Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej"— Zapis prezentacji:

1 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
bryg. Wiktor Mrozik

2 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Spis Treści. I. odbiór Państwowej Straży Pożarnej (zgłoszenie odbioru, rodzaje stanowisk zawieranych przez PSP, protokół odbioru, wymagane dokumenty, inne wymagania), II. wymagania ochrony przeciwpożarowej zawarte w projekcie budowlanym, III. projekty wykonawcze zawierające urządzenia przeciwpożarowe (uzgadnianie z rzeczoznawcą, wymagania) IV. urządzenia przeciwpożarowe (szczegóły odbioru, próby przedodbiorowe i w czasie odbioru) V. bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe na granicy stref pożarowych (oświadczenia, oznakowanie, atesty) VI. drogi pożarowe (projektowanie, wymagania odbiorowe, przepisy) VII. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. VIII. przejścia i dojścia ewakuacyjne

3 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Przepisy p.poż. są zawarte w : Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z póź. zm). Zwane dalej warunkami technicznymi w skrócie WT. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351 z późn. zm.). Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Zwane dalej rozporz. w sprawie ochrony p.poż. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Zwane dalej rozporz. w sprawie wody i dróg. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1137)

4 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
I. odbiór Państwowej Straży Pożarnej (zgłoszenie odbioru, rodzaje stanowisk zawieranych przez PSP, protokół odbioru, wymagane dokumenty, inne wymagania), Udział Państwowej Straży Pożarnej w przekazywaniu obiektów budowlanych do eksploatacji wynika z postanowienia art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z r. poz. 414 ze zm.). W rozumieniu przepisu, inwestor w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organ Państwowej Straży Pożarnej (czyli właściwą Komendę Powiatową/Miejską Państwowej Straży Pożarnej) o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Umożliwia to zajęcie stanowiska przez PSP w zakresie stwierdzenia czy w oddawanym do użytku obiekcie: - zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe, - sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.

5 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Spełnienie powyższego jest bowiem warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia eksploatacji nowego, przebudowanego lub wyremontowanego obiektu zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz z późn. zm.). Nie zajęcie stanowiska przez organ PSP w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia , traktuje się (zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy) jako nie zgłoszenie sprzeciwu i uwag. Nie praktykuje się wystawiania zaświadczeń o braku podejmowania czynności kontrolno- rozpoznawczych i tym samym niezgłoszeniu sprzeciwu i uwag.

6 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Zgłoszenie odbioru powinno zawierać przede wszystkim: dokładny adres obiektu siedziba i adres inwestora imię, nazwisko i telefon osoby przewidzianej do kontaktu krótka informacja na temat obiektu (np. przewidywany sposób użytkowania, ilość kondygnacji, powierzchnia zabudowy/ użytkowa/ całkowita) lub załączyć np. ksero części opisowej w zakresie p.poż. ewentualne pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej, zgłoszenia większości rodzajów budynków wymagają opłaty skarbowej i jest to również uzależnione od rodzaju inwestora ww. opłaty skarbowe wpłaca się na konto Urzędu Miejskiego (lub Powiatowego)

7 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz ze zm.) do wniosku o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Powiatowego/Miejskiego. Jeśli w trakcie czynności inwestor będzie reprezentowany przez pełnomocnika to należy również dokonać opłaty skarbowej w związku z przedstawieniem pełnomocnictwa. Niektóre podmioty (np.jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego) lub typy obiektów (np. mieszkalne) nie podlegają opłacie.

8 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
W czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych inwestor musi przedstawić funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej następujące dokumenty: pozwolenie/a na budowę, projekt/y budowlane stanowiące załączniki do ww. pozwoleń na budowę, projekty wykonawcze urządzeń p.poż. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (zmiany wprowadzone w trakcie budowy muszą być zatwierdzone przez architekta, z adnotacją o tym, że wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi w rozumieniu zapisów art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych obiektu (elektrycznej, odgromowej, przewodów kominowych, gazowej, wentylacji mechanicznej wymuszonej),|

9 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
protokoły badań i sprawdzeń urządzeń przeciwpożarowych rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;

10 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności urządzeń przeciwpożarowych zamontowanych w obiekcie oraz zabezpieczeń przepustów przejść i instalacji (przechodzących przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez ściany i stropy dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60) oświadczenie wykonawcy urządzenia przeciwpożarowego o zamontowaniu urządzenia zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, etc oświadczenie wykonawcy biernych zabezpieczeń w obiekcie o zamontowaniu zabezpieczenia zgodnie z aprobatą techniczną, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, etc

11 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych 1. Sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań z uzgodnioną pod względem ochrony przeciwpożarowej z dokumentację projektową i obowiązującymi przepisami. 2. Sprawdzenie uzyskanych rozwiązań zamiennych (z KW PSP) oraz odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych. Wyjaśnienie: - Odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepis, udziela organ administracji architektoniczno budowlanej w drodze postanowienia.

12 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
3. Sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności. Inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe. 4. Sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

13 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
5. Sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową, Inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym m.in.: - instalacji oświetlenia awaryjnego (z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego) - stałych urządzeń gaśniczych, - sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, - instalacji sygnalizacji alarmowej, - instalacji monitoringu pożarowego, - instalacji i urządzeń oddymiających. - instalacji odgromowej - metrykę urządzenia, - instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów), - instalacji gazowej oraz przewodów kominowych,

14 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem warunków pracy, określonych w przepisach (np. czy wartość natężenia oświetlenia ewakuacyjnego mierzono na poziomie posadzki – po zaniku oświetlenia podstawowego i braku oświetlenia naturalnego, czy ciśnienie w sieci hydrantowej badano po jednoczesnym uruchomieniu odpowiedniej ilości hydrantów, itd.)

15 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Kontrolujący wyrywkowo sprawdza działanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w szczególności systemów decydujących o bezpieczeństwie ludzi, np. wzbudzenia czujki pożarowej i sprawdzenie czy zadziałały przewidziane w projekcie zabezpieczenia a sygnał alarmu pożarowego dotarł do właściwego miejsca, odłącza przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zasilanie budynku (strefy pożarowej) i sprawdza czy działają wszystkie systemy i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru, przeprowadza próby sprawności instalacji gaśniczych, urządzeń oddymiających, dźwigu pożarowego, drzwi i bram przeciwpożarowych i dymoszczelnych itd.

16 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
6. Sprawdzenie, czy wprowadzony w obiekcie system zabezpieczenia przeciwpożarowego zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową, Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku powinny objąć, sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym: - dróg pożarowych - prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i oznakowania miejsc jego lokalizacji, - kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych, - oznakowania dróg ewakuacyjnych, - sprawności oświetlenia awaryjnego, - oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

17 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Po zakończeniu czynności kontrolno- rozpoznawczych przedstawiciel komendy powiatowej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia kontroli, stosownie do wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych. W protokole tym jest przede wszystkim stan faktyczny, ale może być też wstępny opis nieprawidłowości (które ostatecznie stwierdza komendant powiatowy PSP w wydanym stanowisku pokontrolnym). Protokół przedstawia się do podpisu osobie upoważnionej do reprezentowania inwestora, która może wnieść pisemnie swoje uwagi do protokołu. Protokół nie musi być podpisywany przez przedstawiciela inwestora i nie ma to wpływu na bieg sprawy.

18 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Stanowisko PSP bierze pod uwagę zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym i zgodność z przepisami w zakresie ochrony p.poż. W konkluzji tego stanowiska może być to być sprzeciw na użytkowanie lub stanowisko bez sprzeciwu i bez uwag lub uwagami dwóch rodzajów : nie pozwalające na bezpieczne użytkowanie obiektu lub uwagi pozwalające na rozpoczęcie użytkowania obiektu ale niezbędne do usunięcia w celu zapewnienia wymaganego przepisami poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Stanowisko to wydaje się jako opinię i dlatego nie przysługuje od niej odwołanie w trybie prawa administracyjnego.

19 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Stanowisko przed zakończeniem prac budowlanych. W przypadku konieczności zajęcia stanowiska w sprawie możliwości użytkowania obiektu przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych przewidzianych zatwierdzonym projektem (możliwość taką dopuszcza ustawa Prawo Budowlane), stanowisko nie wnoszące sprzeciwu zasadniczo jest możliwe tylko w przypadku wykonania w obiekcie wszystkich przewidzianych w projekcie zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym dot. również: drogi pożarowej, zaopatrzenia wodnego, podziału na strefy pożarowe, podłączenia instalacji SAP do systemu monitoringu pożarowego itp. Ponadto wskazanym jest aby zajęcie stanowiska uzależnić od opinii rzeczoznawcy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotyczącej tzw. samodzielności funkcjonowania części budynku oddawanej do użytkowania.

20 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Dodatkowo należy wyegzekwować podjęcie ze strony inwestora i wykonawcy dodatkowych przedsięwzięć eliminujących możliwość powstania i rozprzestrzeniania się zagrożeń z tytułu prowadzonych robót budowlanych, najlepiej gdy oddaje się do użytku oddzielne strefy pożarowe. Niedopuszczalnym jest odbieranie kondygnacji wyższych przy nie zakończonych pracach budowlanych i instalacyjnych na kondygnacjach niższych, jeżeli nie działają wszystkie urządzenia i instalacje zabezpieczające oraz nie zapewniono bezpiecznych dróg ewakuacji z kondygnacji wyższych, a na niższych prowadzone będą prace budowlane i nie są to oddzielne strefy pożarowe lub przynajmniej oddzielone drzwiami pożarowymi.

21 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Obiekty z jednoprzestrzennymi kondygnacjami. Zajmując stanowisko w sprawie możliwości użytkowania budynku użyteczności publicznej zaprojektowanego z niezagospodarowanymi jednoprzestrzennymi kondygnacjami, przewidzianymi w przyszłości pod wynajem z możliwością indywidualnego zagospodarowywania Komendant Powiatowy PSP w stanowisku określa zakres dokonanego odbioru obiektu z zastrzeżeniem w sentencji postanowienia,

22 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
że projekty zabudowy-aranżacji poszczególnych kondygnacji powinny zostać uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz że wykonawcy lub użytkownicy muszą zapewnić bezpieczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej warunki realizacji prac budowlano-aranżacyjnych.

23 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Ekspertyzy w trybie § 2 rozp. MGPiB. Zgłoszenie do odbioru wykonania prac budowlanych związanych z realizacją uzgodnionych z Komendą Wojewódzką rozwiązań zastępczych wynikających z ekspertyzy opracowanej w trybie § 2 rozporządzenia MGPiB w związku z wcześniej wydaną decyzją administracyjną przez komendanta powiatowego, nakazującą usunięcie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi w użytkowanym obiekcie - nie jest odbiorem obiektu lub części obiektu w rozumieniu przepisów PB. Zgłoszenie takie może skutkować przeprowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych, sprawdzających stopień realizacji decyzji administracyjnej.

24 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
II. wymagania ochrony przeciwpożarowej zawarte w projekcie budowlanym,  Wskazane jest aby część opisowa projektu w zakresie ochrony p.poż. była opracowywana przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń p.poż w czasie sporządzania projektu – bo są tam zasadnicze wymagania i ewentualna zmiana tych wymagań podczas uzgadniania gotowego projektu pociąga często za sobą bardzo duże zmiany w architekturze i projektach branżowych. Istotne jest również sporządzenie "scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru" przed zaprojektowaniem urządzeń p.poż, bo to właśnie z tego scenariusza wynika szczegółowy rodzaj zastosowanych urządzeń p.poż. Przepisy nakazują rodzaj urządzenia p.poż. ale szczegóły mogą wynikać tylko z tego scenariusza. Zmiana takiej kolejności stwarza często problemy z prawidłowym zaprojektowaniem i działaniem tych urządzeń.

25 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Projekty wymagające uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej wynikają z : Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 1137) Zmiany aktu:   Dz.U Nr 119 poz. 998

26 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
§ 4. [2] 1. Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane: 1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; 2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV; 3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej m 2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

27 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do m2 ; 5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków: a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m 2, b) występuje zagrożenie wybuchem, c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m 2;

28 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych; 7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego; 8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne; 9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych; 10) tunelu o długości ponad 100 m.

29 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.

30 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
1.[3] Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: 1) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji; 2) odległość od obiektów sąsiadujących; 3) parametry pożarowe występujących substancji palnych; 4) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego; 5) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach; 6) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 7) podział obiektu na strefy pożarowe;

31 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
8) klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe; 10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych; 12) wyposażenie w gaśnice; 13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 14) drogi pożarowe.

32 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Ww. punkty dotyczące ochrony p.poż powinny być wymienione wszystkie, a gdy nie dotyczą tego obiektu to trzeba napisać, że "nie dotyczy". Brak opisu powoduje brak takiego wymagania w projekcie i np. brak w projekcie opisu dotyczącego wymagań dotyczących drogi pożarowej (np. już istniejącej drogi publicznej) i gdy taka droga jest wymagana zgodnie z przepisami to podczas odbioru nawet nie oceniamy takiej (przypadkowej) drogi tylko piszemy że drogi nie projektowano i nie wykonano (choć nawet na pierwszy rzut oka wydaje się że jakaś droga jest) , bo nie wiemy np. jaka jest jej nośność (np. na stropie garażu podziemnego) – brak przekroju, obliczeń, własności działki, przeszkód pomiędzy drogą a obiektem i czy pozostanie po wybudowaniu obiektu jako droga do użytku jako droga pożarowa czy np. zostanie zabudowana lub zmieniona bo przecież projekt nie wymagał drogi pożarowej. Ogólnie ani projektant ani rzeczoznawca nie wziął odpowiedzialności za jej zgodność z przepisami.

33 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Użycie przez projektanta pewnych słów np. "system sygnalizacji pożaru sterujący oddymianiem" oznacza że zaprojektował on cały SSP łącznie z centralą i dozorujący cały obiekt zgodnie PN – dotyczącą SSP (jeśli nie podano wyłączeń części obiektu z dozorowania), a nie tylko czujki na klatce schodowej lub korytarzach potrzebne do uruchomienia oddymiania.

34 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
III. projekty wykonawcze zawierające urządzenia przeciwpożarowe (uzgadnianie z rzeczoznawcą, wymagania) Uzgodnione z rzeczoznawcą muszą być projekty zawierające urządzenia p.poż – wynika to z § 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719). Dotyczy to również projektów branżowych jeśli nie ma wykonawczych.

35 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Uzgodnienie z rzeczoznawcą projektu budowlanego w zakresie architektury niestety nie wystarcza i nie jest uznawane jako uzgodnienie wszystkich projektów branżowych zawierających urządzenia p.poż. Wynika to z praktyki skarg na rzeczoznawców za nieprawidłowe uzgodnienie. Ich tłumaczenie się w KW PSP że nie uzgadniali projektów branżowych bo nie ma na nich pieczątki rzeczoznawcy jest uznawane przez KW PSP jako wystarczające i nie ponoszą oni wówczas odpowiedzialności za urządzenia p.poż w projektach branżowych. Wynika to prawdopodobnie z tego że projekty branżowe często stanowią oddzielne tomy – egzemplarze nie przedstawiane rzeczoznawcy podczas uzgodnienia projektu w zakresie architektury i dlatego przyjęto w KW PSP tą ogólną zasadę, że wszystkie branżowe z urządzeniami p.poż muszą być również oddzielnie uzgodnione mimo że stanowią całość projektu budowlanego uzgodnionego w zakresie architektury.

36 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Część opisowa w zakresie p.poż musi się zgadzać z pozostałą częścią projektu (graficzną i branżową) bo jeśli się zaprzeczają to PSP orzeka o niezgodności z projektem niezależnie zgodnie z którą częścią projektu wykonano obiekt. Nie można zmieniać (kreślić, poprawiać lub dopisywać) projektu budowlanego, bo nie bierzemy pod uwagę tych poprawek i orzekamy o niezgodności z projektem. Można zmieniać jedynie projekt wykonawczy jednak projekt wykonawczy nie może zaprzeczać założeniom projektu budowlanego a jedynie może go uszczegóławiać. Zmiany w projekcie budowlanym mogą być tylko w projekcie zamiennym. Tzw. nieistote odstąpienie od założeń projektu budowlanego (zgodnie z ustawą PB) nie ma wpływu na orzeczenie PSP o zgodności z projektem budowlanym.

37 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Gdy urządzenie p.poż nie jest przewidziane (choć zgodnie z przepisami konieczne) w projekcie budowlanym, ale zostanie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym to orzekamy o niezgodności z projektem (budowlanym) z dodatkowym opisem, że jest to poprawa bezpieczeństwa pożarowego. Bo w dokumentach nadzoru budowlanego nie byłoby informacji, że takie urządzenie w procesie budowlanym zamontowano bo było konieczne mimo że projekt tego nie przewidywał. Gdyby nie było takiej informacji można byłoby takie urządzenie zdemontować po odbiorze budynku.

38 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Urządzenia p.poż muszą być zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej za które uznaje się normy polskie, europejskie lub inne zachodnie lub wyjątkowo gdy takich norm nie ma np. na jakieś nietypowe urządzenie – które musi być w tym przypadku zastosowane bo inne nie może, to można stosować inne publikacje książkowe lub uznane poradniki, a skuteczność potwierdza się symulacjami komputerowymi.  Zmiany w projektach wykonawczych zawierających urządzenia p.poż muszą być uzgadniane z rzeczoznawcą, bo jeśli nie to uznajemy projekt jako nie uzgodniony z rzeczoznawcą.

39 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
IV. urządzenia przeciwpożarowe (szczegóły odbioru, próby przedodbiorowe i w czasie odbioru) Na odbiór przez PSP muszą być wykonane próby wszystkich urządzeń p.poż a protokoły tych prób z wynikami pozytywnymi są warunkiem do uznania za wykonane prawidłowo lub dodatkowo po wyrywkowym sprawdzeniu przez PSP. Obowiązujące przepisy i normy w dość ograniczonym zakresie precyzują sposób sporządzania dokumentacji z przeprowadzonych pomiarów, badań i prób urządzeń ochrony przeciwpożarowych potwierdzających ich pełną przydatność dla ochrony przeciwpożarowej obiektu. Dlatego też PSP opracowała zasady sporządzania tych dokumentów, wynikające bezpośrednio z przepisów (obowiązujących bądź też przewidywanych do wprowadzenia w życie w najbliższym czasie), dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji ustalonych przez producentów, itd.

40 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Z każdego z odbiorów technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych należy sporządzić protokół, odrębny dla każdej instalacji, urządzenia (grupy urządzeń) lub elementu (grupy elementów), zawierający: datę i miejsce odbioru, skład komisji odbiorowej, opis instalacji, urządzenia lub elementu, potwierdzenie zgodności wykonania z założeniami projektowymi, wyniki przeprowadzonych prób, potwierdzenie prawidłowości działania instalacji, urządzenia lub elementu. Protokóły z odbiorów wewnętrznych technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych jak wyżej (stosownie do zakresu ich występowania w obiekcie), łącznie z aprobatami technicznymi, certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, deklaracjami zgodności, oświadczeniami itp., powinny być przedłożone przedstawicielom Komendy Powiatowej PSP w trakcie przeprowadzanych czynności kontrolno-rozpoznawczych przed zajęciem stanowiska w sprawie użytkowania obiektu.

41 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
V. bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe na granicy stref pożarowych (oświadczenia, oznakowanie, atesty)   § 234. 1. (WT) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. 2. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 3. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

42 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), z zastrzeżeniem ust. 5. 5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające zgodnie z ust. 4. 6. W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

43 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Na odbiór należy przygotować również oświadczenia o wykonaniu urządzenia p.poż zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, przepisami, aprobatami, normami etc. oraz oświadczenia dotyczące biernego zabezpieczenia p.poż (prace zanikające – przepusty p.poż.) przepusty muszą być oznakowane tabliczkami z oznaczeniem typu i odporności ogniowej oraz wykonawcy. W przypadku przepustów instalacyjnych, rozumianych jako przejścia przez przegrody instalacji rurowych, kabli itp., wymagane jest ich zabezpieczenie wówczas, gdy są one prowadzone przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych (tj. pomiędzy strefami pożarowymi), a także przez inne przegrody przy średnicy przepustów większej niż 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego (np. kotłownie, maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne - § 268 ust.1 pkt 5, klatki schodowe – zamknięte zgodnie z § 245 lub § 256 ust.2) dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia.

44 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
W przypadku przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przechodzących przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego wymagane jest ich wyposażenie w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI, równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Również w przejściach do ww. pomieszczeń zamkniętych wymagane są przeciwpożarowe klapy odcinające lub obudowa przewodów elementami o klasie odporności ogniowej EI, wymaganej dla tej przegrody. Obowiązek stosowania zabezpieczeń p.poż. przepustów i klap odcinających na wyjściach przewodów z szachtów istnieje wówczas, gdy szachty te prowadzone są przez różne strefy pożarowe, np. przy podziale budynku na strefy – kondygnacjami lub obudowie szachtów instalacyjnych od strony klatki schodowej dla której jest wymaganie obudowy, zamknięcia drzwiami i oddymiania .

45 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
VI. drogi pożarowe (projektowanie, wymagania odbiorowe, przepisy) Rozporządzenie dotyczące dróg pożarowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę obowiązuje wszystkie budynki niezależnie od czasu ich wybudowania z jednym wyjątkiem : "przepis § 12 ust. 2 - dotyczący oddalenia bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie ma zastosowania do dróg pożarowych istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli zostały one wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi z czasie ich budowy".

46 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
§ 12. Rozporz. w sprawie wody i dróg 1. Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do: 1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II; 2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub wysokościowy, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;

47 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
3) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz do strefy pożarowej poza budynkiem, obejmującej urządzenia technologiczne, plac składowy lub wiatę, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków: a) powierzchnia strefy pożarowej przekracza m2, b) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem; 4) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczającej m2;

48 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
5) budynku niskiego: a) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej m2, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza, lub b) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych; 6) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób; 7) stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

49 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
2. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi i o 5-25 m dla pozostałych obiektów. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

50 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
3. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa do budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do: 1) 30% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m, 2) 50% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości przekraczającej 60 m, 3) 100% długości elewacji od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowej - przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ust. 2.

51 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
4. Wyjścia z obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach. 5. Każdy dźwig dla ekip ratowniczych w budynku powinien mieć połączenie z drogą pożarową dojściem, o którym mowa w ust. 4, przy czym wymieniona długość dojścia powinna obejmować również drogę ewakuacyjną w budynku.

52 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
6. Wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, nie stosuje się, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 1) w budynku o więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych, na każdej kondygnacji powyżej trzeciej nadziemnej, do wysokości 25 m, każda klatka schodowa służąca ewakuacji ma okno dla ekip ratowniczych, umożliwiające dostęp z zewnątrz przez otwór o dolnej krawędzi położonej nie wyżej niż 90 cm nad poziomem posadzki oraz o wysokości i szerokości odpowiednio co najmniej 110 cm i 60 cm, lub ma zapewnione dotarcie do takiego okna poziomą drogą ewakuacyjną o długości nieprzekraczającej 50 m;

53 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
2) droga pożarowa jest doprowadzona do budynku tak, że jej najbliższa krawędź jest oddalona o 5-10 m od rzutu pionowego na poziom terenu każdego z okien, o których mowa w pkt 1, a między tą drogą i wymienionymi oknami nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dotarcie do tych okien za pomocą podnośników i drabin mechanicznych; 3) okno, o którym mowa w pkt 1, jest oznakowane od wewnątrz znakiem bezpieczeństwa „nie zastawiać”, a z zewnątrz - znakiem bezpieczeństwa odpowiednim do sposobu, w jaki można dostać się do wnętrza budynku, zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa.

54 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
7. Wymagania, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczą budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12 m, jeżeli jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

55 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
8. Dojścia do budynków, o których mowa w ust. 4 i 7, mogą być prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegają one w obrębie strefy pożarowej, do której ma być zapewniony dostęp z drogi pożarowej. 9. Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 m × 20 m, względnie można przewidzieć inne rozwiązania umożliwiające zawrócenie pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10. 10. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

56 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
11. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m. 12. Drogi pożarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niż wymienione w ust. 2 i 3 mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem że ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości do 5 m od niego posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego tego budynku.

57 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
1. Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5%: 1) w miejscach, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3, oraz na odcinkach o długości 10 m od tych miejsc, zapewniających dojazd i wyjazd; 2) na odcinku o długości 15 m od miejsc doprowadzenia jej do budynku, o których mowa w § 12 ust. 6 pkt 2. 2. W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuowany obiekt budowlany, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów), a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3,5 m.

58 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
3. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3 m. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

59 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
§ 14. 1. Przejazdy na dziedzińce i inne tereny obudowane powinny odpowiadać następującym warunkom: 1) wysokość przejazdu nie mniejsza niż 4,2 m, a w budownictwie jednorodzinnym - 3,2 m; 2) szerokość przejazdu nie mniejsza niż 3,6 m, w tym szerokość jezdni co najmniej 3 m; 3) odległość między przejazdami na jeden dziedziniec nie większa niż 150 m. 2. W przejazdach, których jezdnie są oddzielone od chodników słupami lub ścianami, szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3,6 m. 3. W przypadku gdy przejazd jest wykorzystywany jako stałe przejście dla pieszych, należy zapewnić dodatkowo chodnik o szerokości co najmniej 1 m.

60 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
§ 15. Wiadukty, estakady, przejścia i inne podobne urządzenia lub stałe elementy, usytuowane ponad drogami pożarowymi, powinny mieć prześwit o wysokości i szerokości nie mniejszej niż 4,5 m. § 16. 1. Na wydzielony teren o powierzchni przekraczającej 5 ha, na którym znajdują się obiekty wymienione w § 12 ust. 1, oraz na place targowe i wystawowe o takiej powierzchni należy zapewnić co najmniej dwa wjazdy, odległe od siebie o co najmniej 75 m.  2. Bramy wjazdowe muszą spełniać warunki, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

61 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
VII. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru musi być rozpoznana w projekcie, trzeba podać ilość potrzebnej wody w [l/s], odległość istniejących hydrantów zewnętrznych i ich stan wydajności jeśli potrzeba więcej niż 5 l/s bo takie jest minimalne wymaganie dla sieci, które nic nie mówi o jednoczesności (np. dwa hydranty po 5 l/s jednocześnie wcale nie musi być), gdy sieć tego nie zapewnia to własny zbiornik i pompownia, nie wszystkie hydranty są uznawane przez operatora sieci jako urządzenia p.poż , np. niektóre są jako urządzenia do płukanie sieci.

62 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
§ 5. 1. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi:  1) dla budynku o kubaturze brutto do m3 i o powierzchni wewnętrznej do m dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;  2) dla budynków niewymienionych w pkt dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym;  3) dla obiektów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

63 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
VIII. przejścia i dojścia ewakuacyjne § 237. 1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej "przejściem ewakuacyjnym", o długości nieprzekraczającej: 1) w strefach pożarowych ZL - 40 m, 2) w strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej m, 3) w strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2, w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego m.

64 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
2. W pomieszczeniu zagrożonym wybuchem długość przejścia ewakuacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie powinna przekraczać 40 m. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez pomieszczenie zagrożone wybuchem przejścia ewakuacyjnego z innego pomieszczenia, jeżeli pomieszczenia te są powiązane funkcjonalnie. 4. Jeżeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposób jego zagospodarowania, projektowa długość przejścia ewakuacyjnego nie może być większa niż 80% długości określonej w ust. 1 i 2. 5. W pomieszczeniach o wysokości przekraczającej 5 m długość przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, może być powiększona o 25%.

65 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
6. Długości przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania: 1) stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 50%, 2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu - o 50%. 7. Powiększenia, o których mowa w ust. 5 i 6 pkt 1 i 2, podlegają sumowaniu.

66 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
8. Przejście, o którym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. 9. Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą wymagania określone w § 216 ust. 1. 10. Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzeżeniem § 261, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób - nie mniej niż 0,8 m.

67 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
§ 256. 1. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej "dojściem ewakuacyjnym", mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego przedsionka. 2. Za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa w ust. 1, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, a w przypadku, o którym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

68 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
3. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela: Długość dojścia w m Rodzaj strefy pożarowej przy jednym dojściu przy co najmniej 2 dojściach1) 1 2 3 Z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem 10 40 PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem 302) 60 PM o gęstości obciążenia ogniowego Q £ 500 MJ/m2 bez pomieszczenia zagrożonego wybuchem 602) 100 ZL I, II i V ZL III ZL IV

69 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 4. Długości dojść ewakuacyjnych, o których mowa w ust. 3, mogą być powiększone pod warunkiem ochrony: 1) strefy pożarowej stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi – o 50% 2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi uruchamianymi za pomocą systemu wykrywania dymu - o 50%. Przy jednoczesnym stosowaniu tych urządzeń długość dojścia może być powiększona o 100%.

70 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
5. Wyjście z klatki schodowej, o której mowa w ust. 2, powinno prowadzić na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa odpowiada wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30. 6. Dopuszcza się przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol, mogący spełniać także funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedaży, pod warunkiem że: 1) przez jeden hol możliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi się do klatek schodowych z odrębnym, nieprowadzącym przez ten hol, wyjściem ewakuacyjnym,

71 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
2) hol nie znajduje się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 ani też zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem, 3) hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej, tak jak jest to wymagane dla klatki schodowej, o której mowa w pkt 1, 4) wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% większa od szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzącej do tego wyjścia, określonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla kondygnacji budynku o największej liczbie przewidywanych osób, znajdujących się tam jedocześnie, 5) wysokość holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niż 3,3 m, 6) szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jest większa o 50% od minimalnej szerokości drzwi wyjściowych określonej zgodnie z § 239 ust. 4. 7. Dopuszczalną długość drogi od wyjścia z klatki schodowej, o której mowa w ust. 2, do wyjścia na zewnątrz budynku określa się zgodnie z ust. 3.

72 Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Odbiory obiektów przez funkcjonariuszy państwowej straży pożarnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google