Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne zarządzanie energią Jacek Walski PREDA Szczecin, Koszalin, Wałcz, Pyrzyce 08-11.06.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne zarządzanie energią Jacek Walski PREDA Szczecin, Koszalin, Wałcz, Pyrzyce 08-11.06.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Lokalne zarządzanie energią Jacek Walski PREDA Szczecin, Koszalin, Wałcz, Pyrzyce 08-11.06.2010 r.

2 2 Lokalne zarządzanie energią. Powody tworzenia lokalnych polityk rozwoju energetyki.

3 3 Kieruje się kryteriami ekonomicznymi, w tym zyskiem Reprezentuje interesy własne i wspólnoty Wytwórca, OSD i Sprzedawca Samorząd i lokalna społeczność UCZESTNICY LOKALNEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO Lokalne zarządzanie energią.

4 4 Odpowiada za bezpieczeństwo Samorząd i władze gminy Lokalne zarządzanie energią. Energetyczne Ekonomiczne Ekologiczne

5 5 Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 1. Świadomość prawna.

6 6 Prawo. Uwarunkowania formalno – prawne gospodarki energetycznej i działalności samorządów w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – cz. 1 Ustawa o finansach publicznych. Ustawa Prawo energetyczne Ustawa o samorządzie gminnym Ustawa o finansach publicznych Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa Prawo ochrony środowiska Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

7 7 Prawo. Uwarunkowania formalno – prawne gospodarki energetycznej i działalności samorządów w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – cz. 2 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa Prawo budowlane Ustawa o odpadach Ustawa o drogach publicznych Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym Ustawa Prawo zamówień publicznych Ustawa o podatku akcyzowym Ustawa Kodeks Cywilny Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów Ustawa o o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

8 8 Prawo. Uwarunkowania formalno – prawne gospodarki energetycznej i działalności samorządów w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – cz. 3 II Polityka ekologiczna Polski, Polityka energetyczna Polski do 2030, Krajowy Plan Działań na rzecz efektywności energetycznej, Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

9 9 Prawo. Uwarunkowania formalno – prawne gospodarki energetycznej i działalności samorządów w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – cz. 4 –Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, –Strategię rozwoju Gminy, –Program Ochrony Środowiska –Plan Rozwoju Lokalnego –Gminny Plan Gospodarki Odpadami.

10 10 Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 2. Świadomość ekonomiczna.

11 Zarządzanie kosztami energii.

12 12 Audyt energetyczny Przetarg – jako forma wyboru sprzedawcy energii. Wymiana urządzeń elektroenergetycznych. Kryzysowy proces zmian. Zmiana organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

13 13 Ekonomia. Wykorzystanie środków i instrumentów wspierających budowanie infrastruktury i instalacji wykorzystujących odnawialne i alternatywne źródła energii. Wykorzystanie środków i instrumentów wspierających inwestycje mające na celu polepszenie sprawności urządzeń energetycznych dla uzyskania wskazanego celu efektywności energetycznej.

14 14 Ważne Uogólnienie 1 WUD. Średni koszt wydatków budżetowych na energię elektryczną w gminie wynosi 82 zł/mieszkańca. Drugie tyle kosztuje ciepło i cwu.

15 15 Ekonomia. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 150 000,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 000,00 zł Urzędy gmin 73 500,00 zł Ochotnicze straże pożarne 56 000,00 zł Straż miejska 12 000,00 zł Szkoły podstawowe 462 425,00 zł Przedszkola 78 583,00 zł Gimnazjum 240 832,00 zł Ośrodki Pomocy Społecznej 6 000,00 zł Pozostała działalność 80,00 zł Dom kultury, kluby 10 000,00 zł Kultura fizyczna i sport 86 800,00 zł Razem 2 356 220,00 zł Dane kontrolne – 26.785 mieszkańców Koszt energii w gminie – 82 zł/ mieszkańca Koszt energii wg szacunków – 2.196.370 zł

16 16 Ważne Uogólnienie 2 WUD. Sumę wydatków na energię elektryczną w gminie stanowi w połowie - oświetlenie ulic i miejsc publicznych, w drugiej połowie - koszt energii w obiektach.

17 17 Ważne Uogólnienie 3 WUT. Koszt energii elektrycznej stanowi około 60% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył.

18 18 Ważne Uogólnienie 4 WUC. Koszt ciepła w obiektach użyteczności publicznej wynosi tyle, ile kosztuje energia elektryczna.

19 19 Ekonomia.

20 20 Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 3. Bilans energetyczny.

21 21 Bilans energetyczny. BILANS ENERGETYCZNY GMINY: ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPŁO ORAZ NA PALIWA TRANSPORTOWE Paliwa transportowe – 400 litrów na osobę rocznie wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Energia elektryczna 7 GWh/rok dla odbiorców indywidualnych 3GWh/rok dla odbiorców komunalnych Ciepło 250 TJ/rok gospodarstwa domowe 50 TJ/rok pozostali odbiorcy

22 22 Bilans energetyczny. TRADYCYJNY MODEL POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA ODBIORCÓW W GMINIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ. Paliwa transportowe wyłącznie ze źródeł zewnętrznych Energia elektryczna Dostarczana jest przez zewnętrzne przedsiębiorstwa energetyczne (z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej) Ciepło Ciepłownia konwencjonalna Elektrociepłownia Lokalne ekociepłownie Indywidualne systemy grzewcze

23 23 Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 4. Świadomość ekologiczna.

24 24 Człowiek a środowisko.

25 25 Człowiek a środowisko.

26 26 Człowiek a środowisko.

27 27 KONWENCJONALNE Ekologia. ODNAWIALNE ENERGETYKA ALTERNATYWNE

28 28 Efekt ekologiczny restrukturyzacji oświetlenia ulic i miejsc publicznych we Wrocławiu. Zanieczyszczenie:[kg/rok/kW]Efekt [T/rok] Dwutlenek siarki SO2 12,529,03 Dwutlenek węgla CO2 1 563,03 629,27 Tlenki azotu NOx 9,421,83 Tlenek węgla CO 13,832,04 Benzo alfa piren B- a-P 0,0040,01 Pyły i żużle109,4254,03

29 29 Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 5. Bezpieczeństwo energetyczne.

30 30 Bezpieczeństwo. Definicja bezpieczeństwa energetycznego jest podana w trzech dokumentach: Doktrynie zarządzania bezpieczeństwem energetycznym, ustawie Prawo energetyczne, Polityce Energetycznej Polski do roku 2030

31 31 Bezpieczeństwo. W Doktrynie zarządzania bezpieczeństwem energetycznym" sformułowano definicję w następujący sposób: Bezpieczeństwo energetyczne to zdolność do zaspokojenia w warunkach rynkowych popytu na energię pod względem ilościowym i jakościowym, po cenie wynikającej z równowagi popytu i podaży, przy zachowaniu warunków ochrony środowiska'"

32 32 Bezpieczeństwo. Zapewniając dostawy paliw i energii należy przestrzegać Prawa ochrony środowiska oraz rozporządzenia MGPiPS z dnia 30 maja 2003 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii. Jak z tego wynika nie można mówić o bezpieczeństwie dostaw nie uwzględniając roli odnawialnych źródeł energii w zapewnianiu tego bezpieczeństwa. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii stanowi podstawę dywersyfikacji dostaw energii w zaopatrzeniu w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe. Ze szczególnym naciskiem na zaopatrzenie w energię elektryczną.

33 33 Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 6. Świadomość organizacyjna.

34 34 Budżet Obiekty oświatowe Inne Obiekty służby zdrowia Ośrodki kultury Obiekty urzędu Obiekty komunalne Drogi - oświetlenie Organizacja.

35 35 Organizacja. Urząd Marszałkowski Departament Edukacji, Sportu i Turystyki 16 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 Departament Infrastruktury 1 Departament Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji 1 + 1 Departament Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego 29 Departament Spraw Społecznych 2 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego 1 Spółki Prawa Handlowego 9 64 jednostki

36 36 Realizacja zaleceń Organizacja. Wprowadzenie zarządzania energią: decyzja inwentaryzacja i ocena wyposażenia analiza aktualnej sytuacji energetycznej NIETAK Raport ze wskazaniem działań Analiza i ocena

37 37 PM Przedsiębiorstwo multienergetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną, ciepłem i gazem na terenie gminy/miasta (związku gmin/związku miast). Przedsiębiorstwo multienergetyczne nie ma wyłączności na zasilanie odbiorców w ciepło, energię elektryczną i gaz na terenie swojego działania. Wejście przedsiębiorstwa na rynek odbywa się w warunkach konkurencji z branżowymi przedsiębiorstwami energetycznymi; Organizacja.

38 38 PI Przedsiębiorstwo infrastrukturalne (multiprzedsiębiorstwo infrastrukturalne) przedsiębiorstwo multienergetyczne obejmujące swoją działalnością dodatkowo: tradycyjne usługi komunalne w gminach (drogi, transport, wodociągi, kanalizacja), problematykę ochrony środowiska i energetyki odnawialnej oraz nowe rynki usług w gminach (dla urzędu gminnego i instytucji, tzn. dla szkół, policji, straży pożarnej, ośrodków zdrowia, oraz dla ludności; usługi informatyczne, mapy GIS, Internet, inteligentny dom itp.). Organizacja.

39 39 GCE Gminne Centrum Energetyczne – przedsiębiorstwo komunalne, społeczne, albo prywatne, które na bazie programu rozwoju biogazowni tworzy przedsiębiorstwo energetyczne wykorzystujące wszystkie lokalne źródła energii. Organizacja.

40 40 ZADANIA WŁASNE GMINY (ustawa o samorządzie gminnym, art. 6.1 i 7.1) Organizacja. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy (21): 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (…) 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, FORMY WYKONYWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY (ustawa o samorządzie gminnym, art. 9) 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. 2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie

41 41 Gminy wiejskie Gmina Babiak Gmina Chodów Gmina Grzegorzew Gmina Koło Gmina Kościelec Gmina Olszówka Gmina Osiek Mały Gminy miejsko-wiejskie Gmina Dąbie Gmina Kłodawa Gmina Przedecz Gminy miejska Koło Organizacja.

42 42 Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 7. Świadomość partnerstwa.

43 43 Kieruje się kryteriami ekonomicznymi, w tym zyskiem Reprezentuje interesy własne i wspólnoty Wytwórca, OSD i Sprzedawca Samorząd i lokalna społeczność UCZESTNICY LOKALNEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO Lokalne zarządzanie energią.

44 44 Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 8. Świadomość edukacyjna.

45 45 Edukacja. Edukacja dzieci i młodzieży: konkursy, broszury, artykuły. Edukacja dorosłych: oferta inwestycyjna, dopłaty do wybranych instalacji. Edukacja społeczna: w prasie lokalnej informacje promujące oczekiwane zachowania. Edukacja ekonomiczna: nawiązanie współpracy z instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami produkującymi instalacje efektywnie energetycznie.

46 46 Model nr 1. Jakość dokumentów planistycznych Wybór firmy. Opracowanie katalogu potrzeb Wybór osoby, bądź zespołu ds. opracowania Koszt opracowania.

47 47 Model nr 2. Spójność dokumentów planistycznych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Plan zagospodarowania przestrzennego IDEA PLANOWANIE REALIZACJA Prawo Energetyczne wskazuje na trzy równoważne dokumenty, które stanowią podstawę prawidłowego procesu rozwoju gminy:

48 48 Spójność dokumentów planistycznych. W obrębie Urzędu każdego szczebla należy wprowadzić obowiązek międzywydziałowych konsultacji dokumentów planistycznych. Obowiązek ten ma doprowadzić do spójnych rozwiązań zastosowanych obrębie energetyki w istniejących gminnych dokumentach planistycznych.

49 49 Model nr 3. Zarządzanie energią. Budżet Obiekty oświatowe Inne Obiekty służby zdrowia Ośrodki kultury Obiekty urzędu Obiekty komunalne Drogi

50 50 Dziękuję za uwagę. PREDA ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 544 99 20 Gsm +48 508 939 932 Fax +48 77 544 97 23 E-mail: preda@preda.plpreda@preda.pl www.preda.pl


Pobierz ppt "Lokalne zarządzanie energią Jacek Walski PREDA Szczecin, Koszalin, Wałcz, Pyrzyce 08-11.06.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google