Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykona ł a: Martyna Sobczak kl.IIIa. Ka ż dy z nas wie, ż e powinni ś my je ść ś niadanie, obiad i kolacj ę. Ale w mi ę dzyczasie warto si ę gn ąć po.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykona ł a: Martyna Sobczak kl.IIIa. Ka ż dy z nas wie, ż e powinni ś my je ść ś niadanie, obiad i kolacj ę. Ale w mi ę dzyczasie warto si ę gn ąć po."— Zapis prezentacji:

1 Wykona ł a: Martyna Sobczak kl.IIIa

2 Ka ż dy z nas wie, ż e powinni ś my je ść ś niadanie, obiad i kolacj ę. Ale w mi ę dzyczasie warto si ę gn ąć po owoc, warzywo, orzechy, wafle ry ż owe, koktajle owocowe (zmiksowany jogurt naturalny, odrobina wody, ś wie ż e owoce), lekk ą sa ł atk ę czy szklank ę soku. 5 zrównowa ż onych posi ł ków w ci ą gu dnia jest drog ą do zdrowego i d ł ugiego ż ycia.

3 RUCH JEST PODSTAW Ą – CODZIENNIE MINIMUM 30 MIN!

4 Cukier jest potrzebny, ale w nadmiarze bardzo szkodzi. Co je ść, by dostarcza ć organizmowi dostateczn ą ilo ść ? Przede wszystkim owoce – zawarta w nich fruktoza dostarcza 4kcal w 1g. Ciemna lub gorzka czekolada – normuje poziom glukozy we krwi i poprawia koncentracj ę i sprawno ść intelektualn ą.

5 Woda – wszyscy mówi ą, ż e trzeba pi ć jej minimum 2l dziennie, ale dlaczego? Woda od ż ywia nasz mózg, nawil ż a oczy, stawy, skór ę. Nap ę dza metabolizm, usuwa toksyny i zb ę dne zwi ą zki przemiany materii, pomaga w regulowaniu temperatury cia ł a, pomaga w rozpuszczaniu pokarmów.

6 Jest to co ś zmiennego, uzale ż nionego od aktualnie panuj ą cych trendów w kulturze. Cz ę sto bywa bardzo zgubny dla m ł odych dziewczyn, które chc ą wygl ą da ć jak W Y R E T U S Z O W A N E kobiety z ok ł adek magazynów. Jak wygl ą da dziewczyna idealna wed ł ug nastolatek XXIw?

7 Ta sylwetka jest niezdrowo chuda. Nie posiada mi ęś ni, a procent zawarto ś ci tkanki t ł uszczowej jest bardzo niski.

8 Jeden z najgorszych trendów XXIw. Dziewczyny d ążą do idealnie rozdzielonych ud. Jak? Poprzez nadmierne ć wiczenia, które doprowadzaj ą do zakwaszenia mi ęś ni, g ł odówki, wymioty. To wszystko sprawia, ż e do zaburze ń od ż ywiania ju ż ca ł kiem niedaleko…

9 Taka sylwetka nie jest ani zdrowa, ani tym bardziej ł adna czy kobieca. W ż adnym stopniu nie powinna by ć inspiracj ą dla m ł odych dziewczyn !

10 Po lewej stronie widnieje lalka Barbie, która przedstawia wysok ą, bardzo szczup łą dziewczyn ę o nieskazitelnych rysach twarzy. Po prawej za ś wida ć sylwetk ę przeci ę tnej dziewczyny. Nie ma takich d ł ugich nóg, brzuch nie jest idealnie p ł aski, a szyja jest krótsza. To nie tylko lalka, to pocz ą tek wpajania nam idealnych propocji cia ł a, które nie maj ą prawa istnie ć. Biodra Barbie s ą tak w ą skie, ż e nie by ł aby w stanie urodzi ć dziecka. Jej nogi s ą zbyt chude, by utrzyma ć ci ęż ar cia ł a, a szyja zbyt d ł uga.

11 Aby przeci ę tna kobieta wygl ą da ł a jak Barbie konieczne by ł oby wykonanie ok. 20 (!) operacji plastycznych. W tym liposukcji brzucha, ud, po ś ladów, usuni ę cia kilku ż eber, powi ę kszenia piersi…

12 Anoreksja to inaczej jad ł owstr ę t psychiczny. Jest to choroba psychiczna, której objawem s ą d ł ugotrwa ł e g ł odówki. Na anoreksj ę choruje ponad 10 razy wi ę cej dziewcz ą t ni ż ch ł opców.

13 Dziewczyna ze zdj ę cia to Polka, jedna z u ż ytkowniczek portalu ask.fm, jej nick to Ledacre. Choruje na anoreksje, wa ż y 37kg, leczy si ę w Wielkopolsce.

14 Przez anoreksj ę straci ł am najlepsze lata swojego ż ycia i gdybym mog ł a cofn ąć czas nigdy bym nie zacz ęł a si ę odchudza ć. Powolne rujnowanie sobie zdrowia. Lista jest naprawd ę d ł uga: zaburzenia hormonalne, pogorszenie sprawno ś ci pami ę ci, zanik mi ęś ni, wypadanie w ł osów, ł uszczenie i sucho ść skóry. Do tego dochodz ą zwolnienie czynno ś ci serca, spadek ci ś nienia krwi i temperatury cia ł a, miewam obwodowe obrz ę ki. To kolejny dowód na to, ż e anoreksja jest bezlitosna, podst ę pna i wyj ą tkowo wytrwa ł a

15 Tak si ę zwyk ł o t ł umaczy ć anoreksj ę - media, moda, kole ż anki, brak akceptacji. To powierzchowny powód. G łę bszy i prawdziwy le ż y w rodzinie. Kiedy jeden z rodziców umiera, albo chce umrze ć - dziecko chce umrze ć razem z rodzicem. Chce umrze ć dla rodziców i za rodziców. Kiedy rodzic lub inna najbli ż sza im osoba umrze, dziecko chce zanim pod ąż y ć, z t ę sknoty i smutku. Dzieci s ą najwra ż liwszymi cz ł onkami rodziny. Rodzina to dla nich system. Je ś li czego ś w tym systemie zabraknie, kochaj ą tak bardzo, ż e chc ą co ś dla niego zrobi ć.

16 Bulimia to ż ar ł oczno ść psychiczna. Jest to zaburzenie od ż ywiania charakteryzuj ą ce si ę napadowym ob ż arstwem, nast ę pnie wymiotami i stosowaniem ś rodków przeczyszaj ą cych lub nadmiernych ć wicze ń fizycznych.

17 Bulimiczk ę du ż o trudniej rozpozna ć. O ile anorektyczka jest wychudzona, to bulimiczka ma ca ł kiem normalne cia ł o. Zatem jak rozpozna ć bulimiczk ę ? Wystarczy spojrze ć na jej r ę ce…

18 Istnieje objaw Russela czyli rany na jednej d ł oni. Powsta ł y w wyniku prowokowania wymiotów.

19 Bulimiczka patrz ą c w lustro widzi kogo ś kilka razy grubszego od osoby, która stoi przed zwierciad ł em.

20 Bulimicy kochaj ą jedzenie tak mocno, ż e trac ą kontrol ę nad jego spo ż ywaniem.

21 zaburzenia równowagi elektrolitów - w szczególno ś ci hipokaliemia, która mo ż e prowadzi ć do zaburze ń pracy serca (arytmia, wstrz ą s kardiogenny, zawa ł ) oraz os ł abienia si ł y mi ęś niowej. Wyst ę puj ą znaczne uszkodzenia szkliwa z ę bów. Cz ę ste wymiotowanie powoduje tak ż e przewlek ł e podra ż nienie gard ł a, obrz ę k ś linianek pod ż uchwowych (jeden z pierwszych pojawiaj ą cych si ę objawów) i przyusznych, rany na j ę zyku, oraz powstawanie charakterystycznych blizn i otar ć na palcach d ł oni (objaw Russela)

22 Przy bulimii i anoreksji prawie zawsze wyst ę puje depresja, zaburzenia dwubiegunowe, problemy z okazywaniem uczu ć, agresja, my ś li samobójcze, samookaleczanie.

23 Pomóc mo ż na zwyk łą rozmow ą, kilkoma komplementami lub uwag ą. Ale cz ę sto to za ma ł o. Warto wybra ć si ę do dietetyka, psychologa, psychiatry… W niektórych przypadkach niezb ę dne jest leczenie farmakologiczne lub pobyt w klinice zaburze ń od ż ywiania lub szpitalu psychiatrycznym.

24 Nie dajmy si ę zwariowa ć ! Warto zmieni ć kilka rzeczy w swojej diecie, ale nie mo ż emy popada ć w obsesj ę. Tabliczka czekolady czy kilka ciastek nie sprawi, ż e utyjemy. Wa ż ne jest, aby s ł odycze spo ż ywa ć 1-2 razy w tygodniu. Na co dzie ń zast ę pujmy je ś wie ż ymi owocami, sokami lub koktajlami.

25 Nie bójmy si ę pracowa ć nad sob ą – zdrowe ż ywienie i ruch jest dobry! Mo ż emy kszta ł towa ć swoj ą sylwetk ę i walczy ć z nadwag ą. Nie dajmy sobie wmówi ć, ż e musimy mie ć idealnie p ł aski brzuch lub przerw ę mi ę dzy udami. Wa ż ne jest, aby akceptowa ć siebie takim, jakim si ę jest.

26 Codzienna dawka wody to minimum 1,5l Warzywa i owoce powinny by ć obecne ka ż dego dnia! Aktywno ść fizyczna jest podstaw ą ! Poprzez kompleksy ł atwo wpa ść w bulimi ę lub anoreksj ę. Z K A Ż D E J sytuacji jest wyj ś cie, wystarczy tylko da ć sobie pomóc

27 Mam nadziej ę, ż e ta prezentacja w jaki ś sposób otworzy ł a oczy na problemy wspó ł czesnej m ł odzie ż y. Idzie lato, wszyscy chc ą wygl ą da ć dobrze. Warto poobserwowa ć w ł asne dziecko i porozmawia ć z nim.


Pobierz ppt "Wykona ł a: Martyna Sobczak kl.IIIa. Ka ż dy z nas wie, ż e powinni ś my je ść ś niadanie, obiad i kolacj ę. Ale w mi ę dzyczasie warto si ę gn ąć po."

Podobne prezentacje


Reklamy Google