Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Żwirki i Wigury 7 06-100 Pułtusk tel.: +48 23 692-01-12 fax :+48 23 692-13-34 www.is.waw.pl Urząd Skarbowy w Pułtusku ZMIANY W PODATKACH W 2014 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Żwirki i Wigury 7 06-100 Pułtusk tel.: +48 23 692-01-12 fax :+48 23 692-13-34 www.is.waw.pl Urząd Skarbowy w Pułtusku ZMIANY W PODATKACH W 2014 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 ul. Żwirki i Wigury 7 06-100 Pułtusk tel.: +48 23 692-01-12 fax :+48 23 692-13-34 www.is.waw.pl Urząd Skarbowy w Pułtusku ZMIANY W PODATKACH W 2014 ROKU I INNE WAŻNE ZAGADNIENIA

2 NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD OSÓB PRAWNYCH 2 Ustawa zmieniająca Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387). Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Wyjątek stanowi przepis nakładający na spółki komandytowo-akcyjne obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r., który wszedł w życie 12 grudnia 2013 r.

3 NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD OSÓB PRAWNYCH 3 Nowe zwolnienie z PIT Nowelizacja wprowadza zwolnienie od podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony z PIT jest dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Ponadto dodany został przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, który umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wymienionych wyżej wkładów, akcji, papierów wartościowych itp. o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców.

4 NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD OSÓB PRAWNYCH 4 Spółki komandytowo-akcyjne płatnikami CIT Nowelizacja zmieniła ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, włączając w jej zakres spółki komandytowo-akcyjne. Oznacza to, że spółki te zostały - podobnie jak w innych krajach - płatnikiem podatku CIT. Spółki komandytowo-akcyjne zostały objęte tym podatkiem już od 1 stycznia 2014 r. W rezultacie, na skutek włączenia w zakres ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki komandytowo-akcyjnej wspólnicy tej spółki, tj. akcjonariusz i komplementariusz będą opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku tej spółki. Komplementariusz będzie miał prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez spółkę komandytowo-akcyjną od własnych dochodów w części równomiernej do wypłaconego przez tę spółkę podatku, który obniżał komplementariuszowi zysk tej spółki.

5 NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD OSÓB PRAWNYCH 5 Zmiana zasad opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych Sekurytyzacja to przekształcenie wierzytelności banków wynikających np. z udzielonych kredytów lub pożyczek w papiery wartościowe, np. obligacje, które mogą nabywać inwestorzy. Przychodem jest tu kwota uzyskana z tytułu zbycia praw do strumienia pieniądza w części odpowiadającej udziałowi, jaki stanowi wymagalna lub zapłacona rata kapitałowa w kwocie stanowiącej sumę rat kapitałowych wierzytelności z tytułu kapitałowej części kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację.

6 NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD OSÓB PRAWNYCH 6 Zmiana zasad opodatkowania transakcji sekurytyzacyjnych Przychód ten powstanie w banku nie w dacie zbycia praw do tzw. strumienia pieniądza, lecz w dacie wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności lub w dacie ich zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed upływem terminu wymagalności. Banki zyskały prawo do zaliczania do kosztów podatkowych zwróconych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzącemu taki fundusz kwot uzyskanych ze zbycia im praw strumienia pieniądza z sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) objętych umową o subpartycypację.

7 1. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 października 2013. Odwrotne obciążenie (szerszy zakres) Odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy Ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT-7K 2. Zmiany dotyczące fakturowania Definicja faktury oraz ujednolicenie przepisów Wymogi jakie powinna zawierać faktura Terminy wystawiania faktur 3. Nowe zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego Zasada ogólna Otrzymanie zapłaty Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego 4. Powstanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony 5. Nowe regulacje dotyczące podstawy opodatkowania Przesłanki obniżenia podstawy opodatkowania 6. Zmiany dotyczące zwolnień podmiotowych i przedmiotowych Sprzedaż towarów wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności Zmiany w art. 113 ustawy o VAT Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych NOWELIZACJA PRZEPISÓW Z ZAKRESU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 7

8 Odwrotne obciążenie 1. Regulacja – art. 17 ustawy 2. Przykładowe przypadki stosowania dla podatników w rozumieniu art. 15 ustawy tj. prowadzących działalność gospodarczą: Nabycie usług od podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju Nabycie towarów od podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, ale zarejestrowanego do VAT Nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy od podatnika VAT czynnego 3. Sposób rozliczenia: Dla podatnika VAT czynnego Dla podatnika zwolnionego z VAT prowadzącego działalność gospodarczą NOWELIZACJA PRZEPISÓW Z ZAKRESU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 8

9 Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach 1. Podstawa prawna – art. 105a ustawy 2. Przesłanki: Dostawy o których mowa w załączniku 13 do ustawy Wartość dostawy towarów wym. w zał. 13 ustawy od jednego podmiotu musi przekroczyć 50.000 zł w miesiącu W momencie dokonania dostawy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy aby przypuszczać, że cała kwota podatku VAT przypadająca na dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek Urzędu Skarbowego 3. Wyłączenie: Sprzedaż paliw na stacjach wlewanych bezpośrednio do zbiorników samochodów, sprzedaż gazy przewodowego za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych Powstanie zaległości nie miało na celu osiągnięcia korzyści majątkowej Kaucja gwarancyjna (art. 105 b i 105 c) 4. Ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczenia w podatku VAT (art. 99 ust 3a, 3b, 3c). NOWELIZACJA PRZEPISÓW Z ZAKRESU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 9

10 Zmiany dotyczące fakturowania 1. Definicja faktury -art. 2 pkt 31 2. Przeniesienie regulacji dotyczących faktur z rozporządzenia do ustawy o VAT - art. 106a-106q 3. Data otrzymania zapłaty obowiązkowym elementem faktury 4. Nowe terminy wystawiania faktur Zasada ogólna - do 15 dnia miesiąca następnego, nie wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru Zapłata – zasada ogólna Faktury zaliczkowe - j. w. Usługi remontowo budowlane - 30 dni od wykonania (bez zmian). Z upływem terminu płatności w przypadkach o których mowa w art. 19a ust 5 pkt 4 Na żądanie nabywcy - do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu dostawy, jeżeli zgłoszono w miesiącu dostawy, jeżeli zgłoszono później w ciągu 15 dni licząc od dnia zgłoszenia, 3 miesiące na zgłoszenia żądania Faktura zbiorcza – zasada ogólna 5. Obowiązek wystawienia faktury przez podatnika VAT zwolnionego na żądanie. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r w sprawie wystawiania faktur – dane jakie powinna zawierać faktura dokumentująca dostawę lub usługę zwolnioną z VAT NOWELIZACJA PRZEPISÓW Z ZAKRESU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 10

11 Nowe zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego 1. Regulacja – uchylono art. 19, uchwalając art. 19a 2. Zasada ogólna – bez zmian z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi 3. Odstępstwo ogólne Do końca 2013 r. – wystawienie faktury nie później niż w ciągu 7 dni od wykonania usługi lub wydania towaru Obecnie – zapłata (art. 19a ust 2, 3, 4) 4. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego Wystawienie faktury - usługi budowlanie lub budowlano-montażowe, usługi dostawy książek drukowanych, usługi drukowania książek (o ile faktura jest wystawiona w terminie w przeciwnym razie w terminie w jakim powinno się wystawić fakturę) Wystawienie faktury – media oraz inne dostawy i usługi wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 4, (o ile faktura jest wystawiona w terminie tj. najpóźniej w momencie upływu terminu płatności, w przypadku nie wystawienia faktury obowiązek powstaje z upływem terminu płatności) Otrzymanie całości lub części zapłaty z tytułu (art. 19a ust 5 pkt 1) 5. Zaliczka Bez zmian – w momencie otrzymania Wyjątek – otrzymanie zaliczki z tytułu dostaw i usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt. 4 nie powoduje powstania obowiązku podatkowego NOWELIZACJA PRZEPISÓW Z ZAKRESU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 11

12 Powstanie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony 1.Ujednolicenie – reguła ogólna (art. 86 ust 10), w rozliczeniu za okres w którym powstał obowiązek podatkowy odnoszący się do nabytych towarów i usług Nabycie krajowe - nie wcześniej niż rozliczeniu z okres w którym podatnik otrzymał fakturę WNT – podatnik musi otrzymać fakturę w ciągu 3 miesięcy licząc od miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy, uwzględni podatek należny w rozliczeniu za okres w którym powstał obowiązek podatkowy, jeżeli w ciągu 3 miesięcy podatnik faktury nie otrzyma obowiązany jest pomniejszyć podatek naliczony w rozliczeniu za okres w którym ten termin upłynął 2. Późniejsze otrzymanie faktury Nabycie krajowe - w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (bez zmian) lub korekta w ciągu 5 lat licząc od początku roku w którym powstało prawo do odliczenia (w przypadku odwrotnego obciążenia termin ten liczymy od końca roku) WNT – w rozliczeniu z okres w którym tą fakturę otrzymał NOWELIZACJA PRZEPISÓW Z ZAKRESU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 12

13 NOWELIZACJA PRZEPISÓW Z ZAKRESU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 13 Nowe regulacje dotyczące podstawy opodatkowania 1. Zmiana definicji podstawy opodatkowania (uchylono art. 29, uchwalono art. 29a) Elementy, które obejmuje podstawa opodatkowania Elementy, których nie obejmuje podstawa opodatkowania 2. Uproszczenie dotyczące obniżenia podstawy opodatkowania Gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby, ale nabywca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w korekcie (potwierdzenie odbioru) Obniżamy w rozliczeniu za okres, w którym spełniono warunki czyli np. kiedy nabywca odebrał korespondencję (potwierdzenie odbioru)

14 NOWELIZACJA PRZEPISÓW Z ZAKRESU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 14 Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych i podmiotowych 1. Dostawa towarów wykorzystywanych na cele działalności 2. Zwolniona tylko w przypadku, gdy miała związek ze sprzedażą zwolnioną i nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia przy jej zakupie 3. Uchylenie przepisu dotyczącego spisu z natury (art. 113. ust. 5, 6, 7) – pozbawienie podatników możliwości odliczeń od zakupów dokonanych przed zarejestrowaniem się do VAT 4. Zwolnienia przedmiotowe Gotowe posiłki dla pasażerów (art. 43 ust 1 pkt 2a) Czynności zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (art. 43 ust 1 pkt 12 lit d Zwolnienie świadczenia usług ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą (art. 43 ust. 1 pkt 24)

15 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 15 Zimowa edycja akcji Weź paragon

16 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 16 Limity podatkowe na 2014 rok Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W 2014 roku małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) w 2013 roku nie przekroczył kwoty 5.068.000 zł. Jednorazowa amortyzacja PIT, CIT Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych - w 2014 roku kwota 211.000 zł.

17 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 17 Limity podatkowe na 2014 rok Księgi rachunkowe Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody w 2013 roku wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. W 2014 roku podatnicy, którzy uzyskali w 2013 roku przychody netto w wysokości co najmniej 5.059.560 zł, obowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Niezależnie od wysokości przychodów uzyskanych w poprzednim roku, księgi rachunkowe muszą prowadzić spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

18 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 18 Limity podatkowe na 2014 rok Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych Wielkość przychodów uzyskanych w 2013 roku uprawniających do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wynosi 150 000 euro. W 2014 roku prawo do opodatkowania w formie ryczałtu mają podatnicy, których przychody w 2013 roku nie przekroczyły kwoty 633.450 zł. Limit ten dotyczy nie tylko przedsiębiorców prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, ale też wspólników spółek cywilnych i spółek jawnych - w tym wypadku pod uwagę bierze się sumę przychodów wspólników z tej działalności. Wielkość przychodów uzyskanych w 2013 roku uprawniających do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie - 25 000 euro. W 2014 roku prawo do kwartalnego rozliczania ryczałtu mają podatnicy, których przychody w 2013 roku nie przekroczyły kwoty 105.575 zł.

19 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 19 Limity podatkowe na 2014 rok PODATEK VAT Małym podatnikiem według ustawy o VAT jest w 2014 roku podatnik podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro - 5.068.000 zł, b) prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2013 roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro - w przeliczeniu na zł limit ten wynosi 190.000 zł.

20 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 20 Limity podatkowe na 2014 rok PODATEK VAT Limit obrotów uprawniający do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na 2014 r. wynosi 150 000 zł. Dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w ciągu roku limit obrotów liczony jest w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Limit obrotów uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wynosi 20.000 zł. Dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w ciągu roku limit liczony jest w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

21 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 21 Złóż korektę i zapłać – unikniesz kary Podatnik, który zorientował się, że w złożonej deklaracji dokonał niewłaściwego rozliczenia, ma prawo do złożenia korekty. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Uprawnienie do skorygowania deklaracji: ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą; przysługuje nadal po zakończeniu: - kontroli podatkowej, - postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Korekta złożona w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - w zakresie objętym tymi działaniami nie wywołuje skutków prawnych.

22 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 22 Złóż korektę i zapłać – unikniesz kary Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej skutkuje brakiem odpowiedzialności karnej skarbowej pod warunkiem złożenia łącznie z deklaracją pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn oraz uiszczenia w całości niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie (art. 16a ustawy karnej skarbowej). Samodzielnie dokonana korekta (tzn. nie spowodowana wnioskiem ze strony organu podatkowego) powoduje, że ograniczona zostaje wysokość odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej wynikającej z korygowanej deklaracji podatkowej. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych.

23 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 23 Złóż korektę i zapłać – unikniesz kary Obniżonych odsetek nie stosuje się jednak w przypadku korekty: złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (prowadzonej zarówno przez organy podatkowe, jak i przez organy kontroli skarbowej), a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej; dokonanej w wyniku czynności sprawdzających. Na uniknięcie kary pozwala również tzw. instytucja czynnego żalu (uregulowana w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego), która polega na tym, że jeżeli osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zawiadomi o tym fakcie odpowiedni organ zanim ten się o tym dowiedział i wpłaci należność publicznoprawną, to co do zasady (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie) nie podlega karze.

24 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 24 e-PIT Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika. Aby mogło to być możliwe, planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015r. obowiązkowej formy elektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników). Mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie do końca stycznia. Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez Internet można uzyskać na stronach: www.e-deklaracje.gov.pl, www.finanse.mf.gov.pl lub w siedzibie Urzędu. Podobnie, jak w roku ubiegłym, na stronie internetowej www.ppus.pl udostępniony jest bezpłatny program PPUS (Program Płatnika Urzędu Skarbowego), umożliwiający płatnikom szybkie, masowe elektroniczne podpisywanie i wysyłanie dokumentów PIT-11, PIT-40, itp. za rok 2013. Program umożliwia (po wykonaniu jednorazowej czynności ze strony użytkownika) zbiorcze podpisanie i wysyłkę każdej ilości dokumentów.

25 POZOSTAŁE ZAGADNIENIA 25

26 26 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Ul. Żwirki i Wigury 7 06-100 Pułtusk tel.: +48 23 692-01-12 fax :+48 23 692-13-34 www.is.waw.pl Urząd Skarbowy w Pułtusku ZMIANY W PODATKACH W 2014 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google