Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Lubuska Szkoła Równych Szans”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Lubuska Szkoła Równych Szans”"— Zapis prezentacji:

1 „Lubuska Szkoła Równych Szans”
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli

2 Szkoła Nasza zakwalifikowała się do projektu równych szans „Lubuska Szkoła Równych Szans”. Jest to program grantowy dla szkół z województw lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych W ramach tego projektu odbywają się w szkole 22 koła zainteresowań.

3 Spis treści - ORTOGRAFFIITI
- ZAJĘCIA REEDUKACYJNE KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY - 2 KÓŁKA PRZYRODNICZE - 2 KÓŁKA INFORMATYCZNE e - Citizen - KÓŁKO JĘZYKA POLSKIEGO - 2 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO - 2 KÓŁKA MATEMATYCZNE - 2 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI - 2 KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO - 2 KÓŁKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z HISTORII - KÓŁKO HISTORYCZNE - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE WIEDZĘ DZIECKA

4 Powrót do spisu treści W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejskiego Funduszu Społecznego LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS, od września działa w naszej szkole koło ORTOGRAFFITI. W zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu, uczestniczą uczniowie klas V, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, stwierdzające u nich dysleksję rozwojową lub jej symptomy. Zajęcia realizowane są w oparciu o program terapeutyczny rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji - ORTOGARAFFITI. Uczniowie pracują na ćwiczeniach Ortograffiti (poziom pierwszy - ch,h,ó,u,rz,ż oraz MATEMATYKA - ćw.1, w ramach których wykorzystywane są wszystkie typy ćwiczeń, niezbędne do prawidłowego przebiegu terapii uczniów z dysleksją lub z jej symptomami.

5 Powrót do spisu treści Stałym elementem zajęć ORTOGRAFFITI jest praca z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych: "Porusz umysł", "Wesoła Szkoła", "Pinokio", "Matematyka na wesoło", "Lekcje z komputerem", "Gry ortomagiczne", "Dyktanda z piratami".

6 Powrót do spisu treści Zajęcia reedukacyjne korekcyjno - kompensacyjne odbywają się w każdą środę. Na zajęcia uczęszcza czworo uczniów z klasy pierwszej. Zajęcia mają na celu: przezwyciężenie trudności w czytaniu i pisaniu usprawnianie zaburzonych funkcji niwelowanie napięć emocjonalnych pracę nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości motywowanie do podjęcia zadań o różnym stopniu trudności       Powyższe cele realizowane są poprzez różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy. Wykorzystywane są również programy komputerowe: "Wesoła Szkoła", "Porusz umysł", "Do góry brzuchem". W trakcie zajęć każdy uczeń może liczyć na pomoc nauczyciela co pozwala mu na osiągnięcie lepszych wyników w nauce.

7 Zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu lekcji z przyrody
Powrót do spisu treści Zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu lekcji z przyrody           Celem zajęć jest: wyjaśnianie i utrwalanie umiejętności, pojęć i wiadomości niezrozumiałych na lekcjach przyrody, pomoc w opanowaniu podstaw programowych, wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na sprawdzianie po klasie VI

8 Powrót do spisu treści Cele projektu ( kółko wyrównawcze): - wyrównywanie szans edukacyjnych - wzmocnienie motywacji do nauki - pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych - pomoc uczniom w nadrabianiu zaleglości zwiazanych z przedłuzajaca sie nie obecnościa w szkole - wyjasnienie i utrwalenie umiejetnosci, pojęć i wiadomości niezrozumiałych na lekcjach - pomoc w opanowaniu podstaw programowych - poszerzanie wiedzy przyrodniczej                   

9 Powrót do spisu treści Kółko przyrodnicze Cele projektu ( kółko przyrodnicze): - wyrównywanie szans edukacyjnych - poszerzanie wiedzy - zwiększenie ilości osób biorących udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym - utrwalenie pojęć i terminów przyrodniczych                   

10 www.ecdl.com.pl Idea ECDL / ICDL jest już obecna w 146 krajach świata
Powrót do spisu treści Kółko informatyczne                                                  Kółko informatyczne Idea ECDL / ICDL jest już obecna w 146 krajach świata e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonały, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen skierowany jest do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności ale pożądane jest posiadanie niewielkiej wiedzy informatycznej przed przystąpieniem do tego programu.                    W styczniu br. 11 dzieci (w maju do egzaminów przystąpią kolejni uczniowie) z naszej szkoły przystąpiło do egzaminu e-Citizen. Uczniowie Ci uczęszczali na Kółko informatyczne, które dla chętnych umożliwiało zdawanie egzaminu honorowanego w 146 krajach.

11 KÓŁKO JĘZYKA POLSKIEGO
Powrót do spisu treści KÓŁKO JĘZYKA POLSKIEGO Na zajęciach dziewczynki przygotowywały się do konkursu humanistycznego. Sukcesem jest zakwalifikowanie się do rejonowego konkursu humanistycznego, gdzie nasze uczennice zajęły wysokie lokaty: 6, 14, 16 na 98 uczestników. Obecnie na zajęciach nadal poszerzają swoją wiedzę z zakresu języka polskiego oraz bawią się nim. Zajęcia przebiegają w miłej, rodzinnej atmosferze.

12 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas szóstych
Powrót do spisu treści Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas szóstych Cel zajęć: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów. Doskonalenie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytania. Doskonalenie umiejętności pisania krótkich i długich form wypowiedzi ( ze świadomością celu ). Doskonalenie umiejętności budowania tekstu poprawnego kompozycyjnie, dostosowanego do formy wypowiedzi. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Doskonalenie umiejętności ortograficznych.

13 Kółko matematyczne IV-VI
Powrót do spisu treści Kółko matematyczne IV-VI Na kółko uczęszczają uczniowie klasy VIc , Vc i Vd - 11 osób. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, rozwijanie logicznego myślenia i postawy badawczej, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Uczestnicy kółka wzięli udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym (etap szkolny i rejonowy). Uczeń klasy VIc - Tomasz Kowalewski zajął V miejsce w etapie rejonowym.                   

14 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, POMOC W ODRABIANIU LEKCJI Z MATEMATYKI
Powrót do spisu treści ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, POMOC W ODRABIANIU LEKCJI Z MATEMATYKI  Celem kółka jest wyrównanie szans edukacyjnych, motywowanie uczniów do pracy i przygotowanie ich do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na sprawdzianie po kl. VI, pomoc i wsparcie w zrozumieniu i stosowaniu matematyki na co dzień, usprawnianie technik myślenia przestrzennego i kategorii upływu czasu, rozwijanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego, czytanie ze zrozumieniem -dobór działań do zadań, ćwiczenie sprawności rachunkowej, wskazywanie różnych źródeł informacji i posługiwanie się nimi.                    Przewidywane efekty projektu: - wzrośnie motywacja uczniów do nauki przedmiotu matematyka i zainteresowanie przedmiotem matematyka; - zrozumienie przez ucznia materiału wcześniej niezrozumiałego; - lepsze wyniki na testach kompetencji i sprawdzianie klas 6; - opanowanie wiadomości i umiejętności podstawowych niezbędnych w dalszej nauce oraz funkcjonowaniu w społeczeństwie.

15 Kółko języka niemieckiego
Powrót do spisu treści Kółko języka niemieckiego W zajęciach kółka uczestniczą głównie uczniowie klas VI. Rozszerzają oni zasoby leksykalne w zakresie następujących treści: dom (opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia), zakupy i usługi (rodzaje sklepów), towary, sprzedawanie i kupowanie, podróżowanie i turystyka (środki transportu), świat przyrody (zwierzęta), żywienie (artykuły spożywcze). Uczniowie kształtują sprawność rozumienia ze słuchu poprzez wyodrębnianie ze słuchanego tekstu prostych informacji szczegółowych. Rozpoznają różne rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. w sklepie, w szkole). W zakresie wypowiedzi ustnych uczniowie konstruują kilkuzdaniowe wypowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące konkretnego zdarzenia lub sytuacji rzeczywistej. Tworzą oni także własne krótkie dialogi. Na kółku tym w celu urozmaicenia zajęć stosuję różne formy pracy. Jest to praca z laptopami, które na stałe znajdują się w pracowni językowej, Internetem ( różne ćwiczenia interaktywne), słownikiem multimedialnym itp. Wykorzystuję również pracę z programem Testico.

16 KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI
Powrót do spisu treści KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI                     W zajęciach kółka języka angielskiego aktywnie uczestniczą dzieci z klas IV-VI. Zajęcia maja na celu wyrównanie dyspozycji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. W trakcie kółka uczniowie rozwijają i odkrywają swoje zainteresowania. Zajęcia te również pomagają dzieciom opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w życiu codziennym. Czas spędzamy różnie. Rozmawiamy o rekinach, uczymy się jak korzystać ze słownika, rozwiązujemy razem testy konkursowe, poznajemy tajemnice gramatyki angielskiej , śpiewamy najnowsze hity amerykańskie i angielskie. Rozkładamy teksty tych hitów na części pierwsze. Innymi słowy wykorzystujemy język angielski jak metodę poznawczą innych dziedzin nauki, sztuki i rozrywki. Na kółku pracujemy różnie : w parach, w grupach, indywidualnie. Uczęszczają na nie osoby, które wiedzą sporo ponad program szkolny, ale i osoby , które chcą uzupełnić braki.

17 POMOC W ODRABIANIU LEKCJI Z HISTORII
Powrót do spisu treści POMOC W ODRABIANIU LEKCJI Z HISTORII KÓŁKO HISTORYCZNE Tło projektu: umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, wspomaganie nabywania umiejętności uczenia się. Cele: główny: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania historii w szkole podstawowej "Człowiek i jego cywilizacja" i zawartych w podstawie programowej przed sprawdzianem klas szóstych. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, wspomaganie nabywania umiejętności uczenia się. Przewidywane efekty projektu: wzrośnie liczba uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych, pomoc w nabywaniu i rozumieniu treści historycznych z zajęć programowych, lepsze wyniki uczniów uzyskane na sprawdzianie klas szóstych.

18 Zajęcia wyrównujące wiedzę dziecka
Powrót do spisu treści Zajęcia wyrównujące wiedzę dziecka Celem zajęć jest wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności edukacyjnych uczniów wynikających z realizacji programu nauczania na poziomie klasy III. Braki wiedzy spowodowane są częstą absencją, brakiem pomocy ze strony domu rodzinnego oraz niesystematycznością i nieobowiązkowością uczniów. Te czynniki spowodowały, że uczniowie uczęszczający na zajęcia wymagają dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela. W pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb danego ucznia. Uczniowie mają także okazję pracować z komputerem.                   

19 Zajecia wyrównawcze Powrót do spisu treści Etap I
Cele: - Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i manualnej - Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej - Usprawnianie koordynacji wzrokowo - słuchowej - Usprawnianie percepcji słuchowej Etap II Cele: - Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej - Rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej - Rozwijanie koordynacji słuchowo - wzrokowej - Czytanie i pisanie sylab oraz wyrazów Etap III Cele: - Eliminowanie charakterystycznych błędów występujących u dzieci i trudnościami w nauce czytania i pisania - Kształcenie umiejętności poprawnego czytania i pisania Zajecia wyrównawcze

20 Opracowała: Jolanta Pańczak
Powrót do spisu treści Opracowała: Jolanta Pańczak Nauczyciel informatyki w PSP nr 1 w Nowej Soli


Pobierz ppt "„Lubuska Szkoła Równych Szans”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google