Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMIAROWANIE Autor: Jędrzej Szczepaniak PWSZ w Lesznie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMIAROWANIE Autor: Jędrzej Szczepaniak PWSZ w Lesznie"— Zapis prezentacji:

1 WYMIAROWANIE Autor: Jędrzej Szczepaniak PWSZ w Lesznie
Technika dla nauczycieli Rok I, semestr I Leszno 2007

2 CZYM JEST WYMIAROWANIE?
Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Umożliwia ono odczytanie rysunku i wykonanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami konstruktora. Rysunek techniczny będący podstawą wykonania przedmiotu, narysowany bez wymiarów albo z błędami i brakami w zakresie wymiarowania nie ma żadnej wartości.

3 OGÓLNE ZASADY WYMIAROWANIA
Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotyczą: linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych, strzałek wymiarowych, liczb wymiarowych, znaków wymiarowych.

4 LINIE WYMIAROWE I POMOCNICZE LINIE WYMIAROWE
Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm, zakończone są strzałkami wymiarowymi (grotami) dotykającymi ostrzem krawędzi przedmiotu, pomocniczych linii wymiarowych lub osi symetrii. Linie wymiarowe nie mogą się przecinać. Pomocnicze linie wymiarowe są to linie ciągłe cienkie, będące przedłużeniami linii rysunku. Rysuje się je prostopadle do mierzonego odcinka. Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać. linia wymiarowa strzałka wymiarowa pomocnicza linia wymiarowa

5 STRZAŁKI WYMIAROWE Linie wymiarowe zakończone są grotami strzałek.
Strzałki wymiarowe mają postać zaczernionych trójkątów równoramiennych o kącie wierzchołkowym około 200. Długość grota powinna wynosić ok. 3mm (rys.1). W nielicznych wypadkach można zastąpić strzałki liniami ukośnymi o dł. 3,5mm i nachyleniu 450 (rys.2) lub też kropkami (rys.3). Przy małych wymiarach strzałki umieszcza się na zewnątrz linii wymiarowych w celu zwiększenia czytelności rysunku. Rys.2 200 Rys.1 Rys.3

6 LICZBY WYMIAROWE Na rysunkach technicznych maszynowych wymiary liniowe (długościowe) podaje się w milimetrach, przy czym oznaczenie \"mm\" pomija się. Liczby wymiarowe pisze się nad liniami wymiarowymi w odległości 0,5 - 1,5 mm od nich, mniej więcej na środku (rys.1). Jeżeli linia wymiarowa jest krótka, to liczbę wymiarową można napisać nad jej przedłużeniem (rys. 2) Na wszystkich rysunkach wykonanych na jednym arkuszu liczby wymiarowe powinny mieć jednakową wysokość, niezależnie od wielkości rzutów i wartości wymiarów. Należy unikać umieszczania liczb wymiarowych na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania przekrojów. Wymiary powinny być tak rozmieszczone, żeby jak najwięcej z nich można było odczytać patrząc na rysunek od dołu lub od prawej strony (rys. 3) 80 Rys.1 15 Rys.2 Rys.3 50 25

7 ZNAKI WYMIAROWE Do wymiarowania wielkości średnic i promieni krzywizn stosujemy specjalne znaki wymiarowe. Średnice wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem Ø(fi). Promienie łuków wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem R. Linię wymiarową prowadzi się od środka łuku i zakańcza się grotem tylko od strony łuku. Grubość płaskich przedmiotów o nieskomplikowanych kształtach zaznaczamy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem x. Ø8 17 R19 60 x2 24

8 RODZAJE LINII RYSUNKOWYCH

9 PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE LINII RYSUNKOWYCH
Linia ciągła bardzo gruba: tabelka numeru rysunku, połączenia klejone, lutowane. Linia ciągła gruba: zarysy przedmiotów, kształty przekrojów. Linia ciągła cienka: linia wymiarowa, linie pomocnicze odnoszące, znaki chropowatości powierzchni, tabelka tolerancji, kreskowanie przekrojów, osie otworów o średnicy mniejszej lub równej 12 [mm]. Linia kreskowa cienka: linie niewidoczne przedmiotu. Linia punktowa cienka: osie symetrii otworów o średnicy większej niż 12 [mm], linia podziałowa. Linia dwupunktowa cienka: rysowanie krańcowego położenia elementu, środek ciężkości przedmiotu. Linia dwupunktowa gruba: oznaczenie rodzaju, sposobu obróbki cieplnej. Linia cienka falista lub zygzakowata: urwanie przedmiotu, przekrój cząstkowy.

10 PODSTAWOWE ZASADY WYMIAROWANIA
Przystępując do wymiarowania rysunku technicznego należy wczuć się w rolę osoby, która na jego podstawie będzie wykonywać dany przedmiot. Trzeba zadbać o to, aby nie zabrakło żadnego z potrzebnych wymiarów i aby można je było jak najłatwiej odmierzyć na materiale podczas obróbki. Ułatwi to w znacznym stopniu znajomość podstawowych zasad wymiarowania. Podstawowe zasady wymiarowania w rysunku technicznym dotyczą: stawiania wszystkich wymiarów koniecznych, nie powtarzania wymiarów, niezamykania łańcuchów wymiarowych, pomijania wymiarów oczywistych.

11 ZASADA WYMIARÓW KONIECZNYCH
Zawsze podajemy wymiary gabarytowe (zewnętrzne). Wymiary mniejsze rysujemy bliżej rzutu przedmiotu. Zawsze podajemy tylko tyle i te wymiary, które są niezbędne do jednoznacznego określenia wymiarowego przedmiotu. Każdy wymiar na rysunku powinien dawać się odmierzyć na przedmiocie w czasie wykonywania czynności obróbkowych. 27 59 41 65 wymiary gabarytowe

12 ZASADA NIEPOWTARZANIA WYMIARÓW
5 21 54 19 Wymiarów nie należy nigdy powtarzać ani na tym samym rzucie, ani na różnych rzutach tego samego przedmiotu. Każdy wymiar powinien być podany na rysunku tylko raz i to w miejscu, w którym jest on najbardziej zrozumiały, łatwy do odszukania i potrzebny ze względu na przebieg obróbki. 23 54 wymiar powtórzony

13 ZASADA NIEZAMYKANIA ŁAŃCUCHÓW WYMIAROWYCH
Łańcuchy wymiarowe stanowią szereg kolejnych wymiarów równoległych (tzw. łańcuchy wymiarowe proste - rys. 1) lub dowolnie skierowanych (tzw. łańcuchy wymiarowe złożone - rys. 2) W obu rodzajach łańcuchów nie należy wpisywać wszystkich wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty zawiera wymiary zbędne wynikające z innych wymiarów. Łańcuchy wymiarowe powinny więc pozostać otwarte, przy czym pomija się wymiar najmniej ważny. 47 25 53 Ø20 Ø43 Ø63 rys.1 47 20 37 56 34 43 Ø20 rys.2

14 ZASADA POMIJANIA WYMIARÓW OCZYWISTYCH
5 21 54 19 Pomijanie wymiarów oczywistych dotyczy przede wszystkim wymiarów kątowych, wynoszących 0o lub 90o, tj. odnoszących się do linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych. 23 900

15 KOLEJNOŚĆ I ZASADY WYMIAROWANIA
wymiarowanie rozpoczynamy od podania wymiarów najmniejszych, nie podaje się wymiarów zbędnych tj. takich, które można odczytać z wymiarów już podanych, środek otworu podaje się dwoma wymiarami, średnice otworów do 10 mm podaje się na zewnątrz otworu (strzałki kierowane do środka otworu), a powyżej 10 mm wewnątrz otworu (strzałki skierowane na zewnątrz środka otworu), linie wymiarowe nie powinny się krzyżować z innymi liniami, nie powtarza się wymiarów, grubość przedmiotu podaje się literą "x", średnicę "Ø" (fi), a promień "R", osie otworów do 12 mm zaznacza się liniami ciągłymi cienkimi, a powyżej 12 m liniami punktowymi cienkimi, rysunek po zwymiarowaniu powinien być czytelny.

16 PRZYKŁAD WYMIAROWANIA BŁĘDNEGO
Na rysunku obok podczas wymiarowania popełniono szereg błędów: linie wymiarowe przecinają się, a jest to niedozwolone, nie wszędzie są wpisane liczby wymiarowe, na jednej z linii wymiarowych brakuje grotu strzałki, liczba wymiarowa (120) jest rozdzielona linią wymiarową, liczba wymiarowa (56) napisana w niewłaściwym kierunku na rzucie poziomym (z góry) powtórzone zostały wymiary, które są już zaznaczone na rzucie pionowym (głównym). Niezastosowanie ogólnych i podstawowych zasad wymiarowania spowodowało, że rysunek jest mało czytelny i nie przekazuje w sposób jednoznaczny wszystkich informacji o przedmiocie. 120 53 30 37 92 100 30 120 56

17 PRZYKŁAD WYMIAROWANIA POPRAWNEGO
Ten rysunek został zwymiarowany zgodnie z przedstawionymi wcześniej zasadami: przy pomocy linii pomocniczych większość linii wymiarowych umieszczono na zewnątrz przedmiotu, co zwiększa przejrzystość rysunku, wymiary krótsze podane są bliżej krawędzi przedmiotu niż wymiary dłuższe, dzięki czemu unikamy przecinania się linii wymiarowych, większość wymiarów zgrupowana jest na rzucie głównym, żaden wymiar nie został powtórzony, liczby wymiarowe określają wymiary w mm, ale nazwa jednostki na rysunku jest pomijana. 120 53 30 45 34 100 82 84 73 30 Tak zwymiarowany rysunek jest dla wykonawcy czytelny i przejrzysty.

18 WYMIAROWANIE DESKI DO KROJENIA
55 20 Ø5 35 70 370 X 15 150

19 CELEM NINIEJSZEJ PREZENTACJI BYŁO PRZYBLIŻENIE ZASAD I SPOSOBÓW WYMIAROWANIA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Święciechowa 2007 Opracowanie: Jędrzej Szczepaniak


Pobierz ppt "WYMIAROWANIE Autor: Jędrzej Szczepaniak PWSZ w Lesznie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google