Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2017-03-30 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2017-03-30 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta."— Zapis prezentacji:

1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta

2 Departament Rozwoju Gospodarczego
„Projekt założeń …” powinien obejmować nstp. tematy: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla gminy … (może uwzględniać alternatywne rozwiązania) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla gminy … Projekt założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe dla gminy … Departament Rozwoju Gospodarczego

3 Departament Rozwoju Gospodarczego
„Projekt założeń …” powinien obejmować nstp. tematy: Ocenę możliwości współpracy danej gminy z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej Departament Rozwoju Gospodarczego

4 Departament Rozwoju Gospodarczego
Ponadto w interesie gminy jest, aby dokument zawierał również: Omówienie aktualnego i perspektywicznego stanu zanieczyszczeń atmosfery na terenie gminy – wynikającego z działalności sektora energetycznego Propozycję scenariuszy zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Departament Rozwoju Gospodarczego

5 Departament Rozwoju Gospodarczego
Horyzont czasowy Plany energetyczne gmin opracowywane są zgodnie z harmonogramem na okres 15 lat i powinny być aktualizowane po okresie 3 lat W opracowaniu przyjęto następujące przedziały czasowe: 2013÷2018 2019÷2023 2024÷2028 Departament Rozwoju Gospodarczego

6 Departament Rozwoju Gospodarczego
Priorytety i strategiczne kierunki działań: Bezpieczeństwo energetyczne - zapewnienie środków i możliwości efektywnego wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii odbiorcom, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony Wzrost efektywności energetycznej wykorzystania paliw i nośników energii pierwotnej (we wszystkich sektorach gospodarki), wprowadzanie produkcji energii w skojarzeniu Zwiększenie udziału OZE - zwiększenie energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy Bezpieczeństwo ekologiczne - ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej Departament Rozwoju Gospodarczego

7 „Bezpieczeństwo energetyczne”:
Ustawa Prawo energetyczne z dnia (tekst jednolity Dz.U. 2012,1059) „Bezpieczeństwo energetyczne”: stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska

8 „efektywność energetyczna”
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia r. w sprawie efektywności energetycznej „efektywność energetyczna” oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii „poprawa efektywności energetycznej” oznacza zwiększenie efektywności energetycznej w wyniku zmian w technologicznych, zachowań lub ekonomicznych

9 Departament Rozwoju Gospodarczego
Uwagi do „Projektu założeń …” Należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: aktualny i perspektywiczny bilans energetyczny gminy, tj. zapotrzebowania na moc cieplną oraz ciepło (na potrzeby (c.o.), przygotowania (c.w.u.) i potrzeby technologiczne), aktualny i perspektywiczny bilans zużycia energii elektrycznej, Departament Rozwoju Gospodarczego

10 Departament Rozwoju Gospodarczego
Uwagi do „Projektu założeń …” aktualne i perspektywiczne (dla okresu 15 lat) zapotrzebowanie na paliwa gazowe, w tym na potrzeby bytowe - w bilansie perspektywicznym powinien być uwzględniony udział biogazu, aktualna i perspektywiczna struktura zużycia paliw oraz ilość zużywanej energii pierwotnej w paliwach i innych nośnikach energii - dane te stanowią podstawę do oceny poprawy (pogorszenia) efektywności energetycznej oraz oceny stanu środowiska, Departament Rozwoju Gospodarczego

11 Departament Rozwoju Gospodarczego
Uwagi do „Projektu założeń …” aktualna i perspektywiczna wielkość szacowanej emisji zanieczyszczeń z urządzeń i instalacji energetycznych zlokalizowanych na terenie gminy możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej (w art. 19 ust. 3 pkt. 3a) ustawy Prawo energetyczne) Departament Rozwoju Gospodarczego

12 Departament Rozwoju Gospodarczego
Uwagi do „Projektu założeń …” Należy zwrócić uwagę: czy uwzględniono w bilansach termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, obiektów usługowych i przemysłowych czy pokazano aktualne i perspektywiczne wskaźniki rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków (np. kWh/m2 rok) Departament Rozwoju Gospodarczego

13 Departament Rozwoju Gospodarczego
Propozycje działań na poziomie gminy: Termomodernizacja – program wieloetapowy Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE – promocja i rozwój następujących grup urządzeń: biogazownie rolnicze i kompleksy agroenergetyczne (możliwe wykorzystanie agregatów kogeneracyjnych wykorzystujących biometan i inne paliwa gazowe); instalacje solarne – kolektory słoneczne i fotoogniwa; pompy ciepła; elektrownie wiatrowe – farmy wiatrowe i małe elektrownie wiatrowe Departament Rozwoju Gospodarczego

14 Departament Rozwoju Gospodarczego
Polska 90÷120 kWh/(m2 a) Niemcy 50÷80 kWh/(m2 a) Szwecja 30÷60 kWh/(m2 a) Departament Rozwoju Gospodarczego

15 Departament Rozwoju Gospodarczego
Wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii cieplnej na ogrzanie 1 m2 budynku: budynki wybudowane do 1966 r. 270÷ kWh/(m2 a) budynki budowane w latach 1967÷1985 240÷ kWh/(m2 a) budynki budowane w latach 1986÷1992 160÷ kWh/(m2 a) budynki budowane po 1993 r. 120÷ kWh/(m2 a) prognoza: ÷ kWh/(m2 a) Departament Rozwoju Gospodarczego

16 Departament Rozwoju Gospodarczego
Lp. Nazwa 2011/2012 2017 2022 2027 1 Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne 209,8 189,1 175,6 158,2 2 Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 242,4 219,6 203,4 181,2 Budownictwo mieszkaniowe - średnia ważona 232,5 210,4 195,1 174,5 3 Budynki użyteczności publicznej 235,0 216,2 194,6 176,1 4 Sektor usługowo-przemysłowy - 5 Średnia ważona dla budynków w gminie 232,4 210,7 194,5 173,8 Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło [kWh / (m rok)] Departament Rozwoju Gospodarczego

17 Departament Rozwoju Gospodarczego
Ilustracja strat ciepła w budynku wielorodzinnym – wykorzystanie termowizji Departament Rozwoju Gospodarczego

18 energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy przykład Departament Rozwoju Gospodarczego

19 Parametry Stan z roku Stan aktualny rok Stan perspektywiczny Zapotrzebowanie na moc cieplną (źródła ciepła) MWt 57,0 (13,5) 53,5 (12,3) 48,0 (10,0) Zapotrzebowanie łączne gminy na ciepło loco odbiorca: TJ MWh ~550 ~ 515 ~430 ~ Roczna produkcja ciepła w źródłach lokalnych, przemysłowych i indywidualnych (brutto) [TJ] 607÷612 ~ 570÷575 ~ 450÷460 ~ Zapotrzebowanie na energię w paliwie i nośnikach energii – dwa sektory 928÷932 820÷830 530÷540 Zapotrzebowanie na energię w paliwie i nośnikach energii – trzy sektory ~980 875÷880 615÷625 Departament Rozwoju Gospodarczego

20 Parametry Stan z roku Stan aktualny rok Stan perspektywiczny 2027r Wskaźnik umowny sprawność systemu zaopatrzenia gminy w ciepło [%] 61,0 63,4 80,4 Wskaźnik energochłonności dla budynków mieszkalnych – średnia ważona [kWh / m2 x rok] 244÷248 230÷235 173÷175 Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii 9,8 10,1 (20,7*) 30,7 Udział paliwa stałego (węgiel, koks) w produkcji energii 61,2 56,2 20,5 Udział paliwa gazowego (gaz ziemny, biometan, LPG) w produkcji energii 2,2 4,9 27,5 (17,5*) Obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną w paliwach - 11,3% ~29,3% Departament Rozwoju Gospodarczego

21 Departament Rozwoju Gospodarczego
Scenariusze rozwoju Departament Rozwoju Gospodarczego

22 Sektor elektroenergetyczny
Sektor elektroenergetyczny Departament Rozwoju Gospodarczego

23 Perspektywa rozwoju w okresie 15 lat
Parametry 2011 2027 Obniżenie(+)/wzrost(-) zapotrzebowania na moc / zużycia energii Moc cieplna – loco odbiorca MW 50,11 47,3 5,60% Moc cieplna – loco źródła ciepła 53,81 48,8 9,30% Energia cieplna – loco odbiorcy TJ/a 515,0 430,0 16,50% Energia cieplna – loco źródła ciepła 558,0 440,0 21,10% Energia w paliwie i nośnikach – 3 sektory 876,0 620,0 29,20% Energia w paliwie i nośnikach – 3 sektory + paliwa pędne 1100 865÷870 21,0% Departament Rozwoju Gospodarczego

24 Departament Rozwoju Gospodarczego
Departament Rozwoju Gospodarczego

25 Departament Rozwoju Gospodarczego
Departament Rozwoju Gospodarczego

26 Departament Rozwoju Gospodarczego
Najtaniej kosztuje energia …, której nie wytworzono w celu pokrycia zbędnych strat Dziękujemy za uwagę Departament Rozwoju Gospodarczego Departament Rozwoju Gospodarczego 26

27 Departament Rozwoju Gospodarczego
Dokumenty strategiczne dotyczące gospodarki energetycznej na poziomie UE określają dokumenty: Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych; Dziennik Urzędowy U; L 114/64; r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w prawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/WE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Dziennik Urzędowy UE, 2012r. Departament Rozwoju Gospodarczego


Pobierz ppt "2017-03-30 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy/miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google