Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-04-04 1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-04-04 1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta."— Zapis prezentacji:

1 2014-04-04 1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta

2 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 2 Projekt założeń … powinien obejmować nstp. tematy: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy … (może uwzględniać alternatywne rozwiązania) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla gminy … Projekt założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe dla gminy …

3 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 3 Projekt założeń … powinien obejmować nstp. tematy: Ocenę możliwości współpracy danej gminy z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

4 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 4 Ponadto w interesie gminy jest, aby dokument zawierał również: Omówienie aktualnego i perspektywicznego stanu zanieczyszczeń atmosfery na terenie gminy – wynikającego z działalności sektora energetycznego Propozycję scenariuszy zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

5 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 5 Horyzont czasowy Plany energetyczne gmin opracowywane są zgodnie z harmonogramem na okres 15 lat i powinny być aktualizowane po okresie 3 lat W opracowaniu przyjęto następujące przedziały czasowe: 2013÷2018 2013÷2018 2019÷2023 2019÷2023 2024÷2028 2024÷2028

6 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 6 Priorytety i strategiczne kierunki działań: Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne - zapewnienie środków i możliwości efektywnego wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii odbiorcom, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony Wzrost efektywności energetycznej Wzrost efektywności energetycznej wykorzystania paliw i nośników energii pierwotnej (we wszystkich sektorach gospodarki), wprowadzanie produkcji energii w skojarzeniu Zwiększenie udziału OZE Zwiększenie udziału OZE - zwiększenie energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy Bezpieczeństwo ekologiczne Bezpieczeństwo ekologiczne - ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej

7 7 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 (tekst jednolity Dz.U. 2012,1059) Bezpieczeństwo energetyczne: stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska

8 8 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii poprawa efektywności energetycznej oznacza zwiększenie efektywności energetycznej w wyniku zmian w technologicznych, zachowań lub ekonomicznych

9 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 9 Uwagi do Projektu założeń … Należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: aktualny i perspektywiczny bilans energetyczny gminy, tj. zapotrzebowania na moc cieplną oraz ciepło (na potrzeby (c.o.), przygotowania (c.w.u.) i potrzeby technologiczne), aktualny i perspektywiczny bilans zużycia energii elektrycznej,

10 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 10 Uwagi do Projektu założeń … aktualne i perspektywiczne (dla okresu 15 lat) zapotrzebowanie na paliwa gazowe, w tym na potrzeby bytowe - w bilansie perspektywicznym powinien być uwzględniony udział biogazu, aktualna i perspektywiczna struktura zużycia paliw oraz ilość zużywanej energii pierwotnej w paliwach i innych nośnikach energii - dane te stanowią podstawę do oceny poprawy (pogorszenia) efektywności energetycznej oraz oceny stanu środowiska,

11 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 11 Uwagi do Projektu założeń … aktualna i perspektywiczna wielkość szacowanej emisji zanieczyszczeń z urządzeń i instalacji energetycznych zlokalizowanych na terenie gminy możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej (w art. 19 ust. 3 pkt. 3a) ustawy Prawo energetyczne)

12 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 12 Uwagi do Projektu założeń … Należy zwrócić uwagę: czy uwzględniono w bilansach termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowych i przemysłowych czy pokazano aktualne i perspektywiczne wskaźniki rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków (np. kWh/m 2 rok)

13 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 13 Propozycje działań na poziomie gminy: Termomodernizacja – program wieloetapowy Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE – promocja i rozwój następujących grup urządzeń: biogazownie rolnicze i kompleksy agroenergetyczne (możliwe wykorzystanie agregatów kogeneracyjnych wykorzystujących biometan i inne paliwa gazowe); instalacje solarne – kolektory słoneczne i fotoogniwa; pompy ciepła; elektrownie wiatrowe – farmy wiatrowe i małe elektrownie wiatrowe

14 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 14 Polska90÷120kWh/(m 2 a) Niemcy50÷80kWh/(m 2 a) Szwecja30÷60kWh/(m 2 a)

15 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 15 Wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii cieplnej na ogrzanie 1 m 2 budynku: budynki wybudowane do 1966 r. budynki wybudowane do 1966 r. 270÷315 kWh/(m 2 a) budynki budowane w latach 1967÷1985 budynki budowane w latach 1967÷1985 240÷280 kWh/(m 2 a) budynki budowane w latach 1986÷1992 budynki budowane w latach 1986÷1992 160÷200 kWh/(m 2 a) budynki budowane po 1993 r. budynki budowane po 1993 r. 120÷160 kWh/(m 2 a) prognoza: 60÷80 kWh/(m 2 a) prognoza: 60÷80 kWh/(m 2 a)

16 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 16 Lp.Nazwa 2011/2012201720222027 1Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne209,8189,1175,6158,2 2Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne242,4219,6203,4181,2 Budownictwo mieszkaniowe - średnia ważona232,5210,4195,1174,5 3Budynki użyteczności publicznej235,0216,2194,6176,1 4Sektor usługowo-przemysłowy---- 5Średnia ważona dla budynków w gminie 232,4 210,7194,5173,8 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło [kWh / (m 2 rok)]

17 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 17 Ilustracja strat ciepła w budynku wielorodzinnym – wykorzystanie termowizji

18 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 18 Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy przykład

19 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 19 Parametry Stan z roku 2005-2006 Stan aktualny rok 2012-2013 Stan perspektywiczny 2028-2030 Zapotrzebowanie na moc cieplną (źródła ciepła) MWt 57,0 (13,5) 53,5 (12,3) 48,0 (10,0) Zapotrzebowanie łączne gminy na ciepło loco odbiorca: TJ MWh ~550 ~153 000 515 143 100 ~430 ~119 400 Roczna produkcja ciepła w źródłach lokalnych, przemysłowych i indywidualnych (brutto) [TJ] MWh 607÷612 ~170 000 570÷575 ~159 000 450÷460 ~126 400 Zapotrzebowanie na energię w paliwie i nośnikach energii – dwa sektory TJ 928÷932820÷830530÷540 Zapotrzebowanie na energię w paliwie i nośnikach energii – trzy sektory TJ ~980875÷880615÷625

20 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 20 Parametry Stan z roku 2005-2006 Stan aktualny rok 2012-2013 Stan perspektywiczny 2027r Wskaźnik umowny sprawność systemu zaopatrzenia gminy w ciepło [%] 61,063,480,4 Wskaźnik energochłonności dla budynków mieszkalnych – średnia ważona [kWh / m 2 x rok] 244÷248230÷235173÷175 Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii [%] 9,810,1(20,7*) 30,7 Udział paliwa stałego (węgiel, koks) w produkcji energii [%] 61,256,220,5 Udział paliwa gazowego (gaz ziemny, biometan, LPG) w produkcji energii [%] 2,24,927,5 (17,5*) Obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną w paliwach [%] -11,3%~29,3%

21 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 21 Scenariusze rozwoju

22 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 22 Sektor elektroenergetyczny

23 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 23 Parametry20112027 Obniżenie(+)/wzrost(-) zapotrzebowania na moc / zużycia energii Moc cieplna – loco odbiorca MW 50,1147,35,60% Moc cieplna – loco źródła ciepła MW 53,8148,89,30% Energia cieplna – loco odbiorcy TJ/a 515,0430,016,50% Energia cieplna – loco źródła ciepła TJ/a 558,0440,021,10% Energia w paliwie i nośnikach – 3 sektory TJ/a 876,0620,029,20% Energia w paliwie i nośnikach – 3 sektory + paliwa pędne TJ/a 1100865÷87021,0% Perspektywa rozwoju w okresie 15 lat

24 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 24

25 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 25

26 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 26 Dziękujemy za uwagę Departament Rozwoju Gospodarczego Najtaniej kosztuje energia …, której nie wytworzono w celu pokrycia zbędnych strat

27 2014-04-04Departament Rozwoju Gospodarczego 27 Dokumenty strategiczne dotyczące gospodarki energetycznej na poziomie UE określają dokumenty: Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.0.4.2006r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych; Dziennik Urzędowy U; L 114/64; 27.4.2006r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w prawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Dziennik Urzędowy UE, 2012r.


Pobierz ppt "2014-04-04 1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google