Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-04-04 1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-04-04 1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta."— Zapis prezentacji:

1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta

2 Departament Rozwoju Gospodarczego 2 Projekt założeń … powinien obejmować nstp. tematy: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy … (może uwzględniać alternatywne rozwiązania) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla gminy … Projekt założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe dla gminy …

3 Departament Rozwoju Gospodarczego 3 Projekt założeń … powinien obejmować nstp. tematy: Ocenę możliwości współpracy danej gminy z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

4 Departament Rozwoju Gospodarczego 4 Ponadto w interesie gminy jest, aby dokument zawierał również: Omówienie aktualnego i perspektywicznego stanu zanieczyszczeń atmosfery na terenie gminy – wynikającego z działalności sektora energetycznego Propozycję scenariuszy zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

5 Departament Rozwoju Gospodarczego 5 Horyzont czasowy Plany energetyczne gmin opracowywane są zgodnie z harmonogramem na okres 15 lat i powinny być aktualizowane po okresie 3 lat W opracowaniu przyjęto następujące przedziały czasowe: 2013÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷2028

6 Departament Rozwoju Gospodarczego 6 Priorytety i strategiczne kierunki działań: Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne - zapewnienie środków i możliwości efektywnego wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii odbiorcom, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony Wzrost efektywności energetycznej Wzrost efektywności energetycznej wykorzystania paliw i nośników energii pierwotnej (we wszystkich sektorach gospodarki), wprowadzanie produkcji energii w skojarzeniu Zwiększenie udziału OZE Zwiększenie udziału OZE - zwiększenie energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy Bezpieczeństwo ekologiczne Bezpieczeństwo ekologiczne - ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej

7 7 Ustawa Prawo energetyczne z dnia (tekst jednolity Dz.U. 2012,1059) Bezpieczeństwo energetyczne: stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska

8 8 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia r. w sprawie efektywności energetycznej efektywność energetyczna oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii poprawa efektywności energetycznej oznacza zwiększenie efektywności energetycznej w wyniku zmian w technologicznych, zachowań lub ekonomicznych

9 Departament Rozwoju Gospodarczego 9 Uwagi do Projektu założeń … Należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: aktualny i perspektywiczny bilans energetyczny gminy, tj. zapotrzebowania na moc cieplną oraz ciepło (na potrzeby (c.o.), przygotowania (c.w.u.) i potrzeby technologiczne), aktualny i perspektywiczny bilans zużycia energii elektrycznej,

10 Departament Rozwoju Gospodarczego 10 Uwagi do Projektu założeń … aktualne i perspektywiczne (dla okresu 15 lat) zapotrzebowanie na paliwa gazowe, w tym na potrzeby bytowe - w bilansie perspektywicznym powinien być uwzględniony udział biogazu, aktualna i perspektywiczna struktura zużycia paliw oraz ilość zużywanej energii pierwotnej w paliwach i innych nośnikach energii - dane te stanowią podstawę do oceny poprawy (pogorszenia) efektywności energetycznej oraz oceny stanu środowiska,

11 Departament Rozwoju Gospodarczego 11 Uwagi do Projektu założeń … aktualna i perspektywiczna wielkość szacowanej emisji zanieczyszczeń z urządzeń i instalacji energetycznych zlokalizowanych na terenie gminy możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej (w art. 19 ust. 3 pkt. 3a) ustawy Prawo energetyczne)

12 Departament Rozwoju Gospodarczego 12 Uwagi do Projektu założeń … Należy zwrócić uwagę: czy uwzględniono w bilansach termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowych i przemysłowych czy pokazano aktualne i perspektywiczne wskaźniki rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków (np. kWh/m 2 rok)

13 Departament Rozwoju Gospodarczego 13 Propozycje działań na poziomie gminy: Termomodernizacja – program wieloetapowy Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE – promocja i rozwój następujących grup urządzeń: biogazownie rolnicze i kompleksy agroenergetyczne (możliwe wykorzystanie agregatów kogeneracyjnych wykorzystujących biometan i inne paliwa gazowe); instalacje solarne – kolektory słoneczne i fotoogniwa; pompy ciepła; elektrownie wiatrowe – farmy wiatrowe i małe elektrownie wiatrowe

14 Departament Rozwoju Gospodarczego 14 Polska90÷120kWh/(m 2 a) Niemcy50÷80kWh/(m 2 a) Szwecja30÷60kWh/(m 2 a)

15 Departament Rozwoju Gospodarczego 15 Wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii cieplnej na ogrzanie 1 m 2 budynku: budynki wybudowane do 1966 r. budynki wybudowane do 1966 r. 270÷315 kWh/(m 2 a) budynki budowane w latach 1967÷1985 budynki budowane w latach 1967÷ ÷280 kWh/(m 2 a) budynki budowane w latach 1986÷1992 budynki budowane w latach 1986÷ ÷200 kWh/(m 2 a) budynki budowane po 1993 r. budynki budowane po 1993 r. 120÷160 kWh/(m 2 a) prognoza: 60÷80 kWh/(m 2 a) prognoza: 60÷80 kWh/(m 2 a)

16 Departament Rozwoju Gospodarczego 16 Lp.Nazwa 2011/ Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne209,8189,1175,6158,2 2Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne242,4219,6203,4181,2 Budownictwo mieszkaniowe - średnia ważona232,5210,4195,1174,5 3Budynki użyteczności publicznej235,0216,2194,6176,1 4Sektor usługowo-przemysłowy---- 5Średnia ważona dla budynków w gminie 232,4 210,7194,5173,8 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło [kWh / (m 2 rok)]

17 Departament Rozwoju Gospodarczego 17 Ilustracja strat ciepła w budynku wielorodzinnym – wykorzystanie termowizji

18 Departament Rozwoju Gospodarczego 18 Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy przykład

19 Departament Rozwoju Gospodarczego 19 Parametry Stan z roku Stan aktualny rok Stan perspektywiczny Zapotrzebowanie na moc cieplną (źródła ciepła) MWt 57,0 (13,5) 53,5 (12,3) 48,0 (10,0) Zapotrzebowanie łączne gminy na ciepło loco odbiorca: TJ MWh ~550 ~ ~430 ~ Roczna produkcja ciepła w źródłach lokalnych, przemysłowych i indywidualnych (brutto) [TJ] MWh 607÷612 ~ ÷575 ~ ÷460 ~ Zapotrzebowanie na energię w paliwie i nośnikach energii – dwa sektory TJ 928÷932820÷830530÷540 Zapotrzebowanie na energię w paliwie i nośnikach energii – trzy sektory TJ ~980875÷880615÷625

20 Departament Rozwoju Gospodarczego 20 Parametry Stan z roku Stan aktualny rok Stan perspektywiczny 2027r Wskaźnik umowny sprawność systemu zaopatrzenia gminy w ciepło [%] 61,063,480,4 Wskaźnik energochłonności dla budynków mieszkalnych – średnia ważona [kWh / m 2 x rok] 244÷248230÷235173÷175 Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii [%] 9,810,1(20,7*) 30,7 Udział paliwa stałego (węgiel, koks) w produkcji energii [%] 61,256,220,5 Udział paliwa gazowego (gaz ziemny, biometan, LPG) w produkcji energii [%] 2,24,927,5 (17,5*) Obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną w paliwach [%] -11,3%~29,3%

21 Departament Rozwoju Gospodarczego 21 Scenariusze rozwoju

22 Departament Rozwoju Gospodarczego 22 Sektor elektroenergetyczny

23 Departament Rozwoju Gospodarczego 23 Parametry Obniżenie(+)/wzrost(-) zapotrzebowania na moc / zużycia energii Moc cieplna – loco odbiorca MW 50,1147,35,60% Moc cieplna – loco źródła ciepła MW 53,8148,89,30% Energia cieplna – loco odbiorcy TJ/a 515,0430,016,50% Energia cieplna – loco źródła ciepła TJ/a 558,0440,021,10% Energia w paliwie i nośnikach – 3 sektory TJ/a 876,0620,029,20% Energia w paliwie i nośnikach – 3 sektory + paliwa pędne TJ/a ÷87021,0% Perspektywa rozwoju w okresie 15 lat

24 Departament Rozwoju Gospodarczego 24

25 Departament Rozwoju Gospodarczego 25

26 Departament Rozwoju Gospodarczego 26 Dziękujemy za uwagę Departament Rozwoju Gospodarczego Najtaniej kosztuje energia …, której nie wytworzono w celu pokrycia zbędnych strat

27 Departament Rozwoju Gospodarczego 27 Dokumenty strategiczne dotyczące gospodarki energetycznej na poziomie UE określają dokumenty: Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych; Dziennik Urzędowy U; L 114/64; r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w prawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Dziennik Urzędowy UE, 2012r.


Pobierz ppt "2014-04-04 1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google