Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM– WYPRAWKA SZKOLNA 2013 Ewa Fesner Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego – Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM– WYPRAWKA SZKOLNA 2013 Ewa Fesner Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego – Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM– WYPRAWKA SZKOLNA 2013 Ewa Fesner Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego – Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 BENEFICJENCI KOŃCOWI PROGRAMU WYPRAWKA SZKOLNA W 2013 ROKU Uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w m.in.: Klasach I-III i V szkoły podstawowej, Klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, Klasie II ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, Klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, Klasie II liceum plastycznego. Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (materiałów edukacyjnych) w roku 2013 przysługiwała: Uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej, Uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (liczba uczniów w danej gminie nie mogła przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy wymienionych wyżej), Uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół: podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych lub szkół artystycznych.

4 Pierwsza transza – ustalona na podstawie wstępnych danych, dotyczących liczby uczniów uprawnionych do korzystania z pomocy, Druga transza – jako uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych gminom do pełnego zrealizowania programu, ustalona na podstawie ostatecznych danych o liczbie uczniów korzystających z pomocy. Środki na realizację programu zostały przekazane w dwóch transzach:

5 16,52 % W roku 2013 z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna skorzystało 16,52 % uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, tj. 12 270 uczniów, w tym: 20,6% uczniów klasy I szkoły podstawowej, 18,7% uczniów klasy II szkoły podstawowej, 18% uczniów klasy V szkoły podstawowej, 5,5% uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, 7,5% uczniów klasy II liceów i techników. Ponadto w roku 2013 z pomocy skorzystało 2 750 uczniów niepełnosprawnych.

6 77,5% Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna w roku 2013 gminom zostały przekazane środki w wysokości 4 mln 892 tys. zł, które zostały wykorzystane w 77,5%, tj. w wysokości 3 mln 792 tys. zł. ( 72,5% planu ) Analogicznie w roku 2012 na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – Wyprawka szkolna zostały przekazane środki w wysokości 3 mln 693 tys. zł, które zostały wykorzystane w 74,9 %, tj. w wysokości 2 mln 766 tys. zł. W roku 2013 na realizację programu Wyprawka szkolna wykorzystano 1 mln 026 tys. zł więcej w stosunku do 2012r.

7 Analiza liczby uczniów uczniowie: zweryfikowana liczba uczniów uprawnionych do pomocy liczba uczniów, którzy skorzystali z pomocy różnica% w klasach I szkoły podstawowej 3 3313 09723493% w klasach II szkoły podstawowej 3 1062 77932789% w klasach III szkoły podstawowej 3 0372 79424392% w klasach V szkoły podstawowej 2 8322 58424891% w klasach II zasadniczej szkoły zawodowej 26313512851% w klasach II liceów i techników 1 15888127776% Razem 13 72712 2701 45789% niepełnosprawni 3 0682 75031890%

8 Analiza wykorzystania środków uczniowie: zweryfikowana liczba uczniów uprawnionych do pomocy liczba uczniów, którzy skorzystali z pomocy różnica% w klasach I szkoły podstawowej 749 475690 452,5159 022,4992% w klasach II szkoły podstawowej 698 850620 251,8178 598,1989% w klasach III szkoły podstawowej 683 325619 957,5363 367,4791% w klasach V szkoły podstawowej 920 400788 669,79131 730,2186% w klasach II zasadniczej szkoły zawodowej 102 57037 145,3465 424,6636% w klasach II liceów i techników 515 310305 126,44210 183,5659% Razem 3 669 9303 061 603,42608 326,5883% niepełnosprawni 1 217 827730 050,54487 776,4660%

9 CZYNNIKI NAJBARDZIEJ UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU Rozbieżności pomiędzy szacunkowymi danymi, a rzeczywiście złożonymi wnioskami. Spowodowane to jest przede wszystkim nie składaniem wniosków przez osoby uprawnione, brakiem pełnej informacji nt. statusu materialnego uczniów, poprawą sytuacji materialnej uczniów. Należy również zaznaczyć, że bardzo często przekazywanie szacunkowych danych o liczbie uczniów uprawnionych do skorzystania z programu następuje w terminach wcześniejszych niż termin składania wniosków wskazany w zarządzeniach organów prowadzących. Brak udokumentowania poniesionych wydatków przez wnioskodawców na pełną kwotę dofinansowania, co powoduje niewykorzystanie maksymalnej kwoty dotacji (zwrot kosztów następuje do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków). Zbyt niski próg dochodowy dla osób chcących skorzystać z pomocy, a w konsekwencji odrzucenie wniosków ze względu na nie spełnienie kryterium dochodowego.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM– WYPRAWKA SZKOLNA 2013 Ewa Fesner Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego – Główny Księgowy Kuratorium Oświaty w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google