Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu"— Zapis prezentacji:

1 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Anna Durlej Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu

2 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Polega na tworzeniu nowych bądź modernizacji istniejących środków trwałych. Etapy procesu inwestycyjnego: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej 2. Wyłonienie wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego 3. Rozliczenie inwestycji Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

3 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Ustawa prawo zamówień publicznych stosowana jest do udzielania zamówień publicznych w zakresie: - robót budowlanych - usług - dostaw Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy nie stosuje się w odniesieniu do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. Postępowanie Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w taki sposób aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wszystkich wykonawców.

4 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miesjsim w Kaliszu
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Postępowania przeprowadza się w formie pisemnej, w języku polskim. Podstawowymi trybami udzielenia zamówienia są przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony. Pozostałe tryby to: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna.

5 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Inwestycje realizowane w 2013r. Nie wszystkie zaplanowane w 2013r. inwestycje zostały zrealizowane. Środki przeznaczone na realizację ww. zadań zostały przekazane na środki niewygasające. Łączna kwota środków niewygasających to ca 16,7mln. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan finansowy tych wydatków został przyjęty w grudniu 2013r. uchwałą Rady Miejskiej Kalisza.

6 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Zakup nowych wiat przystankowych ,10 Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF) ,00 Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF) 6 183,95 Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF) ,00 Przebudowa ul. Szewskiej (WPF) ,99 Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF) ,99 Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF) ,48 Przebudowa skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) 2 395,00 Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF) ,00 Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych ,00 Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu ,00 Zakup usług pozostałych 900,00 Przebudowa chodnika w ul.Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego ,00 Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF) ,00 Przebudowa ul. Niecałej ,00 Budowa dróg osiedlowych ,33 Przebudowa ul. Noskowskiej ,06 Zakup usług pozostałych 3 934,45 Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej ,00 Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej ,10 Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 od ul. Granicznej ,00 Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej ,00

7 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Budowa chodnika w ul. Gajowej ,00 Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałow, nabycie nieruchomości itp ,20 Wydatki bieżące ,50 Wydatki bieżące ,00 Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF) ,00 Wydatki bieżące ,00 Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza ,00 Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF) 0,00 Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego ,00 Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr ,00 Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) ,23 Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu ,00 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach ,64 Budowa infrastruktury technicznej ,00 Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych ,60 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia (WPF) ,12 Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) ,00 Wydatki bieżące ,45 Zakup energii 1 500,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00

8 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF) ,59 Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF) ,00 Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) ,00 Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF) ,00 Zakup usług remontowych ,03 Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej ,40 Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF) 5 000,00 Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu ,00 R A Z E M ,21

9 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014r. 1. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego 2. Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 3. Wykonanie elewacji Ratusza 4. Modernizacja domu przedpogrzebowego 5. Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 6. Dostosowanie obiektów szkolnych do warunków przeciwpożarowych 7. Regulacja cieków Krępica i Piwonka 8. Wykonanie skweru Rozmarek 9. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej

10 Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2014r. – c.d. 10. Budowa odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej na os. Rajsków 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia 12. Przebudowa rowu RC-1zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 13. Wykonanie iluminacji Mostu Aleksandryjskiego zwanego Kamiennym


Pobierz ppt "Proces inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google