Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH
Minister Gospodarki Warszawa

2 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH
2 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH Energia elektryczna i ciepło Polityka energetyczna Prezes URE Gaz ziemny Odnawialne Źródła Energii Ustawa – Prawo energetyczne Ustawa – Prawo gazowe Ustawa o odnawialnych źródłach energii

3 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE

4 4 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE Cele Uporządkowanie i uproszczenie przepisów prawa energetycznego oraz udoskonalenie obowiązujących rozwiązań z uwzględnieniem warunku ich zgodności z regulacjami unijnymi Wydzielenie zagadnień dotyczących gazu oraz odnawialnych źródeł energii ze względu na różny stopień rozwoju rynków Doprecyzowanie regulacji kwestii zawartych w dyrektywie 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE - zaimplementowane do polskiego systemu prawnego poprzez obecnie obowiązujące przepisy ustawy – Prawo energetyczne

5 5 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE Zakres Zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła odbiorcom Zasady i warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej i ciepła oraz obrotu nimi Zasady ochrony odbiorców energii elektrycznej i ciepła oraz realizacji ich praw i obowiązków Zasady wyznaczania oraz funkcjonowania operatorów systemów elektroenergetycznych Zasady systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia równowagi na rynku energii elektrycznej lub rynkach ciepła lub paliw stałych Zasady kształtowania cen i stawek opłat za energię elektryczną i ciepło Zasady planowania zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło oraz rozwoju systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego Kompetencje organu właściwego w sprawie polityki energetycznej oraz zasady jej opracowywania Kompetencje organu właściwego w sprawie regulacji gospodarki paliwami, gazem ziemnym, energią elektryczną i ciepłem Zasady eksploatacji i wprowadzania do obrotu urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

6 Nowe rozwiązania Regulacje prokonsumenckie
6 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE Nowe rozwiązania Regulacje prokonsumenckie System wsparcia dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej Rzecznik Praw Odbiorców Stałe sądy polubowne przy Prezesie URE Dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwie domowym jedynie na podstawie umowy kompleksowej Obowiązek rozliczania energii elektrycznej wg rzeczywistego zużycia Obowiązek montażu liczników inteligentnych Sprzedaż awaryjna dokonywana przez operatora systemu dystrybucyjnego Określenie dopuszczalnych zakresów opłat przy rozliczaniu kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych

7 Nowe rozwiązania Ułatwienia dla przedsiębiorstw
7 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE Nowe rozwiązania Ułatwienia dla przedsiębiorstw Określenie podstaw obliczania zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją odpowiednio ciepła i energii elektrycznej Przedłużenie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i skorelowanie go z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 Możliwość posiadania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego jednostek rezerwy interwencyjnej Możliwość funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych Formuła ex-post zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem lub przesyłaniem i dystrybucją ciepła spełniających warunek efektywności energetycznej

8 Nowe rozwiązania Uporządkowanie działalności w energetyce
8 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE Nowe rozwiązania Uporządkowanie działalności w energetyce Obowiązek uzyskania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego certyfikatu potwierdzającego spełnianie przez tego operatora kryteriów niezależności Obowiązek opracowania i zawarcia z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się obrotem energią elektryczną na obszarze działania OSD generalnej umowy dystrybucji energii elektrycznej Utworzenie centralnego zbioru informacji pomiarowych oraz prowadzącego go operatora informacji pomiarowych wraz z systemem taryfowania i kontroli Rozpatrywanie wniosków o określenie warunków przyłączenia według kolejności ich wpływu oraz możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

9 9 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO GAZOWE PRAWO GAZOWE

10 10 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO GAZOWE Cele Pełne dostosowanie prawa krajowego do przepisów aktów prawnych Unii Europejskiej regulujących funkcjonowanie rynku gazu ziemnego, w tym zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w sytuacji zakłóceń: - Tzw. III pakiet energetyczny, - Rozporządzenie nr 994/2010 w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE Uporządkowania i uproszczenie przepisów obowiązującej ustawy - Prawo energetyczne w zakresie gazu ziemnego Wprowadzenia odrębnych regulacji dla sektorów w związku z różnym stopniu rozwoju rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego

11 11 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO GAZOWE Zakres Zasady podejmowania i prowadzenia działalności w sektorze gazu ziemnego Wyznaczanie i funkcjonowanie operatorów Zasady ustalania cen i stawek opłat Zasady przyłączania odbiorców do sieci Zasady rozstrzygania sporów pomiędzy operatorami a użytkownikami sieci Ochrona odbiorców, w tym odbiorców wrażliwych System bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do Polski Polityka energetyczna w sektorze gazu ziemnego Kompetencje Prezesa URE w sektorze gazu ziemnego

12 Nowe rozwiązania Regulacje prokonsumenckie
12 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO GAZOWE Nowe rozwiązania Regulacje prokonsumenckie Odejście od instytucji sprzedawcy z urzędu i zastąpienie jej sprzedażą awaryjną Wprowadzenie systemu wsparcia dla odbiorcy wrażliwego gazu ziemnego opartego o zryczałtowaną bonifikatę w płatności za gaz ziemny wraz z rekompensatą dla przedsiębiorstw gazowniczych, opartą o dotacje przedmiotowe dla tych przedsiębiorstw. Ceny dla odbiorców domowych pozostaną objęte obowiązkiem taryfowym

13 Nowe rozwiązania Ułatwianie dla przedsiębiorstw
13 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO GAZOWE Nowe rozwiązania Ułatwianie dla przedsiębiorstw Zastąpienie koncesji na obrót paliwami gazowymi koncesją na sprzedaż gazu ziemnego Wprowadzenie możliwości sprzedaży gazu ziemnego w punkcie wirtualnym Stopniowa liberalizacja zasad kształtowania cen gazu ziemnego - zastąpienie obowiązku przedkładania do zatwierdzenia przez Prezesa URE taryf dla odbiorców przemysłowych wymogiem przedłożenia metodologii służącej do kalkulacji cen gazu ziemnego. Możliwość funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych Proponowane zasady funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych, umożliwią swobodny i niedyskryminacyjny dostęp do gazociągów i instalacji magazynowych

14 Nowe rozwiązania Zwiększanie bezpieczeństwa dostarczania gazu ziemnego
14 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA PRAWO GAZOWE Nowe rozwiązania Zwiększanie bezpieczeństwa dostarczania gazu ziemnego Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego spoczywać ma na Ministrze Gospodarki oraz przedsiębiorstwach sektora gazu ziemnego. Kluczowa rola przypisana operatorowi systemu przesyłowego, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego stanu sieci, umożliwiającego niezakłócone dostarczanie gazu ziemnego oraz sporządzanie procedury działania na wypadek sytuacji nadzwyczajnej o zasięgu krajowym wraz z planem wprowadzania ograniczeń w systemie gazowym. Wprowadzenie precyzyjnie określonej kategorii odbiorców chronionych – gospodarstwa domowe, podmioty świadczące podstawowe usługi społeczne (szpitale, szkoły, itp.) oraz instalacje systemów ciepłowniczych Podmioty, które dostarczają gaz do odbiorców chronionych zobowiązane będą do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Nałożenie na przedsiębiorstwa sektora szerokich obowiązków informacyjnych oraz sporządzania procedur działania na wypadek sytuacji nadzwyczajnej

15 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
15 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

16 Cele Optymalizacja systemu wsparcia OZE
16 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Cele Optymalizacja systemu wsparcia OZE Uporządkowanie i uproszczenie przepisów prawa w zakresie wytwarzania energii z OZE Pełna Transpozycja Dyrektywy 2009/28/WE

17 Ceny energii oraz opłaty zastępczej w latach 2006-2011
17 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Ceny energii oraz opłaty zastępczej w latach

18 Potrzeba dodatkowego wsparcia Dotychczasowy przychód producenta OZE
18 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Koszty produkcji energii elektrycznej wg. poszczególnych technologii OZE (zł/MWh) Potrzeba dodatkowego wsparcia Dotychczasowy przychód producenta OZE (około 450 zł) 47% Konieczność optymalizacji wsparcia 27% 17%

19 Prognoza ekonomiczna dotychczasowego systemu wsparcia w rozbiciu na poszczególne technologie OZE (mln zł)

20 Struktura kosztów energii elektrycznej
2008 – 286 mln zł 2009 – 470 mln zł Koszty „zielonych certyfikatów” 28,59 zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010 – 441 mln zł Podatek akcyzowy 20,00 zł Koszt energii elektrycznej 240 zł Koszty „czerwonych certyfikatów” 6,57 zł Koszty „żółtych certyfikatów” 4,25 zł Koszty „fioletowych certyfikatów” 1,00 zł Koszty „brązowych certyfikatów” 0 zł Koszty CO2 ok.25 zł Nowe inwestycje OZE, Kogeneracja i Efektywność Energetyczna

21 Planowany wzrost cen energii elektrycznej oraz koszt CO2
21 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Planowany wzrost cen energii elektrycznej oraz koszt CO2 Rozpoczęcie trzeciego okresu rozliczeniowego europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji

22 Współczynniki korekcyjne – element systemu wsparcia
22 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Współczynniki korekcyjne – element systemu wsparcia Dotychczasowy poziom wsparcia 287 mln 1,9 mld zł 920 mln 689 mln

23 Przewidywane oszczędności z optymalizacji systemu wsparcia
23 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Przewidywane oszczędności z optymalizacji systemu wsparcia około 1 mld zł/rok

24 24 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 24 Zakres Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii Zasady przyłączania do sieci instalacji odnawialnego źródła energii Instrumenty wspierające wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii Zasady opracowania i realizacji krajowego planu działania oraz monitorowania rynku energii odnawialnych źródeł energii Warunki i tryb nabywania uprawnień instalatora mikroinstalacji Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródłach energii oraz wspólnych projektów energetycznych

25 25 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH – USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Nowe rozwiązania Uproszczone zasady prowadzenia działalności gospodarczej – mikroinstalacja Ulgi inwestycyjne dla prosumentów Uproszczone zasady przyłączania mikroinstalacji Współczynniki korekcyjne – element systemu wsparcia Wsparcie dla ciepła z OZE Preferencje dla podmiotów energochłonnych Certyfikacja instalatorów OZE Zasady współpracy międzynarodowej – transfer statystyczny

26 UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE I KONSULTACJE SPOŁECZNE
26 PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH UZGODNIENIA MIĘDZYRESORTOWE I KONSULTACJE SPOŁECZNE KOMITET DO SPRAW EUROPEJSKICH KOMITET STAŁY RADY MINISTRÓW RADA MINISTRÓW PRACE PARLAMENTARNE

27 Dziękuję za uwagę Departament Energetyki


Pobierz ppt "PAKIET REGULACJI ENERGETYCZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google