Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WŁADZASĄDOWNICZA. WŁADZA SĄDOWNICZA opiera swoje funkcjonowanie na działaniu niezawisłych i niezależnych SĄDÓW mających monopol na rozstrzyganie konfliktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WŁADZASĄDOWNICZA. WŁADZA SĄDOWNICZA opiera swoje funkcjonowanie na działaniu niezawisłych i niezależnych SĄDÓW mających monopol na rozstrzyganie konfliktów."— Zapis prezentacji:

1 WŁADZASĄDOWNICZA

2 WŁADZA SĄDOWNICZA opiera swoje funkcjonowanie na działaniu niezawisłych i niezależnych SĄDÓW mających monopol na rozstrzyganie konfliktów prawnych Ale SĄDY nie mogą dokonywać zmian w wydanych aktach prawnych, na podstawie których orzekają w praktyce ZNACZENIE WŁADZY SĄDOWNICZEJ JEST na ogół MNIEJSZE niż dwu pozostałych w praktyce ZNACZENIE WŁADZY SĄDOWNICZEJ JEST na ogół MNIEJSZE niż dwu pozostałych a pozostałe władze mogą wywierać pośredni bądź bezpośredni wpływ na nominacje sędziowskie i finansowanie działalności sądów

3 PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA WŁADZY SĄDOWNICZEJ 1.NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIÓW I NIEZALEŻNOŚĆ SĄDÓW zagwarantowanie całkowitej niezależności w orzekaniu podstawą orzekania KONSTYTUCJA i USTAWY niezależność od opinii publicznej brak jakichkolwiek nacisków ze strony innych władz

4 GWARANCJE NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIOWSKIEJ oddzielenie organów władzy sądowniczej od innych organów władzy niemożność ingerowania w orzecznictwo zasada INCOMPATIBILITAS nieusuwalność sędziów IMMUNITET sędziowski brak odpowiedzialności za orzecznictwo niezależność materialna GWARANCJE PROCESOWE

5 2.DWU- LUB TRZYINSTANCYJNOŚĆ postępowania 3.NADZÓR SĄDU NAJWYŻSZEGO 4.UDZIAŁ OBYWATELI w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 5.ZASADA POWSZECHNOŚCI DOSTĘPU DO SĄDU 6.ZAKAZ PROCESÓW INKWIZYCYJNYCH a) SĘDZIOWIE PRZYSIĘGLI b) ŁAWNICY PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA WŁADZY SĄDOWNICZEJ

6 STRUKTURA SĄDOWNICTWA SĄD NAJWYŻSZY SĄDY POWSZECHNE SĄDY ADMINISTRACYJNE SĄDY WOJSKOWE TRYBUNAŁYTRYBUNAŁY rejonowe okręgowe apelacyjne Naczelny Sąd Administracyjny wojewódzkie SA garnizonowe okręgów wojskowych Trybunał Konstytucyjny Trybunał Stanu

7 SĄDY POWSZECHNE SĄDY ADMINISTRACYJNE DOMNIEMANIE KOMPETENCJI ZRÓŻNICOWANA STRUKTURA SĘDZIOWIE POWOŁYWANI POPRZEZ WYBÓR LUB MIANOWANIE WYMOGI stawiane przed kandydatami na sędziów: ukończenie studiów prawniczych praktyka w zawodzie zdanie egzaminu państwowego lub przejście postępowanie kwalifikacyjnego cenzus wiekowy sprawują kontrolę nad legalnością decyzji wydawanych przez administrację

8 SĄDY KONSTYTUCYJNE sprawują kontrolę nad zgodnością aktów prawnych z aktem uznawanym za nadrzędne źródło prawa (konstytucją) model SCENTRALIZOWANY I ABSTRAKCYJNY (model austriacki) model ZDENTRALIZOWANY I KONKRETNY (model amerykański) kompetencje do kontroli konstytucyjności ma tylko jeden, specjalnie do tego powołany sąd usunięcie normy z systemu prawnego (ex nunc, ex tunc lub pro futuro) inicjatywa zewnętrzna kontrola konstytucyjności przez wszystkie sądy norma pomijana tylko w danej, konkretnej sprawie z inicjatywy jednej ze stron

9 SĄDY WOJSKOWE SĘDZIOWIE sądów konstytucyjnych są powoływani przez: PARLAMENT GŁOWĘ PAŃSTWA PARLAMENT I GŁOWĘ PAŃSTWA Przez organy wszystkich trzech władz na ogół na jedną kadencję, która trwa od 6 do 12 lat (w PL - 9); skład częstokroć jest odnawiany rotacyjnie albo poszczególnych sędziów powołuje się indywidualnie istnieją tylko w niektórych krajach (nie jest to praktyka powszechna ) sprawują wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych w sprawach karnych

10 Do kompetencji władzy sądowniczej należy w szczególności: orzekanie o odpowiedzialności osób sprawujących funkcje publiczne kontrola procesu wyborczego kontrola działalności partii politycznych ochrona wolności obywatelskich SĄD KONSTYTUCYJNY SĄD POWSZECHNY SĄDY SZCZEGÓLNE (np. Trybunał Stanu) rozstrzygnięcie wyników wyborów kontrola przebiegu kampanii wyborczej możliwość podważenia decyzji o odmowie rejestracji

11 RELACJE POMIĘDZY WŁADZĄ WYKONAWCZĄ, USTAWODAWCZĄ I SĄDOWNICZĄ 1. Model oparty na analizie podażowo-popytowej Liczba wydawanych ustaw Koszt ustawy D S E D – skłonność do płacenia lobbystom za promowanie danej ustawy S – możliwość wpłynięcia przez lobbystów na wprowadzanie w życie określonych aktów prawnych S1S1 E1E1 WPROWADZENIE PODZIAŁU WŁADZ

12 RELACJE POMIĘDZY WŁADZĄ WYKONAWCZĄ, USTAWODAWCZĄ I SĄDOWNICZĄ 2. Model przetargowy A priori zakłada się wprowadzenie zasady podziału władz, a legislatywa i egzekutywa mają udział w ostatecznym wprowadzeniu aktu prawnego 0 poziom wydatków związanych z danym aktem prawnym E0E0 E max L0L0 L max zbiór DYSKUSYJNY zbiór PRZETARGOWY

13 0 poziom wydatków związanych z danym aktem prawnym 2. Model przetargowy – c.d. E0E0 E max L0L0 L max A S UWZGLĘDNIENIE WŁADZY SĄDOWNICZEJ A – ustawa w kształcie uzgodnionym przez legislatywę i egzekutywę S – ustawa preferowana przez władzę sądowniczą Jeśli S mieści się w ZBIORZE PRZETARGOWYM, wówczas przedstawiciele legislatywy i egzekutywy nie zareagują na działania władzy sądowniczej zmianą ustawy.

14 SYSTEM PRAWNY systemy oparte na PRAWIE STANOWIONYM (systemy kontynentalne) systemy oparte na PRAWIE ZWYCZAJOWYM (common law) sędziowie tworzą prawosędziowie nie tworzą prawa istotną rolę odgrywają precedensy, w oparciu o które tworzone są normy generalne precedensy nie są wiążące sąd może odstąpić od uwzględnienia precedensów, ale jedynie, gdy wykaże znaczące różnice pomiędzy nimi a rozpatrywaną sprawą odstąpienie od precedensów nie rodzi skutków prawnych

15 HIERARCHIA AKTÓW PRAWNYCH KONSTYTUCJA lub AKTY O RANDZE KONSTYTUCYJNEJ KONSTYTUCJA lub AKTY O RANDZE KONSTYTUCYJNEJ USTAWY ROZPORZĄDZENIA AKTY RZĄDOWE PRAWO MIEJSCOWE ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY

16 KONSTYTUCJAKONSTYTUCJA AKT PRAWNYCH O NAJWYŻSZEJ MOCY PRAWNEJ w państwie, w którym określone są zasady organizacji państwa, jego cele i zadania, podmioty władzy i sposoby jej sprawowania, podstawowe prawa i wolności obywatelskie jednostek oraz zasady zmiany zawartych w niej norm PISANE (formalne) NIEPISANE (nieformalne) PEŁNE NIEPEŁNE (małe) KONSTYTUCJE

17 METODY WPROWADZANIA KONSTYTUCJI przez monarchę (KONSTYTUCJA OKTROJOWANA) przez naród (REFERENDUM KONSTYTUCYJNE) przez KONSTYTUANTĘ przez PARLAMENT + rozwiązania pośrednie

18 NOWELIZOWANIE KONSTYTUCJI POPRAWKI do konstytucji ZMIANY TEKSTU konstytucji nowelizacje są dodawane do tekstu konstytucji bez modyfikowania jej pierwotnej treści nowelizacja wiąże się z każdorazową zmianą treści konstytucji (wykreślenie nieaktualnych przepisów) NOWELIZACJE mogą być dokonywane przez: PARLAMENT NARÓD (referendum) w państwach autorytarnych - ORGAN WŁADZY WYKONAWCZEJ

19 EKONOMIA KONSYTUCYJNA James BUCHANAN (ur. 1919) NAGRODA NOBLA 1986 r. EKONOMIA KONSTYTUCYJNA próba wyjaśnienia właściwości działania alternatywnych zestawów zasad prawno- instytucjonalno-konstytucyjnych, które określają ramy, w jakich dokonują się wybory podmiotów ekonomicznych i politycznych. KONSTYTUCJA każdy zestaw zasad ograniczających aktywność jednostek w dążeniu do osiągania własnych celów

20 EKONOMIA KONSYTUCYJNA Przedmiot badań: konstytucje oparte na wzajemnych UMOWACH, a w szczególności z jednej strony ograniczenia nakładane na przedstawicieli władzy państwowej, a z drugiej ograniczenia nakładane przez władzę na obywateli W jaki sposób różne zestawy przyjmowanych w poszczególnych społeczeństwach zasad konstytucyjnych wpływają na poziom dobrobytu? POTWIERDZENIE WNIOSKU EKONOMISTÓW KLASYCZNYCH KLUCZOWE JEST WPROWADZENIE ZASAD WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZESTRZEGANIE ZASAD WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

21 II poł. XX wieku w krajach Zachodnich próba przebudowania gospodarki wedle nowych zasad opartych na koncepcjach J. M. Keynesa: INTERWENCJONIZM INTERWENCJONIZM jako środek pozwalający (1) uchronić kapitalizm przed upadkiem (2) i dający szansę na budowę PAŃSTWA DOBROBYTU BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE OD KOŁYSKI AŻ PO GRÓB WZROST ROLI PAŃSTWA W GOSPODARCE obok podstawowego, RYNKOWEGO mechanizmu alokacji zasobów coraz większego znaczenia zaczęło nabierać rozdzielanie ich na podstawie DECYZJI POLITYCZNYCH


Pobierz ppt "WŁADZASĄDOWNICZA. WŁADZA SĄDOWNICZA opiera swoje funkcjonowanie na działaniu niezawisłych i niezależnych SĄDÓW mających monopol na rozstrzyganie konfliktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google