Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014. WITAM SERDECZNIE SZANOWNYCH GOŚCI I LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014. WITAM SERDECZNIE SZANOWNYCH GOŚCI I LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY."— Zapis prezentacji:

1 NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014. WITAM SERDECZNIE SZANOWNYCH GOŚCI I LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014.

2 REALIZACJA ZAMIERZEŃ Uchwała Nr 244/12/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.12.2013r.w sprawie wprowadzenia STATUTU UTW. Zarządzenie Nr 183/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31.12.2013r.w sprawie wprowadzenia REGULAMINU UTW. Rada Programowa – Zebrania: 5.12.2013r, 8.01.2014r. - Wykłady, seminaria, warsztaty. Nawiązanie pierwszych kontaktów z uniwersytetami trzeciego wieku działającymi za wschodnią granicą (Kiejdany,Kłajpeda,Wilno,Grodno,Lwów).

3 Ważne zmiany w Statucie i Regulaminie UTW Zmiana nazwy władz UTW: Prezes Zarządu UTW, Wice-presesi Zarządu Prezes reprezentuje UTW wobec Rektora i na zewnątrz UR – może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do załatwiania poszczególnych spraw w urzędach Słuchacz UTW traci uprawnienia (np. prawa wyborcze, możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, biletów ulgowych do placówek kulturalnych) w razie nieopłacenia składki członkowskiej za aktualny semestr,

4 cd. zmiany Słuchacz może w uzasadnionej sytuacji zwrócić się pisemnie do Zarządu o udzielenie zgody na zwolnienie z opłacania składek, w okresie gdy nie korzysta z uprawnień (Regulamin) Na koniec roku akademickiego zostanie przeprowadzona aktualizacja członków UTW na podstawie opłaconych składek Zebrania Liderów na koniec semestru z uczestnictwem Opiekuna UTW, członków Zarządu UTW, Komisji Rewizyjnej, osób współpracujących z Zarządem oraz Kierowników sekcji, klubów i grup zajęciowych

5 Rada Programowa Posiedzenie Rady Programowej odbyło się 5.12.2013r. pod przewodnictwem Opiekuna UTW prof. Andrzeja Bonusiaka i w obecności Prorektora UR prof. Wojciecha Walata – uczestniczyło 7 przedstawicieli różnych wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego Ustalenia: - zestawienie propozycji wykładów z uwzględnieniem poszerzenia oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy, - zajęcia ruchowe usprawniające dla grupy seniorów (60 – 70 lat) na Wydziale Medycznym - plan wprowadzenia seminariów i warsztatów tematycznych od 2-giego semestru – faza uzgodnień (zapisy słuchaczy i deklaracja uczestnictwa)

6 Zebrania Zarządu W I-szym semestrze odbyło się 5 zebrań Zarządu UTW, w tym jedno 18.12.2013r. z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół UTW oraz osób współpracujących z Zarządem. Wiceprezes ds. organizacyjnych Małgorzata Chlebowska sukcesywnie odbywała spotkania organizacyjne z koordynatorami oraz kierownikami sekcji, klubów i grup zajęciowych. Nadzorowała ich całą działalność, opracowywała Plan Zajęć dodatkowych, koordynowała ogłoszenia oraz rozsyłała do innych UTW Biuletyn Nr 13. Prowadzi Klub Ciekawej Książki i Dyskusyjny Klub Książki. Wiceprezes ds. wykładów Bogumiła Walicka – Kurek zorganizowała 14 wykładów otwartych, współpracowała z Radą Programową, opracowała po uzgodnieniu z wykładowcami Harmonogram wykładów na II- gi semestr oraz zajęć medycznych, zaczyna obecnie organizowanie seminariów.

7 Praca członków Zarządu Sekretarz Bernadetta Nowicka – Lassota – opracowała i udzielała pomocy prawnej przy wprowadzeniu Statutu i Regulaminu UTW, współpracowała z Komisją Statutową UR, opracowała Kodeks Etyczny UTW, udzielała porad prawnych Ewa Wójcik – koordynowała i zakończyła sprawozdaniem realizację projektu Stowarzyszenia Przyjaciół UTW Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności (dotacja dla chóru, Sekcji Malarskiej, Fotograficznej i Rajdu), opracowała propozycje do wniosków o granty finansowe (Biuletyn Nr 14 i Konferencja Jubileuszowa), prowadzi stronę internetową (zamieściła ok.300 komunikatów).

8 FINANSE Stan środków pieniężnych na naszym koncie na dzień 31.12.2013r wyniósł : 43.355,86 zł Preliminarz wydatków jaki Zarząd zatwierdził na Zebraniu 27.11.2013r zakłada wydatki do końca czerwca 2014r na kwotę: 37.100,00 zł. Środki te zostaną rozliczone na Zebraniu Ogólnym Słuchaczy na koniec roku akademickiego. Środki uzyskane z wpłat składek w 2-gim semestrze i oszczędności pozostają jako rezerwa na planowany w maju Jubileusz XXX- lecia UTW oraz Biuletyn Nr 14.

9 PROJEKTY GRANTOWE dla UTW wnioskowane poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół UTW Miasto Rzeszów – Wydział Kultury – wniosek 30 lat UTW w Rzeszowie inspiracją aktywności Seniorów w sferze kultury - koordynator – Ludmiła Korga (konferencja jubileuszowa 20-21 maj 2014r) – złożony do rozpatrzenia Miasto Rzeszów – Wydział Kultury – wniosek Jubileuszowy Biuletyn Nr 14 UTW w Rzeszowie- koordynator Małgorzata Chlebowska (maj 2014r) Wnioski złożone 5.02.2014 r. do rozpatrzenia

10 cd. Projekty grantowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2014.- wniosek30 lat UTW w Rzeszowie inspiracją aktywności Seniorów. (Biuletyn + Konferencja) - termin do 19.02 - w przygotowaniu i korektach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2014r – wniosek o dofinansowanie działalności sekcji, klubów i grup zajęciowych – koordynator Rafał Kata, termin złożenia wniosku p/p w marcu - przygotowujemy,

11 Polityka Senioralna Państwa Uchwała Sejmu z dnia 11.10.2013r (weszła w życie 30.11.2013r) pozwala na tworzenie Gminno/Miejskich Rad Seniorów – organu o charakterze konsultacyjno, doradczo, inicjatywnym. (UTW wystąpi 11.02. do Prezydenta Rzeszowa z inicjatywą utworzenie Miejskiej Rady Seniorów) 24.12.2013r Rada Ministrów przyjęła założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014 – 2020 – są w nim celowe działania organów administracji publicznej, organizacji i instytucji do kształtowania warunków dla godnego i zdrowego starzenia się – konkurs Aktywność Społeczna Osób Starszych 30-31.02.2014r odbył się I-szy Kongres Zdrowego Starzenia zorganizowany przez "Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się", z udziałem Ewy Kopacz oraz m.in. Lecha Wałęsy i Premiera Donalda Tuska.

12 Współpraca z innymi UTW Spotkanie Małgorzaty Chlebowskiej ze słuchaczami UTW z Olsztyna, dla których przewodnikiem po Podkarpaciu był Andrzej Augustyn – wrzesień 2013 r V Forum UTW w Nowy Sączu Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW: udział naszej delegacji na V Forum UTW w Nowy Sączu 4 – 6.09 2013 r.-powiadamianie nas o ważnych dla UTW wydarzeniach i polityce senioralnej, udostępnienie Głosu Seniora, wykłady prowadzone z projektów 12.12.2013 r.- udział delegacji Zarządu i Prezesa SP UTW w Podkarpackim Forum UTW w Tarnobrzegu, na którym zaprezentowano prezentację działalności naszego UTW W planie: wyjazd chóru Cantilena do UTW Jasło oraz przyjazd do nas Kabaretu Entuzjaści z UTW Krosno.

13 Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół UTW Wspólne biuro i bezpośredni kontakt Prezesa Zarządu UTW z Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół UTW Udział Prezesa SP UTW w zebraniach Zarządu UTW, wspólne podejmowanie ważnych decyzji Wspólne przygotowywanie prezentacji i wszel- ka pomoc informatyczna ze strony Jana Ziąbka Bardzo odpowiedzialna praca Jana Ziąbka przy obsłudze medialnej wykładów otwartych.

14 UTW to... Uprzejmość, Tolerancja, Wytrwałość Składam wszystkim liderom UTW serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w pracę społeczną, życzę zdrowie i sił do owocnj pracy w drugim semestrze Bardzo dziękuję za uwagę DANUTA KAMIENIECKA - PRZYWARA


Pobierz ppt "NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014. WITAM SERDECZNIE SZANOWNYCH GOŚCI I LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM 1- SZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google