Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku Mgr inż. Leszek Kaźmierczak Temat: Główne determinanty innowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku Mgr inż. Leszek Kaźmierczak Temat: Główne determinanty innowacyjności."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku Mgr inż. Leszek Kaźmierczak Temat: Główne determinanty innowacyjności jednostek samorządu terytorialnego regionu lubuskiego w obszarze technologii informatycznych. Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie strategicznego zarządzania środowiskowego w organizacjach województwa lubuskiego

2 1. Charakterystyka projektu 2. Charakterystyka procesu badawczego 3. Wyniki badań 4. Wnioski Spis treści: Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku

3 Zakładzie Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ Projekt badawczy realizowany w Zakładzie Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ w ramach ZPORR, finansowany ze środków EFS, w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionie – działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy 1. Charakterystyka projektu Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku

4 1. Charakterystyka projektu Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku I. Etap Identyfikacja dobrych praktyk w organizacjach województwa lubuskiego II. Etap Promocja (upowszechnianie) dobrych praktyk w organizacjach województwa lubuskiego Zgodność z zapisami LRSI (Cel 1.2.4).

5 2. Charakterystyka procesu badawczego Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku W badaniu uczestniczyło blisko 45% jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego z terenu województwa lubuskiego. Na potrzeby badań wykorzystano kwestionariusz ankiety. W trakcie realizacji procesu badawczego posłużono się także analizą głównych regulacji prawnych dotyczących obszaru informatyzacji jednostek administracji publicznej, które zostały wydane w ostatnich latach i które funkcjonują w polskim systemie prawnym. W badaniach wykorzystano także dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

6 W trakcie realizacji procesu badawczego przeanalizowano lata 2000-2006, a w nich m.in.: - dostęp do sieci Internet wśród jst województwa lubuskiego, - strukturę wykorzystania stron internetowych przez jst, - możliwości strony internetowej oferowanej przez jst, - źródła finansowania nakładów na sprzęt teleinformatyczny, - programy informatyczne wspomagające zarządzanie stosowane wśród lubuskich jst, - stan przygotowania lubuskich jst do wprowadzenia zapisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. 2. Charakterystyka procesu badawczego Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku

7 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 3. Wyniki badań - dostęp do sieci Internet wśród jst województwa lubuskiego Potencjalni odbiorcy usług (usługobiorcy) publicznych w formie elektronicznej: Wg danych GUS, w 2007 roku, blisko 54% gospodarstw domowych posiadało komputer oraz 41% z nich posiadało dostęp do sieci Internet. Podmioty świadczące usługi publiczne w formie elektronicznej: W 2006 roku 100% badanych jst województwa lubuskiego posiadało własną stronę internetową oraz stały dostęp do sieci Internet.

8 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 3. Wyniki badań - strukturę wykorzystania stron internetowych przez jst, Główne obszary wykorzystania strony internetowej jst TAKNIE Formularze dla mieszkańców 84,2%15,8% Materiały promocyjne gminy86,8%13,2% Informacje dla mieszkańców94,7%5,3% Tabela 1. Struktura wykorzystania stron internetowych lubuskich jst w latach 2000-2006

9 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 3. Wyniki badań – analiza porównawcza Cel korzystania z Internetu 200520062007 w % populacji w wieku 16-74 lata Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach18%25%27% Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce6%11% Korzystanie z poczty elektronicznej24%27%32% Udział w czatach i forach dyskusyjnych15%18%26% Korzystanie z usług bankowych6%9%13% Odsetki nie sumują się do 100%, ze względu na możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi Tabela 2. Cel wykorzystania Internetu przez osoby prywatne w latach 2005-2007 Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2007 r. Departament Przemysłu GUS - 2007. Główne obszary wykorzystania strony internetowej Urzędu GminyTAKNIE Formularze dla mieszkańców84,2%15,8% Materiały promocyjne gminy86,8%13,2% Informacje dla mieszkańców94,7%5,3% Tabela 1. Struktura wykorzystania stron internetowych lubuskich Urzędów Gmin w latach 2000-2006

10 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 3. Wyniki badań - możliwości strony internetowej oferowanej przez jst Wykres 1. Procentowy udział jst szczebla podstawowego województwa lubuskiego, które stwarzają interesantom możliwość składania wypełnionych formularzy za pomocą poczty elektronicznej, bez konieczności osobistego wstawiennictwa. Źródło: badania własne Jednocześnie w badanym okresie żadna spośród badanych gmin nie umożliwiała interesantom kompleksowej obsługi klienta za pomocą bezpiecznego łącza internetowego z użyciem podpisu elektronicznego wraz z możliwością elektronicznej opłaty za usługę.

11 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 3. Wyniki badań – nakłady na technologie teleinformatyczne w latach 2000- 2006 wśród lubuskich jst szczebla podstawowego Wykres 2. Deklarowane nakłady na technologie teleinformatyczny wśród jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim, w latach 2000-2006 Źródło: badania własne

12 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 3. Wyniki badań – źródła finansowania technologii teleinformatycznych w lubuskich jst szczebla podstawowego Wykres 3. Źródła finansowania technologii informatycznych w lubuskich jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2000-2006 Źródło: badania własne

13 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 3. Wyniki badań – zidentyfikowane stosowanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie Nazwa systemu (Wskazana przez gminy) Ogólna charakterystyka systemu (wg. Danych producentów) Finn 8 SQL-urząd System wykorzystywany do budowy e-Urzędu świadczącego e-Usługi oparte o podpis elektroniczny, został zaprojektowany do zastosowania w urzędach różnej wielkości. Zostały opracowane standardowe, łatwe do wdrożenia wersje systemu dla urzędu miasta i gminy, oraz starostwa powiatowego. Nil BPM NIL e-Urząd wspomaga zarządza procesami i procedurami realizowanymi przez urzędy. Rozwiązanie koordynuje bieżącą działalność na wszystkich szczeblach, od kierownictwa do stanowisk operacyjnych. Wdrożenie automatyzuje wiele procedur, co daje urzędnikom możliwość udzielania natychmiastowych informacji o statusach prowadzonych przez urząd spraw. OTAGO - Zintegrowany System Zarządzania Miastem System wykorzystujący bazę danych Oracle integrujący ewidencję gruntów i nieruchomości z mapą cyfrową oraz bazami zintegrowanego systemu zarządzania. DGA QUALITY PROCESS Gotowy zestaw elementów do budowy Systemu Zarządzania Jakością: Program umożliwia nowoczesne zarządzanie informacją o procesach realizowanych w ramach systemu jakości. Program do modelowania procesów. SODAN System służy do zarządzania obiegiem dokumentów i ich archiwizacji umożliwiających automatyczne informowanie o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania w urzędzie drogą elektroniczną. Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów upływa na obniżenie kosztów działania urzędu. systemy finansowe, obieg dokumentów - W latach 2000-2006, spośród ankietowanych jst 27% stosowało elektroniczne systemy wspomagające zarządzanie. Tabela 3 pokazuje rodzaje oraz krótką charakterystykę tych systemów, na podstawie danych producentów oraz informacji pozyskanych od jst

14 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku Zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku oraz Ustawą z dnia 21 lipca 2006 o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawie o podpisie elektronicznym organy władzy publicznej zobligowane są do umożliwienia odbiorcom usług publicznych wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. Spełnienie tego wymogu ma nastąpić nie później niż dnia 1 maja 2008 roku (art. 58 Ust.2.). 3. Wyniki badań – kontekst wymagań ustawy o podpisie elektronicznym

15 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 3. Wyniki badań – stan przygotowania lubuskich jst do wprowadzenia, z dniem 1 maja 2008 roku, zapisów ustawy o podpisie elektronicznym Wykres 4. Stan przygotowania lubuskich urzędów gmin do wprowadzenia w życie, z dniem 1 maja 2008, zapisów ustawy o podpisie elektronicznym Źródło: badania własne

16 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 4. Wnioski W wyniku analizy ustalono, iż w badanym okresie głównym determinantem pojawiania się innowacyjnych rozwiązań w lubuskich Urzędach Gmin, były przepisy prawa, fundusze pomocowe UE oraz zgłaszana przez społeczność lokalną mającą dostęp do Internetu, potrzeba uzyskania informacji. W większości przypadków dzięki stronom internetowym gminy odpowiadały na te potrzebę strukturalnie zgodnie z oczekiwaniami. Wskazuje na to wynik porównania celu używania Internetu przez internautów ze strukturą umieszczonych informacji na stronach internetowych badanych jst. W badanym okresie żadna spośród badanych gmin nie umożliwiała interesantom kompleksowej obsługi klienta za pomocą bezpiecznego łącza internetowego z użyciem podpisu elektronicznego wraz z możliwością elektronicznej opłaty za usługę. Działo się tak pomimo faktu deklarowania przez 21% badanych gmin pełnego przygotowania do wprowadzenia w życie zapisów ustawy o podpisie elektronicznym. Z uwagi na termin obowiązywania zapisów ustawy, fakt ten może świadczyć o przygotowaniu zasobów koniecznych do realizacji wymogów ustawowych.

17 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 4. Wnioski Z uwagi na bliską pespektywę obowiązywania zapisów ustawy o podpisie elektronicznym, można spodziewać się zwiększenia udziału tego czynnika, w pojawianiu się innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych wśród lubuskich jst. Za tezą tą przemawia aktualny stan oferowanych e-usług, świadczonych przez badane jednostki samorządu terytorialnego, umieszczony w perspektywie wymagań ustawowych.

18 Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku 4. Zakończenie – wybrane wyniki preselekcji wniosków o dofinansowanie z UE WnioskodawcaTytuł projektuWartość projektu w zł (całkowita/dofinansowanie) Gmina TrzcielRegionalna Platforma Cyfrowa Gminy Trzciel.200 000,00/170 000,00 Gmina Lubrza Urząd dla każdego – modernizacja infrastruktury informatycznej w Gminie Lubrza 103 000,00/87 635,00 Gmina Tuplice Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Tuplicach. 51 349,80/43 647,33 Gmina Strzelce Krajeńskie e-administracja - sieć strukturalna w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich 390 096,08/ 273 067,26 Powiat żagański e-Starostwo - Budowa platformy cyfrowej usług dla mieszkańców powiatu żagańskiego 900 000,00/765 000,00 Powiat Sulęciński Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Sulęcinie - "e-urząd". 1 800 000,00/1 530 000,00 Gmina Kargowa Zintegrowana E-Platforma Informacyjna Gminy Kargowa. 636 920,00/ 541 382,00 Powiat Krośnieński "e-powiat" - rozbudowa Platformy Cyfrowej w Powiecie 500 000,00/425 000,00 Miasto Zielona Góra Zielona Góra miastem społeczeństwa informacyjnego oraz powszechnego dostępu do bezprzewodowego Internetu. 10 080 000,00/8 568 000,00 Źródło: Na podstawie danych Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego 2008 r.

19 Dziękuje za uwagę ! Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku Kontakt: L.Kazmierczak@wez.uz.zgora.pl


Pobierz ppt "Zakład Zarządzania Środowiskiem I Gospodarka Publiczną Zielona Góra – 11 kwietnia 2008 roku Mgr inż. Leszek Kaźmierczak Temat: Główne determinanty innowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google