Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partycypacja społeczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partycypacja społeczna"— Zapis prezentacji:

1 Partycypacja społeczna
Magdalena Sarnecka Partycypacja społeczna

2 Demokracja partycypacyjna
To inaczej demokracja uczestnicząca czyli proces kolektywnego podejmowania decyzji, głównie w samorządach lokalnych i pracowniczych.

3 Demokracja partycypacyjna
Wszyscy obywatele posiadają władzę decydowania o budżecie, inwestycjach, lokalnych podatkach i podziale administracyjnym. Dyskusje i głosowania odbywają się podczas otwartych zgromadzeń w gminach, dzielnicach i miastach. Administracja, radni, burmistrz, stają się egzekutywą realizującą instrukcje od lokalnej społeczności.

4 Budżet partycypacyjny
To inaczej budżet obywatelski, czyli oddolny proces definiowania priorytetów budżetowych i wskazywanie przez obywateli, które inwestycje i projekty należy realizować w ich miejscowości.

5 Budżet partycypacyjny
W Kielcach w tym roku po raz pierwszy Prezydent zgodził się na przeznaczenie 3 mln złotych na zadania zgłaszane przez grupy co najmniej 15 obywateli. Wpłynęło ponad 100 zgłoszeń zadań do realizacji, które zostaną poddane weryfikacji możliwości realizacji i głosowaniu.

6 Instytucje demokracji bezpośredniej:
konsultacje społeczne, referendum, obywatelska inicjatywa ustawodawcza, zgromadzenie ludowe

7 Konsultacje społeczne
Polegają na wyrażeniu przez członków zbiorowości opinii w przedstawionej sprawie dotyczącej . Z inicjatywą wychodzą organy administracji państwowej lub samorządowej. W odróżnieniu od referendum wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów władzy publicznej.

8 Zasady konstytucyjne Konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w sprawach o istotnym znaczeniu dla wspólnot lokalnych i regionalnych nie została uregulowana bezpośrednio w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., natomiast wynika z zasad konstytucyjnych, a w szczególności: zasady suwerenności narodu (art. 4), zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2) zasady społeczeństwa obywatelskiego (art. 11, 12, 14, 16 ust. 2, 17, art. 25 ust. 2) oraz zasady społecznej gospodarki rynkowej (art. 20).

9 Odzwierciedleniem zasad z Konstytucji są m.in. postanowienia:
ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w zakresie konsultowania przez organ samorządu gminnego z mieszkańcami gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 11 i 17); ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w zakresie obowiązku organów administracji publicznej konsultowania z organizacjami pożytku publicznego projektów aktów normatywnych dotyczących celów statutowych tych organizacji oraz konsultowania z radami pożytku publicznego (utworzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego) projektów aktów normatywnych dotyczących realizacji zadań publicznych (art. 5 ust. 2 pkt. 3 i 4);

10 Odzwierciedleniem zasad z Konstytucji są m.in. postanowienia:
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. w zakresie obowiązku opracowywania i realizacji powiatowych i wojewódzkich strategii rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o wyniki konsultacjach przeprowadzonych odpowiednio z gminami z obszaru danego powiatu oraz powiatami z obszaru danego województwa (art. 19 pkt 1 i art. 21 pkt 1); ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. w zakresie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki rynku pracy we współpracy i na podstawie dialogu z partnerami społecznymi (art. 21);

11 Odzwierciedleniem zasad z Konstytucji są m.in. postanowienia:
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. w zakresie obowiązku konsultowania przez organy administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi projekty programów rozwoju (art. 19a); ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. w zakresie obowiązku organów administracji publicznej konsultowania ze społeczeństwem dokumentów planistycznych (np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.

12 Konsultacje społeczne
Obligatoryjne konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się: w procedurach: tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia gmin i ustalania ich granic; nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic; ustalania i zmiany nazwy gmin oraz siedziby ich władz, w procedurach: tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia powiatów i ustalania ich granic; ustalania i zmiany nazw powiatów oraz siedziby ich władz, przed podjęciem uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy z inicjatywy innego podmiotu niż mieszkańcy i przed uchwaleniem statutu takiej jednostki, przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości zamieszkanej w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, w procedurze ustalania, zmieniania lub znoszenia nazw urzędowych miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych.

13 Konsultacje społeczne
Obligatoryjne konsultacje z mieszkańcami powiatu przeprowadza się: w procedurze tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia powiatów i ustalania ich granic, w procedurze ustalania i zmieniania nazw powiatów, a także siedziby ich władz.

14 Konsultacje społeczne
Konsultacje fakultatywne utworzenie młodzieżowej rady gminy sprawy ważne dla gminy, powiatu, województwa

15 Korzyści z prowadzenia konsultacji
lepsze rozpoznanie potrzeb interesariuszy i dopasowanie działań samorządu do ich oczekiwań, zaoszczędzenie czasu i pieniędzy (mniej protestów, opóźnień), spojrzenie na problem z wielu punktów widzenia i wypracowanie nowych rozwiązań w przypadku konfliktu, podsunięcie nierozważanych dotąd, ciekawych i realistycznych rozwiązań zaproponowanych przez mieszkańców,

16 Korzyści z prowadzenia konsultacji
zwiększenie ogólnego zaufania do samorządu, więc też zwiększenie skłonności do zaakceptowania także decyzji podejmowanych bez konsultowania, oswojenie z nimi mieszkańców – regularnie konsultacje nie skłaniają do podejrzeń chęci manipulacji, możliwość zawarcia porozumienia w trudnych, konfliktogennych sytuacjach (np. musimy zlikwidować waszą szkołę, ale w zamian damy gimbusa, plac zabaw i remont mostu) .

17 Reguły prowadzenia konsultacji
„Mając na uwadze rzetelność konsultacji prowadzonych w krajach członkowskich UE i w celu wskazania podstawowych reguł dobrych praktyk w zakresie prowadzenia konsultacji, swoje standardy dotyczące minimum konsultacyjnego opracowała Komisja Europejska. Dotyczą one przede wszystkim: sposobu informowania o konsultacjach (np. „właściwa, konkretna, zrozumiała i rzeczowa informacja winna być przekazywana każdemu uczestnikowi konsultacji”).

18 Reguły prowadzenia konsultacji
Uwagi Komisji Europejskiej zmierzają także do zapewnienia interesariuszom równego i pełnego dostępu do udziału w konsultacjach („objęcie konsultacjami wszystkich grup docelowych”), a więc prowadzenie konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji dostosowanych do celów konsultacji i oczekiwań ich uczestników Autorzy wskazówek kładą także nacisk na właściwe domknięcie procesu konsultacji, tzn. ogłoszenie wyników konsultacji oraz sposobu ich wykorzystania.”

19 Konsultacje społeczne przebiegają zazwyczaj w 7 etapach:
sformułowanie i poznanie tematu konsultacji rozpoznanie osób i grup, których interesy mogą być bezpośrednio lub pośrednio związane z przedmiotem decyzji poinformowanie mieszkańców o debacie przygotowanie debaty przeprowadzenie debaty spisanie wniosków płynących z debaty i przekazanie ich Młodzieżowej Radzie Gminy i/lub władzom Gminy spotkanie z decydentami na temat sposobu wykorzystania przez władze wniosków z konsultacji

20 Referendum Referendum (głosowanie ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższe ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. Referenda można podzielić według różnych kryteriów na: obligatoryjne i fakultatywne, opiniotwórcze i wiążące oraz ogólnokrajowe i lokalne. W drodze referendum mogą oni odwołać organy samorządu wyłonione w wyborach powszechnych przed upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się one ze swoich zadań

21 Referendum Podstawą prawną przeprowadzania referendum lokalnego jest Konstytucja RP oraz ustawy: ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

22 Referendum lokalne Referendum lokalne może zostać przeprowadzone na obszarze gminy, powiatu bądź województwa, w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców wcześniejszego odwołania organu stanowiącego (rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, bądź organu wykonawczego gminy (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Odbywa się ono z inicjatywy organu stanowiącego lub na wniosek mieszkańców uprawnionych do głosowania w liczbie: 10% mieszkańców gminy (powiatu), 5% mieszkańców województwa. Wymagana frekwencja wynosi 30%. W przypadku odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich, minimalna frekwencja wynosi 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

23 Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Inicjatywa ustawodawcza umożliwia ściśle określonej przez prawo grupie obywateli, posiadających pełnię praw wyborczych wystąpić z propozycją zmian lub regulacji prawnych o randze ustawy. W Polsce prawo takie przysługuje grupie min. 100 tys. obywateli.

24 Program współpracy Gminy z NGO
W myśl ustawy o samorządzie gminnym lokalną wspólnotę samorządową tworzą wszyscy mieszkańcy gminy. W skali lokalnej, gdzie władza samorządowa reprezentuje sektor  publiczny, powstaje naturalna potrzeba współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, które skupiają w swoich szeregach najefektywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Chociaż zaspakajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców należy do zadań własnych gminy, współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ organizacje te, działając na rzecz małych społeczności, są bardzo cennym wyrazicielem opinii publicznej i oczekiwań określonych grup społecznych.  

25 Program współpracy Gminy z NGO
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) do zadań własnych gminy zalicza się sprawy: „Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […]”. 

26 Program współpracy Gminy z NGO
Biorąc powyższy obowiązek pod uwagę każda Gmina/Miasto jest zobowiązana do opracowania Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok. Program jest poddawany społecznym konsultacją z przedstawicielami NGO.

27 Fundusz sołecki Fundusz sołecki - środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.)

28 Fundusz sołecki Aby sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki. Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Kwoty dla poszczególnych sołectw przedstawia wójt, burmistrz lub prezydent do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

29 Fundusz sołecki O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców należeć do zadań własnych gminy być zgodne ze strategią rozwoju gminy

30 Fundusz sołecki Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać: wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa; oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć; koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa; uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

31 Fundusz sołecki Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku na rok następny). Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa. Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

32 Fundusz sołecki Dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim, w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel. Zwrot może dotyczyć 10, 20 lub 30% poniesionych kosztów, zależnie od zamożności gminy, która zdecydowała się wyodrębnić fundusz sołecki – największy procentowo zwrot otrzymają gminy najbiedniejsze.

33 Debata publiczna Debata – narada, dyskusja, zwykle publiczna (Słownik Poprawnej Polszczyzny) Definicja słownikowa jest dość lakoniczna. Z pewnością debata nie jest nieuporządkowaną dyskusją, czy pyskówką na dowolny temat, która kończy powiększaniem antagonizmów między rozmawiającymi stronami. Debata jest sformalizowaną dyskusją, która rządzi się swoimi zasadami.

34 Historia debat Idea debatowania sięga daleko wstecz do czasów starożytnej Grecji, gdzie debatowanie było częścią systemu politycznego - demokracji. Obywatele Aten dyskutowali na temat nowych praw, podatków, wojen. Powstawały szkoły filozoficzne, w których uczono sztuki erystyki i argumentacji, tak aby mogli oni pełniej zrozumieć istotę prawdy. Retoryką przez wiele wieków posługiwali się także królowie, politycy, uczeni.

35 Historia debat Styl debatowania według reguł oksfordzkich wywodzi się z Anglii. Sięga on historycznie XVIII i  XIX wieku. Opiera się on na stylu debaty brytyjskiej Izby Gmin, charakteryzującej się podziałem na dwie strony – rządzącą i opozycyjną. Układ sali brytyjskiego parlamentu zachęca do konfrontacji. Ławy nie są ustawione w półokrąg (jak na kontynencie), lecz naprzeciwko siebie. Mówcy zawsze widzą przed sobą swoich oponentów.

36 CZYM JEST DEBATA? Główną cechą formalnej debaty jest zestaw zasad, które mają zagwarantować istnienie konfliktu pomiędzy debatującymi. Nie wystarczy, jeśli każda ze stron wygłosi mowę na poparcie danej tezy: muszą one jeszcze ustosunkować się do argumentów strony przeciwnej, porównać jej punkt widzenia ze swoim i przekonać sędziów o swojej racji.

37 DLACZEGO WARTO DEBATOWAĆ?
Najważniejszym zaletą debat jest możliwość rozwinięcia wielu umiejętności, które pomagają w życiu. Uczą krytycznego myślenia na temat otaczającego nas świata. Są zachętą do patrzenia na wiele zagadnień z różnych punktów widzenia oraz dają odwagę do kwestionowania utartych przekonań. Pomagają w zdobywaniu wiedzy. Uczą poszukiwania informacji i przedstawiania ich w formie logicznych argumentów, które przekonają innych o słuszności Waszych poglądów. Debatujący muszą przekazywać swoje myśli w sposób zorganizowany, klarowny i przekonujący. A to umiejętność, która jest nieoceniona w życiu zawodowym i osobistym. Poza tym, warto podkreślić, że debatowanie może być doskonała zabawą. Pozwala na poznawanie nowych osób, nawiązywanie ciekawych kontaktów i poszerzanie horyzontów myślowych.

38 ZASADY RZĄDZĄCE DEBATĄ OKSFORDZKĄ
Podział na dwie strony – zwolenników postawionej tezy i jej przeciwników. Debatą kieruje bezstronny Marszałek, siedzący na środku, często na podwyższeniu. Debatę rozpoczynają główni mówcy. Mają oni ściśle określone czasy wypowiedzi. Wystąpienia można przerywać tylko wtrąceniami, które mogą być przyjęte przez mówcę lub odrzucone (gestem lub przy pomocy słów „Nie, dziękuję”). Wtrącenia mają formę pytań lub informacji. Po wystąpieniach głównych mówców Marszałek może otworzyć debatę z Sali, w której może wziąć udział każdy. Po debacie z sali, która kończy się z braku chętnych do wypowiedzi lub po założonym przez Marszałka czasie, Marszałek może dopuścić jeszcze po jednym podsumowującym głosie za i przeciw tezie.

39 Prawa i wolności polityczne obywatela
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 gwarantuje jednostce nieskrępowany udział w życiu politycznym: czynne i bierne prawo wyborcze, prawo do udziału w referendum, prawo do informacji, prawo do zrzeszania się, prawo do skargi na organy państwa,

40 Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks Postępowania Administracyjnego – normuje: tryb załatwiania spraw w urzędzie oraz postępowanie w sprawie skarg i wniosków Art. 8 kpa „Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli”

41 Kodeks postępowania administracyjnego
W k.p.a. są narzędzia, które dają obywatelowi pewne przywileje: Prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego Prawo do wyczerpującej informacji Prawo obywatela do obiektywizmu w załatwianiu sprawy Prawo do szybkiego i skutecznego załatwiania sprawy Prawo do uzyskania decyzji w sprawie, a nie jakiejkolwiek odpowiedzi Prawo obywatela do żądania kontroli prawidłowości poczynań administracji

42 Aktywność obywatelska
Zgodnie z uniwersalną zasadą ”Myśl globalnie działaj lokalnie” każdy mieszkaniec powinien aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym gminy. Powinien również interesować się działalnością organów władzy publicznej i może swoją aktywną postawą wpływać na procesy legislacyjne lub dążyć do ich zmian.

43 Posiedzenia rady gminy i jej komisji
Każdy może w nich uczestniczyć Można zadawać pytania, zabierać glos Informacja o terminach spotkań jest jawna W Wydziale Obsługi Rady możemy spytać o plan posiedzenia Rady Protokoły z posiedzeń rady są ogólnodostępne (można je przejrzeć w Wydziale Obsługi Rady)

44 Czytanie uchwał rady gminy
Każdy może przeczytać uchwalę – jest ona częścią prawa miejscowego Gdzie ją znaleźć? Wydziale Obsługi Rady, w Urzędzie Dzielnicy Na tablicy informacyjnej w urzędzie Możemy poprosić o umożliwienie skserowania nam uchwały

45 Interesowanie się pracą urzędników
czytanie informacji na stronie www urzędu czytanie prasy lokalnej uczestniczenie w spotkaniach z mieszkańcami czytanie uchwały budżetowej zadawanie pytań, w formie pisemnej

46 Zadawanie pytań Komu? urzędnikom, radnym Jak? w formie pisemnej
każdy może wystosować pismo z pytaniem, lub prośbą o wyjaśnienie pewnej kwestii Odpowiedź powinna być wyczerpująca.

47 Organizacje pozarządowe
Organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W odróżnieniu od sektora biznesowego, w podmiotach III sektora (pozarządowego) celem jest człowiek, a nie pieniądz. NGOs funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi nowelizacjami, ostatnia z 2011 r.)

48 Stowarzyszenia Stowarzyszenie jest to dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób, o celach nie zarobkowych, samodzielnie określające swoje programy i strukturę. Wyjątkowo może prowadzić działalność gospodarczą, przeznaczając dochód na cele statutowe z wyłączeniem członków stowarzyszenia. W Polsce mogą być stowarzyszenia zwykłe i zarejestrowane. Stowarzyszenie zwykłe może być utworzone, przez co najmniej 3 osoby. By mogło rozpocząć działalność, wystarczy poinformowanie administrację organu nadzoru. Takie stowarzyszenie nie ma osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej, a także korzystać z datków publicznych i tworzyć związków. Stowarzyszenie zarejestrowane powinno być utworzone, przez co najmniej 15 osób, które muszą uchwalić statut określający cele, teren działania i władze. Po zarejestrowaniu przez sąd wojewódzki uzyskuje ono osobowość prawną.

49 Fundacje Fundacja jest to instytucja realizująca zadania społeczne, niemające charakteru działalności gospodarczej, które w akcie fundacyjnym określił założyciel (fundator), przeznaczając na tę działalność odpowiedni majątek. Fundacje mogą być ustanowione tylko w celu realizacji zadań społecznych lub gospodarczych. Z chwilą ich osiągnięcia mogą być rozwiązane. Fundacja nie ma członków, ma jednak władze i może funkcjonować w oparciu o różnego rodzaju struktury osobowe np. komisje, zespoły robocze, rady programowe.

50 Spółdzielnie socjalne
Spółdzielnia socjalna - forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, mająca umożliwić jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Aktualną podstawą prawną dla funkcjonowania tychże spółdzielni jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651).

51 Wolontariat Wolontariat jest to dobrowolna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Jest to również poświęcenie czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny, z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanym świadczeniem.

52 Portale o tematyce partycypacji obywatelskiej i rozwoju lokalnego:
- największy polski portal poświęcony tematyce partycypacji obywatelskiej powstały w ramach rządowego projektu - portal o tematyce partycypacji obywatelskiej prowadzony przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” - strona Projektu Społecznego 2012 zawierająca bogatą bazę danych związanych z zagadnieniami partycypacji obywatelskiej i konsultacji społecznych – szczególnie w kontekście mistrzostw piłki nożnej EURO 2012 - strona projektu "Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”


Pobierz ppt "Partycypacja społeczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google