Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów prawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów prawa"— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów prawa

2 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z poz. 191) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393)

3 Opiekun stażu

4 Art. 9c. 4. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. 5. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5 Dyrektor szkoły przydziela, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych (również zajmujących stanowisko kierownicze), opiekuna nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż. Decyzja o przydzieleniu nauczyciela opiekuna powinna być podjęta równolegle z decyzją o rozpoczęciu stażu na kolejny stopień awansu. Wskazane jest, by decyzję o przydzieleniu opiekuna, dyrektor szkoły konsultował z zainteresowanym nauczycielem – to on będzie z nim współpracował i zwracał się o różnorodną pomoc.

6 § 4. 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole; 2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły; 3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

7 § 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy; 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; 3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; 4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8 § 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, 2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, 3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

9 § 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, 3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

10 Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne

11 Wniosek o podjęcie postępowania

12 Art. 9d. 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

13 Art. 63. § 1 K.p.a. - Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. § 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. § 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. § 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

14 Art. 64. § 1. K.p.a. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. § 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

15 Organ, do którego wniosek jest skierowany
Imię i nazwisko Miejscowość, data Adres do korespondencji Organ, do którego wniosek jest skierowany TREŚĆ ŻĄDANIA Np.: Wnoszę (proszę) o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (egzaminacyjnego) na stopień nauczyciela dyplomowanego (mianowanego, kontraktowego). czytelny podpis

16 Organ, do którego wniosek jest skierowany
Imię i nazwisko Miejscowość, data Adres do korespondencji Organ, do którego wniosek jest skierowany Wnoszę (proszę) o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (egzaminacyjnego) na stopień nauczyciela dyplomowanego (mianowanego, kontraktowego). Wnoszę o udział w składzie Komisji przedstawiciela ……………………………… (nazwa związku zawodowego) W załączeniu dokumentacja, o której mowa w § 9 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393). czytelny podpis

17 Dokumentacja składana przez nauczyciela stażystę

18 § 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

19 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

20 Dokumentacja składana
przez nauczyciela kontraktowego

21 § 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

22 Art. 107. § 1. K.p.a. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. § 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.

23 Art. 9b. 5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.

24 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

25 Dokumentacja składana
przez nauczyciela mianowanego

26 § 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

27 Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust
Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę; Art. 91d. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w: 3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63 ust. 2, art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i 1a - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

28 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

29 3) w przypadku nauczyciela mianowanego:
a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,

30 OPIS I ANALIZA Opis – przebieg danego działania, charakterystyka: cele realizowanego działania, sposoby realizacji działania, terminy, uczniowie, itp. Analiza – badanie poszczególnych elementów podjętego działania, informacja o wpływie podejmowanych działań na podniesienia jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego, o pozytywnych efektach dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych podjętych działań oraz o doskonaleniu pracy własnej, o sposobie badania tych efektów, wykorzystanych narzędziach, wynikach ewaluacji, badania osiągnięć uczniów, itp. – w odniesieniu do ucznia, nauczycieli, szkoły; 

31 Opis i analiza powinny zawierać:
- samoocenę efektów pracy (opis nie tylko sukcesów, także porażek – wnioski na przyszłość), - wskazanie uzyskanych efektów w odniesieniu do ucznia, nauczycieli, szkoły, przy nabytych uprawnieniach, kwalifikacjach, ukończonych formach szkolenia należy wykazać ich wykorzystanie w pracy ze wskazaniem efektów; Uwaga: zrealizowane działania powinny wybiegać poza nauczycielskie obowiązki.

32 § 8. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

33 Przykłady: wszelkie formy doskonalenia warsztatu i metod pracy (warsztaty, wykłady, konferencje studia podyplomowe); uzyskiwanie nowych kwalifikacji; samodoskonalenie; wdrożenie własnego/innego programu edukacyjnego, naprawczego, poprawy jakości, wychowawczego, innowacji, IN, przedsięwzięć, projektów edukacyjnych, konstruowanie programów naprawczych po sprawdzianach i egzaminach w oparciu o analizę wyników egzaminacyjnych itp.; organizacja autorskich konkursów, imprez, projektów, prezentacji, prowadzenie kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych opieka nad SU, organizacjami szkolnymi; praca w organach szkoły, zespołach problemowych np. opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji , diagnozy problemów edukacyjnych, wychowawczych, arkuszy ewaluacyjnych, ankiet itp.;

34 pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub zespołu wychowawczego, praca w zespole; działalność w ramach WDN (lider), planowanie pracy oraz przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych w szkole; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla innych nauczycieli; pedagogizacja rodziców; „Sokrates” i inne projekty międzynarodowe; „Szkoła z klasą”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  SUS – szkoła ucząca się, Szkoła promująca zdrowie itp.; organizowanie konkursów, szkolnych, środowiskowych, interdyscyplinarnych promujących szkołę i jej działania, olimpiad; przygotowanie uczniów i udział w różnorodnych konkursach , olimpiadach; pozyskiwanie sponsorów, pomocy dydaktycznych; różne formy promocji szkoły w środowisku…

35 Działalność innowacyjną prowadzoną przez szkoły i placówki reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. nr 56 poz. 506 z późn. zm.).

36 2) wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej  

37 Technologia informacyjna to zespół środków (urządzeń takich jak komputery, sieci komputerowe) i narzędzi (oprogramowania), które służą do wszechstronnego posługiwania się informacją. Pozwala na wyszukiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i praktyczne zastosowanie informacji w różnych dziedzinach działalności człowieka. Wraz z technologią komunikacyjną jest obecnie nieodzownym elementem wspierania edukacji.

38 Przykłady stosowania TI i K:
praca dydaktyczna z uczniami na zajęciach przedmiotowych z wykorzystaniem TI i K; tworzenie autorskich programów komputerowych dla uczniów; przygotowanie materiałów dydaktycznych, dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń, testów i analiz, foliogramów, PP, scenariuszy, kart pracy; prowadzenie dziennika w arkuszu kalkulacyjnym; publikacja w internecie; opracowania wyników egzaminów zewnętrznych, tabel, zestawień – prezentacje, excel, bazy danych; tworzenia stron www; tworzenie baz danych – o uczniach, wynikach itp.; opis znajomości innych programów oraz sposób ich wykorzystania;

39 ukończenie podyplomowych studiów informatycznych, kursów on-line; kursów e-learningu;
udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych itp.; elektroniczny kontakt nauczycieli w kraju i za granicą; wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych;  elektroniczne prowadzenie księgi protokołów rady pedagogicznej; prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystywania TI i K; prowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem TI i K; komputerowe redagowanie gazetki szkolnej, broszur, folderów szkolnych; prowadzenie zajęć informatycznych w świetlicach środowiskowych; organizowanie konkursów z wykorzystaniem TI i K…

40 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

41 Przykłady: prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły (w tym nauczycieli stażystów i kontraktowych) lub nauczycieli z innych szkół; pełnienie funkcji opiekuna stażu; udział w procesie WDN – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli; prowadzenie warsztatów, konferencji dla nauczycieli, doskonalących/kwalifikacyjnych warsztatów metodycznych, szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów itp.;

42 publikacje, ewentualnie autorskie referaty wygłoszone podczas szkoleń:
artykuły w czasopismach, książkach oświatowych, Internecie, publikacje elektroniczne – płyty CD, oprogramowania, własny podręcznik, publikacja testów, scenariuszy, narzędzi pomiaru, referatów; dokonywanie pomiarów dydaktycznych i ich prezentacja z uwzględnieniem działań naprawczych; wykorzystywanie zdobytego doświadczenia w ramach doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w procesie dzielenia się wiedzą.

43 4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

44 Własny  program nauczania powinien spełniać wymogi rozporządzenia oraz spełniać warunek uwzględnienia podstawy programowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U poz. 752) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r., poz. 977)

45 Opracowanie i wdrożenie programu obejmuje:
diagnozę przebieg opracowania i obudowę programu: szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje ich oceny z uwzględnieniem standardów omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych na jakich została oparta koncepcja sposoby ewaluacji programu – analiza dokumentów, ankieta, obserwacja, rozmowa, analiza prac uczniów, ocen w przypadku publikacji programu – nazwiska rzeczoznawców, który opiniowali program procedurę dopuszczenia programu do użytku wdrożenie programu ewaluację uzyskane efekty

46 Przykłady programów: programy własne nauczania ogólnego; program pracy z uczniem zdolnym; program pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, programy świetlic środowiskowych); program koła zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych; programy edukacji regionalnej, ekologiczne, zielonych szkół, profilaktyczne; programy zajęć przygotowujących do egzaminów lub sprawdzianów programy szkoleń i kursów dla nauczycieli, rodziców, uczniów; program wymiany młodzieży program doskonalenia nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego

47 b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

48 Podstawy prawne: doradca metodyczny Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz z późn. zm.)

49 egzaminator OKE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.)

50 ekspert Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U r. poz. 354)

51 rzeczoznawca Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U poz. 752)

52 d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym;

53 Opis i analiza powinny uwzględniać wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły tj. działania pozwalające na wykorzystanie znajomości języka obcego w pracy z uczniami lub pracy własnej np.: realizacja projektów międzynarodowych; publikacje obcojęzyczne; wymiana doświadczeń z nauczycielami z danego obszaru językowego; opracowanie materiałów obcojęzycznych w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli lub samokształcenia; prowadzenie koła językowego; wymiana młodzieży…

54 Dokumentacja zawiera:
§ 9 . 3)w przypadku nauczyciela mianowanego: b) poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d.

55 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAAWANSOWANĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz z późn. zm.).

56 Załącznik do rozporządzenia
2. Zaawansowana znajomość języka: 1) język angielski: a) Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 6,5–7,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS): – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 87 pkt, – wersja CBT (komputerowa) – minimum 213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz mi­nimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE, – wersja PBT (tradycyjna) – minimum 550 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz mini­mum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE, d) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Expert” łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Expert”, e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 4 – ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests, f) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 76–84 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests, g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 6;

57 2) język niemiecki: a) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe-Institut, b) Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Institut, c) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz, d) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch, Österreich Institut; 3) język francuski: a) Certificat d’acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sèvres – Francja, b) Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF), c) Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises (DS), Alliance Française, d) Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises Modernes (DS) (C1), Alliance Française, e) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1), Centre International d’Etudes Pedagogiques; 4) język włoski: a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1), Università per Stranieri di Siena, b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4), Università per Stranieri di Perugia, c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C1, Società Dante Alighieri; 5) język hiszpański: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1, Instituto Cervantes; 6) świadectwa złożenia egzaminu państwowego z języka obcego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz.Urz. MEN Nr 7, poz. 44).

58 3. Biegła znajomość języka:
1) język angielski: Certificate of Proficiency in English (CPE) – ocena A, B lub C, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 7,5–9,0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS): – wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt, – wersja CBT (komputerowa) – minimum 250 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz mini­mum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE, – wersja PBT (tradycyjna) – minimum 600 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE, City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Mastery” łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8 funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Mastery”, Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 5 – ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Test of English Academic – z wynikiem 85 pkt i powyżej, Edexcel, Pearson Language Tests, Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 7;

59 2) język niemiecki: a) Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut, b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut, c) Goethe-Zertifikat C2 – Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut, d) Goethe-Zertifikat C2: GDS, Goethe-Institut; 3) język francuski: a) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Sèvres – Francja, b) Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF), Alliance Française, c) Diplôme de Hautes Etudes Françaises (DHEF) (C1), Alliance Française, d) Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2), Centre International d’Etudes Pedagogiques; 4) język włoski: a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Università per Stranieri di Siena, b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C2 (CELI 5), Università per Stranieri di Perugia, c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C2, Società Dante Alighieri; 5) język hiszpański: a) Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca, b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Superior, Instituto Cervantes, c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2, Instituto Cervantes.

60 e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

61 Działania podejmowane we współpracy z innymi uwzględniać powinny własny wkład w realizację.
Pamiętać należy o znaczeniu słowa współpraca – wszystkim stronom musi ona przynieść pozytywne efekty. Przykłady: współpraca z domami dziecka, domem spokojnej starości, hospicjum, szpitalem, ośrodkami specjalnymi przy zaangażowaniu uczniów szkoły; współpraca z komendą policji, z sądami, kuratorami, opieką socjalną; współpraca z poradniami specjalistycznymi, świetlicami środowiskowymi, terapeutycznymi, kuratorskimi;

62 współpraca z fundacjami (np
współpraca z fundacjami (np. Monar); na rzecz rodzin poszkodowanych przez sekty; pomoc rodzinom ubogim, podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie; współpraca z klubami sportowymi, turystycznymi i organizacjami młodzieżowymi; współpraca z uczelniami medycznymi - katedrą higieny; PCK, stacją krwiodawstwa, sanepidem;. pełnienie funkcji w strukturach samorządowych, fundacjach, stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji; współpraca z zagranicą w ramach projektu wymiany młodzieży, w ramach koła europejskiego, programu Phare, Sokrates, a szkoły zawodowe w ramach praktyk, itp.; pełnienie funkcji kuratora sądowego dla nieletnich; organizowanie na terenie szkoły akcji charytatywnych, „Sprzątanie świata”, „Góra grosza” itp.; pozyskiwanie sponsorów…

63 f) uzyskanie  innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

64 Nagrody i sukcesy są efektem podejmowanych działań
nagrody dyrektora szkoły, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka, kuratora oświaty, ministra edukacji,  medal KEN; inne odznaczenia od stowarzyszeń, komitetów, organizacji; listy gratulacyjne za sukcesy odniesione przez uczniów; sukcesy uczniów, zajmujących wysokie miejsca i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych w konkursach powiatowych i gminnych, itp.;   Nagrody i sukcesy są efektem podejmowanych działań

65 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

66 Opis sytuacji problemowej, (problem jako zagadnienie) analiza możliwości rozwiązań, studiowanie pomocnej literatury, planowanie i podejmowanie działań w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Przykładowe problemy: Jak pracować z uczniem dyslektycznym? W jaki sposób rozwijać zainteresowania ucznia zdolnego? W jaki sposób integrować rodziców i uczniów w działaniach na rzecz szkoły? Jak poprawić frekwencję uczniów opuszczających zajęcia w klasie maturalnej? Praca z uczennicą uzależnioną od narkotyków. W jaki sposób doprowadzić do poprawy relacji między uczniami i nauczycielami? Jak przygotować uczniów słabych do egzaminu zewnętrznego? Jak zdiagnozować przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci z rodzin patologicznych?

67 Ogólny schemat opisu i analizy przypadku:
Identyfikacja problemu Geneza i dynamika zjawiska Znaczenie problemu – teoria, literatura (biografia) Prognoza negatywna pozytywna Propozycje rozwiązania Wdrażanie oddziaływań Efekty oddziaływań  

68 Nauczyciel przed komisją

69 Powołanie Komisji

70 KN Art. 9g. 1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący ; 2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy; 3) opiekun stażu.

71 2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor szkoły; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

72 3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 – także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły; 3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

73 4. W pracach komisji, o których mowa w ust
4. W pracach komisji, o których mowa w ust. 1–3, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1–3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. 5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

74 Nauczyciel stażysta

75 § Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

76 Prace komisji

77 § Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

78 § Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2.

79 Nauczyciel kontraktowy

80 § Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: dokonuje prezentacji dorobku zawodowego; odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2.

81 Prezentacja dorobku

82 Przygotowując się do prezentacji pamiętać należy przede wszystkim o ustosunkowaniu się do spełnienia wymagań. Zadaniem nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego jest przekonanie komisji, że wszystkie wymagania wynikające z rozporządzenia zostały przez niego spełnione w jak najlepszy sposób.

83 Prezentacja powinna zostać oparta na konkretnych przykładach, można sporządzić plan według wymagań paragrafów rozporządzenia i krok po kroku zapoznać komisję z realizacją poszczególnych punktów. Nauczyciel powinien przedstawić najważniejsze działania, dokonać samooceny, odnieść się do dalszego rozwoju zawodowego, zaznaczyć chęć kontynuacji zadań, które przyczyniły się w szczególny sposób do jego rozwoju zawodowego.

84 Wypowiedź powinna być składna, bez zbędnych szczegółów, ciekawa i, co istotne, nieprzedłużająca się w czasie. Należy budować zdania w sposób zwięzły i fachowy, przekonujący i jasny. Nauczyciel ma wykazać, że w trakcie stażu zyskał wiele doświadczenia, które posłuży mu w dalszej pracy, powinien przedstawić mocne strony rozwoju, wykazać zaradność, umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji, sposób nowoczesnego działania, wartość osiągniętych celów.

85 Nauczyciel mianowany

86 § Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

87 § Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. 2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. 4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

88 § 15. W sprawach dotyczących prac komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej nieuregulowanych w rozporządzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. KN Art. 9g. 9. Komisja kwalifikacyjna lub egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie odpowiednio o akceptacji lub zdaniu egzaminu. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję

89 Zakończenie postępowania – decyzja administracyjna

90 Nadanie nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego

91 Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

92 Art. 9b. 3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. 3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

93 Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust
Art. 9b. 4. Nauczycielom spełniającym warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje: 1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego - dyrektor szkoły; 2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego - organ prowadzący szkołę; 3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego - organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 4) nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3, odpowiedni stopień - właściwy minister.

94 Art. 9b. 5. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. W przypadku uzyskania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa albo w sposób określony w art. 9a ust. 3 lub 4 akt nadania stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numeru i daty wydania zaświadczenia o akceptacji lub zdaniu egzaminu.

95 Ślubowanie

96 Art. 15. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”.

97 Przekształcenie umowy o pracę w mianowanie

98 Art.10. 5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym: 1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.

99 Odmowa nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego

100 Art. 9b. 6. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub właściwy organ, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4, odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

101 Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

102 Art. 10. § 1. KPA  Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Art. 127. § 1. KPA Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. § 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

103 Art. 9b. 7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio: 1) w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę; 2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister.

104 Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego

105 Art. 9f. 1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

106 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów prawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google