Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spis treści: Co to jest samorząd uczniowski??

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spis treści: Co to jest samorząd uczniowski??"— Zapis prezentacji:

1

2 Spis treści: Co to jest samorząd uczniowski??
Skład Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Paprotni 2011/2012 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Cele Zadania Uprawnienia Samorządu Szkolnego

3 Co to jest samorząd uczniowski??
Organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

4 Skład Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Paprotni
PRZEWODNICZĄCY: ILONA RZEWUSKA Z – CA PRZEWODNICZĄCEGO: MARTYNA WAKULIŃSKA CZŁONKOWIE: JUSTYNA GŁUCHOWSKA MAKSYMILIAN CZARNOCKI EWELINA SADOWA DOMINIKA MĘŻYŃSKA

5 Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

6 Cele Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

7 Zadania Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych. Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd). Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.

8 wyrabianie nawyków i umiejętności:
Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem: 1) wyrabianie potrzeb poznawczych 2) wyzwalanie twórczej aktywności, 3) wdrażanie do samodzielnych poszukiwań, 4) zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, uczciwość, godność, wrażliwość, wyrabianie nawyków i umiejętności: organizowania własnego czasu, samokontroli, pracy nad doskonaleniem własnej osoby, rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi, zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu, samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania, prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,

9 6)Wdrażanie do: życia w prawdzie, cenienia wolności i dobra, dostrzegania piękna świata, ćwiczenia woli, kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym, kształtowania własnego charakteru, kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich. 7) Organizowanie kontaktów z samorządami uczniowskimi i społecznościami uczniowskimi innych szkół. 8)W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli samorządów uczniowskich innych szkół.

10 Uprawnienia Samorządu szkolnego
reprezentowanie wobec rady rodziców, rady pedagogicznej a także dyrektora stanowiska środowiska uczniowskiego z kwestiach istotnych dla szkoły a w szczególności związanych z respektowaniem elementarnych praw uczniów - realizacja wszelkich inicjatyw urozmaicających życie szkolne (m.in. koła zainteresowań) jest dozwolona pod warunkiem, że nie "cierpi" na tym wypełnianie szkolnych obowiązków - prowadzenie, wydawanie i kolportaż szkolnej prasy - podejmowanie i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, zawodów sportowych i imprez rozrywkowych na terenie szkoły po uprzednich uzgodnieniach z dyrekcją - wybór opiekuna samorządu spośród nauczycieli - możliwość wglądu do programu nauczania (zapoznanie z jego celami, podstawą programową i wymaganiami)

11 Koniec Dziękujemy za obejrzenie prezentacji !!!


Pobierz ppt "Spis treści: Co to jest samorząd uczniowski??"

Podobne prezentacje


Reklamy Google