Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Jan Maciejewski Instytut Socjologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Jan Maciejewski Instytut Socjologii"— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Jan Maciejewski Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Socjologia grup dyspozycyjnych jako unikatowy kierunek studiów dla bezpieczeństwa 2014/2015

2 ulubione miasto studentów
Wrocław – ulubione miasto studentów Najbardziej optymistycznie o Wrocławiu wypowiadali się studenci miejscowi i obcy. „Mówili o nim, że jest: najbardziej studencki wśród czterech badanych miast (Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Poznań), prozachodni, rozwijający się i ma piękną architekturę. - Okazało się, że Wrocław uchodzi wśród młodych ludzi za najbardziej przyjazne miasto - mówi badaczka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej”. Podobne opinie uzyskali dyplomanci Instytutu Socjologii UWr.

3 Uniwersytet Wrocławski
Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 431. pośród wszystkich typów uczelni 3 / 28

4 Nobliści Uniwersytetu Wrocławskiego
Philipp LENARD fizyka Paul EHRLICH medycyna Theodor MOMMSEN literatura Eduard BUCHNER chemia

5 Friedrich BERGIUS chemia Erwin SCHRÖDINGER fizyka
Otto STERN fizyka Erwin SCHRÖDINGER fizyka Fritz HABER chemia

6 Karl von FRISH fizjologia i medycyna Hans Georg DEHMELT fizyka
Max BORN fizyka

7 Ranking uczelni akademickich 2013

8 socjologia grup dyspozycyjnych
Nowy kierunek studiów: socjologia grup dyspozycyjnych Unikatowy kierunek w skali kraju! Projektowany przy współpracy z praktykami ze sfery bezpieczeństwa!

9 Socjologia Grup Dyspozycyjnych
Program studiów powstał w wyniku realizacji grantu unijnego z programu POKL pt. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim

10 Wydział Nauk Społecznych Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Projekty badawcze Dorobek naukowy

11 System bezpieczeństwa państwa
1 System militarny 2 System paramilitarny 3 System cywilny Grupy dyspozycyjne powołuje się do istnienia jako zorganizowane struktury, które odpowiadają na potrzeby ogółu społeczeństwa. Biorą one aktywny udział w budowaniu oraz umacnianiu kultury bezpieczeństwa (safetyculture) *, która wyrasta na niemalże najważniejszą wartość konstruującą podłoże współczesnej cywilizacji **. * S. Silbey, Taming Prometheus: Talk About Safety and Culture, “Annual Review of Sociology”, Volume 35, p. 3. ** J. Maciejewski, Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez propagowanie koncepcji ‘safetyculture’ w społeczeństwie obywatelskim (w druku).

12 Studenci mają do wyboru trzy specjalności:
Bezpieczeństwo w systemach cywilnych Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

13 Bezpieczeństwo w systemach cywilnych
Specjalność obejmuje problematykę infrastruktury krytycznej-obiekty, urządzenia, instalacje oraz systemy cybernetyczne. Są to m.in. systemy dostaw energii, surowców energetycznych i paliwa, łączności. W takich systemach działają ratownictwa medyczne, pogotowia techniczne, drogowe, ratownictwo chemiczne.

14 Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
Specjalność obejmuje problematykę działania służ i formacji posiadających status paramilitarny. Zalicza się do nich: Policję, Służbę Więzienną, Państwową Straż Pożarną, ABW, CBA. W programie studiów zajęcia: z taktyki akcji poszukiwawczych, współpracy służb w miejscu zagrożenia, interwencji kryzysowych, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.

15 Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych
Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu oceny ryzyka o zagrożeń zewnętrznych państwa takich jak: terroryzm, prowokacje militarne. W programie studiów zajęcia: z analiz działań sfery bezpieczeństwa militarnego, diagnozowanie problemów etnicznych, ochrona ludności w czasie klęsk i katastrof.

16 Socjologia grup dyspozycyjnych
Jest nauką o zorganizowanych strukturach przygotowanych do szybkiego reagowania kryzysowego, które są tworzone w systemach militarnych, paramilitarnych lub cywilnych w celu wykonywania szczególnych funkcji związanych z zapobieganiem lub przezwyciężaniem rozmaitych niebezpieczeństw zagrażających społeczeństwu. Wrocław

17 Grupy dyspozycyjne grupy dyspozycyjne występują nie tylko w militarnych systemach, lecz są ogólniejszym zjawiskiem; grupy dyspozycyjne są tworzone w celu podejmowania szybkich działań w przypadku zaistnienia rozmaitych zagrożeń dla danego państwa lub poszczególnych jego części oraz ludności, która żyje w jego granicach.

18 Uniwersytet Wrocławski Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
Instytut Socjologii Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Studia Prestiż Kariera

19 Program studiów powstał w wyniku realizacji grantu unijnego z programu POKL pt. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim; Unikatowe w skali kraju studia z zakresu systemów bezpieczeństwa; Studia realizowane na prestiżowej uczelni o 300-letniej tradycji; Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy oraz eksperci resortowi; Stypendia naukowe, socjalne oraz program ERASMUS.

20 Kariera Praktyki w sektorze bezpieczeństwa militarnego, paramilitarnego i cywilnego; Ścieżka dalszego rozwoju edukacyjnego przewiduje studia podyplomowe, magisterskie oraz doktoranckie; Uzyskana wiedza umożliwi zdobycie pracy w grupach dyspozycyjnych w systemach bezpieczeństwa państwa oraz w biznesie. W trakcie studiów kształtowane są zasady równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji w przeobrażeniach strukturalnych społeczeństwa.

21 Sylwetka absolwenta Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu wysoko zorganizowanych militarnych, paramilitarnych i cywilnych struktur państwa; Rynek pracy – także europejski zgłasza zapotrzebowanie na cywilnych ekspertów do spraw bezpieczeństwa potrafiących minimalizować negatywne skutki nadzwyczajnych zdarzeń.

22 Potencjalni pracodawcy
Zdobyte kwalifikacje absolwenci wykorzystają jako pracownicy służb i formacji militarnego systemu bezpieczeństwa( Wojsko Polskie, Wojska Specjalne, Straż Graniczna), paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa (Policja, PSP, SW),a także cywilnego systemu bezpieczeństwa (OSP, RWR, GOPR, WOPR).

23 Potencjalni pracodawcy
Administracja publiczna, międzynarodowe europejskie i krajowe agendy bezpieczeństwa (ONZ, UE, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).

24 Cykl międzynarodowych seminariów

25 Metodologia systemów społecznych
25 / 28

26 XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń bezpieczeństwa państwa 7–8 maja 2014 r. Wrocław

27 Zasady rekrutacji Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej

28 Dziękuję Państwu za uwagę!
Zapraszam na studia socjologiczne Uniwersytet Wrocławski


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Jan Maciejewski Instytut Socjologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google