Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne założenia Projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne założenia Projektu"— Zapis prezentacji:

1 Główne założenia Projektu
Michał Majcherek – Kierownik Projektu ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

2 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

3 Idea Projektu Voucher badawczy
Projekt nawiązuje do realizowanego przez ”Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (poprzednio: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców) w latach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”. Koncepcja Voucherów badawczych została opracowana na podstawie wniosków z realizowanego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach Projektu RAPIDE (Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprises).

4 Program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim.

5 Celem głównym Projektu jest wzrost poziomu współpracy firm z sektora MŚP z jednostkami naukowymi w województwie kujawsko-pomorskim.

6 Voucher badawczy – (ang
Voucher badawczy – (ang. talon, bon) to forma bezzwrotnego dofinansowania, uprawniająca Wnioskodawcę do wykupienia u Wykonawcy Usługi/Usług o określonej wartości, stanowiącej Przedsięwzięcie Badawcze niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia Innowacyjnego. Przewidziane są następujące formy wsparcia: Voucher badawczy indywidualny przeznaczony na zainicjowanie współpracy z jednostką naukową, Voucher badawczy indywidualny przeznaczony na kontynuację współpracy z jednostką naukową, Voucher badawczy kooperacyjny.

7 Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5 instytucji otoczenia biznesu. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:

8 Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5 instytucji otoczenia biznesu. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:

9 Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5 instytucji otoczenia biznesu. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:

10 Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5 instytucji otoczenia biznesu. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:

11 Zakłada się podział regionu kujawsko-pomorskiego na obszary oddziaływania poszczególnych instytucji zaproszonych do współpracy: ’’Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

12 Wnioskodawcą w Programie mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko – pomorskim (Oddział firmy musi być zarejestrowany przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku przez Wnioskodawcę).

13 Wnioskodawcą w Programie mogą być wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział w województwie kujawsko – pomorskim (Oddział firmy musi być zarejestrowany przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem Wniosku przez Wnioskodawcę). Beneficjentem jest Wnioskodawca, któremu na podstawie umowy o udzielenie wsparcia przyznano dofinansowanie w ramach Programu na realizację Przedsięwzięcia Badawczego, który realizuje je zgodnie z postanowieniami umowy.

14 (wyłączone jest wsparcie innowacji marketingowych i organizacyjnych)
Realizacja Przedsięwzięcia Badawczego ma pomóc Beneficjentowi we wprowadzeniu innowacji: produktowej lub procesowej. (wyłączone jest wsparcie innowacji marketingowych i organizacyjnych)

15 Wykonawcą jest jednostka naukowa, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit
Wykonawcą jest jednostka naukowa, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a-e Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U Nr 96 poz. 615], podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności która na zlecenie Beneficjenta wykonuje Usługę/Usługi objęte wsparciem w ramach Programu, wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

16 Przy wyborze Wykonawcy Wnioskodawca:
kieruje się możliwościami merytorycznymi, technicznymi i potencjałem badawczym, umożliwiającymi wykonanie Usługi/Usług, przy racjonalnym stosunku jakości do ceny, w zakresie określonej wartości wnioskowanego typu wsparcia, zobowiązuje się stosować przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.) do udzielania zamówień publicznych w ramach Umowy, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z ww. ustawy.

17 Jeżeli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zakupu jednej usługi od jednego Wykonawcy, której wartość netto przekracza wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty euro, jest zobowiązany: do skierowania zapytań ofertowych do minimum 3 jednostek naukowych spełniających warunki wyboru Wykonawcy, wybierać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu w związku z realizowanym zamówieniem.

18 Wybór Wykonawcy musi zostać zakończony podpisaniem oświadczenia Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 8 do wniosku o udzielenie wsparcia. W ramach Vouchera badawczego indywidualnego usługa/usługi może/mogą być zlecone nie więcej niż 3 jednostkom naukowym, natomiast w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego liczba Wykonawców nie może być wyższa niż liczba przedsiębiorców objętych wsparciem.

19 Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie nie może dokonać zakupu Usługi/Usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo i/lub kapitałowo. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia powiązania kapitałowego i/lub osobowego pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą, wybór zostanie uznany za niezgodny z Regulaminem, a wydatki z nim związane za niekwalifikowane.

20 Usługa – to odpłatne świadczenie wykonane przez Wykonawcę na rzecz Beneficjenta w ramach realizacji Przedsięwzięcia Badawczego dotyczące wykonania badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych (zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki) i/lub badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi.

21 Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących Usług:

22 Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących Usług:
a. w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U Nr 96 poz. 615]

23 Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących Usług:
a. w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U Nr 96 poz. 615] b. w zakresie badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży wymaganiami normatywnymi - tylko w przypadku opracowania przez Wnioskodawcę innowacji produktowej (kwalifikowane będą wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu nowego wyrobu).

24 Budżet programu wsparcia Voucher badawczy: 8 000 000,00 zł.
Okres realizacji projektu: r. Konkursy planuje się w IV kwartale 2013 i w I kwartale 2014. o

25 Formy wsparcia w Programie

26 Voucher badawczy indywidualny
przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej.

27 Voucher badawczy indywidualny
przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej. Wielkość wsparcia na zainicjowanie współpracy – do 40 tys. zł, intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego do 6 miesięcy.

28 Voucher badawczy indywidualny
przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej. Wielkość wsparcia na zainicjowanie współpracy – do 40 tys. zł, intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego do 6 miesięcy. Wielkość wsparcia na kontynuację współpracy – do 80 tys. zł, intensywność wsparcia do 80% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego do 8 miesięcy.

29 Voucher badawczy kooperacyjny
przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego realizowanego w kooperacji z innymi przedsiębiorstwami. Voucher kooperacyjny będzie realizowany w oparciu o przedsięwzięcie badawcze partnerskie, określone wnioskiem złożonym wspólnie przez minimum 3 niezależnych przedsiębiorców. Voucher kooperacyjny powinien być realizowany przez przedsiębiorstwa działające wspólnie w ramach klastra lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego lub zmierzające do utworzenia struktury klastrowej lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego.

30 Voucher badawczy kooperacyjny
Wielkość wsparcia– do 400 tys. zł, intensywność wsparcia do 90% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego przez Wnioskodawcę do 10 miesięcy. Liderem przedsięwzięcia jest firma korzystająca z najszerszego zakresu badań (jednak nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia). Wyodrębnienie vouchera kooperacyjnego ma zachęcić przedsiębiorców do tworzenia partnerstw badawczych.

31 Przykłady

32 Voucher badawczy indywidualny na pierwszy kontakt z jednostką naukową:
Wysokość wsparcia na zainicjowanie współpracy wynosi do zł, intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych. Przykład dla przedsiębiorcy mającego możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem: Koszty ogółem Przedsięwzięcia Badawczego 49 200 W tym kwota netto (koszty kwalifikowane) 40 000 Koszty niekwalifikowane (wartość podatku VAT) 9 200 Wnioskowana kwota wsparcia 40 000

33 Voucher badawczy indywidualny na pierwszy kontakt z jednostką naukową
Wysokość wsparcia na zainicjowanie współpracy wynosi do zł, intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych. Przykład dla przedsiębiorcy nie mającego prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia zapłaconego podatku VAT w związku z realizacją działań objętych wnioskiem: Koszty ogółem Przedsięwzięcia Badawczego , 99 Koszty netto ,32 Koszty niekwalifikowane 0 Wnioskowana kwota wsparcia ,99

34 Voucher badawczy indywidualny na kontynuację współpracy z jednostką naukową:
Wysokość wsparcia na kontynuację współpracy wynosi do 80 tys. zł, intensywność wsparcia do 80% kosztów kwalifikowanych. Przykład dla przedsiębiorcy mającego możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem: Koszty ogółem Przedsięwzięcia Badawczego 123 000,00 Koszty netto (koszty kwalifikowane) ,00 Koszty niekwalifikowane (wartość podatku VAT) ,00 Wnioskowana kwota wsparcia 80 000,00

35 Voucher badawczy kooperacyjny
Wysokość wsparcia na Voucher badawczy kooperacyjny wynosi do 400 tys. zł, intensywność wsparcia do 90% kosztów kwalifikowanych. Przykład dla przedsiębiorców mających możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem: Koszty ogółem Przedsięwzięcia Badawczego 546 666,66 Koszty netto (koszty kwalifikowane) ,44 Koszty niekwalifikowane (wartość podatku VAT) 102 222,22 Wnioskowana kwota wsparcia 400 000,00

36 Forma składania Wniosków o udzielenie wsparcia

37 Forma składania Wniosków o udzielenie wsparcia
Nabór Wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

38 Forma składania Wniosków o udzielenie wsparcia
Nabór Wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie Wnioskodawca wypełnia wniosek o udzielenie wsparcia w Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia udostępnionym na stronie internetowej Projektu

39 Forma składania Wniosków o udzielenie wsparcia
Nabór Wniosków będzie prowadzony w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie Wnioskodawca wypełnia wniosek o udzielenie wsparcia w Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia udostępnionym na stronie internetowej Projektu Wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 141/3 w Bydgoszczy, osobiście, przez posłańca, listem poleconym lub pocztą kurierską, w ciągu 5 dni roboczych po zarejestrowaniu wniosku w Generatorze Wniosków o udzielenie wsparcia.

40 Proces realizacji projektu Voucher badawczy

41 Przewidziane w ramach Programu formy wsparcia stanowią pomoc de minimis i są udzielane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

42 Pomoc de minimis w ramach Programu nie może zostać udzielona Wnioskodawcy, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

43 Wyłączenia pomocy de minimis

44 rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowych produktów rolnych,
Wyłączenia pomocy de minimis wymienione są w Regulaminie Vouchera badawczego i dotyczą Przedsięwzięć Badawczych m.in. w zakresie: rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowych produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli: wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą; przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców. 4) w sektorze węglowym.

45 Rozliczenie projektu, wypłata dotacji

46 Umowa o udzielenie wsparcia będzie rozliczana na podstawie wniosku o płatność. Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia zakończenia rzeczowego realizacji Przedsięwzięcia Badawczego oraz poniesienia wkładu własnego Beneficjenta. Biuro Projektu weryfikuje otrzymane dokumenty w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletu poprawnie przygotowanych dokumentów, nie zawierających braków lub niezgodności.

47 Realizator Projektu, pod warunkiem dostępności środków finansowych, dokonuje wypłaty wsparcia w formie przelewu bankowego w terminie 10 dni roboczych od zatwierdzenia wniosku o płatność wraz z załącznikami, w całości bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w raporcie Wykonawcy z wykonanej Usługi/Usług, sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.

48 Efekty „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”:
4 konkursy, w których aplikowało 283 Wnioskodawców, planowano wykonanie 170 przedsięwzięć badawczych - zrealizowano 184 przedsięwzięcia badawcze.

49

50 Liczba Voucherów zrealizowanych w wybranych jednostkach naukowych

51 Dziękujemy za uwagę! Biuro Projektu „Voucher badawczy” ul. Gdańska 141/ Bydgoszcz

52 Dziękujemy za uwagę! Biuro Partnera Projektu ul. Włocławska 167
Toruń Biuro Partnera Projektu ul. Kopernika 4 II p. Toruń Biuro Projektu „Voucher badawczy” ul. Gdańska 141/ Bydgoszcz   Biuro Partnera Projektu ul. Długa 34 Bydgoszcz Biuro Partnera Projektu ul. Piotrowskiego 11 Bydgoszcz


Pobierz ppt "Główne założenia Projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google