Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SAVOIR VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 40 PRAKTYCZNYCH PORAD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SAVOIR VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 40 PRAKTYCZNYCH PORAD."— Zapis prezentacji:

1 1 SAVOIR VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 40 PRAKTYCZNYCH PORAD

2 2 Spis treści: 1. Wstęp………………….3 2. Przybliżenie problemów związanych z niepełnosprawnością ruchową….4 2.1. Rodzaje niepełnosprawności ruchowej……………………………5 2.2. Sprzęt ortopedyczny………………………………………………..6 2.3. Bariery techniczne…………………………………………………7 3. Wywiady z osobami z niepełnosprawnością ruchową………………..8 3.1. List od Pawła………………………………………………………9 3.2. E-mail od Rafała………………………………………………….10 3.3. Wiadomość od Anny………………………………………………11 4. Jak zachować się wobec osoby niepełnosprawnej- porady……………………..12 5. Podsumowanie…………………………………………………………………..21

3 3 Drogi Czytelniku! Nasz poradnik ma na celu u ś wiadomienie Tobie, ż e pomoc osobom niepe ł nosprawnym jest dla nich szalenie wa ż na. Jednak wielu z nas boryka si ę z problemem owej pomocy, gdy ż nie wiemy jak powinni ś my si ę prawid ł owo zachowa ć. Niepe ł nosprawno ść w porównywalnym stopniu k ł adzie nacisk na defekt otoczenia jak i defekt fizyczny cz ł owieka. Sk ł ania to bowiem do kreowania nowego podej ś cia do rehabilitacji. Jednym z nich jest rehabilitacja spo ł eczna, odgrywaj ą ca bardzo wa ż n ą rol ę w ż yciu osoby z niepe ł nosprawno ś ci ą, do której mo ż esz równie ż TY si ę przy łą czy ć. Zatem nasz poradnik pomo ż e Tobie zosta ć rehabilitantem spo ł ecznym i mamy nadziej ę, wykluczy wszelkie Twoje obawy w komunikacji interpersonalnej z osob ą z niepe ł nosprawno ś ci ą ruchow ą. Autorki

4 4 Przybliżenie problem ó w związanych z niepełnosprawnością ruchową.

5 5 Rodzaje niepełnosprawności ruchowej. Zazwyczaj osoba niepełnosprawna ruchowo jest przez nas postrzegana, że porusza się na wózku inwalidzkim. Nic bardziej mylnego! Osoba z niepełnosprawnością ruchową może mieć problem z zaburzeniami neurologicznymi, które ograniczają kontrolę mięśni i poruszanie się lub po prostu trudności z panowaniem nad ruchami. Z tego względu wyróżnia się dwa rodzaje niepełnosprawności ruchowej: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA ZABURZENIA NEUROMOTORYCZNE zaburzenia napadowe (padaczka) mózgowe porażenie dziecięce choroby rdzenia kręgowego choroba Heinego- Medina dystrofia mięśniowa stwardnienie rozsiane. CHOROBY MIĘŚNIOWO SZKIELETOWE młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów wady kończyn choroby układu kostnego (karłowatość, kostnienie niedoskonałe, skolioza).

6 6 Sprzęt ortopedyczny. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą poruszać się za pomocą różnego rodzaju sprzętu. Należą do nich: wózki inwalidzkie (m. in.: wózki aktywne, elektryczne, schodołazy); aparaty ortopedyczne (korekcyjne, odciążające, stabilizujące stawy, unieruchamiające) protezy (kończyn górnych i kończyn dolnych)

7 7 Bariery techniczne. Niestety, osoby niepełnosprawne cały czas borykają się z problemem barier, których nie są w stanie sami pokonać. Są to przede wszystkim: 1.bariery urbanistyczne, związane z układem ciągów komunikacyjnych, miejscami architektonicznymi, oznakowaniem oraz innymi składowymi zależnymi od zabudowy naszych miast, nieutwierdzone, nierówne nawierzchnie dróg, ulic, zbyt wysokie krawężniki na ulicach; 2.bariery architektoniczne, związane z architektura budynku, w którym mieszkają i funkcjonują osoby niepełnosprawne, a więc za wąskie korytarze, drzwi przejścia, występujące schody, zbyt mała lub nieprzystosowana łazienka, ubikacja; 3.bariery komunikacyjne, występujące w środkach komunikacji, związane z nieprzystosowaniem wagonów kolejowych, pojazdów, dworców oraz złą lokalizacja przystanków miejskich; 4.bariery wzornicze związane z nieprzystosowanymi przedmiotami, małym monitorem przy komputerze, niebezpiecznymi gniazdkami elektrycznymi, ostrymi krawędziami.

8 8 Wywiady z osobami z niepełnosprawnością ruchową.

9 9 List od Pawła. Jestem Pawe ł. Od 13 roku ż ycia cierpi ę na dystrofi ę mi ęś niow ą, która jest nieuleczaln ą chorob ą i ca ł y czas post ę puj ą c ą. Zosta ł em poproszony o refleksje na temat tego, co sprawia mi trudno ść w kontaktach spo ł ecznych, czy ludzie potrafi ą zachowywa ć si ę w obecno ś ci osoby z niepe ł nosprawno ś ci ą ruchow ą. Otó ż w moim przypadku denerwuje mnie to, i ż inni wiedz ą lepiej ode mnie co mi wolno, a czego nie. Bardzo cz ę sto chc ą mnie wyr ę czy ć w podstawowych zadaniach samoobs ł ugowych nie pytaj ą c najpierw czy takiej pomocy potrzebuj ę. T ł umacz ą wtedy, ż e boj ą si ę bym sobie nie zrobi ł krzywdy. Zapewniam, my osoby niepe ł nosprawne ruchowo najlepiej wiemy czy podo ł amy, czy jeste ś my w stanie pokona ć owe trudno ś ci. Je ś li nie, na pewno poprosimy o pomoc. Samo s ł owo sied ź !- ja to zrobi ę - dzia ł a na mnie jak czerwona p ł achta na byka. I jeszcze jedna dosy ć istotna kwestia dla mnie, nie na widz ę jak ci ęż y na de mn ą presja czasu. Poganianie osoby o obni ż onej sprawno ś ci ruchowej nie nale ż y do dobrych manier. Moje t ę po jest najwa ż niejsze.

10 10 E-mail od Rafała. Witam! Mam na imię Rafał. Stałem się osobą niepełnosprawną ruchową mając 17 lat. Skoczyłem do wody na główkę i od tamtej poruszam się na wózku inwalidzkim. Ciężko mi było zaakceptować swoją niepełnosprawność. Odizolowałem się od społeczeństwa, nie chciałem nikogo widzieć bo byłem przekonany, że z litości mnie odwiedzają. Dziś jest inaczej. Mam 33 lata i nie spotykam się z przykrościami ze strony nieznajomych. Społeczeństwo jest bardzo otwarte, nie nachalne. Mam znajomych, na których zawsze mogę liczyć. Wychodzimy razem do kina, pubu. W większych miastach coraz rzadziej występują bariery architektoniczne. Przyznaję, nie wszystkie miejsca publiczne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, aczkolwiek zawsze można gdzieś spędzić czas na rozrywce.

11 11 Wiadomość od Anny. Cze ść. Niestety, jeszcze do ść cz ę sto spotykam si ę z przykro ś ciami jakich dostarczaj ą osoby pełnosprawne, za pewne nie zdaj ą c sobie z tego sprawy. Poruszam si ę o kulach, gdy ż cierpi ę na stwardnienie rozsiane. Wsiadaj ą c do autobusu miejskiego spotykam si ę z niemiłymi spojrzeniami podró ż uj ą cych i nieodpowiednimi komentarzami. W mentalno ś ci społecze ń stwa pozostaj ą jeszcze stereotypy, ż e osoba niepełnosprawna nie powinna wychodzi ć z domu i pokazywa ć si ę publicznie. Dlaczego ludziom jest tak trudno zrozumie ć, ż e my te ż mamy swoje potrzeby, ż e chcemy ż y ć tak jak ka ż dy pełnosprawny? Nie bójcie si ę nas, przecie ż my nie gryziemy chcemy tylko normalnie funkcjonowa ć !

12 12 Jak zachować się wobec osoby niepełnosprawnej- porady

13 13 Kilka sł ó w wstępu Do zachowań grzecznościowych zaliczamy przede wszystkim słowa, gesty czyli podanie ręki, skinięcie głową, pocałunek w rękę, zdjęcie przez panów czapki witając się, to także kontakt wzrokowy. Każdy z nas wie jak powinien zachować się przy stole, w pracy, w urzędzie, w szkole, gdyż jest to dla nas oczywiste, przyswojone w procesie uczenia się i socjalizacji. Tak nas uczono w domu, tego wymagała mama, o to się troszczył tata, a babcia nam wpajała to. Zatem dlaczego widząc osobę z niepełnosprawnością ruchową wszelkie dotychczasowe nauki stają się nam nie znane i nie potrafimy zachować się stosownie wobec niej. Aby przybliżyć Tobie drogi Czytelniku tę ważką problematykę, zwróciłyśmy się do osób, które poruszają się na wózkach, by przekazali własne doświadczenia i obserwacje z przebywaniem z osobami pełnosprawnymi. Może w ten sposób nabierzemy więcej pewności siebie i pewności do braku barier w porozumiewaniu się z osobami z niepełnosprawnością ruchową. W oparciu o ich doświadczenia stworzyłyśmy kilka cennych porad. Prosimy, zapoznaj się nimi!

14 14 1.Zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej. Nie traktuj jej bezosobowo. 2.Szanuj jej prywatność. 3.Nie zadręczaj jej pytaniami o stan w jakim się znajduje. 4.Osoba z niepełnosprawnością ruchową zawsze pozostaje OSOBĄ, więc traktuj ją tak, jakbyś sam chciał być traktowany. 5.Najpierw zapytaj, czy potrzebuje twojej pomocy, dopiero później pomagaj. 6.Rozmawiając z osobą poruszającą się na wózku dostosuj swoja pozycję tak, by nawiązać z nią kontakt wzrokowy.

15 15 7.Przepuść osobę z niepełnosprawnością w kolejce do kasy. 8.Nie parkuj samochodów w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. 9.Nie wyśmiewaj się z osób niepełnosprawnych. Z tego jak wyglądają, jak się poruszają. 10.Projektując budynki do użytku publicznego, pamiętaj by były one dostosowane do osób o obniżonej sprawności ruchowej. 11.Pomóż osobie niepełnosprawnej gdy cię o to poprosi.

16 16 12.Zadbaj, by w barach, pubach i innych miejscach publicznych było dość miejsca dla osób poruszających się na wózkach. 13.Zimą odśnieżaj chodniki, by osoba z niepełnosprawnością ruchową mogła swobodnie się poruszać. 14.Przymocuj poręcze w toaletach, przy schodach i podjazdach. 15.Gdy osoba niepełnosprawna robi zakupy w sklepie, podejdź i zaoferuj swoją pomoc. 16.Dostosuj przymierzalnie w sklepach, tak by osoba z niepełnosprawnością ruchową mogła swobodnie przymierzyć ubrania.

17 17 17.Nie wykonuj gwałtownych ruchów przy osobie mającej problem z poruszaniem się gdyż możesz ją przewrócić. 18.Zadbaj o podjazdy w miejscach publicznie dostępnych. 19.Gdy lada w sklepie jest za wysoko, wyjdź zza niej do osoby poruszającej się na wózku i dopiero ją obsłuż. 20.Pomóż osobie z niepełnosprawnością ruchową nieść zakupy. 21.Nie dyskryminuj osób niepełnosprawnych. 22.Bądź życzliwy dla nich. 23.Zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, nie patrz jedynie na korzyści, doceń ją jako pracownika.

18 18 24.Pomóż osobie niepełnosprawnej domagać się jej praw, gdy sama nie jest w stanie. 25.Traktuj osoby niepełnosprawne z szacunkiem. 26.Wsiadając do autobusu przepuść przodem osoby z niepełnosprawnością. 27.Pomagaj wsiąść do środka komunikacji miejskiej tym, którzy mają z tym problem. 28.W restauracji pomóż osobie z ograniczoną sprawnością ruchową usiąść i wstać niezależnie od jej płci. 29.Nie siadaj i nie zastawiaj miejsc w środkach komunikacji miejskiej przeznaczonych dla niepełnosprawnych osób.

19 19 30.Nie siadaj i nie zastawiaj miejsc w środkach komunikacji miejskiej przeznaczonych dla niepełnosprawnych osób. 31.Nie odwracaj się, gdy zauważysz osobę z niepełnosprawnością ruchową. Ona w niczym ci nie zagraża. 32.Nie wpatruj się nachalnie w osobę z niepełnosprawnością ruchową. 33.Witając się z osobą korzystającą z protezy nie unikaj podawania dłoni. Możesz także uścisnąć sprawną rękę lub dotknąć delikatnie za barki. 34.Staraj się nie dotykać sprzętów ortopedycznych osoby niepełnosprawnej, gdyż stanowią one jej strefę intymną.

20 20 35.Nie traktuj sprzętu ortopedycznego osoby niepełnosprawnej jako przyrządów do zabawy. 36.Nie mów osobie z niepełnosprawnością ruchową, że ci przykro z powodu jej choroby. 37.Zaprojektuj prywatne gabinety lecznicze tak, by osoba z ograniczoną ruchomością mogła swobodnie wybrać się na wizytę do lekarza. 38.Nie planuj życia osobie niepełnosprawnej, niech ona spełnia swoje marzenia. 39.Nie zamykaj toalet w miejscach publicznych na klucz. Toaleta dla osób niepełnosprawnych musi być zawsze dla nich dostępna. I ostanie: 40.Nie patrz na osoby niepełnosprawne jedynie przez pryzmat ich niepełnosprawności- to przede wszystkim OSOBOWOSCI.

21 21 Podsumowanie Mamy nadziej ę, ż e przygotowany przez nas poradnik zmieni Twoje nastawienie i mentalno ść, drogi Czytelniku, co do osób z niepe ł nosprawno ś ci ą ruchow ą. Wystarczy, ż e b ę dziesz traktowa ć je jako indywidualne jednostki, a pozb ę dziesz si ę jakichkolwiek obaw w relacjach z nimi.

22 22 Poradnik opracowały studentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne rok III Kontakt z nami: Katarzyna Pokorniecka kasiap@wp.pl Dominika Reszeter dominikareszeter@wp.pl Olga Włodarczyk olgawlodarczyk@wp.pl


Pobierz ppt "1 SAVOIR VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO 40 PRAKTYCZNYCH PORAD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google