Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

materiałów kontaktujących się z wodą do spożycia podczas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "materiałów kontaktujących się z wodą do spożycia podczas"— Zapis prezentacji:

1 materiałów kontaktujących się z wodą do spożycia podczas
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. - Szkolenie w zakresie monitoringu i oceny materiałów kontaktujących się z wodą do spożycia podczas jej uzdatniania, przechowywania i dystrybucji

2 Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (DWB)
K. Endrullat – Berlin – June Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych (DWB) Oznaczenie CE wyrobów budowlanych K. Endrullat Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, czerwiec 2009 r.

3 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

4 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów jest podstawowym celem wspólnego rynku. Mechanizmy służące osiągnięciu tego celu opierają się na zapobieganiu nowym barierom w handlu, wzajemnym uznaniu oraz harmonizacji technicznej. Wyrobów kontaktujących się z wodą do spożycia wprowadzonych do obrotu

5 Wolny rynek europejski
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Wolny rynek europejski Dyrektywy nowego podejścia Inne dyrektywy Wymagania podstawowe Wymagania Specyfikacje techniczne Zharmonizowane normy Europejskie zezwolenia techniczne

6 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Dlaczego takie ekonomiczne podejście ma znaczenie dla inspekcji wody do spożycia? Wyroby kontaktujące się z wodą do spożycia (PWS) to przede wszystkim wyroby budowlane. PWS podlegają również innym dyrektywom europejskim. Różnice prawne pomiędzy PWS wprowadzanymi do obrotu a PWS, które są już zainstalowane i użytkowane. Inspektorzy mają obowiązek działania w przypadku stwierdzenia nadużyć oznaczeń i deklaracji PWS.

7 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

8 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Oznaczenie CE (lub znak CE) to obowiązkowy znak zgodności na wielu produktach wprowadzanych do obrotu na wspólnym rynku w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Oznaczenie CE świadczy o tym, że wyrób spełnia wymagania UE w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska. Oznaczenie CE jest „paszportem” umożliwiającym legalne wprowadzenie do obrotu wyrobu w dowolnym Państwie Członkowskim. Nie musi to jednak oznaczać, że dany produkt będzie odpowiedni dla wszystkich użytkowników końcowych we wszystkich Państwach Członkowskich.

9 Kraje wymagające oznaczenia CE
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Kraje wymagające oznaczenia CE

10 Europejskie zezwolenia Produkt wprowadzony do obrotu lub użytkowania
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Zharmonizowane normy Europejskie zezwolenia techniczne Testowanie produktu Atest zgodności Oznaczenie CE Produkt wprowadzony do obrotu lub użytkowania

11 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Umieszczanie oznaczenia CE Oznaczenie CE musi być umieszczone przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela posiadającego siedzibę na terenie Wspólnoty Przy zmniejszaniu lub powiększaniu oznaczenia należy zachować jego proporcje. JAK: Widocznie Czytelnie Nieusuwalnie GDZIE: na samym produkcie lub na etykiecie do niego przymocowanej lub na opakowaniu lub na towarzyszących mu dokumentach handlowych

12 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Oznaczenie CE a inne oznaczenia Oznaczenie CE jest jedynym znakiem wskazującym na zgodność z odpowiednimi dyrektywami UE Oznaczenie CE musi zastąpić krajowe obowiązkowe znaki zgodności posiadające ten sam zakres Oznaczenie CE nie świadczy o pochodzeniu, ani nie jest znakiem jakości Producent może umieścić na wyrobie różne oznaczenia Na wyrobie mogą znajdować się dodatkowe oznaczenia i znaki, pod warunkiem, że: pełnią inną funkcję, niż oznaczenie CE, nie mogą zostać pomylone z oznaczeniem CE oraz nie zmniejszają czytelności i widoczności oznaczenia CE.

13 Numer jednostki notyfikowanej do Komisji
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Logo CE Numer jednostki notyfikowanej do Komisji Adres producenta Ostatnie dwie cyfry roku umieszczenia oznaczenia CE Numer świadectwa zgodności WE Norma wyrobu i data. YYY do celów identyfikacji produktu, np. znak handlowy. Klasyfikacja. NPD oznacza dane produktu nie znajdujące się w normie, nie poparte dowodami lub niedostępne (NPD = no performance determined)

14 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

15 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

16 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

17 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Deklaracja zgodności Zezwolenie na używanie oznaczenia CE musi być poprzedzone udokumentowaniem, że dany wyrób spełnia stosowne wymagania. W tym celu można zwrócić się do zewnętrznej jednostki badawczej, która oceni wyrób i dokumentację. Często ten sam cel osiąga się w ramach wewnętrznego procesu certyfikacyjnego w firmie. Tak, czy inaczej organizacja odpowiedzialna (producent, przedstawiciel, importer) musi wystawić Deklarację zgodności WE (DZ-WE) zawierającą informację o podmiocie (adres, etc.), wykaz dyrektyw UE, z którymi deklaruje się zgodność, wykaz norm, z którymi produkt jest zgodny oraz podpis prawnego reprezentanta organizacji. DZ-WE podkreśla wyłączną odpowiedzialność producenta. Jeżeli niektóre etapy procesu certyfikacyjnego do celów oznaczenia CE wykonuje zewnętrzna jednostka certyfikująca, symbol CE musi również zawierać numer identyfikacyjny „jednostki notyfikowanej”.

18 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Przykład: drzwi Przykład: drzwi

19 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Przykład: drzwi

20 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Przykład: drzwi

21 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Przykład: drzwi

22 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Przykład: drzwi

23 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Przykład: drzwi Przykład: drzwi

24 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Przykład: kotwa Przykład: kotwa

25 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Przykład: kotwa Przykład: kotwa

26 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Plastikowe rury i połączenia DWB (89/106/EWG): Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych Mandat 131: Rury, zbiorniki i dodatki nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi Zharmonizowana EN przez CEN/TC 155: Europejski Komitet Standaryzacji "Rury i połączenia plastikowe": Zrzut ziemi i odpadów Podziemne systemy melioracyjne nie będące pod ciśnieniem Systemy rur pod ciśnieniem Zaopatrzenie w wodę gorącą i zimną

27 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

28 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Dyrektywy nowego podejścia opierają się na następujących zasadach: Harmonizacja ograniczona jest do podstawowych wymagań. Do obrotu lub użytkowania wprowadzać można wyłącznie produkty spełniające podstawowe wymagania. Zharmonizowane normy, liczby referencyjne opublikowane w Dzienniku Urzędowym i przeniesione do norm krajowych uznawane są za zgodne z odpowiednimi wymaganiami podstawowymi. Stosowanie zharmonizowanych norm lub innych specyfikacji technicznych pozostaje dobrowolne, a producenci mają swobodę wyboru rozwiązania technicznego, które zapewni zgodność z wymaganiami podstawowymi. Producenci mogą wybrać spośród różnych procedur oceny zgodności ustanowionych odpowiednią dyrektywą.

29 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Dyrektywy 90/396/EWG Urządzenia spalania paliw gazowych 89/106/EWG Wyroby budowlane 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/WE Sprzęt niskonapięciowy 98/37/WE Bezpieczeństwo maszyn 2004/22/EWG Instrumenty pomiarowe 93/42/EWG Urządzenia medyczne: Ogólnie 92/42/EWG Nowe kotły wody gorącej opalane paliwem ciekłym lub gazowym 89/686/EWG Wyposażenie ochrony osobistej 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe 87/404/EWG Proste zbiorniki ciśnieniowe

30 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

31 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Wzajemne uznanie Wyroby wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu legalnie w jednym kraju z zasady podlegają swobodnemu przemieszczaniu na terytorium Wspólnoty, jeżeli gwarantują poziom ochrony równoważny z tym, który obowiązuje w eksportującym Państwie Członkowskim i jeżeli wprowadzono je do obrotu w kraju eksportującym. Bariery handlu wynikające z różnic między ustawodawstwem poszczególnych krajów mogą być akceptowane wyłącznie, gdy środki krajowe: są konieczne do zagwarantowania przestrzegania obowiązkowych wymagań (w dziedzinach takich, jak zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona konsumenta i środowiska).

32 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

33 Atestacja poziomów zgodności wg DWB i Jednostki notyfikowane
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. - Atestacja poziomów zgodności wg DWB i Jednostki notyfikowane FPC = Fabryczna kontrola produkcji

34 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Zasady działania jednostek notyfikowanych Notyfikowane przez Państwa Członkowskie Informacje z notyfikacji przekazywane są do Komisji i przez nią publikowane Możliwe jest wycofanie notyfikacji przez Państwo Członkowskie Organizacja akredytacyjna kontroluje kompetencje jednostki notyfikowanej Jednostki notyfikowane przeprowadzają badania lub certyfikacje

35 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

36 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Zasady nadzoru nad rynkiem Nadzór nad rynkiem jest podstawowym narzędziem egzekwowania dyrektyw nowego podejścia Celem nadzoru nad rynkiem jest zagwarantowanie przestrzegania przepisów stosownych dyrektyw w całej Wspólnocie. Pomaga wyeliminować nieuczciwą konkurencję. Państwa członkowskie muszą wskazać lub utworzyć jednostki odpowiedzialne za nadzór nad rynkiem. Jednostki notyfikowane powinny być, zasadniczo, wyłączone z odpowiedzialności za nadzór nad rynkiem, aby uniknąć konfliktu interesów. Krajowe jednostki nadzoru monitorują rynek. Podejmują działania polegające na wykorzystaniu zabezpieczającej klauzuli dyrektywy. Nie obowiązują, ale wkrótce wejdą w życie!

37 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

38 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE lub mylące oznaczenia CE Niektóre produkty noszą znak CE oznaczający rzekomo „China Export”, który jest niezgodny z europejską specyfikacją. Na znaku tym dwie litery umieszczone są blisko siebie, bez odstępu, który występuje w oznaczeniu unijnym. Znak „China Export” nie istnieje. Niektóre wyroby mogą być zgodne z przepisami, ale niewłaściwie oznaczone, a inne, nie spełniające wymogów, nielegalnie oznaczone.

39 Naklejki ze znakiem CE są dostępne na rynku bez ograniczeń
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Naklejki ze znakiem CE są dostępne na rynku bez ograniczeń

40 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

41 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Po lewej prawidłowy znak zgodności CE Poniżej fałszywe oznaczenia zgodności CE

42 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

43 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

44 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

45 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

46 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

47 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

48 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

49 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Kran łazienkowy

50 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Krajowy znak DVGW! Brak oznaczenia CE!

51 dokumentów deklaracji! Brak właściwego oznaczenia!
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Brak dostępu do dokumentów deklaracji! Brak właściwego oznaczenia! Kran kuchenny

52 Elektryczny podgrzewacz wody
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Elektryczny podgrzewacz wody

53 Inne oznaczenia nieobowiązkowe!
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Oznaczenie CE bez specyfikacji! Inne oznaczenia nieobowiązkowe! Brak związanych z oznaczeniem CE informacji technicznych!

54 Wewnątrz opakowania tylko powtórzone informacje n/t oznaczenia.
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Wewnątrz opakowania tylko powtórzone informacje n/t oznaczenia. Dokumentów deklaracji brak!

55 Elektryczny podgrzewacz wody
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Elektryczny podgrzewacz wody

56 Odległość pomiędzy innymi Inne oznaczenia nieobowiązkowe!
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Oznaczenie CE bez specyfikacji! Odległość pomiędzy innymi znakami, a CE! Inne oznaczenia nieobowiązkowe!

57 Elektryczny podgrzewacz wody
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Elektryczny podgrzewacz wody

58 dokumentów deklaracji!
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. - Brak dostępu do dokumentów deklaracji! Inne oznaczenia nieobowiązkowe! Odległość pomiędzy innymi znakami, a CE! Oznaczenie CE bez specyfikacji!

59 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Krajowy znak jakości! Brak oznaczenia CE! Kran kuchenny

60 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Krajowy znak jakości! Brak oznaczenia CE! Kran kuchenny

61 Elektryczny podgrzewacz wody
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Elektryczny podgrzewacz wody

62 Inne oznaczenia nieobowiązkowe! Odległość pomiędzy innymi
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Inne oznaczenia nieobowiązkowe! Oznaczenie CE bez specyfikacji! Odległość pomiędzy innymi znakami, a CE!

63 Elektryczny podgrzewacz wody
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Elektryczny podgrzewacz wody Inne oznaczenia nieobowiązkowe! Oznaczenie CE bez specyfikacji! Odległość pomiędzy innymi znakami, a CE!

64 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Krajowy znak prawny wydany na podstawie przepisów budowlanych. Tylko emisja hałasu!

65 Oznaczenie na samym produkcie! Elektryczny podgrzewacz wody
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Oznaczenie na samym produkcie! Elektryczny podgrzewacz wody

66 Inne oznaczenia nieobowiązkowe! Odległość pomiędzy innymi
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Inne oznaczenia nieobowiązkowe! Oznaczenie CE bez specyfikacji! Odległość pomiędzy innymi znakami, a CE!

67 Elektryczny podgrzewacz wody
K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- Inne oznaczenia nieobowiązkowe! Oznaczenie CE bez specyfikacji! Elektryczny podgrzewacz wody Odległość pomiędzy innymi znakami, a CE!

68 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Swobodny przepływ towarów Oznaczenie CE Atest zgodności Dyrektywy europejskie Wzajemne uznanie Jednostki notyfikowane Nadzór nad rynkiem Nadużywanie lub fałszowanie oznaczeń CE Próbki Użyteczne adresy www

69 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Instrukcje wdrażania dyrektyw opartych na nowym podejściu i podejściu globalnym Dyrektywy europejskie: Nowe podejście: Jednostki notyfikowane: Porozumienia o wspólnym uznaniu: Zharmonizowane normy: Standaryzacja, baza danych mandatów: Wyszukiwarka norm CEN*: Wykaz sektorów CEN: Komitety techniczne, warsztaty, i inne jednostki CEN: *CEN: Europejski Komitet Standaryzacji (Comité Européen de Normalisation) Useful URL

70 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Dziękuję Państwu za uwagę!

71 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
WYJŚCIE Informacje o backupie! POWRÓT

72 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Harmonizacja przepisów ogranicza się do podstawowych wymagań, które muszą być spełnione, aby wyrób dopuszczono do swobodnego obrotu we Wspólnocie. Specyfikacje techniczne wyrobów spełniających podstawowe wymagania wymienione w dyrektywach określono w zharmonizowanych normach. Zastosowanie norm zharmonizowanych i innych pozostaje dobrowolne, a producent może zawsze zastosować inne specyfikacje techniczne w celu spełnienia wymagań. Zakłada się że wyroby wyprodukowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami spełniają odpowiednie wymagania podstawowe. RETURN

73 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Zasady oznaczenia CE Oznaczenie CE jest symbolem spełniania przez wyrób stosownych wymogów Wspólnoty narzuconych producentowi. Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest równoważne oświadczeniu osoby odpowiedzialnej, że: wyrób spełnia wszystkie odpowiednie przepisy Wspólnoty, oraz przeprowadzono odpowiednie procedury oceny zgodności z przepisami.

74 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Wyroby z oznaczeniem CE Oznaczenie CE musi być umieszczone na wszystkich wyrobach podlegających takiemu obowiązkowi zanim zostaną one wprowadzone do obrotu i użytkowania, chyba że konkretne dyrektywy wymagają inaczej. Jeżeli wyroby podlegają kilku dyrektywom, z których wszystkie wymagają umieszczenia oznaczenia CE, oznaczenie musi wskazywać, że wyroby uważa się za zgodne z zapisami wszystkich tych dyrektyw. Produkt nie może być oznaczony, jeżeli nie jest objęty dyrektywą nakazującą umieszczenie oznaczenia CE. POWRÓT

75 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

76 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

77 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de

78 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
POWRÓT

79 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Wzajemne uznanie Krajowe regulacje techniczne podlegają zapisom Artykułów 28 i 30 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat WE) zakazującym ilościowych ograniczeń lub środków o podobnych skutkach. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności sprawa 120/78 (sprawa „Cassis de Dijon“) określa kluczowe elementy wzajemnego uznania. Z orzecznictwa wynika co następuje. Wyroby wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu legalnie w jednym kraju z zasady podlegają swobodnemu przemieszczaniu na terytorium Wspólnoty, jeżeli gwarantują poziom ochrony równoważny z tym, który obowiązuje w eksportującym Państwie Członkowskim i jeżeli wprowadzono je do obrotu w kraju eksportującym. Przy braku środków wspólnotowych, Państwa Członkowskie mają swobodę ustanawiania prawa na swoim terytorium. Bariery handlu wynikające z różnic między ustawodawstwem poszczególnych krajów mogą być akceptowane wyłącznie, gdy środki krajowe: są konieczne do zagwarantowania przestrzegania obowiązkowych wymagań (w dziedzinach takich, jak zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona konsumenta i środowiska); służą słusznemu celowi uzasadniającemu złamanie zasady swobodnego przemieszczania towarów; oraz mogą zostać uzasadnione z punktu widzenia tego słusznego celu i są proporcjonalne w stosunku do swojego przeznaczenia. POWRÓT

80 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Zasady notyfikacji Jednostki notyfikowane wykonują zadania związane z procedurami oceny zgodności, o których mowa w odpowiednich dyrektywach nowego podejścia, gdy wymagana jest strona trzecia. Państwa Członkowskie odpowiedzialne są za notyfikację. PC mogą notyfikować jednostki podlegające ich jurysdykcji spełniające wymagania dyrektyw oraz zasady określone w Decyzji 93/465/EWG. Sprawdzenie jednostki wnioskującej o notyfikację służy określeniu, czy posiada ona kompetencje techniczne i czy jest w stanie prowadzić procedury oceny zgodności oraz czy jest w stanie wykazać konieczny poziom niezależności, bezstronności i uczciwości. Następnie, kompetencje jednostki notyfikowanej powinny być poddawane nadzorowi prowadzonemu w regularnych odstępach czasu według praktyk ustanowionych przez organizacje akredytacyjne. Seria norm EN oraz akredytacja są ważnymi instrumentami pomagającymi uzyskać zgodność z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy.

81 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Jednostki notyfikowane a ocena zgodności Podstawowym zadaniem jednostki notyfikowanej jest świadczenie usług oceny zgodności z warunkami określonymi w dyrektywach. Jest to usługa dla producentów w obszarze interesu publicznego. Jednostki notyfikowane mają swobodę świadczenia usług oceny zgodności, w ramach zakresu notyfikacji, wszelkim podmiotom gospodarczym działającym na terenie Wspólnoty lub poza nią. Mogą prowadzić taką działalność również na terytorium innych Państw Członkowskich lub krajów trzecich. Producenci mają swobodę wyboru jednostki notyfikowanej wyznaczonej do prowadzenia procedury oceny zgodności w zakresie odpowiedniej dyrektywy.

82 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Procedura notyfikacji i wycofanie notyfikacji Notyfikacja polega na powiadomieniu Komisji oraz innych Państw Członkowskich o tym, że spełniająca wymagania jednostka została wyznaczona do prowadzenia oceny zgodności na podstawie dyrektywy. Komisja publikuje wykaz jednostek notyfikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w celach informacyjnych. Wykaz ten jest stale uzupełniany i można uzyskać go bezpośrednio od służb Komisji. Wycofanie notyfikacji ma miejsce wtedy, gdy jednostka notyfikowana przestaje spełniać wymagania lub wykonywać swoje obowiązki. Za wycofanie odpowiada notyfikujące Państwo Członkowskie. Wycofanie może być również skutkiem procedury o naruszenie przepisów. RETURN

83 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Zasady nadzoru nad rynkiem Nadzór nad rynkiem jest podstawowym narzędziem egzekwowania dyrektyw nowego podejścia Celem nadzoru nad rynkiem jest zagwarantowanie przestrzegania przepisów stosownych dyrektyw w całej Wspólnocie. Obywatele są uprawnieni do równoważnego poziomu ochrony na całym terytorium objętym wspólnym rynkiem bez względu na miejsce pochodzenia wyrobu. Ponadto, nadzór nad rynkiem jest ważny z punktu widzenia interesów podmiotów gospodarczych, ponieważ pomaga wyeliminować nieuczciwą konkurencję. Państwa członkowskie muszą wskazać lub utworzyć jednostki odpowiedzialne za nadzór nad rynkiem. Jednostki takie muszą posiadać odpowiednie zasoby oraz uprawnienia do prowadzenia nadzoru, zapewnić kompetencje techniczne i uczciwość zawodową personelu oraz działać w sposób niezależny i niedyskryminujący z poszanowaniem zasady proporcjonalności. Jednostki notyfikowane powinny być, zasadniczo, wyłączone z odpowiedzialności za nadzór nad rynkiem. Służy to uniknięciu konfliktu interesów.

84 K. Endrullat – Berlin – June 2009 - KEN@DIBt.de
Nadzór nad rynkiem Nadzór nad rynkiem obejmuje dwa podstawowe etapy: krajowe jednostki nadzoru monitorować będą zgodność wyrobów wprowadzanych do obrotu z odpowiednimi przepisami krajowymi przenoszącymi dyrektywy nowego podejścia; następnie, jeżeli będzie to konieczne, podejmą działania dla ustalenia zgodności. Chociaż nadzór nad rynkiem nie może odbywać się na etapie projektowania i produkcji, skuteczne egzekwowanie przepisów zazwyczaj wymaga współpracy pomiędzy jednostkami nadzoru a producentami i dostawcami; ma to na celu zapobieżenie wprowadzeniu do obrotu wyrobów niezgodnych z przepisami.

85 K. Endrullat - Berlin – czerwiec 2009 r. -- KEN@DIBt.de
Procedura klauzuli bezpieczeństwa Dyrektywy nowego podejścia zawierają rodzaj klauzuli bezpieczeństwa obligującej Państwa Członkowskie do ograniczania lub zakazu wprowadzania do obrotu i użycia wyrobów niebezpiecznych - lub, w rozumieniu niektórych dyrektyw, w inny sposób niezgodnych - lub wycofywania ich z obrotu. Podstawową zasadą jest, że procedura klauzuli bezpieczeństwa ograniczona jest do wyrobów, które są: objęte Dyrektywami nowego podejścia; oznaczone znakiem CE; oraz ocenione przez Państwo Członkowskie jako stwarzające poważne zagrożenie, nawet jeżeli są prawidłowo skonstruowane, zainstalowane, konserwowane i eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. Procedura klauzuli bezpieczeństwa będzie miała zastosowanie do krajowych środków, które: ograniczają lub zakazują wprowadzania do obrotu wyrobu lub wycofują wyrób z obrotu; stosowane będą do wszystkich wyrobów należących do tej samej partii lub serii; oraz mają wiążący skutek prawny. POWRÓT


Pobierz ppt "materiałów kontaktujących się z wodą do spożycia podczas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google