Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody badawcze wykorzystywane w analizach – ĆW 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody badawcze wykorzystywane w analizach – ĆW 2."— Zapis prezentacji:

1 Metody badawcze wykorzystywane w analizach – ĆW 2

2 Podejścia badawcze: - Podejście indukcyjne – w badaniach przechodzi się: od zjawisk szczegółowych do ogólnych, od czynników do wyników, od przyczyn do skutków - Podejście dedukcyjne – odwrotny kierunek badań: od zjawisk ogólnych do szczegółowych, od wyników do czynników, od skutków do przyczyn.

3 Podejście indukcyjne lub dedukcyjne Porównywanie W czasie Do planu lub innych normatywów Przestrzenne Badania przyczynowe DeterministyczneStochastyczne Planistyczne metody rachunku ekonomicznego Rachunek kalkulacyjny Rachunek optymalizacyjny

4 Porównywanie w czasie 1. Wskaźnik dynamiki o stałej podstawie: Gdzie: X t = wielkość z okresu badanego X 0 = wielkość z okresu podstawowego (bazowego)

5 Porównywanie w czasie 2. Wskaźnik dynamiki łańcuchowy: Gdzie: X t-1 = wielkość z okresu poprzedniego

6 Porównywanie w czasie 3. Tempo zmian

7 Metody badania przyczynowego 1.Metody deterministyczne bez uwzględniania składnika losowego 1.Metody deterministyczne – relacje między badanym zjawiskiem a czynnikami go kształtującymi można przedstawić w postaci związku funkcyjnego pozwalającego na ścisłe, określenie zakresu i kierunku wpływu poszczególnych czynników na zmiany zjawiska - bez uwzględniania składnika losowego, 2.Metody stochastyczne wpływ czynnika losowego 2.Metody stochastyczne – oprócz wpływu czynników głównych bierze się pod uwagę wpływ czynnika losowego

8 Metoda podstawień łańcuchowych Metoda podstawień łańcuchowych – pozwala określić w sposób liczbowy wpływ poszczególnych czynników na wielkości badanego zjawiska Z 0 = a 0 * b 0 * c 0 Z 1 = a 1 * b 1 * c 1 Gdzie: Z 0 – poziom badanego zjawiska w okresie ubiegłym lub wg planu Z 1 – poziom badanego zjawiska w okresie bieżącym (sprawozdawczym) a 0, b 0, c 0 – poziom czynników z okresu bazowego lub planu wpływających na zjawisko a 1, b 1, c 1 – poziom czynników z okresu badanego

9 1. Obliczenie odchylenia bezwzględnego Z = Z 1 – Z 0 2. Obliczenie wpływu zmiany czynnika a Z a = a 1 * b 0 * c 0 Z a = Z a - Z 0 3. Obliczenie wpływu zmiany czynnika b Z b = a 1 * b 1 * c 0 Z b = Z b - Z a

10 4. Obliczenie wpływu zmiany czynnika c Z c = a 1 * b 1 * c 1 Z c = Z c - Z b 5. Sprawdzenie poprawności Z = Z a + Z b + Z c

11 Metoda różnicowania Metoda różnicowania – skrócony zapis metody łańcuchowej Z 0 = a 0 * b 0 * c 0 Z 1 = a 1 * b 1 * c 1

12 1. Obliczenie wpływu zmiany czynnika a Z a = (a 1 – a 0 ) * b 0 * c 0 2. Obliczenie wpływu zmiany czynnika b Z b = a 1 * (b 1 – b 0 ) * c 0 3. Obliczenie wpływu zmiany czynnika c Z c = a 1 * b 1 * (c 1 – c 0 )

13 Ograniczenia w stosowaniu: 1. Czynniki wpływające na badane zjawisko powinny być tak dobrane, aby ich układ w odpowiednim wyrażeniu algebraicznym dawał wielkości badanego zjawiska Np. sprzedaż = liczba sklepów * liczba dni roboczych * średnie zatrudnienie * dzienna wydajność pracy sklepu 2. Zmiana kolejności podstawiania czynników w tej metodzie może powodować niewielką zmianę wielkości wpływu czynnika na zjawisko

14 Metoda logarytmiczna Metoda logarytmiczna – uzyskujemy te same wyniki niezależnie od kolejności podstawiania czynników Z 0 = a 0 * b 0 * c 0 Z 1 = a 1 * b 1 * c 1 1. Obliczenie wpływu czynnika a Z a = lnA / lnZ * (Z 1 – Z 0 ) gdzie: A = a 1 / a 0 Z = Z 1 / Z 0 Analogiczne obliczenia dla czynnika b i c

15 Metoda różnic cząstkowych Metoda różnic cząstkowych – metoda ta daje możliwość ustalenia zarówno odchyleń indywidualnych (wpływ pojedynczych czynników na poziom zjawiska), jak również odchyleń grupowych (wpływ par i grup czynników na zjawisko) Z 0 = a 0 * b 0 * c 0 Z 1 = a 1 * b 1 * c 1

16 1. Obliczenie odchyleń indywidualnych Z a = (a 1 – a 0 ) * b 0 * c 0 Z b = a 0 * (b 1 – b 0 ) * c 0 Z c = a 0 * b 0 * (c 1 – c 0 )

17 1. Obliczenie odchyleń grupowych Z ab = (a 1 – a 0 ) * (b 1 – b 0 ) * c 0 Z ac = (a 1 – a 0 ) * b 0 * (c 1 – c 0 ) Z bc = a 0 * (b 1 – b 0 ) * (c 1 – c 0 ) Z abc = (a 1 – a 0 ) * (b 1 – b 0 ) * (c 1 – c 0 )

18 Odchylenie globalne = odchylenia indywidualne + odchylenia grupowe Z = Z a + Z b + Z c + Z ab + Z ac + Z bc + Z abc

19 Pozostałe metody deterministyczne: - Metoda reszty, - Metoda wskaźnikowa, - Metoda funkcyjna, - Metoda podstawień krzyżowych,

20 Zadanie 1 Jakie czynniki i w jakim stopniu wpłynęły na zmianę wielkości sprzedaży w firmie w roku 2009 w stosunku do założeń w planie (tabela poniżej)? Przyjęto, że sprzedaż w firmie zależy od: liczby sklepów, średniego zatrudnienia w sklepie oraz wydajności na 1 zatrudnionego. Do obliczeń wykorzystując poznane metody i zinterpretuj wyniki. Sklepy (szt.) Zatrudnienie (os.) Wydajność (tys. zł) plan.rzecz.plan.rzecz.plan.rzecz. 30279111,51,35

21 Rachunek korelacji i regresji w analizie ekonomicznej

22 Analiza korelacji współczynnik korelacji liniowej Analiza korelacji – najczęściej wykorzystywany jest współczynnik korelacji liniowej – mierzy stopień ścisłości związku między dwiema zmiennymi oraz wskazuje kierunek i rozmiar (natężenie) korelacji Potencjalne problemy: - - Właściwe określenie celu i zakresu badań (np. od czego zależy sprzedaż, itp.); - - Zebranie informacji liczbowych charakteryzujących dane zjawiska oraz potencjalne czynniki je kształtujące (przekrój przestrzenny, czasowy, łączny)

23 1. 1. Skonstruowanie macierzy z danymi 2. 2. Obliczenie współczynników korelacji (WK) – np. arkusz kalkulacyjny Excela – menu Narzędzia – Analiza Danych (Dodatki - Analysis ToolPak) – Korelacja 3. 3. Interpretacja wyników 1. 1. Współczynnik przyjmuje wartości w przedziale -1 do +1; 2. 2. Wartość bliska -1 – silna korelacja ujemna 3. 3. Wartość bliska 0 – brak korelacji 4. 4. Wartość bliska -1 – silna korelacja dodatnia 5. 5. W badaniach ekonomicznych: - -WK > 0,5 korelacja wyraźna; - -0,5 > WK > 0,3 korelacja średnia; - -WK < 0,3 korelacja niewyraźna

24 Współczynnik korelacji jakościowej Współczynnik korelacji jakościowej, np. Pearsona, Bykowskiego, np. badanie zależności między poziomem wykształcenia a osiąganymi efektami pracy – współzależność można rozpatrywać w ramach cech, która przyjmują tylko dwa stany: występują lub nie. SkutekPrzyczyna Pozytywny (1) Negatywny (0) Wystąpiła (1) AB Nie wystąpiła (0) CD

25 Współczynnik korelacji Pearsona dla danych z powyższej tabeli:

26 Analiza regresji Analiza regresji – równanie regresji to ilościowy wyraz zależności między badanym zjawiskiem ekonomicznym a czynnikami je określającymi. Gdzie: Y – badane zjawisko x 1,.., x n – czynniki określające zjawisko b 1, …, b x – współczynniki regresji

27 1. Współczynniki regresji(b) 1. Współczynniki regresji (b) – wyrażają o ile przeciętnie zmieni się zmienna badana Y, w wyniki zmiany czynnika x o jednostkę, przy pozostałych x niezmiennych. 2. Współczynnik determinacji (WD) 2. Współczynnik determinacji (WD) – to miara dopasowania równania regresji do zebranego materiału – im wyższy tym lepiej. 3. 3. Np. arkusz kalkulacyjny Excel – Wstaw – funkcje – statystyczne – wybór konkretnej funkcji

28 Zadanie 2 W pewnym sieciowym przedsiębiorstwie handlowym badano zmiany wielkości obrotów po wprowadzeniu sprzedaży premiowanej. Nowe rozwiązanie wprowadzono w 20 sklepach, a efektem był wzrost sprzedaży w 17 z nich. W pozostałych 30 sklepach sieci nie wprowadzono takiej akcji. W tej grupie wzrost obrotów zanotowano tylko w 7 sklepach. Określ czy istnieje zależność między zastosowanym środkiem aktywizacji sprzedaży a wielkościami obrotów.

29 Zadanie 3 W pewnym sieciowym przedsiębiorstwie handlowym oszacowano regresyjną zależność pomiędzy roczną wartością sprzedaży, a stanami zatrudnienia i powierzchnią handlową poszczególnych obiektów. Uzyskany model liniowy ma postać: y = 2440 + 80,4x 1 + 21x 2 gdzie: y – wielkość sprzedaży w tys. zł x1 – zatrudnienie w osobach x2 – powierzchnia handlowa w m 2 1. Zinterpretuj współczynniki modelu. 2. Dokonaj, na podstawie posiadanego modelu, prognozy sprzedaży na przyszły rok przy założeniu że zatrudnienie zwiększy się z 250 do 265 osób, a powierzchnia wzrośnie z 6300 m 2 do 7100 m 2.


Pobierz ppt "Metody badawcze wykorzystywane w analizach – ĆW 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google