Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju
„20 lat wspólnie w Busku – Zdroju” Powiat i Gmina Busko - Zdrój

2 Idea samorządności w 1990 r. wprowadzono samorząd gminny,
w 1997 r. w ramach realizowanej reformy administracyjnej wprowadzono samorząd powiatowy i wojewódzki. Polski system samorządowy nie jest hierarchiczny – władze województwa nie mogą niczego nakazywać powiatowi ani też powiat gminie. Każda jednostka samorządu terytorialnego działa niezależnie, w ramach swoich kompetencji i realizując powierzone sobie zadania.

3 Jednostki samorządu terytorialnego
Powiat jest jednostką podziału terytorialnego obejmującą obszar kilku sąsiadujących ze sobą gmin (powiat ziemski) albo też teren miasta funkcjonującego na prawach powiatu (status powiatu grodzkiego otrzymały miasta mające ponad 100 tysięcy mieszkańców i dawne stolice województw). Wszyscy mieszkańcy powiatu są z mocy prawa członkami powiatowej wspólnoty samorządowej.

4 Jednostki samorządu terytorialnego
Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Członkami gminnej wspólnoty samorządowej są z mocy prawa wszyscy jej mieszkańcy. W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa i dzielnice. Członkowie gminy podejmują decyzje w sprawach swojej gminy bądź za pośrednictwem wybieranych w wyborach przedstawicieli, bądź też bezpośrednio w drodze referendum. Każda gmina realizuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność zadania własne, czyli te, które wiążą się z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców gminy.

5 Czym zajmuje się powiat?
Zarządza szpitalami publicznymi i domami opieki społecznej. Prowadzi szkoły ponadgimnazjalne i specjalne. Odpowiada za budowę i remonty dróg powiatowych. Organizuje transport międzygminny. Utrzymuje powiatowe instytucje kultury (biblioteki, ośrodki kultury, muzea, teatry). Prowadzi aktywne działania w celu zwalczenia bezrobocia. Prowadzi powiatowe urzędy pracy. Odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie porządku publicznego.

6 Powiat Busko – Zdrój Powiat buski położony jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego i graniczy z powiatami: kazimierskim, pińczowskim, kieleckim, staszowskim oraz należącym do województwa małopolskiego – powiatem dąbrowskim. Powiat zajmuje obszar ha. W skład powiatu buskiego wchodzi osiem gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica. Powiat liczy 209 sołectw. Zamieszkuje go osób (stan na dzień r.), w tym osób jest zameldowanych w Busku-Zdroju. Przez powiat przebiegają dwie drogi krajowe o łącznej długości 73 km. Są to drogi: numer 73 Kielce-Tarnów i numer 79 Sandomierz-Kraków.

7 Najważniejsze decyzje w powiecie
Podejmuje rada powiatu, która jest wybierana w wyborach (odbywających się równocześnie z wyborami do rady gminy i sejmiku województwa) przez wszystkich mieszkańców powiatu. Rada wybiera swojego przewodniczącego, który zwołuje i prowadzi sesje rady. Rada – będąca tak jak rada gminy organem stanowiącym i kontrolnym – uchwala przepisy prawa miejscowego, budżet powiatu, podejmuje uchwały w sprawach majątkowych (np. rozstrzyga, jakie inwestycje powiat zamierza zrealizować). Rada dokonuje wyboru zarządu powiatu, będącego organem wykonawczym.

8 Najważniejsze decyzje w powiecie
Na czele zarządu stoi starosta. Zajmuje się on bieżącymi sprawami powiatu i reprezentuje go na zewnątrz. Kieruje też pracą starostwa, czyli urzędu powiatu. Zarząd wykonuje budżet powiatu, przygotowuje także projekty uchwał rady, a po uchwaleniu odpowiada za ich realizację.

9 Samorząd – przestrzeń dla aktywnych obywateli
Podstawą samorządu terytorialnego jest przekazanie lokalnym społecznością prawa do decydowania o szerokim zakresie spraw publicznych. Zadawane przez nas pytania obywatelom powiatu dotyczyły między innymi: zmian w mieście, gminie i powiecie w ciągu ostatnich dwudziestu lat, nowych instytucji, inwestycji, estetyki miasta, transportu publicznego, infrastruktury technicznej, jakości życia, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa obywateli

10 Nasi rozmówcy Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku – Zdroju spotkali się z: panem Jerzym Kolarzem – starostą buskim, panem Mirosławem Wieczorkiem – z-cą burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój, panem Sylwestrem Pałką – dyrektorem ZST-I w Busku – Zdroju, panem Robertem Osińskim, panem Andrzejem Skuberą – dyrektorem Smaorządowego Gimnazjum nr 1 w Busko – Zdroju, panem Adamem Gadawskim, panią Marią Kurek, panem Maciejem Rendą, panem Stanisławem Stańczykiem – dyrektorem Gimnazjum w Pacanowie, panem Bolesławem Negą.

11 Wywiad z panem Jerzym Kolarzem
Starosta buski Jerzy Kolarz podkreślił działania powiatu, które przyczyniły się do poprawy wizerunku miasta i poszczególnych gmin.

12 Wywiad z panem Jerzym Kolarzem
Zwrócił uwagę na pozytywne zmiany w szkołach tj. w ich wyglądzie – nowe elewacje, ale także w wyposażeniu w środki i pomoce naukowe oraz warunki kształcenia (wykonanie termomodernizacji, remonty, nowe hale i boiska sportowe).

13 Wywiad z panem Jerzym Kolarzem
Starosta zauważa również szereg pozytywnych zmian w estetyce miasta (utrzymania dróg, chodniki, coraz więcej zieleni) co jego zdaniem sprawia, że Busko jest atrakcyjnym miastem również jako uzdrowisko.

14 Wywiad z panem Jerzym Kolarzem
Jako główną zmianę na lepsze p. Jerzy Kolarz dostrzega dostępność, otwartość urzędów dla interesantów. Zwrócił uwagę na przygotowanie urzędów do załatwiania spraw drogą elektroniczną.

15 Wywiad z panem Mirosławem Wieczorkiem
Z-ca burmistrza p. Mirosław Wieczorek podkreślił znaczenie ustawy o samorządzie terytorialnym z 1990 roku w związku z możliwościami decyzyjnymi w gminie dotyczącymi inwestycji ale też oświaty i opieki zdrowotnej.

16 Wywiad z panem Mirosławem Wieczorkiem
W rozmowie z p. burmistrzem usłyszeliśmy również o bardzo wielu pozytywnych zmianach dotyczących wyglądu miasta i gminy: modernizacja i rozbudowa BSCK i Parku Zdrojowego, budowa nowego dworca PKS.

17 Wywiad z panem Mirosławem Wieczorkiem
P. Wieczorek szczególnie zwrócił uwagę na polepszenie bazy sanatoryjnej, gdzie upatruje intensywny rozwój naszej gminy (rocznie 5 tys. Gości z zagranicy w sanatoriach)

18 Wywiad z panem Sylwestrem Pałką
W rozmowie z dyr. S. Pałką skupiliśmy się głównie na zmianach dotyczących szkół w ostatnim 20-leciu.

19 Wywiad z panem Sylwestrem Pałką
Pan dyrektor podkreślił polepszenie bazy dydaktycznej szczególnie w pracowniach informatycznych, samochodowych, gastronomicznych w których uczniowie i nauczyciele mogą wykorzystywać wiele urządzeń technicznych, multimedialnych.

20 Wywiad z panem Sylwestrem Pałką
Pan S.Pałka zauważa również ogromne pozytywne zmiany w wyglądzie miasta, szczególnie zwrócił uwagę na oświetlenie i z tym związane bezpieczeństwo mieszkańców. „Obiekty oświatowe, mam na myśli szkoły ponadgimnazjalne zmieniły swój wygląd dzięki powiatowi, bo to jest organ prowadzący i to stamtąd pochodzą środki finansowe na wyposażenie, na inwestycje itd. Również swój udział w podniesieniu jakości kształcenia w szkołach ma Urząd Marszałkowski, który pomaga nam w zdobywaniu środków unijnych w ramach projektów POKL i RPO”

21 Wywiad z panem Robertem Osińskim
W wywiadzie z p. Robertem Osińskim usłyszeliśmy o wielu pozytywnych zmianach dotyczących miasta Busko-Zdrój, ale także gminy i powiatu.

22 Wywiad z panem Robertem Osińskim
Zwrócił uwagę na rozwój uzdrowiska dzięki staraniom gminy i pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. „(…)Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne głownie z Unii Europejskiej. I lokować je w realizację zadań publicznych. Na pewno wiele się zmieniło, jeśli chodzi o infrastrukturę, uzbrojenie podziemne, wodociągi. W każdym sołectwie praktycznie jest wodociąg, w tej chwili trwają pracę nad budową kanalizacji.(..)”

23 Wywiad z panem Andrzejem Skuberą
Pan Andrzej Skubera podkreślił pozytywne zmiany w mieście, gminie i powiecie dotyczące infrastruktury, szkół, wyglądu miasta.

24 Wywiad z panem Andrzejem Skuberą
Podkreślił powstanie „Orlików” ale też poprawę atrakcyjności miasta w związku z pojawieniem się większej ilości zieleni – nowy park

25 Wywiad z panem Andrzejem Skuberą
Zdaniem pana Skubery powiat stał się również atrakcyjniejszy turystycznie: „Powstało dużo nowych gospodarstw agroturystycznych, które mają ciekawą ofertę dla swoich gości… Sądzę, że to głównie dzięki radnym zarówno gminnym jak i powiatowym oraz ludziom kierującym tak miastem jak i powiatem”

26 Wywiad z panem Adamem Gadawskim
W wywiadzie z p Adamem Gadawskim dowiedzieliśmy się o wielu pozytywnych zmianach w powiecie dotyczących kanalizacji, modernizacji budynków, wyglądu miasta i pracy urzędników oraz ich kompetencji.

27 Wywiad z panem Adamem Gadawskim
Podkreślił, iż bardzo ważnym przedsięwzięciem jest tworzenie ścieżek rowerowych: „(…)Korzystam z niej bardzo często i bardzo się cieszę, że mieszkańcy jak i kuracjusze oraz turyści chwalą władze miasta i gminy za dbałość o miejsca wypoczynku(…)”

28 Wywiad z panią Marią Kurek
W wywiadzie z p. Marią Kurek – rodowitą buszczanką dowiedzieliśmy się między innymi bardzo dużo o pozytywnej pracy władz miasta, gminy i powiatu na rzecz poprawy estetyki miasta.

29 Wywiad z panią Marią Kurek
„(…)wygląd osiedli zmienił się, są takie sympatyczniejsze, kolorowe, to robi wrażenie na mieszkańcach , ale i na przybywających do Buska.”

30 Wywiad z panem Maciejem Rendą
Rozmówca podkreślił szereg pozytywnych zmian dotyczących szkół w powiecie buskim oraz powstanie nowych boisk sportowych w wielu wsiach i hal sportowych.

31 Wywiad z panem Maciejem Rendą
„Największym osiągnięciem jest poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej jak: ośrodek zdrowia przy ul Sądowej , BSCK, powstanie nowych obiektów na terenach wiejskich – świetlice wiejskie, wyraźna poprawa infrastruktury służącej rekreacji np. ścieżki rowerowe. Taką znaczącą inwestycją w ostatnim czasie jest powstanie nowego dworca autobusowego przy ul. Waryńskiego.”

32 Wywiad z panem Maciejem Rendą
Największym osiągnięciem jest poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej np. Buskie Samorządowe Centrum Kultury

33 Wywiad z panem Stanisławem Stańczykiem
Pan Stanisław Stańczyk zauważa bardzo wiele pozytywnych zmian w sferze materialnej i społecznej.

34 Wywiad z panem Stanisławem Stańczykiem
Pan Stanisław Stańczyk zauważa bardzo wiele pozytywnych zmian w sferze materialnej – „widać efekty działań ukierunkowanych na budowę lub przebudowę infrastruktury (komunikacyjnej i mediów) oraz architektury, oraz społecznej – „większa aktywność mieszkańców i dążenie do wspólnych działań na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej jak i dbałości o wygląd indywidualnych posesji” „W powiecie buskim podjęto dużo przedsięwzięć nakierowanych na rozwój turystyki (…) są to przedsięwzięcia inspirowane i realizowane zarówno przez mieszkańców, instytucje pozarządowe jak też i samorządy”

35 Wywiad z panem Stanisławem Stańczykiem
W Pacanowie powstała w ostatnich latach ważna dla jej rozwoju instytucja – Europejskie Centrum Bajki.

36 Wywiad z panem Bolesławem Negą
Pan Bolesław Nega podkreślił zmiany dotyczące estetyki i ekologii w powiecie.

37 Wywiad z panem Bolesławem Negą
„W gminie Pacanów w ciągu ostatnich czterech lat nastąpiły ogromne zmiany: wybudowana została oczyszczalnia ścieków, prawie 90 % gospodarstw zostało skanalizowanych. Obecnie prace trwają jeszcze w 5 wsiach części zachodniej gminy: Wójczy, Biechów, Zołcza, Ugory i Wola Biechowska.”

38 Wywiad z panem Bolesławem Negą
Rozmówca podkreślił że ciągle trwają remonty budynków i upiększanie Pacanowa.

39 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Maciej Borowiec 1992, 2E Michał Czerw 1992, 2E Daniel Siemieniec 1991, 3F Kamil Smolarczyk 1991, 3F Żaneta Pluta 1991, tel , 3G Klaudia Woźniak 1991, tel , 3G Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

40 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Opiekunowie: Irena Sobieraj Robert Matusik Marcin Krzak Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google