Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuska Szkoła Równych Szans Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuska Szkoła Równych Szans Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli."— Zapis prezentacji:

1 Lubuska Szkoła Równych Szans Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli

2 Szkoła Nasza zakwalifikowała się do projektu równych szans Lubuska Szkoła Równych Szans. Jest to program grantowy dla szkół z województw lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych W ramach tego projektu odbywają się w szkole 22 koła zainteresowań.

3 - ORTOGRAFFIITIORTOGRAFFIITI - ZAJĘCIA REEDUKACYJNE KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEZAJĘCIA REEDUKACYJNE KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODYZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODYZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY - 2 KÓŁKA PRZYRODNICZE - 2 KÓŁKA INFORMATYCZNE e - Citizen2 KÓŁKA INFORMATYCZNE e - Citizen - KÓŁKO JĘZYKA POLSKIEGOKÓŁKO JĘZYKA POLSKIEGO - 2 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO - 2 KÓŁKA MATEMATYCZNE2 KÓŁKA MATEMATYCZNE - 2 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI2 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI - 2 KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO2 KÓŁKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO - 2 KÓŁKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO2 KÓŁKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z HISTORIIZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z HISTORII - KÓŁKO HISTORYCZNEKÓŁKO HISTORYCZNE - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE WIEDZĘ DZIECKAZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE WIEDZĘ DZIECKA

4 W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejskiego Funduszu Społecznego LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS, od września działa w naszej szkole koło ORTOGRAFFITI. W zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu, uczestniczą uczniowie klas V, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, stwierdzające u nich dysleksję rozwojową lub jej symptomy. Zajęcia realizowane są w oparciu o program terapeutyczny rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji - ORTOGARAFFITI. Uczniowie pracują na ćwiczeniach Ortograffiti (poziom pierwszy - ch,h,ó,u,rz,ż oraz MATEMATYKA - ćw.1, w ramach których wykorzystywane są wszystkie typy ćwiczeń, niezbędne do prawidłowego przebiegu terapii uczniów z dysleksją lub z jej symptomami. Powrót do spisu treści

5 Stałym elementem zajęć ORTOGRAFFITI jest praca z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych: "Porusz umysł", "Wesoła Szkoła", "Pinokio", "Matematyka na wesoło", "Lekcje z komputerem", "Gry ortomagiczne", "Dyktanda z piratami". Powrót do spisu treści

6 Zajęcia reedukacyjne korekcyjno - kompensacyjne odbywają się w każdą środę. Na zajęcia uczęszcza czworo uczniów z klasy pierwszej. Zajęcia mają na celu: przezwyciężenie trudności w czytaniu i pisaniu usprawnianie zaburzonych funkcji niwelowanie napięć emocjonalnych pracę nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości motywowanie do podjęcia zadań o różnym stopniu trudności Powyższe cele realizowane są poprzez różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy. Wykorzystywane są również programy komputerowe: "Wesoła Szkoła", "Porusz umysł", "Do góry brzuchem". W trakcie zajęć każdy uczeń może liczyć na pomoc nauczyciela co pozwala mu na osiągnięcie lepszych wyników w nauce. Powrót do spisu treści

7 Zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu lekcji z przyrody Celem zajęć jest: wyjaśnianie i utrwalanie umiejętności, pojęć i wiadomości niezrozumiałych na lekcjach przyrody, pomoc w opanowaniu podstaw programowych, wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na sprawdzianie po klasie VI Powrót do spisu treści

8 Cele projektu ( kółko wyrównawcze): - wyrównywanie szans edukacyjnych - wzmocnienie motywacji do nauki - pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych - pomoc uczniom w nadrabianiu zaleglości zwiazanych z przedłuzajaca sie nie obecnościa w szkole - wyjasnienie i utrwalenie umiejetnosci, pojęć i wiadomości niezrozumiałych na lekcjach - pomoc w opanowaniu podstaw programowych - poszerzanie wiedzy przyrodniczej Powrót do spisu treści

9 Cele projektu ( kółko przyrodnicze): - wyrównywanie szans edukacyjnych - poszerzanie wiedzy - zwiększenie ilości osób biorących udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym - utrwalenie pojęć i terminów przyrodniczych Powrót do spisu treści Kółko przyrodnicze

10 Kółko informatyczne www.ecdl.com.pl Idea ECDL / ICDL jest już obecna w 146 krajach świata e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonały, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen skierowany jest do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności ale pożądane jest posiadanie niewielkiej wiedzy informatycznej przed przystąpieniem do tego programu. Kółko informatyczne W styczniu br. 11 dzieci (w maju do egzaminów przystąpią kolejni uczniowie) z naszej szkoły przystąpiło do egzaminu e-Citizen. Uczniowie Ci uczęszczali na Kółko informatyczne, które dla chętnych umożliwiało zdawanie egzaminu honorowanego w 146 krajach. Powrót do spisu treści

11 Na zajęciach dziewczynki przygotowywały się do konkursu humanistycznego. Sukcesem jest zakwalifikowanie się do rejonowego konkursu humanistycznego, gdzie nasze uczennice zajęły wysokie lokaty: 6, 14, 16 na 98 uczestników. Obecnie na zajęciach nadal poszerzają swoją wiedzę z zakresu języka polskiego oraz bawią się nim. Zajęcia przebiegają w miłej, rodzinnej atmosferze. KÓŁKO JĘZYKA POLSKIEGO Powrót do spisu treści

12 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas szóstych Cel zajęć: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów. Doskonalenie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytania. Doskonalenie umiejętności pisania krótkich i długich form wypowiedzi ( ze świadomością celu ). Doskonalenie umiejętności budowania tekstu poprawnego kompozycyjnie, dostosowanego do formy wypowiedzi. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w praktyce wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Doskonalenie umiejętności ortograficznych. Powrót do spisu treści

13 Kółko matematyczne IV-VI Na kółko uczęszczają uczniowie klasy VIc, Vc i Vd - 11 osób. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, rozwijanie logicznego myślenia i postawy badawczej, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych. Uczestnicy kółka wzięli udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym (etap szkolny i rejonowy). Uczeń klasy VIc - Tomasz Kowalewski zajął V miejsce w etapie rejonowym. Powrót do spisu treści

14 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, POMOC W ODRABIANIU LEKCJI Z MATEMATYKI Celem kółka jest wyrównanie szans edukacyjnych, motywowanie uczniów do pracy i przygotowanie ich do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na sprawdzianie po kl. VI, pomoc i wsparcie w zrozumieniu i stosowaniu matematyki na co dzień, usprawnianie technik myślenia przestrzennego i kategorii upływu czasu, rozwijanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego, czytanie ze zrozumieniem -dobór działań do zadań, ćwiczenie sprawności rachunkowej, wskazywanie różnych źródeł informacji i posługiwanie się nimi. Przewidywane efekty projektu: - wzrośnie motywacja uczniów do nauki przedmiotu matematyka i zainteresowanie przedmiotem matematyka; - zrozumienie przez ucznia materiału wcześniej niezrozumiałego; - lepsze wyniki na testach kompetencji i sprawdzianie klas 6; - opanowanie wiadomości i umiejętności podstawowych niezbędnych w dalszej nauce oraz funkcjonowaniu w społeczeństwie. Powrót do spisu treści

15 W zajęciach kółka uczestniczą głównie uczniowie klas VI. Rozszerzają oni zasoby leksykalne w zakresie następujących treści: dom (opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia), zakupy i usługi (rodzaje sklepów), towary, sprzedawanie i kupowanie, podróżowanie i turystyka (środki transportu), świat przyrody (zwierzęta), żywienie (artykuły spożywcze). Uczniowie kształtują sprawność rozumienia ze słuchu poprzez wyodrębnianie ze słuchanego tekstu prostych informacji szczegółowych. Rozpoznają różne rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. w sklepie, w szkole). W zakresie wypowiedzi ustnych uczniowie konstruują kilkuzdaniowe wypowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące konkretnego zdarzenia lub sytuacji rzeczywistej. Tworzą oni także własne krótkie dialogi. Na kółku tym w celu urozmaicenia zajęć stosuję różne formy pracy. Jest to praca z laptopami, które na stałe znajdują się w pracowni językowej, Internetem ( różne ćwiczenia interaktywne), słownikiem multimedialnym itp. Wykorzystuję również pracę z programem Testico. Kółko języka niemieckiego Powrót do spisu treści

16 KÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI W zajęciach kółka języka angielskiego aktywnie uczestniczą dzieci z klas IV-VI. Zajęcia maja na celu wyrównanie dyspozycji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów. W trakcie kółka uczniowie rozwijają i odkrywają swoje zainteresowania. Zajęcia te również pomagają dzieciom opanowanie języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w życiu codziennym. Czas spędzamy różnie. Rozmawiamy o rekinach, uczymy się jak korzystać ze słownika, rozwiązujemy razem testy konkursowe, poznajemy tajemnice gramatyki angielskiej, śpiewamy najnowsze hity amerykańskie i angielskie. Rozkładamy teksty tych hitów na części pierwsze. Innymi słowy wykorzystujemy język angielski jak metodę poznawczą innych dziedzin nauki, sztuki i rozrywki. Na kółku pracujemy różnie : w parach, w grupach, indywidualnie. Uczęszczają na nie osoby, które wiedzą sporo ponad program szkolny, ale i osoby, które chcą uzupełnić braki. Powrót do spisu treści

17 Przewidywane efekty projektu: wzrośnie liczba uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych, pomoc w nabywaniu i rozumieniu treści historycznych z zajęć programowych, lepsze wyniki uczniów uzyskane na sprawdzianie klas szóstych. POMOC W ODRABIANIU LEKCJI Z HISTORII Tło projektu: umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, wspomaganie nabywania umiejętności uczenia się. Cele: główny: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania historii w szkole podstawowej "Człowiek i jego cywilizacja" i zawartych w podstawie programowej przed sprawdzianem klas szóstych. Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, wspomaganie nabywania umiejętności uczenia się. KÓŁKO HISTORYCZNE Powrót do spisu treści

18 Zajęcia wyrównujące wiedzę dziecka Celem zajęć jest wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności edukacyjnych uczniów wynikających z realizacji programu nauczania na poziomie klasy III. Braki wiedzy spowodowane są częstą absencją, brakiem pomocy ze strony domu rodzinnego oraz niesystematycznością i nieobowiązkowością uczniów. Te czynniki spowodowały, że uczniowie uczęszczający na zajęcia wymagają dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela. W pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb danego ucznia. Uczniowie mają także okazję pracować z komputerem. Powrót do spisu treści

19 Etap I Cele: - Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i manualnej - Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej - Usprawnianie koordynacji wzrokowo - słuchowej - Usprawnianie percepcji słuchowej Etap II Cele: - Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej - Rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej - Rozwijanie koordynacji słuchowo - wzrokowej - Czytanie i pisanie sylab oraz wyrazów Etap III Cele: - Eliminowanie charakterystycznych błędów występujących u dzieci i trudnościami w nauce czytania i pisania - Kształcenie umiejętności poprawnego czytania i pisania Zajecia wyrównawcze Powrót do spisu treści

20 Opracowała: Jolanta Pańczak Nauczyciel informatyki w PSP nr 1 w Nowej Soli Powrót do spisu treści


Pobierz ppt "Lubuska Szkoła Równych Szans Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowej Soli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google