Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ.
WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ. Cykl Medycyny Polowej i Zdrowia Publicznego WCKMed.

2 Zabezpieczenie medyczne
W Wojsku Polskim, podobnie jak w innych krajach NATO, pomoc medyczna udzielana jest w systemie leczenia etapowego będącego systemem leczenia przedszpitalnego i ewakuacji medycznej. Pomoc medyczna jest: • ciągła, • progresywna, • udzielana w ściśle określonych ramach czasowych.

3 Zabezpieczenie medyczne
O przydzieleniu jednostki medycznej do określonego poziomu decydują jej możliwości, nie jakość pomocy medycznej. W konsekwencji wyższe etapy cechuje: ograniczona mobilność ( duża infrastruktura ), większa baza diagnostyczna (rtg, laboratoryjna), większą liczba wykonywanych procedur, większa liczba łóżek szpitalnych,

4 Zabezpieczenie medyczne
W czasie realizacji zabezpieczenia medycznego specyficznych działań bojowych (PKW) dla zwiększenia ich efektywności jeden lub więcej poziomów może być pomijany. Służba zdrowia szczebla taktycznego wykonuje powierzone jej zadania w oparciu o ruchome pododdziały i oddziały medyczne (GM, ZEM, GZM). W razie potrzeby wspierana będzie pododdziałami i oddziałami medycznymi ze szczebla centralnego.

5 Zabezpieczenie medyczne
Możliwości punktów medycznych dzielą się na dwie kategorie: minimalne, które są obowiązkowe, rozszerzone, dostosowane do swoistych potrzeb misji medycznej, Zwiększenie możliwości, mające zbliżyć standard opieki do standardu czasu pokoju realizuje się w okresie minimalnej dynamiki działań bojowych i mobilności wojsk i oznacza się znakiem (+) np. 2+.

6 SIŁY I ŚRODKI SŁUŻBY ZDROWIA
Są to pododdziały i jednostki służby zdrowia występujące na poszczególnych szczeblach organizacyjnych wojsk, przeznaczone do realizacji zadań zabezpieczenia medycznego wojsk. - kompania - ratownik, ratownik medyczny, GM; - batalion - ZEM, ZZM ; - Brygada, pułk - GZM; Dywizja -Wydzielone Szpitale Stacjonarne, Jednostki Wzmocnienia Med.; - Korpus bwmed, kssan, WSzR, SzW cz.”W”; - RSZ - basan, bpepid.

7 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
WEDŁUG AD 85-8 Numeryczne określenie wskazujące na funkcje i szczebel możliwości jednostki medycznej. Poziom danej jednostki medycznej zazwyczaj odpowiada szczeblowi sił, w skład których wchodzi dana jednostka.

8

9 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

10 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

11 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
Poszczególne elementy systemu w SZ RP przedstawiają się następująco: kompanijny punkt opatrunkowy ( kpo ) – organizowany przez ratownika z GEM/ZEM batalionowy punkt opatrunkowy (bpo) – rozwijany przez ZZM I poziomu wydzielony z GZM (poziom 1), Brygadowy Punkt Opatrunkowy (BPO) – rozwijany przez ZZM II poziomu wydzielony z GZM (poziom 2 )

12 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
Poszczególne elementy systemu w SZ RP przedstawiają się następująco: Punkty pomocy medycznej poziomu 3 wydzielone szpitale stacjonarne (cywilne i wojskowe ). Baza szpitalna w kraju ( cywilna i wojskowa ) występuje podczas ewakuacji z misji zagranicznych (poziom 4).

13 1 2 3 4 DOCELOWY MODEL ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO ZT Kompania
Batalion / Dywizjon Brygada DZ Jednostki podporządkowania Centralnego Jednostki wsparcia medycznego Zespół Ewakuacji Medycznej /etatowo/ Grupa Zabezpieczenia Medycznego /etatowo/ WSzP Jednostki wzmocnienia medycznego ewakuacji kołowej i lotniczej (np. klucz śmigłowców ewakuacji medycznej) Grupa Medyczna Zespół Zabezpieczenia Medycznego Poziomu 1 /wydzielany z GZM Brygady/ Baza Szpitalna Kraju ( szpitale wojskowe i cywilne) 1 2 3 4

14 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
kompanijny punkt opatrunkowy (kpo) kompanijne gniazdo rannych pierwsza pomoc medyczna

15 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
I POMOC MEDYCZNA Udzielana w drodze samopomocy i pomocy wzajemnej przez żołnierzy i ratowników, polega na wykonaniu prostych zabiegów medycznych, mających niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla życia rannego. Pierwszą pomoc i zbieranie poszkodowanych z kompanijnych gniazd rannych oraz miejsc, w których zostali zranieni wraz z ewakuacją. Ten rodzaj pomocy prowadzi się w oparciu o indywidualne wyposażenie żołnierza i plecak ratownika.

16 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
kompanijny punkt opatrunkowy (kpo) kompanijne gniazdo rannych pierwsza pomoc medyczna

17 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

18 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
I POMOC MEDYCZNA tamowanie krwotoku ; unieruchomienie złamań; podstawowe czynności reanimacyjne; zabiegi profilaktyczne i lecznicze związane z użyciem BMR; inne czynności ratownicze w zależności od potrzeb;

19 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
batalionowy punkt opatrunkowy (bpo) pierwsza pomoc lekarska

20 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
AJP 4.10 przedstawia następującą charakterystykę poziomu 1: udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej, segregacja, resuscytacja , stabilizacja pacjentów na czas ewakuacji do wyższego poziomu, ambulatoryjna pomoc lekarska, leczenie lekkich zachorowań i drobnych urazów z bezzwłocznym przywracaniem żołnierzy do służby,

21 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
Wzmocniony Poziom 1 (Poziom 1 +) Stosownie do charakteru misji medycznej możliwości Poziomu 1 mogą być zwiększone o następujące elementy: -       bardzo ograniczoną bazę łóżkową, -       podstawowe leczenie stomatologiczne, -       podstawowe testy laboratoryjne, -       medycynę zapobiegawczą, -       postępowanie ze stresem operacyjnym,

22

23 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

24 POZIOMY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

25 kwalifikowana pomoc medyczna
Poziom 2 kwalifikowana pomoc medyczna

26 Odpowiedzialność za Poziom 2 należy do narodu wystawiającego oddział.
Jednostki zabezpieczenia medycznego poziomu 2 są pododdziałami przydzielonymi do formacji Brygady. Odpowiedzialność za Poziom 2 należy do narodu wystawiającego oddział.

27 Poziom 2 Rutynowo obejmuje on chirurgię ratującą życie i kończyny jak również ograniczoną bazę łóżkową do krótkoterminowego leczenia pacjentów (do czasu szybkiego powrotu do służby lub ewakuacji). Możliwości te mogą być poszerzone o dodatkowe zdolności w ramach opieki specjalistycznej obejmujące podstawowe operacje chirurgiczne oraz intensywną opiekę medyczną.

28 Poziom 2 Na poziomie 2 i poziomie 3 możliwe jest w ramach operacji sojuszniczych lub koalicyjnych tworzenie międzynarodowych struktur służby zdrowia.

29 Poziom 2 Rozwijanie placówki medycznej Poziomu 2 jest uzależnione od rodzaju misji, szczególnie kiedy: • zaangażowane są duże siły lub istnieje ryzyko wystąpienia dużej liczby poszkodowanych; • czynniki geograficzne, topograficzne, klimatyczne i operacyjne mogą ograniczać możliwości ewakuacji medycznej na Poziom 3 zgodnie z normami czasowymi; • wielkość i / lub rozmieszczenie sił nie uzasadniają rozwinięcia pełnego Poziomu3 zabezpieczenia medycznego;

30 Poziom 2 Poziom 2 Lekki Manewrowy (2 LM)
Medyczne placówki lecznicze Poziomu 2 LM są lekkie, wysoce mobilne, przeznaczone do zabezpieczenia manewrowych formacji lądowych (formalnie odpowiednik poziomu brygady). Zwykle są one używane w początkowej fazie kryzysu lub działań bojowych. Placówki medyczne Poziomu 2 LM działają jako punkt centralny dla placówek medycznych Poziomu 1, mogą być również łączone jeśli pozwolą na to sytuacja i środki. Zazwyczaj ewakuują pacjentów do Poziomu 3 lub Poziomu 2E.

31 Poziom 2 Poziom 2 Lekki Manewrowy (2 LM)
Oprócz możliwości Poziomu 1, Poziom 2LM posiada: • możliwość przyjęcia, monitorowania i ewakuację pacjentów; • szerszy zakres reanimacji; • rutynowo laparotomię diagnostyczną z opieką pooperacyjną; • możliwość badań laboratoryjnych -laboratorium polowe; • możliwość obrazowania –RTG; • ograniczoną bazę łóżkową;

32 Poziom 2 Wzmocniony (2E) Placówki medyczne Poziomu 2E w istocie są małymi szpitalami polowymi i zapewniają specjalistyczną opiekę zdrowotną. Poziom 2E zapewnia stabilizację stanu chorego i ewakuację, funkcjonując jako: • mobilny szpital manewrowy; • regionalne centrum rozszerzonej opieki medycznej w operacjach o charakterze ustabilizowanym, gdzie nie jest uzasadniona obecność placówek Poziomu 3; • Poziom 2E będzie zwykle zastępować jednostki medyczne Poziomu 2LM i Poziomu 3 w momencie stabilizacji operacji;

33 Poziom 2 Wzmocniony (2E) Możliwości placówek Poziomu 2E obejmować będą możliwości Poziomu 2 LM oraz dodatkowo: • podstawowe operacje / zabiegi chirurgiczne; • możliwości chirurgicznej i intensywnej opieki medycznej; • laboratorium polowe z bankiem krwi; • sprzęt do odkażania poszkodowanych w przypadku użycia BMR;

34 Poziom 2 Zabezpieczenie medyczne poziomu 2 organizowane jest w SZ RP w oparciu o GZM. Zabezpieczenie medyczne poziomu 2 – integralne z brygadą winno umożliwiać właściwe postępowanie w ciągu 8 godzin, z przypadkami poszkodowanych poza polem walki, których odsetek wynosi 1.4% oraz wszystkimi poszkodowanymi na polu walki (TBC), których odsetek wynosi 8.3%.

35 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO
231 109/7 AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH - PZOZ 1/1 0/0 DOWÓDCA GZM - SZEF SŁUŻBY ZDROWIA 4/1 12 8 66 36/5 PL DOWODZENIA SEKCJA ZAB. MED. 1 1 16 6 1 1 Zespół Ewak.Med. ZAŁOGA WD 3 3 ZESP. PRZYJĘĆ I SEGREGACJI 10 6 22 22 DR. RADIO/TLF ZESP. CHIRURGICZNY 8 4 23 11/3 Zespół Medyczny Poziomu 1 ZESP. SZPITALNY 13 7/1 19 9 PL LOGISTYCZNY ZESP. DIAGNOSTYCZNY 1 1 6 6 DR. ZAOP APTEKA 6 3 3 GAB. STOMATOLOG 3 2/1 DR. ZAB. 9 6 DR ZAB. SANIT. 7 0/0 DR. REM 4 3

36 GZM

37 GZM

38 GZM

39 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
GZM ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ ZZM Poziomu I ZZM Poziomu II ZZM Poziomu I Zespół Ewakuacji Medycznej ZZM Poziomu I Ambulatorium ZZM Poziomu I ZZM Poziomu I Dostępność lekarza specjalisty Dostępność lekarza ogólnego BZ/ BPanc bz/bcz bcz bcz bcz Grupa Ewakuacji Medycznej: Ratownik Medyczny, Kierowca-Ratownik, Ratownik, Wóz Ewakuacji Medycznej. kz/kcz

40

41 Poziom 3 Realizowany jest na szczeblu Dywizji lub Korpusu.
Realizację zadań na poziomie 3 zapewniają wydzielone stacjonarne szpitale wojskowe i cywilne oraz jednostki wzmocnienia medycznego. Poziom 3 umożliwia leczenie NBI (1,4% stanu osobowego) oraz TBC (3,6% stanu osobowego).

42 Poziom 3 Zadania: Ewakuacja do poziomu 3;
Zabiegi chirurgiczne ratujące życie i kończyny. Hospitalizacja; Zaopatrywanie uzupełniające jednostek poziomu 2; Wymiana personelu medycznego;

43 Poziom 4 Występuje podczas ewakuacji z misji zagranicznych, zwykle jest realizowany na szczeblu narodowego dowodzenia zabezpieczeniem medycznym w oparciu o potencjał krajowy (szpitale/ kliniki stacjonarne). Zadania: Ewakuacja do poziomu 4. Czasochłonne leczenie ostateczne i rehabilitacja. Zaopatrywanie uzupełniające jednostek poziomu 3.

44 Normy czasowe ewakuacji na poszczególne punkty opatrunkowe.
Z pola walki do poziomu h Z poziomu 1 do poziomu h Z poziomu 2 do poziomu 3 : Drogą lądową h Drogą powietrzną h

45 SZCZEBEL ORGANIZACYJNY
SZCZEBEL ORGANIZACYJNY I POZIOM II POZIOM III POZIOM IV POZIOM KOMPANIA BATALION BRYGADA ZT OBSZAR KRAJU SIŁY I ŚRODKI WEM Ratownik medyczny ratownik Zespół Zabezpieczenia medycznego poziomu 1 GZM BWMed. KSS WSZP Szpitale ETAP EWAKUACJI Gniazdo rannych bpo BPO jednostki działają jako wzmocnienie szczebla taktycznego lub na jego korzyść Do 6 godzin - ROZMIESZCZENIE NATARCIE (N) OBRONA (O) Rejon kompani 2-4 (N) 4–5 (O) 6–8 (N) 12–15 (O) OPTYMALNY CZAS UZYSKANIA POMOCY (h) Natychmiast 0,5 - 1 2 - 3 8 - 10 KOLEJNE ROZWINIĘCIE ETAPU (km) Co 10 Co 20 RODZAJ POMOCY MEDYCZNEJ I Pomoc Medyczna I Pomoc Lekarska Kwalifiko-wana Specjali-styczna i rehabilitacja ZAKRES POMOCY MEDYCZNEJ Pełny Ze wskazań życiowych lub pełny SEGREGACJA MEDYCZNA Transport. - ewakuacyjna Transportowo – ewakuacyjna, diagnostyczna, wewnątrzpunktowa, prognostyczna Wew- punktowa i diagnost.

46 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE BAZY LOTNICZEJ GZM
ZZM Poziomu II ZZM Poziomu I Grupa Ewakuacji Medycznej MOBILNY MODUŁ ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO POZIOMU 1 Ambulatorium - bazy lotniczej Dostępność lekarza ogólnego Dostępność lekarza specjalisty Baza/Eskadra Skrzydło Lotnisko główne BAZA LOTNICZA Lotnisko zapasowe GZM BAZY LOTNICZEJ

47 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE BAZY MORSKIEJ GZM
ZZM Poziomu I ZZM Poziomu II Grupa Ewakuacji Medycznej Ambulatorium - POZ Dostępność lekarza ogólnego Dostępność lekarza specjalisty Dostępność lekarza ogólnego lub RM Moduły zabezpieczenia medycznego Poziomu 1 jednostek desantowych BAZA MORSKA/ GZM BAZY MORSKIEJ SZPITAL STACJONARNY

48 WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI
im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Cykl OiOZW


Pobierz ppt "POZIOMY POMOCY MEDYCZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google