Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

opracowała: Dominika Jach-Adamczewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "opracowała: Dominika Jach-Adamczewska"— Zapis prezentacji:

1 opracowała: Dominika Jach-Adamczewska
Norma ISO 9001:2008 w pigułce opracowała: Dominika Jach-Adamczewska

2 Normę ISO 9001:2008 mogą stosować wszystkie organizacje
ZASTOSOWANIE Normę ISO 9001:2008 mogą stosować wszystkie organizacje

3 PODSTAWA IDEI ISO PLANUJ – DZIAŁAJ – WERYFIKUJ – DOSKONAL

4 SYMBOLE NORMY ISO 9001:2008 – symbol normy międzynarodowej
ISO 9001:2009 – symbol odpowiedniej normy polskiej

5 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZEWNĘTRZNE: Spełnienie wymagań klientów Spełnienie wymogów prawnych Zmniejszenie ryzyka działalności Korzyści społeczne (poprawa sprawności obsługi, przejrzystość postępowania, efektywne reagowanie na skargi, kierowanie się w przetargach kryterium jakości dostawców) Zwiększenie przewagi konkurencyjnej (= utrzymanie się na rynku)

6 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WEWNĘTRZNE: Poprawa skuteczności zarządzania, uporządkowanie organizacji, redukcja strat jakościowych Wysoka motywacja pracowników (ramy dla rozsądnego przydzielania zadań, satysfakcja z pracy w uporządkowanym środowisku, duma z wyników jakościowych firmy; ład organizacyjny dający poczucie bezpieczeństwa, doskonalenie kwalifikacji) Otwartość na inne systemy zarządzania Większa powtarzalność Lepszy przepływ informacji Porządek w dokumentacji Doskonalenie

7 WARUNKI SKUTECZNEGO WDROŻENIA ISO
Wdrożenie ISO w sposób przemyślany Udział i akceptacja szerokiego grona pracowników Wsparcie kierownictwa

8 W normie ISO 9001:2008 słowo „jakość” oznacza „spełnianie wymów”

9 ZASADY JAKOŚCI (podstawa normy ISO 9001:2008)
Koncentracja na kliencie Przywództwo Zaangażowanie pracowników Podejście procesowe Ciągłe doskonalenie Podejmowanie decyzji oparte na faktach Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

10 WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2008

11 Wprowadzenie Traktuje o możliwościach zastosowania normy Idea normy oparta na podejściu procesowym (należy zidentyfikować działania w ramach procesów i nimi zarządzać). Norma nawiązuje do cyklu ciągłej poprawy

12 Postanowienia ogólne 1.1 ISO wdraża się w celu dostarczenia wyrobu klientowi, który: spełnia jego wymagania spełnia wymagania prawne zwiększa zadowolenie klienta

13 Zastosowanie 1.2 Normę mogą stosować wszystkie organizacje.
Wyłączenia: Wymaganie normy nie może mieć zastosowania w związku z charakterem organizacji lub z jej wyrobem Dotyczą tylko rozdziału 7 (najczęściej jest to projektowanie, własność klienta, narzędzia pomiarowe, identyfikacja)

14 Wymagania ogólne 4.1 (Norma ISO w pigułce) Wymagania stanowią ramy dla zrozumienia tego czym jest ISO oraz na czym polega skuteczne, projakościowe i procesowe zarządzanie organizacją System zarządzania jakością należy ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać oraz udoskonalać jego skuteczność zgodnie z wymaganiami normy

15 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1a
Należy zidentyfikować procesy Proces – zbiór wzajemnie powiązanych działań, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy

16 4.1b Należy określić kolejność oraz wzajemne relacje (powiązania) dla zidentyfikowanych procesów

17 4.1c Należy określić kryteria i metody dla nadzorowania procesu Nadzór nad procesem pełnią właściciele procesów (osoby najbardziej kompetentne) Właściciele procesów powinni (razem z kierownictwem i osobami biorącymi udział w procesie) ustalić mierniki i metodę monitorowania procesu

18 4.1d Należy zapewnić dostępność zasobów potrzebnych do nadzorowania i monitorowania procesów Zasoby – pracownicy, infrastruktura, środowisko pracy, niezbędne informacje (w tym dokumenty)

19 4.1e Procesy należy monitorować, mierzyć i analizować (tam, gdzie ma to zastosowanie) Cel – prawidłowa realizacja działań oraz ich udoskonalenie

20 4.1f Trzeba realizować cele ustanowione dla każdego procesu. Realizacja celów odbywa się poprzez wdrażanie odpowiednich działań. Realizacja celów stanowi o rozwoju firmy, o doskonaleniu produktów oraz osiągnięciu zaplanowanych wyników. Kiedy zleca się na zewnątrz realizację procesu, to należy zapewnić nad nim nadzór (wymagania w kontrakcie, audit u dostawcy)

21 Wymagania dotyczące dokumentacji 4.2 Postanowienia ogólne 4.2.1
Dokumentacja systemu powinna być adekwatna do potrzeb organizacji. Pewne dokumenty są obligatoryjne: Polityka jakości Księga Jakości Procedury (nadzór nad zapisami, nadzór nad dokumentacją, nadzór nad wyrobem niezgodnym, prowadzenia auditów wewnętrznych, działań korygujących i działań zapobiegawczych) Zapisy Plan jakości Zapisy – potwierdzają określone fakty; dzięki nim wiemy czy procesy są skuteczne; muszą być na bieżąco analizowane, mają autora

22 Księga Jakości 4.2.2 To dokument, który dostarcza informacji o systemie zarządzania jakością w organizacji Obligatoryjne elementy: Zakres systemu Wyłączenia Procesy i ich powiązania Udokumentowane procedury

23 Nadzór nad dokumentami 4.2.3
Procedura

24 Nadzór nad zapisami 4.2.4 Procedura

25 Odpowiedzialność kierownictwa 5 Zaangażowanie kierownictwa 5.1
Zakomunikować o roli klienta w organizacji Uświadomić pracownikom, że wymagania klienta są najważniejsze Nadać rangę polityce jakości Ustanowić cele jakości Zapewnić dostępność zasobów Przeprowadzić przegląd zarządzania

26 Orientacja na klienta 5.2 - Należy określić wymagania klienta i je spełniać. - Należy komunikować się z klientem - Do klienta dostosowywać swe działania Cel – zadowolony klient

27 Polityka jakości 5.3 Musi być dostosowywana do celów organizacji
Musi zawierać zobowiązanie do spełnienia wymagań klienta Musi zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia Musi zostać zakomunikowana Musi być poddawana przeglądom

28 Planowanie 5.4 Cele dotyczące jakości 5.4.1
Należy określić mierzalne cele dla organizacji Muszą być wśród nich cele, które bezpośrednio odnoszą się do spełnienia wymagań Cele muszą być spójne z polityką jakości

29 Planowanie systemu zarządzania jakością 5.4.2
Celom jakościowym muszą towarzyszyć plany ich osiągnięcia. W planach określa się zasoby i działania. Kierownictwo musi reagować na zmiany, by nie doprowadzić do braku integralności (spójności) systemu.

30 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5
Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.5 Odpowiedzialność i uprawnienia 5.5.1 Kierownictwo powinno przydzielić pracownikom odpowiedzialność i uprawnienia (zakresy czynności) Wszyscy pracownicy powinni czuć się odpowiedzialni za osiągnięcie celów jakości

31 Przedstawiciel kierownictwa 5.5.2
Należy wyznaczyć członka kierownictwa i nadać mu uprawnienia i odpowiedzialność (pełnomocnik). Pełnomocnik: Dba o to, że ustanowione procesy są wdrożone, utrzymywane Przedstawia sprawozdania z funkcjonowania systemu zarządzania jakością Przedstawia potrzeby związane z doskonaleniem Upowszechnia świadomość związaną z potrzebami klienta Kieruje działaniami związanymi z utrzymywaniem systemu ` Pełnomocnik musi zostać formalnie powołany

32 Komunikacja wewnętrzna 5.5.3
Należy ustanowić właściwe procesy komunikacyjne, sprawny przepływ informacji pomiędzy różnymi szczeblami organizacji.

33 Przegląd zarządzania 5.6 To ocena stanu całego systemu, jego skuteczności, przyjętych celów, wytyczenie kierunków zmian i rozwoju

34 Postanowienia ogólne 5.6.1 Przegląd zarządzania powinien odbywać się przynajmniej raz w roku

35 Dane wejściowe do przeglądu 5.6.2
Audity wewnętrzne Audity zewnętrzne Opinie przekazane przez klientów Ocena rynku i konkurencji Analizy realizacji procesów Działania korygujące Działania zapobiegawcze Współpraca z dostawcami Wyniki finansowe

36 Dane wyjściowe z przeglądu 5.6.3
- Aktualizacja celów Aktualizacja polityki jakości Zmiany w organizacji Zmiany z procesach Zmiany w wyrobach Zmiany w procedurach Dostarczenie właściwych zasobów Efekt – znalezienie usprawnień

37 Zarządzanie zasobami 6 Zapewnienie zasobów 6.1
Jednostka musi zapewnić zasoby Zasoby – pracownicy, dostawcy, partnerzy, informacje, infrastruktura, środowisko pracy, finanse

38 Zasoby ludzkie 6.2 Postanowienia ogólne 6.2.1
Kompetentny personel

39 Kompetencje, szkolenie i świadomość 6.2.2
Jakość kadr zależy od: wykształcenia wyszkolenia (kursy, uprawnienia) umiejętności (np. znajomość języków, komputera) doświadczenia (staż pracy) (zapisy)

40 6.2.2 Organizacja powinna: Ustalać jakie kompetencje są niezbędne w stosunku do osób wykonujących prace Prowadzić pod tym kątem szkolenia (planować je) Rozpoznawać potrzeby pracowników Oceniać skuteczność podjętych w tym zakresie działań (zapisy)

41 Infrastruktura 6.3 Pomieszczenia Sprzęt Instalacje Urządzenia
Narzędzia do realizacji wyrobów Zapotrzebowanie na wyposażenie Nadzorowanie zakupów Ewidencja wyposażenia Konserwacja Planowanie remontów Planowanie przeglądów Dostępność instrukcji Nadzór nad umowami Nadzór nad sprzętem informatycznym Nadzór nad telefonami

42 Środowisko pracy 6.4 Warunki pracy (BHP i ppoż)
Stosowanie przepisów regulujących parametry środowiska pracy (oświetlenie, hałas, zapylenie) Urządzenia wentylacyjne Urządzenia grzewcze Ustalenie wykazu pomieszczeń, w których wymagane są nadzorowane warunki środowiskowe Termometry, higrometry i manometry zapisy

43 Realizacja wyrobu 7 Plan jakości - dokument , w którym wyspecyfikowano procesy systemu zarządzania jakością (wraz z procesami realizacji wyrobu) oraz zasoby wykorzystane do określonego wyrobu

44 Planowanie realizacji wyrobu 7.1
Zanim wyrób gotowy trafi do klienta potrzeba znać dane wejściowe, to znaczy że organizacja powinna: określić wymagania dotyczące wyrobu określić środki potrzebne do ustanowienia procesów określić dokumenty zapewnić zasoby zapewnić działania dotyczące weryfikacji, walidacji, monitorowania, kontroli i badań zapewnić kryteria przyjęcia wyrobu określić zapisy w celu dostarczenia dowodów, że procesy i wyrób są zgodne z wymaganiami

45 Procesy związane z klientem 7.2 Określenie wymagań 7.2.1
Trzeba znać wymagania klienta dotyczące wyrobu: wyspecyfikowane przez klienta (w tym wymagania dotyczące dostawy i działań po dostawie) nawet nie ustalone przez klienta (ale niezbędne) wymagania prawa inne własne wymagania

46 Przegląd wymagań dotyczących wyrobu 7.2.2
Zanim dostarczymy wyrób klientowi, musimy wiedzieć czy: wymagania są tak samo rozumiane przez organizację i przez klienta - organizacja jest w stanie spełnić wymagania klienta Zapisy – notatki z rozmów z klientami, projekty ofert, projekty umów, faksy, maile

47 Komunikacja z klientem 7.2.3
Należy określić i wdrożyć skuteczną komunikację z klientami. Komunikacja ma dotyczyć: informacji o wyrobie zapytań handlowych, postępowań z umowami lub zamówieniami i zmianami informacji zwrotnej od klienta (w tym reklamacji)

48 PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ 7.3
(TEN PUNKT NORMY ZOSTAŁ WYŁĄCZONY Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŁÓDZKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH)

49 Zakupy 7.4 Proces zakupu 7.4.1 Zakupiony wyrób musi spełniać wymagania dotyczące zakupu Nadzór nad dostawcą (ustanawiamy kryteria wyboru i kryteria oceny) Wybieramy dostawcę zdolnego spełnić nasze wymagania Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą i kupowanym wyrobem zależy od wpływu tego wyrobu na realizację wyrobu lub wyrób finalny zapisy

50 Informacje dotyczące zakupów 7.4.2
Należy dokładnie sprecyzować wymagania dotyczące kupowanego wyrobu, kwalifikacji personelu i systemu zarządzania jakością. Bierzemy pod uwagę klienta. Należy określić sposoby ich zatwierdzania.

51 Weryfikacja zakupionego towaru 7.4.3
Wdrożyć działania kontrolne, by sprawdzić czy zakupiony wyrób spełnia wymagania Jeżeli przeprowadza się weryfikację u dostawcy to należy podać odpowiednie ustalenia i metodę zwalniania wyrobu

52 Planowanie i realizacja wyrobu muszą być nadzorowane.
Produkcja i dostarczanie usługi 7.5 Nadzorowanie produkcji i dostarczenie usługi 7.5.1 Planowanie i realizacja wyrobu muszą być nadzorowane. Powinny obejmować: dostęp do informacji opisującej cechy wyrobu dostęp do instrukcji roboczych stosowanie odpowiedniego wyposażenia, sprzętu kontrolno-pomiarowego działania monitorujące i pomiarowe działania związane ze zwalnianiem wyrobu działania związane z dostawą i po dostawie

53 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi 7.5.2
Walidację procesu przeprowadza się wtedy, kiedy: wyników nie można zweryfikować w następstwie monitorowania i pomiaru Wady ujawniają się w trakcie użytkowania wyrobu lub po wykonaniu usługi Walidacja powinna wykazać, że jest zdolność do osiągania zaplanowanych wyników Dotyczy głównie procesów specjalnych – obróbka cieplna, malowanie, spawanie

54 Identyfikacja i identyfikowalność 7.5.3
Organizacja powinna identyfikować wyrób przez cały czas jego realizacji Identyfikacja – system oznaczania wyrobu pozwalający na jego odróżnienie w trakcie procesu realizacji (nośnik informacji, numery, kody kreskowe, ułożenie w określonym miejscu, dzięki dokumentacji) Identyfikowalność – oznakowanie, które pozwala odtworzyć historię, zastosowanie lub lokalizację danego wyrobu (jeżeli jest wymagana)

55 Własność klienta 7.5.4 Dbamy o własność klienta (również własność intelektualną, dane osobowe) będącą pod nadzorem naszej firmy lub gdy jest przez nią używana Jeżeli własność zostanie zagubiona lub uszkodzona to należy o tym poinformować klienta

56 Zabezpieczenie wyrobu 7.5.5
Należy zabezpieczyć wyrób w trakcie jego wytwarzania i dostarczenia na miejsce przeznaczenia (jeżeli ma to zastosowanie)

57 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 7.6
Cel – dostarczenie dowodu, ze spełnione są wymagania Określamy urządzenia pomiarowe i sposób ich monitorowania Urządzenia pomiarowe: Wzorcujemy (wartości na przyrządzie pomiarowym a wartości na przyrządzie wzorcowym; podanie niepewności pomiaru) Sprawdzamy w ustalonych odstępach czasu z wzorcami jednostek miary Adiustujemy lub ponownie adiustujemy (doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającemu jego przeznaczeniu) Identyfikujemy Zabezpieczamy przed adiustacjami (zabezpieczenie przed zabronioną modyfikacją) Chronimy przed uszkodzeniami podczas przemieszczania, przechowywania i utrzymywania (tam, gdzie to niezbędne) zapisy

58 Pomiary, analiza i doskonalenie 8 Postanowienia ogólne 8.1
Planujemy, wdrażamy, monitorujemy i analizujemy po to, by wykazać zgodność wyrobu, zgodność systemu zarządzania, ciągłe doskonalenie i realizację celów. Monitorujemy i zbieramy dane po to, by mieć podstawę do podejmowania decyzji o doskonaleniu.

59 Monitorowanie i pomiary 8.2 Zadowolenie klienta 8.2.1
Musimy wiedzieć, co klient myśli o naszych wyrobach, by lepiej spełnić jego oczekiwania Należy określić metody uzyskiwania i wykorzystania informacji pochodzących od klienta Źródła informacji: Reklamacje klienta Bezpośrednie kontakty z klientami Ankiety i badania, itp.

60 Audit wewnętrzny 8.2.2 Sprawdza czy wdrożony system zarządzania jakością jest zgodny, skuteczny i udoskonalany Sprawdza zgodność z przepisami prawa Auditorzy muszą być przeszkoleni Audity muszą być zaplanowane Musi być znany program auditów Sporządza się raport z auditu Działania poauditowe po wykryciu niezgodności - kierownik i właściciel procesu (procedura)

61 Monitorowanie i pomiar procesu 8.2.3
Należy ustanowić metody, dzięki którym zmierzymy procesy (czy osiągają zaplanowane wyniki). Jeżeli tak nie jest – działania korygujące

62 Monitorowanie i pomiar wyrobu 8.2.4
Mierzymy i monitorujemy wyrób, by wiedzieć czy spełnia wymagania klienta Sprawdzamy wyrób na każdym etapie jego powstawania Zapisy ze zwolnienia wyrobu

63 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 8.3
Identyfikacja wyrobu niezgodnego Nadzorowanie, by zapobiec jego użyciu, dostawie Podjęcie działań korygujących (procedura)

64 Analiza danych 8.4 Zbieramy i analizujemy dane w celu wykazania przydatności i skuteczności systemu oraz jego doskonalenia Analizujemy: zadowolenie klienta zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobu właściwości procesów trendy procesów dostawców możliwość prowadzenia działań zapobiegawczych

65 Doskonalenie 8.5 Ciągłe doskonalenie 8.5.1
Musimy się stale doskonalić Dowód doskonalenia: Polityka jakości Wynika auditów Analiza danych Działania korygujące Działania zapobiegawcze Przegląd zarządzania

66 Działania korygujące 8.5.2 Eliminują przyczyny niezgodności, by nigdy nie wystąpiły w przyszłości (procedura)

67 Działania zapobiegawcze 8.5.3
Eliminują przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobieżenia ich wystąpieniu Dostosowane do skutków potencjalnych problemów (procedura)

68 DODATKOWE INFORMACJE

69 DOKUMENT A ZAPIS dokument – można modyfikować zapis – informacja o sposobach realizacji, posiadanych cechach i właściwości, ma autora

70 PROCEDURA sposób postępowania

71 w jednym dokumencie może być kilka procedur jeden dokument = 1 procedura procedura może być rozbita na kilka dokumentów

72 AUDIT CZY AUDYT Według językoznawców „audit” nie jest poprawny językowo, ale według Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) „audit” jest wyrażeniem poprawnym, gdyż terminologię w konkretnych dziedzinach tworzą przedstawiciele danej dziedziny (a nie poloniści). audit – sugeruje działanie związane z systemami zarządzania audyt – sugeruje działanie związane z kontrolą

73 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "opracowała: Dominika Jach-Adamczewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google