Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marian Wojtkowski– Dyrektor Spółki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marian Wojtkowski– Dyrektor Spółki"— Zapis prezentacji:

1 Marian Wojtkowski– Dyrektor Spółki
X Samorządowe Forum Ekologiczne „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu” Marian Wojtkowski– Dyrektor Spółki Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu

2 Stan istniejący gospodarki odpadami w mieście Elbląg
W latach 1963 do 1995 roku odpady komunalne z miasta Elbląg składowano na wysypisku w miejscowości Gronowo Górne, W roku 1995 rozpoczęto budowę składowiska odpadów w technologii kopca bioenergetycznego, W 1998 roku oddano do eksploatacji obiekt pod nazwa Zakład Utylizacji Odpadów, W dniu 1 lipca 1999 roku utworzono zakład budżetowy pod nazwą „ Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu”; W dniu 1 października roku przekształcono zakład budżetowy w spółkę prawa handlowego pod nazwą „Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu” .

3 Aktualny System Gospodarki Odpadami komunalnymi

4 System gospodarki odpadami obejmuje trzy podstawowe elementy:
Gromadzenie  Usuwanie   Unieszkodliwianie 

5 Etap – zbieranie odpadów (gromadzenie + transport = odbiór)
Odbiór odpadów reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z późniejszymi zmianami), Uchwała Nr XXX/758/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg.

6 Etap – zbieranie odpadów
W Elblągu 100% mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych objętych jest zorganizowaną zbiórką i transportem niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych. Działalnością tą zajmują się firmy prywatne lub komunalne posiadające zezwolenia na tego typu działalność wydawane przez Prezydenta Miasta. Aktualnie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transport posiadają : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu (ok. 60% usług związanych z odbiorem komunalnych odpadów zmieszanych), „Cleaner” ZPChr Sp.j. w Elblągu (ok.33%) , Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Complex” z Nowego Stawu (ok.7%).

7 Etap – zbieranie odpadów

8 Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka prowadzona jest zarówno przez ZUO, jak i przez pozostałe firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Około 70% mieszkańców Elbląga ma dostęp do systemu selektywnej zbiórki odpadów w pojemnikach. Około 12 tys. mieszkańców (czyli 3 tys. gospodarstw domowych w dzielnicach domów jednorodzinnych) segreguje odpady systemem workowym (5 worków: do makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych i odpadów metalowych). Zbiórką i transportem odpadów zbieranych selektywnie zajmuje się głównie ZUO.

9 Selektywna zbiórka odpadów

10 Selektywna zbiórka odpadów
Odpady niebezpieczne typu komunalnego zbierane są w sposób selektywny poprzez: 6 Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych, w 40 aptekach stoją pojemniki na przeterminowane lekarstwa z gospodarstw domowych, 5 punktów do których mieszkańcy mogą bezpłatnie wyrzucać zużyte tonery szkoły, placówki szkolno-wychowawcze i inne większe instytucje, w których umieszczono 125 sztuk pojemników na baterie.

11 Etap – odzysk i unieszkodliwianie odpadów
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. 82 – 300 Elbląg ul. Szańcowa 1 Jednoosobowa spółka Skarbu Gminy – Miasta Elbląg, wpisana do rejestru pod Nr KRS ; Kapitał zakładowy zł; prawo wieczystego użytkowania działek nr 160 o pow. 1,17 ha, nr 161 o pow. 10,49 ha, nr 158 o pow. 16 ha. Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. zarządza oddziałem „Składowisko odpadów” zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42, który posiada: składowisko odpadów komunalnych w postaci kopca bioenergetycznego o dobowej zdolności przyjmowania odpadów komunalnych około 300 Mg i całkowitej pojemności składowania Mg, obecnie zgromadzono – Mg odpadów, składowisko balastu o całkowitej pojemności składowiska Mg, instalację do odbioru biogazu i jego unieszkodliwiania, instalację do zbierania odcieków ze składowisk i transportu do oczyszczalni, magazyn odpadów niebezpiecznych typu komunalnego, czasowy magazyn surowców wtórnych, stanowisko przygotowania do odzysku odpadów z selektywnej zbiórki ,

12 Podstawowa działalność Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o
Podstawowa działalność Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu jako ostatniego ogniwa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu polega na: Unieszkodliwianiu poprzez składowanie odpadów komunalnych zmieszanych, Unieszkodliwianiu poprzez składowanie odpadów obojętnych, Prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, Unieszkodliwianiu odpadów wielkogabarytowych, Zagospodarowaniu odpadów budowlanych, Zagospodarowaniu odzyskanych surowców wtórnych użytkowych i energii, Czasowym gromadzeniu odpadów niebezpiecznych typu komunalnego.

13 Ilości odpadów w poszczególnych grupach dostarczonych do ZUO sp. z o. o. w Elblągu.

14 Odpady zebrane selektywnie opakowaniowe

15 Odpady poddane odzyskowi

16 Charakterystyka jakościowa przyjętych odpadów
Badania składu morfologicznego odpadów komunalnych zmieszanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów przeprowadzono dwukrotnie w latach oraz przez PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ w Elblągu INSTYTUT POLITECHNICZNY Pracownia Badawczo-Rozwojowa Monitoringu i Ochrony Środowiska na zlecenie Spółki oraz w ramach praktyki studenckiej

17 Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” Elbląg ul. Mazurska 42 – brama wjazdowa

18 Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” Elbląg ul. Mazurska 42 – segment przygotowania odpadów do recyklingu

19 Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” Zapełnione i zadarnione kwatery 1, 2, 5.

20 Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” Przestawna linia sortownicza odpadów komunalnych – sito bębnowe

21 Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” Kabina sortownicza

22 Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” składowisko odpadów azbestowych

23 Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. „Oddział Składowisko Odpadów” Kontener i pochodnia biogazu.

24 Zidentyfikowane główne problemy gospodarki odpadami w mieście Elbląg:
Ograniczona pojemność istniejących kwater składowych, Brak instalacji uniemożliwiający przeróbkę mechaniczno-biologiczną odpadów kierowanych do składowania; Brak kompostowni do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych; Brak instalacji do pełnego gospodarczego wykorzystania biogazu z istniejących pryzm energetycznych; Selektywna zbiórka odpadów jest dostępna dla 70% mieszkańców miasta Elbląga; Nie zakończony proces rekultywacji nieczynnego wysypiska w Gronowie Górnym – negatywne oddziaływanie na środowisko;

25 Cele do rozwiązania w gospodarce odpadami w Elblągu:
„Rozszerzenie zasięgu systemu gospodarki odpadowej” – stworzenie ponadlokalnego systemu gospodarki odpadami; „Zagospodarowanie strumienia odpadów” – ograniczenie ilości deponowanych na składowisku odpadów komunalnych; „Redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku odpadów”; „Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój systemu edukacji ekologicznej”; „Zakończenie procesów zamknięcia i rekultywacji nie użytkowanego składowiska odpadów”;

26 Rozpatrywane alternatywne opcje mające na celu rozwiązanie zidentyfikowanych problemów
Opcja 1: budowa spalarni odpadów w Elblągu, Opcja 2: niepodejmowanie rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów i po zapełnieniu istniejących kwater wywóz odpadów do najbliżej położonego zakładu(ok. 100 km) spełniającego wymogi składowisk wg dyrektyw UE. Opcja 3:realizacja przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”

27 Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” Przedsięwzięcie zakłada racjonalizację gospodarki odpadami począwszy od źródeł ich powstawania poprzez selektywną zbiórkę i skuteczny system odzyskiwania do optymalnego systemu unieszkodliwiania odpadów oraz ochronę powierzchni ziemi przed odpadami poprzez rekultywację terenów zdegradowanych. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksowo systemem gospodarki odpadami miasto Elbląg oraz 5 gmin tj. 153 tys. mieszkańców (2 powiaty: grodzki miasto Elbląg i ziemski Elbląg), Podstawowym elementem systemu jest rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów.

28 Obszar objęty przedsięwzięciem

29 Przedsięwzięcie składa się z dwóch Projektów:
Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” Przedsięwzięcie składa się z dwóch Projektów: Projekt I ZUO – „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu” Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów, Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów, Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej. Projekt II Gronowo – „Rekultywacja nieczynnego składowiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym ”

30 Przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” Przedsięwzięcie w sposób kompleksowy rozwiązuje problem gospodarki odpadami w mieście Elblągu poprzez: intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów – wzrost odzysku surowców wtórnych poddawanych recyklingowi i zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych trafiających do Zakładu Utylizacji Odpadów, odzysk i przeróbkę odpadów biodegradowalnych – osiągnięcie wymaganych wskaźników odzysku zgodnie z dyrektywami unijnymi, sortowanie odpadów zmieszanych – zminimalizowanie odpadów deponowanych na kwaterach, odzysk surowców wtórnych i odpadów biodegradowalnych, rozwój edukacji ekologicznej – podniesienie świadomości społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprawę warunków funkcjonowania Zakładu.

31

32 Projekt I ZUO -„Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu” Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów W ramach rozbudowy i unowocześnienia przewiduje się wykonać: Obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: Instalacja sortowni odpadów zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki o zdolności przetwarzania co najmniej 54 000 Mg/a odpadów przy pracy na 2 zmiany wraz z linią doczyszczania frakcji opakowań szklanych; Instalacja doczyszczania i konfekcjonowania frakcji tworzyw sztucznych o zdolności przetwarzania co najmniej 0,25 Mg/h; Instalacja procesów kompostowania lub stabilizacji o zdolności przetwarzania co najmniej Mg/a odpadów ulegających biodegradacji; Instalacja przygotowywania odpadów do produkcji komponentów paliwa alternatywnego o zdolności przetwarzania co najmniej 0,2 Mg/h odpadów; Instalacja przygotowania odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych, sprzętu AGD i RTV do przekazania recyklerom ostatecznym o zdolności przetwarzania co najmniej 5 Mg/h odpadów; Budynek socjalny o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 400 m²; Budynek administracyjno-socjalny o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 760 m² wraz z modernizacją obecnie użytkowanego obiektu, Obiekt z instalacją wykorzystania biogazu, Zakładowa stacja paliw, Obiekt magazynowo-manewrowy - Centrum Recyklingu Wewnętrzne drogi i chodniki łączące poszczególne obiekty i instalacje, Składowisko balastu o powierzchni około 3,74ha, Przyłącze elektroenergetyczne o mocy N= około 1,0 MW oraz przyłącza telekomunikacyjne, Przyłącza i sieci sanitarne.

33

34 Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów
W ramach Zadania 2 zakupione zostaną niżej wymienione ilości pojemników: 566 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych; 12 sztuk kontenerów typu EKO-SKŁAD do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych w punktach dozorowanych wraz z wyposażeniem w atestowane beczki, pojemniki na poszczególne odpady niebezpieczne; 1000 sztuk pojemników o pojemności 140 litrów z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów biodegradowalnych – jako pojemniki zbiorcze; 6000 sztuk wiaderek o pojemności 10 litrów z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów biodegradowalnych – jako pojemniki do zbiórki „U ŹRÓDŁA”; samochód wraz z zabudową łopatową o pojemności 12 m³ do opróżniania i transportu odpadów biodegradowalnych.

35 Zadanie 3: Program edukacji ekologicznej
Dla celów prowadzenia edukacji ekologicznej przeznaczona będzie sala na około 50 osób o powierzchni około 75 m² wraz z dodatkowym zapleczem o powierzchni około 15 m². Sala edukacji ekologicznej wyposażona będzie w następujący sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt audio-wizualny, nagłośnieniowy oraz meble: zestaw głośnikowy; 1 wzmacniacz mocy; 1 odtwarzacz CD wraz z magnetofonem; 1 amplituner; 1 korektor graficzny; 1 statyw kolumnowy; 1 mikrofon dynamiczny; 1 telewizor LCD o przekątnej obrazu 40``; 1 nagrywarka DVD; 1 zestaw przewodów mikrofonowych, kolumnowych; 1 projektor multimedialny ; 1 ekran do projekcji przedniej o wymiarach 2,25 x 3 m; 1 zestaw komputerowy pełniący funkcję serwera wraz z oprogramowaniem; 10 zestawów komputerów do pracy sieciowej wraz z oprogramowaniem; 1 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) do druku kolorowego; 1 drukarka sieciowa laserowa (czarno-biała); 11 monitorów LCD 19``; 1 zestaw okablowania sieciowego; 1 modem; 1 router; 55 krzeseł konferencyjnych; 11 foteli obrotowych dostosowanych do pracy przy komputerze; 11 biurek komputerowych; 4 szafy biurowe zamykane; 6 szaf biurowych otwartych; 11 stołów do prac w grupach.

36 Nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” Całkowity koszt przedsięwzięcia - 83 431 839 zł; Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia - 82 024 090 zł; Wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności - 47 235 623 zł.

37 Dziękuję za uwagę Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.
Elbląg ul. Szańcowa 1 Tel./fax. (055) Dyrektor Spółki – Marian Wojtkowski


Pobierz ppt "Marian Wojtkowski– Dyrektor Spółki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google