Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM– „WYPRAWKA SZKOLNA” 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM– „WYPRAWKA SZKOLNA” 2013"— Zapis prezentacji:

1 RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM– „WYPRAWKA SZKOLNA” 2013
Ewa Fesner Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego – Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 BENEFICJENCI KOŃCOWI PROGRAMU WYPRAWKA SZKOLNA W 2013 ROKU
Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w m.in.: Klasach I-III i V szkoły podstawowej, Klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, Klasie II ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, Klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, Klasie II liceum plastycznego. Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (materiałów edukacyjnych) w roku 2013 przysługiwała: Uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej, Uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (liczba uczniów w danej gminie nie mogła przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy wymienionych wyżej), Uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych lub szkół artystycznych.

4 Środki na realizację programu zostały przekazane w dwóch transzach:
Pierwsza transza – ustalona na podstawie wstępnych danych, dotyczących liczby uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy, Druga transza – jako uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych gminom do pełnego zrealizowania programu, ustalona na podstawie ostatecznych danych o liczbie uczniów korzystających z pomocy.

5 W roku 2013 z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” skorzystało 16,52 % uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, tj uczniów, w tym: 20,6% uczniów klasy I szkoły podstawowej, 18,7% uczniów klasy II szkoły podstawowej, 18% uczniów klasy V szkoły podstawowej, 5,5% uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, 7,5% uczniów klasy II liceów i techników. Ponadto w roku 2013 z pomocy skorzystało uczniów niepełnosprawnych.

6 Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r
Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” w roku 2013 gminom zostały przekazane środki w wysokości 4 mln 892 tys. zł, które zostały wykorzystane w 77,5%, tj. w wysokości 3 mln 792 tys. zł. ( 72,5% planu ) Analogicznie w roku 2012 na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna” zostały przekazane środki w wysokości 3 mln 693 tys. zł, które zostały wykorzystane w 74,9 %, tj. w wysokości 2 mln 766 tys. zł. W roku 2013 na realizację programu „Wyprawka szkolna” wykorzystano 1 mln 026 tys. zł więcej w stosunku do 2012r.

7 Analiza liczby uczniów
uczniowie: zweryfikowana liczba uczniów uprawnionych do pomocy liczba uczniów, którzy skorzystali z pomocy różnica % w klasach I szkoły podstawowej 3 331 3 097 234 93% w klasach II szkoły podstawowej 3 106 2 779 327 89% w klasach III szkoły podstawowej 3 037 2 794 243 92% w klasach V szkoły podstawowej 2 832 2 584 248 91% w klasach II zasadniczej szkoły zawodowej 263 135 128 51% w klasach II liceów i techników 1 158 881 277 76% Razem 13 727 12 270 1 457 niepełnosprawni 3 068 2 750 318 90%

8 Analiza wykorzystania środków
uczniowie: zweryfikowana liczba uczniów uprawnionych do pomocy liczba uczniów, którzy skorzystali z pomocy różnica % w klasach I szkoły podstawowej ,51 59 022,49 92% w klasach II szkoły podstawowej ,81 78 598,19 89% w klasach III szkoły podstawowej ,53 63 367,47 91% w klasach V szkoły podstawowej ,79 ,21 86% w klasach II zasadniczej szkoły zawodowej 37 145,34 65 424,66 36% w klasach II liceów i techników ,44 ,56 59% Razem ,42 ,58 83% niepełnosprawni ,54 ,46 60%

9 CZYNNIKI NAJBARDZIEJ UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU
Rozbieżności pomiędzy szacunkowymi danymi, a rzeczywiście złożonymi wnioskami. Spowodowane to jest przede wszystkim nie składaniem wniosków przez osoby uprawnione, brakiem pełnej informacji nt. statusu materialnego uczniów, poprawą sytuacji materialnej uczniów. Należy również zaznaczyć, że bardzo często przekazywanie szacunkowych danych o liczbie uczniów uprawnionych do skorzystania z programu następuje w terminach wcześniejszych niż termin składania wniosków wskazany w zarządzeniach organów prowadzących. Brak udokumentowania poniesionych wydatków przez wnioskodawców na pełną kwotę dofinansowania, co powoduje niewykorzystanie maksymalnej kwoty dotacji (zwrot kosztów następuje do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków). Zbyt niski próg dochodowy dla osób chcących skorzystać z pomocy, a w konsekwencji odrzucenie wniosków ze względu na nie spełnienie kryterium dochodowego.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM– „WYPRAWKA SZKOLNA” 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google