Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+."— Zapis prezentacji:

1

2 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.
Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: „Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus. Alfa, Edulink .

3 Dlaczego takie zmiany? Uproszczenie sposobu wnioskowania, zasad finansowych i sprawozdawczości (beneficjent). Obniżenie kosztów administrowania (NAs, EACEA, KE). Lepsza synergia pomiędzy edukacją formalną, nieformalną, pozaformalną. Podkreślenie związku programu ze strategiami UE i zwiększenie efektywności ich wdrażania.

4 Strategiczne kierunki rozwoju
Na poziomie UE Europa 2020 Edukacja i szkolenia 2020 Europejska współpraca w obszarze młodzieży ( ) Na poziomie państw członkowskich (PL) Długookresowa strategia rozwoju kraju Strategia rozwoju kraju 2020 Strategia rozwoju kapitału społecznego Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Perspektywa uczenia się przez całe życie 2030

5 Cele – Europa 2020 Zatrudnienie
75 proc. osób w wieku lat powinno mieć pracę (w PL 71%) Badania i rozwój na inwestycje w badania i rozwój powinniśmy przeznaczać 3 proc. PKB Unii  (w PL 1,7%) Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające)

6 Cele – Europa 2020 (2) Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych; efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. Edukacja Ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10 proc. (w PL 4,5%); co najmniej 40 proc. osób w wieku powinno mieć wykształcenie wyższe (w PL 45%). Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln. (w PL o 1,5 mln).

7 „Edukacja i szkolenia 2020” - cele
Cztery strategiczne cele dla zakresu ramowego: realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności; poprawa jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia; promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej; zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

8 „Edukacja i szkolenia 2020” - wskaźniki odniesienia
Uczestnictwo dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie - średnio co najmniej 15 % dorosłych. Osiąganie słabych wyników w zakresie podstawowych umiejętności – odsetek 15-latków osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych powinien wynosić poniżej 15%. Wykształcenie wyższe - odsetek osób w przedziale wiekowym 30–34 posiadających wyższe wykształcenie powinien wynosić co najmniej 40%. Przedwczesne kończenie nauki - odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić poniżej 10%. Edukacja przedszkolna – co najmniej 95 % dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku podjęcia obowiązku szkolnego powinno być objętych edukacją przedszkolną.

9 Cele ilościowe programu (1)
2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło studiować lub szkolić się za granicą; 450 tys. spośród nich odbędzie staże; 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego i uczniów zawodu otrzyma stypendia pozwalające uczyć się, szkolić lub pracować za granicą; 800 tys. nauczycieli, wykładowców, szkoleniowców, pracowników szkolnictwa i osób pracujących z młodzieżą będzie mogło nauczać lub szkolić się za granicą; 200 tys. studentów studiów magisterskich odbywających stacjonarne studia magisterskie w innym państwie skorzysta z systemu gwarancji kredytowych; ponad 500 tys. młodych osób będzie mogło odbyć wolontariat za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży;

10 Cele ilościowe programu (2)
125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw otrzyma środki finansowe na utworzenie 25 tys. partnerstw strategicznych, które promować mają wymianę doświadczeń i powiązania z rynkiem pracy; 3,5 tys. instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na utworzenie ponad 300 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”, zwiększających szanse na zatrudnienie, promujących innowacyjność i przedsiębiorczość; Wsparcie obejmie także 600 partnerstw w dziedzinie sportu, w tym niekomercyjne imprezy europejskie.

11 Budżet Programu – 14,7 mld EUR 2014 – 1,8 mld EUR 2014 – 102 mln EUR dla Polski HE 44,8 mln EUR

12 Uczestnicy programu Erasmus+
Kraje uczestniczące w programie (programme countries) 28 państw członkowskich UE Islandia, Liechtenstein, Norwegia Szwajcaria Turcja Była republika Jugosławii Macedonia Kraje partnerskie (partner countries) Kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru(sektora)

13 oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie:
2014–2020 oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 AKCJA 2 AKCJA 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

14 SZKOLNICTWO WYŻSZE KA1 wyjazdy w celach edukacyjnych

15 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1
Działania wymienione w „Przewodniku po programie”: Mobilność studentów i pracowników uczelni (Mobility for learners and staff) (credit mobility). Narodowe Agencje programu Erasmus+ (zdecentralizowane) Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees); udział w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju (degree mobility). EACEA (scentralizowane) System gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu zrealizowania studiów drugiego stopnia za granicą i zdobycia dyplomu ich ukończenia (Master Degree Mobility) (degree mobility). Europejski Bank Inwestycyjny (scentralizowane)

16 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1 Mobilność studentów i pracowników
Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów W celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej za granicą; W celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie; Wyjazdy absolwentów w celu odbycia praktyki za granicą (rekrutacja na ostatnim roku studiów). Wyjazdy pracowników W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej (+ przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni); W celach szkoleniowych.

17 Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium
Wysokość dofinansowania (stypendia) Wyjazdy na studia: od 3 do 12 miesięcy Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 Osoby posiadające stypendium socjalne dostają dodatkowo 200 euro miesięcznie

18 Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium
Wysokość dofinansowania (stypendia) Wyjazdy na praktyki: od 2 do 12 miesięcy Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600 Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500 Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400

19 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 1 – KA1 Wyjazdy studentów - nowości
Możliwość wielokrotnych wyjazdów Do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów; Teoretycznie jedna osoba może spędzić 36 miesięcy za granicą w ramach credit mobility (12 miesięcy x 3 cykle studiów). Wyjazdy nowych absolwentów na praktyki W przeciągu12 miesięcy od zakończenia studiów; Rekrutacja na ostatnim roku studiów. Mobilność „międzynarodowa” z wybranymi krajami partnerskimi (opóźniony start)

20 Kraje należące do danej grupy
Wysokość dofinansowania (stypendia) Wyjazdy pracowników: od 2 dni do 2 miesięcy Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni* Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy 110 Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja 100 Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80 *Zastosowanie w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.

21 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania: Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w szkołach wyższych (związanych z programami kształcenia oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi), Współpraca z przedsiębiorstwami (otoczeniem zewnętrznym) w celu lepszego dostosowania programów kształcenia do potrzeb społeczeństwa, Wprowadzanie zróżnicowanych metod i narzędzi dydaktycznych (np. z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych), Uelastycznienie sposobu studiowania (np. zastosowania różnorodnych form kształcenia (niestacjonarne, modułowe, połączone z nauką w miejscu pracy).

22 SZKOLNICTWO WYŻSZE – AKCJA 2 – KA2
Partnerstwa strategiczne (Transnational Strategic Partnerships) Narodowe Agencje programu Erasmus+ (zdecentralizowane) Termin składania wniosków

23 EDUKACJA SZKOLNA

24 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1 Mobilność kadry
Główne działania: Uczestnictwo w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą nauczycieli oraz kadry, Job shadowing w zagranicznej szkole partnerskiej i innych organizacjach/instytucjach z sektora edukacji szkolnej.

25 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 1 Mobilność kadry
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 MARCA 2014

26 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania: Partnerstwa - współpraca między szkołami (obecnie PPS) lub / i innymi organizacjami np. prowadząca do rozwoju programów nauczania, wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji, nabywania podstawowych kompetencji życiowych, walki z przemocą w szkołach, Wymiany grup uczniów (obecnie WIUC) na dłuższe okresy oraz na kursy i szkolenia w ramach projektu mające na celu np. rozwój umiejętności językowych i świadomości międzykulturowej,

27 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania (c.d.): Lokalne konsorcja (obecnie Regio) pomiędzy władzami lokalnymi /regionalnymi i szkołami w celu poprawy oferty edukacyjnej dla młodzieży. projekty eTwinning dla uczniów i warsztaty on-line z zakresu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, studentów i trenerów.

28 EDUKACJA SZKOLNA – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 kwietnia 2014

29 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

30 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry
Główne działania: Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo. Praktyki zawodowe i job shadowing w instytucjach szkolenia zawodowego dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe (nauczyciele zawodu, instruktorzy, kierownicy praktyk, doradcy zawodowi, kadra zarządzająca instytucjami szkolnictwa zawodowego). Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich.

31 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów
Główne działania: Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo (obecnie akcja LdV-IVT). Brak możliwości udziału osób bezrobotnych (obecnie PLM)

32 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów
Dla kogo? praktykanci, uczniowie szkół zawodowych absolwenci (staż w ciągu 1 roku po zakończeniu szkoły) Czas trwania? od 2 tygodni do 12 miesięcy Gdzie? miejsca przystosowane do pracy lub szkoły zawodowe w innym kraju uczestniczącym w programie Kto aplikuje? - Organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum z kraju uczestniczącego w programie

33 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność kadry
Osoby uprawnione: Osoby pracujące w organizacjach działających w obszarze VET oraz odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe (nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi Osoby z przedsiębiorstw, sektora publicznego (funkcje szkoleniowe, trenerskie) Czas trwania: od 2 dni do 2 miesięcy Tylko w krajach programu (Programme Country)

34 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry
Czas trwania projektu: 1 rok lub 2 lata Organizacje uczestniczące: Organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca 2 kraje Konsorcjum VET: min. 3 organizacje VET Termin aplikowania: 17 marca 2014 (godz. 12 czasu brukselskiego)

35 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 2 Strategiczne Partnerstwa
Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty wielostronne transferu innowacji w LdV). Wspieranie usystematyzowanej i długoterminowej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi a także uczelniami (obecnie projekty partnerskie w programie LdV) . Opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (obecnie projekty transferu innowacji w LLP-LdV). Projekty promujące uczenie się w oparciu o pracę oraz promujące uczenie się w miejscu pracy.

36 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 2 Strategiczne Partnerstwa
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 kwietnia 2014

37 EDUKACJA DOROSŁYCH

38 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 1 Mobilność kadry dla edukacji dorosłych
Główne działania: Udział w zorganizowanych kursach i szkoleniach za granicą, Job shadowing w instytucjach sektora edukacji dorosłych za granicą.

39 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności (czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych), Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych, Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi.

40 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między organizacjami z sektora edukacji dorosłych, Rozwój, testowanie i zatwierdzanie nowych programów nauczania, metod nauczania oraz innowacyjnych podejść do nauczania, Projekty dotyczące nabywania podstawowych umiejętności (czytania, pisania, liczenia i umiejętności informatycznych), Zwiększanie dostępu do edukacji dorosłych, Opracowywanie strategii współpracy między instytucjami z sektora edukacji dorosłych a władzami lokalnymi i regionalnymi.

41 EDUKACJA DOROSŁYCH – AKCJA 3 Wsparcie dla reform
Główne cele: Wspieranie krajowych reform politycznych (np. budowanie krajowych sieci i koalicji zainteresowanych grup), Wspieranie kampanii informacyjnych, które promują korzyści płynące z uczenia się zarówno dla osób fizycznych, jak i gospodarki oraz społeczeństwa, Wzajemne uczenie się pomiędzy decydentami wysokiego szczebla a praktykami, naukowcami i innymi zainteresowanymi grupami.

42 MŁODZIEŻ

43 MŁODZIEŻ – AKCJA 1 Mobilność młodzieży
Projekty mobilności młodzieży (młodych ludzi i pracowników młodzieżowych): Wymiany młodzieży, Wolontariat Europejski (EVS), Szkolenia, seminaria kontaktowe, wizyty studyjne, Job shadowing lub staż w organizacji młodzieżowej za granicą, Projekty mobilności złożone przez krajowe/ regionalne instytucje publiczne i organizacje działające w zakresie odpowiedzialności społecznej, Projekty Wolontariatu Europejskiego realizowane przy dużych wydarzeniach międzynarodowych.

44 MŁODZIEŻ – AKCJA 1 Mobilność młodzieży
Wymiany młodzieżowe; Umożliwia jednej lub kilku grupom młodzieży przyjęcie u siebie lub odwiedzenie grupy z innego kraju; Zakłada aktywne uczestnictwo młodych ludzi; Promuje równość, poszanowanie praw człowieka, tolerancję i niedyskryminacje;

45 MŁODZIEŻ – AKCJA 1 Mobilność młodzieży
Wolontariat Europejski (EVS); To dobrowolna i nieodpłatna praca wolontariusza w pełnym wymiarze godzin, która odbywa się za granicą i przynosi korzyści społeczności lokalnej. Wolontariuszem może zostać osoba o silnej motywacji, w wieku lat.

46 MŁODZIEŻ – AKCJA 1 Mobilność młodzieży
Mobilność pracowników młodzieżowych. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych; Umożliwia wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz zdobywanie nowych kompetencji; Beneficjentem może zostać młodzież oraz każda osoba pracująca z młodymi ludźmi bez względu na wiek.

47 MŁODZIEŻ – AKCJA 2 Partnerstwa strategiczne
Główne działania: Wzmocnienie współpracy między organizacjami w celu wymiany praktyk, Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń, Walidacja kompetencji nabytych na drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego na poziomie krajowym, poprzez odniesienie ich do „europejskich ram odniesienia” oraz korzystanie z unijnych instrumentów dokumentacji (takich jak Europass i Youthpass),

48 MŁODZIEŻ – AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Główne działania: Wzmocnienie współpracy między organizacjami w celu wymiany praktyk, Rozwój, testowanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń, Walidacja kompetencji nabytych na drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego na poziomie krajowym, poprzez odniesienie ich do „europejskich ram odniesienia” oraz korzystanie z unijnych instrumentów dokumentacji (takich jak Europass i Youthpass),

49 MŁODZIEŻ – AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Główne działania (c.d.) Współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi a władzami publicznymi, Współpraca organizacji młodzieżowych z organizacjami sektora kształcenia i szkoleń, przedstawicielami biznesu i rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi, Podniesienie potencjału rad młodzieżowych oraz władz krajowych, regionalnych i lokalnych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich.

50 MŁODZIEŻ – AKCJA 3 Wsparcie reform
Główne działania: Wsparcie dla dialogu usystematyzowanego, Wsparcie dla Europejskiego Forum Młodzieży, Implementacja narzędzi przejrzystości i uznawalności kompetencji (Youthpass) Organizacja Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

51 KA2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

52 Akcja 2: Partnerstwa strategiczne
Nowa inicjatywa budowana na programach: Uczenie się przez całe życie (akcje: Comenius Regio, Transfer Innowacji, Projekty partnerskie COM/GRU/LdV, projekty centralne, Tworzenie innowacji, Kursy intensywne) i MwD

53 AKCJA 2 - Partnerstwa strategiczne
ukierunkowane na cele strategiczne, wyzwania i potrzeby konkretnego obszaru (szkolnictwo wyższe, edukacja i szkolenie zawodowe, edukacja szkolna itd.) lub kilku obszarów edukacji promocja współpracy międzysektorowej (zagadnienie istotne dla wielu obszarów) Silniejsze oddziaływanie na systemy Modernizacje instytucjonalne Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży w Europie i poza Możliwości: innowacyjne praktyki (metody, narzędzia, programy nauczania, szkolenia, używanie technologii informatycznych) współpraca z różnymi partnerami (sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i tworzenie nowych struktur społecznych

54 Wymiany uczniów (5 dni – 2 miesiące)
Możliwe działania mobilnościowe, szkoleniowe, dydaktyczne jeśli istnieje wartość dodana dla celów projektu mieszana mobilność (blended & virtual mobility) uczących się : do 2 miesięcy; Wymiany uczniów (5 dni – 2 miesiące) Dłuższe wyjazdy uczniów (od 2 do 12 miesięcy); Kursy intensywne (Intensive Study Programmes): 5 dni – 2 miesiące; Dłuższe pobyty szkoleniowe kadry (od 2 do 12 miesięcy) Krótkie wspólne działania szkoleniowe kadry (5 dni – 2 miesiące); Długoterminowa mobilność pracowników młodzieżowych (od 2 do 12 miesięcy).

55 Wyjątki : zaangażowanie minimum 2 krajów:
Strategiczne Partnerstwa: Kryteria 3 organizacje z trzech różnych państw uczestniczących w Programie Wyjątki : zaangażowanie minimum 2 krajów: partnerstwo realizowane tylko przez szkoły (obecnie projekty partnerskie bilateralne Comenius); partnerstwo realizowane w obszarze Młodzieży (SPs in the youth field); Partnerstwo między instytucjami z danego regionu (obecnie projekty Comenius-Regio) : min. 2 organizacje z państw biorących udział w Programie: z każdego regionu przynajmniej jedna szkoła i jedna instytucja działająca na polu edukacji, szkoleń) Kto może aplikować i uczestniczyć? każda organizacja z kraju uczestniczącego w Programie (Programme Countries) Aplikuje koordynator grupy partnerskiej do Narodowej Agencji swojego kraju organizacje z krajów partnerskich (Partner Countries) mogą uczestniczyć w projektach jedynie jako partner

56 Pozostałe partnerstwa strategiczne
Strategiczne Partnerstwa: Kryteria Czas trwania projektów Młodzież: 6 miesięcy – 2 lata Pozostałe partnerstwa strategiczne: 2 lub 3 lata Terminy aplikowania: Młodzież: 30 kwietnia 2014 ( działania: ) 1 października 2014 (działania: ) Pozostałe partnerstwa strategiczne 30 kwietnia 2014 (godz. 12 czasu brukselskiego)

57 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE

58 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Sport
Założenia i cele: Rozwiązanie zagrożeń dla uczciwości sportu, takich jak: doping, ustawianie meczów, przemoc na trybunach, nietolerancja, dyskryminacja, Promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie, Promowanie wolontariatu, integracji społecznej i wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia (HEPA) oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich. Termin składania wniosków:

59 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Jean Monnet
Założenia i cele: Promowanie wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego, Wzmocnienie współpracy i promowanie wyników badań na wysokim poziomie, Odkrywanie różnorodnych metodologii, promowanie międzynarodowej dyskusji i refleksji, Zwiększenie liczby nauczycieli wyspecjalizowanych w tematyce Unii Europejskiej oraz rozszerzenie oferty szkoleniowej w tym zakresie, Zachęcanie do udziału w badaniu procesu integracji europejskiej.

60 AKCJE ZARZĄDZANE CENTRALNIE Jean Monnet
Działania: Moduły europejskie, Katedry Jaen Monnet, Centra doskonałości Jean Monnet Wsparcie instytucjonalne (np. studia europejskie, centra dokumentacji europejskiej), Sieci i projekty Jean Monnet (dialog polityka-akademia) Najbliższy termin składania wniosków: 26 marca 2014

61 SZKOLNICTWO WYŻSZE – KA 2 Sojusze na rzecz wiedzy
Współpraca i innowacyjność Badania Szkolnictwo Wyższe Biznes - opracowanie innowacyjnych technik nauczania, uczenia się i zarządzania Aktywizowanie uczniów, studentów i kadry firm do zdobywania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wzmocnienie przepływu informacji i wiedzy wspieranie współpracy szkolnictwa wyższego z firmami prywatnymi

62 SZKOLNICTWO WYŻSZE – KA 2 Sojusze na rzecz wiedzy (2)
Przewidywany wpływ/rezultaty wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego i w sektorze prywatnym; wspieranie nowych rozwiązań w zakresie współpracy między szkolnictwem wyższym a sektorem prywatnym. Termin składania wniosków

63 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Sojusze na rzecz umiejętności
Założenia ocena wymaganych umiejętności dla danego sektora zbliżenie ośrodków szkolenia zawodowego z rynkiem pracy gwarancja jakości programów zawodowych i zapewnienie przejrzystości kwalifikacji wywarcie trwałego wpływu na edukacje zawodową i szkolnictwo zorientowane wokół sektora ekonomicznego stworzenie innowacyjnych metod w szkolnictwie zawodowym usprawnienie przepływu informacji między interesariuszami promowanie uczenia się w miejscu pracy (work based learning) Termin składania wniosków

64 WIĘCEJ INFORMACJI www.erasmusplus.org.pl

65 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+."

Podobne prezentacje


Reklamy Google