Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Aneta Polewko-Klim Instytut Informatyki UwB Białystok 2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Aneta Polewko-Klim Instytut Informatyki UwB Białystok 2014"— Zapis prezentacji:

1 dr Aneta Polewko-Klim Instytut Informatyki UwB Białystok 2014
Metoda WebQuest dr Aneta Polewko-Klim Instytut Informatyki UwB Białystok 2014

2 Plan szkolenia Multimedia w kształceniu
WebQuest (WQ) - co to jest i dla kogo? - Opis metody - Przykłady - Wybrane narzędzia

3 Multimedia w kształceniu
Kształcenie multimedialne to strategia realizacji procesu nauczania i uczenia się oparta na kompleksowym wykorzystaniu funkcjonalnie dobranych tradycyjnych (prostych) i technicznych (złożonych) środków dydaktycznych, czyli mediów – taką definicję proponuje prof. Józef Bednarek Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2012

4 Użycie obiektów multimedialnych takich jak obrazy, animacje i symulacje w systemie edukacyjnym może w dużym stopniu wzmocnić skuteczność systemu wspomagając umiejętności poznawcze poza innymi elementami dziedziny. Różne obiekty multimedialne mogą wspomagać poszczególne wymagania różnych celów nauczania. Na przykład, animacje są odpowiednie do bezpośredniego nauczania, symulacje do nauki poznawczej, a diagramy do nauczania w procesie podejmowania decyzji. Jednakże, samo zebranie i połączenie obiektów multimedialnych w system nie daje gwarancji odpowiedniego wyniku nauczania[1]. Cartwright polecał, aby systemy edukacyjne były bardziej funkcjonalne jako wynik użycia wielu elementów graficznych, a nie jako niezrozumiałą masą na skutek zbytniego użycia środków graficznych[2]. Inny ważny aspekt na drodze do skutecznego nauczania to odpowiednie współdziałanie uczącego się z elementami interfejsu, szczególnie gdy nauczanie jest złożoną aktywnością (lub procesem), która łączy różne elementy takie jak znajdowanie informacji i zapamiętywanie[3]. [1] Kinshuk, Zastosowanie inteligentnych multimediów w rozwoju umiejętności poznawczych, Massey University, Palmerston North, New Zealand [2] W. E. Cartwright. Multimedia in an undergraduate course in Land Information: From pen to interactive programming. Interactive Multimedia in University Education: Designing for Change in Teaching and Learning (A-59) (Eds. Beattie K., McNaught C. & Wills S.), Elsevier Science B. V. (North-Holland), 1994, pp 1-13 [3] A. Dillon. Myths, misconceptions, and an alternative perspective on information usage and the electronic medium. Hypertext and Cognition (Eds. Rouet J., Levonen J. J., Dillon A. & Spiro R. J.), Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1996, pp 25-42

5 Jakie obiekty multimedialne mogą być wykorzystywane w trakcie poszczególnych „czynności” wykonywanych przez ucznia w procesie poznawczym: Zapotrzebowanie Przykład odpowiedniego obiektu multimedialnego Obserwacja (bierna) Tekst, nieruchome obrazy, animacje, wideo, audio Obserwacja (aktywna) Image maps, linki tekstowe, interaktywne filmy wideo, animacje kontrolowane przez użytkownika, Odkrywanie (naśladowanie) Symulacje, diagramy (flowcharts) Feedback (natychmiastowy) Wszystkie w/w w przypadku rozwiązywania problemów Ocena (opóźniony feedback) Wszystkie powyższe w przypadku fazy oceny Praktykowanie (powtarzanie) Symulacje ćwiczeniowe i diagramy do różnych scenariuszy Przeniesienie do sfery życia Narzędzia tworzenia systemu przy użyciu różnych obiektów multimedialnych Współdziałanie w środowisku pracy Narzędzia tworzenia systemu, narzędzia komunikacji przy użyciu różnych obiektów multimedialnych Źródło: Zastosowanie inteligentnych multimediów w rozwoju umiejętności poznawczych, Kinshuk, Massey University, Palmerston North, New Zealand Sprzężenie zwrotne (ang. feedback)

6 Co to jest WebQuest? „WebQuest to działalność badawcza, w której większość lub wszystkie informacje wykorzystane przez ucznia pochodzą z Internetu. Webquest jest tak zaprojektowana, aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko wyszukania ich w Sieci, oraz aby wspomagać jego myślenie na poziomie analizy, syntezy i ewaluacji.” Bernie Dodge, San Diego University ,1995 Bernie Dodge and Tom March

7 Co to jest WebQuest? WebQuest (w wolnym tłumaczeniu "Poszukiwania w Sieci"), jest formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji dla uczniów jest Internet. Uczniowie wykorzystując informacje z Internetu zgłębiają określoną tematykę, uczą się wybierać i weryfikować jakość uzyskiwanych informacji. Uzyskane z Internetu informacje opcjonalnie mogą być uzupełniane telekonferencjami i materiałami podręcznymi. Zawiera elementy uczenia się zespołowego. Uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują zdobyte informacje, a następnie tworzą prezentację za pomocą elektronicznych narzędzi.

8 Co to jest WebQuest? Narzędziem do tworzenia może być:
a) serwis internetowy (np. Google Blogger), b) program do prezentacji (np. Power Point), c) edytor tekstowy z osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł. Narzędzie jest dobierane stosownie do formy i środowiska prezentacji końcowej np.: Blogger dla prezentacji w Sieci, PowerPoint dla prezentacji w sali z projektorem, Edytor dla prezentacji w miejscach wymagających papierowego nośnika.

9 WebQuest – metoda projektu
Metoda WebQuest'u została zbudowana w oparciu o metodę projektu: tak samo dąży do zmobilizowania ucznia do samodzielnej pracy, aktywizuje go. ważniejsze od tego, aby uczeń posiadał encyklopedyczną wiedzę, jest to, by umiał komunikować się z innymi, współpracować w grupie, negocjować, poszukiwać informacji na dany temat, selekcjonować je i opracowywać. uczy umiejętności tworzenia jednego produktu finalnego z elementów przygotowanych przez członków grupy, komunikowania się, ale i odpowiedzialności za siebie i innych, kierowania i organizowania warsztatu pracy. - obie metody stawiają na twórcze myślenie i kreatywność ucznia.

10 Jak zacząć pracę nad WQ? 1. Zidentyfikowanie tematu programowo związanego z dostępnymi zasobami internetowymi. 2. Uporządkowanie, kategoryzowanie i pogrupowanie uzyskanej wiedzy, materiałów i zasobów w formie: - stron www i baz danych (zasoby on-line), - podręcznych materiałów i projektów (zasoby off-line), - zasobów ludzkich (eksperci on-line i lokalni eksperci). 3. Opracowanie konspektu.

11 Struktura WebQuest-a Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła
Ewaluacja Konkluzja – podręcznik dla nauczyciela

12 Struktura WebQuest-a Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła
Ewaluacja Konkluzja Struktura WebQuest-a Temat powinien być: ciekawy, inspirujący/intrygujący, zachęcający do działania.

13 Struktura WebQuest-a Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła
Ewaluacja Konkluzja Struktura WebQuest-a Wprowadzenie 1/2: 1. Przedstawia główny problem 2. Dostarcza niezbędnych informacji kontekstowych dotyczących tła i uwarunkowań stawianego problemu w taki sposób, aby angażować u uczących się różne sposoby myślenia. 3. Musi motywować do działania

14 Struktura WQ Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja
Konkluzja Struktura WQ Wprowadzenie 2/2: 4. Opisuje: efekty pracy nad projektem treści programowe jakie będą realizowane (odniesienie do Podstawy Programowej) konkretne standardy wymagań egzaminacyjnych które będą w projekcie realizowane. 5. Zawiera opis umiejętności uczniów jakie powinni posiąść przed przystąpieniem do realizacji projektu. 6. Zawiera krótki opis całego projektu.

15 Struktura WebQuest-a Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła
Ewaluacja Konkluzja Struktura WebQuest-a Zadanie: Wyjaśnia rolę i aktywność uczniów oraz opisuje oczekiwania nauczającego; 2. Powinno być interesujące i wykonalne. 3. Może opisywać potrzebne narzędzia i aktywności uczniów; WQ może przybierać następujące formy: – prezentacji multimedialnej (np. PowerPoint, HyperStudio itp.), – prezentacji klasowej (np. inscenizacja, przemówienie), – pisemnego raportu.

16

17 Struktura WebQuest-a Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła
Ewaluacja Konkluzja Struktura WebQuest-a Proces określa w przejrzysty sposób kolejne kroki, które pozwolą uczącym się zrealizować zadania zgodnie z wytyczoną ścieżką. Proces - procedura: 1. Dzieli zadanie główne na zadania cząstkowe; 2. Określa zasady podziału ról i zadań poszczególnych członków zespołu; 3. Opisuje role do odegrania i perspektywy do przyjęcia przez uczących się; 4. Określa produkt końcowy. WebQuesty mogą zawierać dodatkowe poradniki w formie: 1. Przewodników z pytaniami pomocniczymi i wskazówkami, 2. Map mentalnych, 3. Harmonogramów działań, 4. Diagramów przyczynowo - skutkowych.

18 Struktura WebQuest-a Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła
Ewaluacja Konkluzja Struktura WebQuest-a Wskazówki dla stosowanych procedur: Używać wypunktowanej listy zadań w postaci poleceń, kierowanych wprost do ucznia, np. „ będziesz pracował w grupie składającej z trzech osób...” itd. 2. Polecenia sformułować klarownie i zrozumiale. 3. Ustalić, czego dokładnie spodziewa się nauczyciel. 4. Zastanowić się jaki jest okres realizacji projektu. 5. Ustalić z jakiej dziedziny jest projekt (czy jest interdyscyplinarny?). 6. Określić liczebność grup. 7. Opisać przewidywane trudności, sugerując drogę uniknięcia lub ominięcia błędów. 8. Opisać umiejętności jakich oczekuje nauczyciel, by proces był prawidłowy (np. kreatywność w projektowaniu).

19 Struktura WebQuest-a Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła
Ewaluacja Konkluzja Struktura WebQuest-a Źródła, zasoby: WQ-y powinny zawierać listę źródeł informacji pozwalające uczącym się na wykonanie zadania. Mogą one mieć postać: 1. Stron www i internetowych baz danych (zasoby online), 2. Podręcznych materiałów, dokumentów i zbiorów bibliotecznych (zasoby offline), 3. Zasobów ludzkich (eksperci online i lokalni eksperci).

20 Struktura WebQuest-a Temat Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła
Ewaluacja Konkluzja Struktura WebQuest-a Ewaluacja: 1. Pozwala mierzyć zaangażowanie i osiągnięcia uczących się; 2. Wartościować wytwory studentów i uczniów powstałe w wyniku realizacji głównego Zadania; 3. Ustalać ostateczną ocenę

21 Dlaczego warto stosować WQ
– ukierunkowuje pracę badawczą, – wspiera omawiany temat dodatkowymi informacjami, poszerzając wiedzę uczniów, – pozwala uczniom pracować w swoim własnym tempie, – rozwija twórcze myślenie, – stymuluje aktywność i współpracę grupową, – jest wizualną formą nauki, – jako metoda problemowa jest efektywniejsza od tradycyjnych metod tzw. ”podających”.

22 Gdzie wykorzystać WebQuest?
1. Praca indywidualna i zespołowa, 2. Kształcenie stacjonarne i na odległość, 3. Projektowanie kursów on-line, 4. Samokształcenie, 5. Kształcenie nieformalne 6. Nauczanie przez całe życie (lifelong learning).

23 Aktywizowane umiejętności myślowe:
Porównywanie, Klasyfikowanie, Indukowanie, Dedukowanie, Analizowanie błędów, Konstruowanie argumentów, Abstrahowanie, Analizowanie poglądów.

24 Rodzaje WEBQUEST Ze względu na zakres wiadomości, które wykorzystuje, WebQuest'y dzielimy na: Przedmiotowe - opierają się na wiadomościach z jednej dziedziny nauczania, np. tylko języka polskiego, matematyki, biologii. Interdyscyplinarne - wykorzystują jednocześnie wiadomości z kilku przedmiotów nauczania, np. języka polskiego, historii czy sztuki - podobnie jak ścieżki edukacyjne.

25 Rodzaje WEBQUEST Ze względu na dwa kryteria: czas trwania oraz zakres wiadomości, które wykorzystuje. Biorąc pod uwagę czas trwania WebQuest'y dzielimy na: Krótkoterminowe - (od 1-4 lekcji) - zazwyczaj mają one na celu zdobycie jakieś nowej wiedzy. Uczniowie poszukują i opracowują poszczególne informacje i udostępniają je innym za pomocą stron www. Długoterminowe - (mogą trwać miesiąc i więcej) - uczniowie poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach, wykorzystując do tego celu Internet. Pracują samodzielnie, tworzą hipotezy, analizują informacje, oceniają je, łączą z dotychczasową wiedzą i przedstawiają w formie prezentacji w programie PowerPoint, stron www, pokazów multimedialnych.

26 Sposoby prezentacji projektów WebQuest
Ustna, Multimedialna, Pisemna, Plastyczna, Współpraca, Projektowanie, Apel.

27 WebQuest - "Imieniny Ziemi"
Przykłady WebQuest - "Imieniny Ziemi" Etap edukacji: przedszkolny Autor: Marzena Grzęda

28 Przykłady Matematyka wokół nas Etap edukacji: szkoła podstawowa
Autor: Lidia Łukasik

29 I ty możesz zostać grafikiem komputerowym
Przykłady I ty możesz zostać grafikiem komputerowym Etap edukacji: gimnazjum Autor: Ewa Termena

30 Przykłady Enzymy – z czym to się je? Etap edukacji: szkoła średnia
Autor: Eliza Korzeniowska

31 Najczęściej spotykane błędy
Wymuszone stosowanie metody nie pozwalające na rozwijającą pracę. Niejasność celów, które nauczyciel chce zrealizować dzięki danemu projektowi. Niedostosowanie celów do obranej metody. Niedopracowanie poszczególnych etapów instrukcji, powodujące że całość jest niezrozumiała i trudna do realizacji. Brak świadomości, że wyszukiwane informacje muszą być selekcjonowane i sprawdzane. Traktowanie metody jako lekcji szkolnej przeniesionej jedynie do sieci. Brak lub nieodpowiedniość ewaluacji w stosunku do działań realizowanych przy projekcie. Nieodpowiednie przygotowanie nauczyciela do pracy tą metodą. Zły dobór tematu w stosunku do metody. Pomieszanie zadań i procesów. Za mała ilość źródeł. Brak odpowiednich narzędzi lub umiejętności do realizacji wyznaczonych zadań. Brak pomocy i kompetentnych uwag powodujący nie eliminowanie błędów i niedociągnięcia. Zła konstrukcja zadań, która nie pozwala na pracę tą metodą lub ich realizację w zespole.

32 Narzędzia

33 Jak założyć bloga i utworzyć WQ w Blogspot
1. Jeśli masz konto Gmail podajesz swoje dane konta 2. Jeżeli konta Gmail nie posiadamy należy założyć konto na blogger.com lub blogspot.com 3. Po zalogowaniu należy wybrać nazwę, nick, którym będą podpisywane posty oraz oczywiście zaakceptować regulamin. 4. Następnie należy wybrać nazwę dla bloga, można rónież wykupić domenę o nazwie dokładnie takiej, jak nam się podoba i podpiąć ją pod blog na Blogspot.

34 film1. Logowanie i tworzenie bloga film2
film1. Logowanie i tworzenie bloga film2. Wybór szablonu i inne opcje film3. Gadżety film4. Uzupełnianie treści, zakładki

35 Jak stworzyć WQ jako stronę www w programie:

36 ScrapBook – dodatek FireFox

37 ScrapBook – dodatek FireFox
ScrapBook jest rozszerzeniem do Firefoksa wspomagającym zapis witryn internetowych na dysku lokalnym i zarządzanie tak utworzonym zbiorem. Główne funkcje ScrapBooka to: * Zapis stron internetowych * Zapis fragmentów stron internetowych * Zapis całych witryn internetowych * Porządkowanie i zarządzanie zbiorem zapisanych stron w podobny sposób jak zarządzanie zakładkami * Przeszukiwanie i szybkie filtrowanie tekstów znajdujących się w zbiorze * Edycja stron znajdujących się w zbiorze * Funkcja edycji tekstu/kodu HTML podobna do notatnika z przeglądarki Opera

38 Platforma

39 WebQuest – prezentacje w Power Point

40 WebQuest –Co słychać panie Darwinie?

41 WebQuest – Od pierwszego krzyku do…

42 WebQuest – Jak cało i zdrowo przyszedłem na świat?


Pobierz ppt "dr Aneta Polewko-Klim Instytut Informatyki UwB Białystok 2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google