Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczególne przypadki analizy opłacalności projektów rzeczowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczególne przypadki analizy opłacalności projektów rzeczowych."— Zapis prezentacji:

1 Szczególne przypadki analizy opłacalności projektów rzeczowych

2 Problemy z IRR Problem 1: -cash flow projektu będzie miał nieregularny profil. -cash flow może mieć więcej niż jedno rozwiązanie zerujące NPV – w trakcie trwania lub na końcu projektu planowane są duże wydatki na dodatkowe inwestycje

3

4 Rozwiązanie problemu MIRR Liczenie zmodyfikowanego IRR – MIRR - określenie takiej stopy, która zrówna wartość bieżącą ujemnych przepływów pieniężnych netto z wartością przyszłą dodatnich przepływów netto projektu.

5 gdzie: NCF t neg – ujemny przepływ netto projektu z okresu t, NCF t pos – dodatni przepływ netto projektu z okresu t i – stopa dyskontowa k – stopa reinwestycji n – liczba okresów życia projektu

6 12340 t k k -CFN +CFN i MIRR

7 Problem 2: -Zastosowanie formuł IRR może dawać mylące informacje, kiedy niemożliwe jest reinwestowanie oczekiwanych nadwyżek przy równie wysokiej opłacalności Rozwiązanieproblemu Rozwiązanie problemu - w takiej sytuacji bezpieczniej opierać się na wskazaniach NPV lub MIRR

8 Przykład Inwestor musi dokonać wyboru jednego z dwóch wzajemnie wykluczających się projektów A i B. Jest to sytuacja, w której realizacja jednego z nich powoduje, że drugi nie będzie zrealizowany (np. dwie wersje produkcji tego samego wyrobu – bardziej lub mniej pracochłonna). Korzystając z poniższych danych dokonaj wyboru wariantu projektu, wiedząc, iż oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu wynosi 10%. ROK0123 wariant A-500238 wariant B-250128

9 Rozwiązanie: IRRNPV wariant A20%91,87 zł wariant B25%68,32 zł

10 Problemy z NPV Problem 1 -alokacja dostępnych środków pieniężnych pomiędzy różne (nie koniecznie wykluczające się) projekty przy ograniczonym budżecie (nie wystarczający na pokrycie wszystkich proponowanych projektów inwestycyjnych) - ranking projektów zgodnie ze wskazaniami NPV nie pozwala na wybór właściwego koszyka projektów.

11 Rozwiązanie problemu - NPVR - porównanie wskaźnika NPV do wartości bieżącej nakładów inwestycyjnych – obliczenie NPVR (wskaźnika NPV) gdzie: NPVR – wskaźnik NPV PVI – wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych

12 Przykład Dokonaj wyboru projektów wiedząc, że inwestor dysponuje budżetem o wartości 750 mln zł. ProjektNPV (mln zł)PVI (mln zł) A750 B11100 C20200 D50400 E70750

13 Rozwiązanie NPVRRanking NPVR Skumulowana wartość projektów 0,14A 50 0,13D 450 0,11B 550 0,10C 750 0,09E 1500

14 Problem 2 - konieczności porównania opłacalności dwóch lub większej liczby projektów charakteryzujących się różnymi okresami życia

15 Rozwiązanie problemu 1.zasymulować odtworzenie projektów o krótszym czasie życia, tak by osiągnąć równe okresy życia dla wszystkich ocenianych inwestycji, a następnie ocenić je przy wykorzystaniu NPV; lub 2.zrezygnować ze stosowania NVP na rzecz EAC, czyli średniorocznego odpowiednika kosztów.

16 Przykład Dokonaj wyboru projektu do realizacji rozbudowy infrastruktury spośród opcji A i B, przy wykorzystaniu formuły NPV (stopa dyskontowa 10%) Projekt Nakłady inwestycyjne (mln zł) Roczne koszty utrzymania (mln zł) Cykl życia (lata) A 40410 B 3035

17 Rozwiązanie Rok012345678910NPV A404444444444 64,58 zł B303333 3333365,20 zł Rozwiązanie bez wydłużania cyklu życia: NPV A – 65 mln zł, NPV B – 42 mln zł

18 Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback Period – DPP) DPP DPP – służy do ustalenia okresu po którym nastąpi pokrycie nakładów początkowych projektu przyszłymi przepływami generowanymi przez przedsięwzięcie. Do podstawowych wad tego miernika zalicza się brak informacji o stopie zwrotu z projektu.

19 Przykład Ustal zdyskontowany okres zwrotu inwestycji, której przepływy prezentuje poniższa tabela. Do obliczeń przyjmij 10% stopę dyskontową. Rok0123456 NCF -1250,00250,00300,00 500,00

20 Rok0123456 NCF -1250,00250,00300,00 500,00 DNCF -1250,00227,27247,93225,39341,51310,46282,24 CDNCF -1250,00-1022,73-774,79-549,40-207,89102,57384,81 Rozwiązanie gdzie: DNCF – zdyskontowany CF netto CDNCF – skumulowany zdyskontowany CF netto

21 Uściślenie wyniku DPP DPP = Rok w którym pojawia się ostatni ujemny CDNCF + Moduł z wartości ostatniego ujemnego CDNCF Wartość DNCF z okresu następującego po okresie ostatniego ujemnego CDNCF

22 Wskaźnik korzyści/koszty (BCR) BCR BCR - ustala się jako stosunek zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych kosztów generowanych w całym okresie życia projektu. gdzie: B – korzyści projektu C – koszty projektu.


Pobierz ppt "Szczególne przypadki analizy opłacalności projektów rzeczowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google