą być porównywalne, tzn. sprawozdania dla poszczególnych lat powinny być sporządzanie według tych samych zasad.

4 Analiza sprawozdania finansowego
Zazwyczaj analiza sprawozdań finansowych bez kontekstu, nie jest wystarczająca dla oceny wyników spółki i jej pozycji. Wyniki analiz powinny być porównywane z benchmarkami np.: Normy wewnątrzfirmowe - normy, które zostały skonfigurowane przez beneficjenta na podstawie własnych osiągnięć z działalności i własnych oczekiwań; Normy międzyfirmowe - porównanie z innymi konkurentami z sektora / przemysłu; Standardy branżowe - na podstawie statystyk branżowych, porównanie wyników z wartościami średnimi w branży.

5 Informacje o spółce Podstawowe informacje: Krótka historia spółki;
Struktura akcjonariatu; Notowania akcji spółki i jej konkurentów w badanym okresie. Informacje dotyczące działań spółki wpływające na jej kondycję finansową (np. przejęcia innych spółek, emisja/skup akcji własnych, działalność międzynarodowa itp.); Sytuacja rynkowa – zmiany kursów walut, cen surowców, otoczenia prawnego itp.; Opis rynku, na którym działa spółka.

6 P. Gut, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

7 Uproszczony schemat bilansu

8 Analiza bilansu Analiza pozioma; Analiza pionowa;
Analiza struktury kapitałowo-majątkowej.

9 Analiza pozioma Analiza pozioma opiera się na dynamice sumy bilansowej oraz poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Analiza dynamiki wartości pozycji bilansowych może obejmować: absolutną zmianę stanu (bezwzględną), liczoną zgodnie ze wzorem 1.1; tempo zmian (przyrost względny) - wzór 1.2; indeks dynamiki (tempo wzrostu) - wzór 1.3.

10 Analiza pozioma – zmiany absolutne
Wzór 1.1: Zmiany absolutne wyrażone są w tych samych jednostkach miary, co badane zjawisko. Informują o ile jednostek zwiększył się (zmiana dodatnia) lub zmniejszył się (zmiana ujemna) stan danej pozycji.

11 Analiza pozioma – tempo zmian
Wzór 1.2: Tempo zmian informuje o ile procent stan danej pozycji jest wyższy lub niższy od poziomu w okresie przyjętym za podstawę porównania.

12 Analiza pozioma – indeks dynamiki
Wzór 1.3: Indeks dynamiki informuje, jaki procent poziomu zjawiska z okresu podstawowego stanowi poziom zjawiska z okresu analizowanego. Wartość indeksu większy od 100% świadczy o wzroście, mniejszy od 100% o spadku poziomu zjawiska w analizowanym okresie.

13 Analiza pozioma – przykład
Rok Aktywa ogółem (w mln zł) 1 150 2 165 Absolutna zmiana = = 15 (mln zł)  Tempo zmian = [( )/150]x 100 = 10 (%)  Indeks dynamiki = (165/150) x 100 = 110 (%)

14 Analiza pionowa Analiza pionowa dotyczy badania struktury aktywów i pasywów oraz wewnętrznej struktury wybranych pozycji bilansowych. Jest udziałem procentowym w badanej całości. Analiza pionowa aktywów dostarcza informacji o sposobie zaangażowania kapitałów spółki. Natomiast analiza pionowa pasywów informuje o źródle pochodzenia kapitałów przedsiębiorstwa.

15 Analiza pionowa – aktywa
Aktywa trwałe / Aktywa ogółem * 100%; Aktywa obrotowe / Aktywa ogółem * 100%; WNiP / Aktywa ogółem * 100%; Rzeczowe aktywa trwałe / Aktywa ogółem * 100% Należności długoterminowe / Aktywa ogółem * 100% Inwestycje długoterminowe / Aktywa ogółem * 100% Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Aktywa ogółem * 100% Zapasy / Aktywa ogółem * 100% Należności krótkoterminowe / Aktywa ogółem * 100% Inwestycje krótkoterminowe / Aktywa ogółem * 100% Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / Aktywa ogółem * 100%

16 Analiza pionowa – aktywa
Wysoki udział aktywów trwałych w aktywach ogółem występuje w branżach zaliczanych do kapitałochłonnych np. energetyka, budownictwo, górnictwo itp.; Przewaga aktywów trwałych w przedsiębiorstwie wpływa na zmniejszenie elastyczności na zmiany koniunktury gospodarczej, zwiększa koszty stałe utrzymania infrastruktury oraz wartość aktywów w większym stopniu zależy od wahań cen rynkowych; Strukturę pionową aktywów trwałych i obrotowych można poszerzyć o strukturę wewnętrzną ich elementów.

17 Analiza pionowa – pasywa
Kapitał własny / Pasywa ogółem *100%; Rezerwy i zobowiązania / Pasywa ogółem *100%; Kapitał stały / Pasywa ogółem *100%; Rezerwy na zobowiązania / Pasywa ogółem *100%; Zobowiązania długoterminowe / Pasywa ogółem *100%; Zobowiązania krótkoterminowe / Pasywa ogółem *100%; Rozliczenia międzyokresowe / Pasywa ogółem *100%; Kapitał własny / Zobowiązania ogółem.

18 Analiza pionowa – pasywa
W literaturze nie występuje optymalny poziom udziału kapitałów własnych w pasywach ogółem. Przyjmuje się, że kapitały własne stanowić powinny min. 1/3 pasywów ogółem; Poziom taki jest niewystarczający jeżeli spółka ma niski wskaźnik gotówki operacyjnej oraz rentowność. Z kolei zbyt wysoki poziom świadczy o niewykorzystaniu dźwigni finansowej; Stosunek kapitałów własnych do zobowiązań ogółem powinien być co najmniej większy od jedności.

19 Analiza struktury kapitałowo-majątkowej
Analiza struktury kapitałowo-majątkowej dotyczy powiązań pomiędzy poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów w bilansie; W tym aspekcie można dokonać obliczeń kilku wskaźników.

20 Wskaźnik 1: Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym:
Kapitał własny / Aktywa trwałe * 100% Jeżeli wartość wskaźnika wynosi 100%, oznacza to, że aktywa trwałe są w pełni finansowane kapitałem własnym, gdyż majątek ten jest długookresowo powiązany z przedsiębiorstwem tzn. wykazuje niskie tempo zamiany na gotówkę, stąd powinien być finansowany bardziej stabilnym kapitałem. Jest to tzw. „złota reguła bilansowa”. W wielu jednostkach gospodarczych nie jest spełniona ta reguła, szczególnie w firmach powiększających swe inwestycje i korzystających z kredytów. W takim wypadku wartość tego wskaźnika jest niższa niż 100%.

21 Aktywa/Kapitał stały Aktywa stałe = Aktywa trwałe + Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy; Kapitał stały = Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe + Rezerwy długoterminowe + Zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy.

22 Wskaźnik 2 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym:
Kapitał stały / Aktywa trwałe * 100%; Jeżeli wartość wskaźnika wynosi 100% lub więcej, oznacza to, że spełniona jest tzw. srebrna reguła bilansowa. W regule ważny jest udział kapitału własnego w kapitale stałym. Im jest on wyższy, tym przedsiębiorstwo dysponuje większą swobodą i niezależnością finansową. Przyjmuje się, że przynajmniej 2/3 aktywów trwałych powinno być finansowane kapitałem własnym, ale wynik należy odnieść do średniej wielkości dla danej branży.

23 Wskaźnik 3 Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi: Zobowiązania krótkoterminowe / Aktywa obrotowe * 100% Zgodnie ze srebrną regułą bilansową kapitał krótkoterminowy powinien nie w pełni pokrywać aktywa obrotowe, ponieważ owe składniki są związane z przedsiębiorstwem na krótki okres. Jeżeli wskaźnik 2 jest większy od 100% (kapitał obrotowy netto jest dodatni) to wskaźnik ten przyjmuje wartość poniżej 100%.

24 Kapitał obrotowy netto
Kapitał obrotowy netto czy też kapitał pracujący (ang. working capital) – pokazuje jaka część majątku spółki pokryta jest kapitałami stałymi na długo związanymi ze spółką (podejście kapitałowe): Kapitał stały – majątek trwały; Kapitał obrotowy netto są to aktywa bieżące pomniejszone o zobowiązania bieżące (podejście majątkowe): Aktywa bieżące – zobowiązania bieżące. Strategia konserwatywna a agresywna.

25 Kapitał obrotowy netto 2
Jest to tzw. płynna rezerwa – świadczy o płynności finansowej przedsiębiorstwa. Mówiąc inaczej jest to część aktywów bieżących, która nie została pokryta pasywami bieżącymi i może być wykorzystywana dla zaspokajania bieżących zobowiązań spółki. Kapitał obrotowy netto może być: Dodatni; Zerowy; Ujemny.

26 Wskaźnik 4 Udział kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów ogółem: Kapitał obrotowy netto / Aktywa ogółem * 100% Wskaźnik ten ilustruje, jaką część aktywów ogółem stanowi kapitał obrotowy netto. Im większy jest jego udział (dodatni) tym w przedsiębiorstwie występuje większe zabezpieczenie płynności. Jednak kapitał obrotowy netto służy do finansowania aktywów bieżących.

27 Wskaźnik 5 Udział kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych przedsiębiorstwa: Kapitał obrotowy netto / Aktywa obrotowe * 100% Wskaźnik ten może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne, jego wartość zawsze jest większa lub równa niż wskaźnika 4. Wskaźnik pokazuje relację kapitału obrotowego netto zaangażowanego w działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Jeżeli kapitał obrotowy netto jest dodatni wskaźnik pokazuje ile procent aktywów obrotowych finansowanych jest ze źródeł krótko- i długoterminowych.

28 Ocena wartości przedsiębiorstwa
Ocena wartości przedsiębiorstwa może wynikać z wielu przesłanek m.in.: jego sprzedaży, dokapitalizowania, fuzja z inną firmą czy w bieżącej działalności, choćby po to aby wiedzieć, co zmieniło się w zakresie jej wartości, w minionych latach czy miesiącach. Dobrze nadają się do tego metody majątkowe, wyliczane w oparciu o dane bilansowe. Służą do krótkookresowej oceny zagrożenia firmy bankructwem i oszacowania skutków tego bankructwa.

29 Formuła Wilcoxa – wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa
Metoda likwidacyjna określająca wartość majątku przedsiębiorstwa według sumy środków pieniężnych jakie można uzyskać w wyniku przyspieszonej sprzedaży poszczególnych jego części na rynku. Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa = Gotówka + Łatwe do upłynnienia papiery wartościowe + 0,7 * (Należności + Zapasy) + 0,5 * Pozostałe aktywa – Zobowiązania.


Pobierz ppt "Analiza ekonomiczno – finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google