Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie z uwzględnieniem różnych rodzajów twórczości Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie z uwzględnieniem różnych rodzajów twórczości Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie z uwzględnieniem różnych rodzajów twórczości
Jadwiga Mielczarek Sylwia Kurcab

2 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

3 TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH

4 Główne założenia teorii inteligencji wielorakich
Każda osoba posiada wszystkie typy inteligencji. Są one w różnym stopniu rozwinięte. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą i tworzą profil inteligencji. Profil ten jest dynamiczny –zmienia się w trakcie rozwoju osoby. Poznanie profilu pozwala odkryć wachlarz ludzkich możliwości.

5

6 H. Gardner zdefiniował dotychczas osiem typów inteligencji:
Inteligencję słowną - dobrego pisania i przemawiania. Inteligencję logiczno-matematyczną jako zdolność rozumowania, liczenia i logicznego myślenia. Inteligencję wizualno-przestrzenną jako umiejętność rysowania, malowania, łączenia sztuki z innymi przedmiotami, zapamiętywania informacji w postaci obrazów. Inteligencję kinestetyczną (motoryczną) jako zdolność używania rąk i ciała, przetwarzanie wiedzy przez odczucia zmysłowe.

7 Inteligencję muzyczną jako umiejętność komponowania muzyki, śpiewania i grania na instrumentach.
Inteligencję interpersonalną (społeczną) jako umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Inteligencję intrapersonalną (intuicyjną) jako zdolność wejrzenia w siebie, świadomości własnych zalet i słabości. Inteligencję „przyrodniczą” jako umiejętność pracy i życia zgodnie z naturą.

8 Teoria Wielorakich Inteligencji
Teoria WI zrewolucjonizowała sposób uczenia, sugeruje ona, że nauczyciele powinni prowadzić zajęcia w różnorodny sposób wykorzystując muzykę, pracę w grupach, scenki, multimedia, wycieczki.

9 uczyć poprzez mówienie,
W pracy z dziećmi o rozwiniętej inteligencji językowej nauczyciele powinni: uczyć poprzez mówienie, łączyć czytanie i pisanie z innymi dziedzinami, opowiadać historyjki, czytać opowiadania i inne utwory, stosować gry pamięciowe, krzyżówki, szarady.

10 W pracy z dziećmi o rozwiniętej inteligencji wizualno-przestrzennej:
używać rysunków, fotografii i obrazków, stosować mapę myśli, ilustrować poszczególne etapy czytanych historii.

11 W pracy z dziećmi o rozwiniętej inteligencji kinestetycznej:
umożliwiać dzieciom ruch podczas zajęć, do pracy nad słownictwem powinien być wykorzystywany body language (język ciała), stwarzać możliwość odgrywania scenek sytuacyjnych, wykorzystywać ruch do nauki.

12 W pracy z dziećmi o rozwiniętej inteligencji logiczno-matematycznej:
stymulować rozwiązywanie problemów, pozwalać, żeby zadania były wykonywane krok po kroku, grać w gry wymagające obliczeń matematycznych, zachęcać do doświadczeń praktycznych.

13 W pracy z dziećmi o rozwiniętej inteligencji intrapersonalnej :
stwarzać warunki samodzielnej pracy, dyskutować o ich doświadczeniach i związanych z nimi uczuciami, literatura powinna być interpretowana w związku z ich obecnym życiem.

14 W pracy z dziećmi o społecznej inteligencji:
preferować pracę w grupach, dyskutować na różne tematy na forum grupy, czytać utwory z uwzględnieniem tróżnych punktów widzenia.

15 W pracy z muzycznie uzdolnionymi dziećmi:
uczyć poprzez piosenki, koncerty aktywne i pasywne, stosować barokową muzykę do relaksacji, stosować muzykę Mozarta do uaktywniania mózgu podczas uczenia, np. wiersza.

16 Inteligencja przyrodnicza
Charakterystyczna jest wrażliwość na otoczenie, środowisko naturalne, umiejętność rozpoznawania i kategoryzowania świata fauny i flory, oraz innych obiektów, nie tylko przyrodniczych .

17 Jeżeli ma się rozwijać wyobraźnię dziecka, trzeba jej dać czym się karmić. Margaret Mead

18 Rola nauczyciela w procesie aktywności twórczej dziecka polega na:
stosowaniu różnorodnych metod i technik aktywizujących,  organizowaniu miejsca pracy do działań plastycznych, przygotowaniu różnorodnych materiałów,  zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, przynależności, budowaniu klimatu sprzyjającego pracy twórczej, zachęcaniu do samodzielnego generowania oryginalnych pomysłów, zapewnieniu dziecku pozytywnych przeżyć,  docenianiu wkładu pracy poszczególnych dzieci.  

19 Metody i techniki aktywizujące
Dyskusja panelowa Śnieżna kula Burza mózgów Drama Mataplan Portfolio Metoda projektów Skrzynka pytań Mapa mentalna

20 Środki wyrazu plastycznego
5. Kompozycja – kompozycja jako sposób rozmieszczenia elementów na płaszczyźnie i w przestrzeni (wielkość, kształt i układ form) – kompozycja statyczna i dynamiczna – kompozycja pasowa – kompozycja symetryczna (symetria środkowa i wieloosiowa) – kompozycja rytmiczna 6. Perspektywa jako sposób ukazywania przestrzeni na płaskiej powierzchni obrazu. – perspektywa rzędowa i kulisowa – perspektywa linearna – perspektywa powietrzna – perspektywa malarska 1. Barwa – podstawowe i pochodne – barwy czyste i złamane – barwy ciepłe i zimne – tonacje barwne (wąska i szeroka gama barw, walor) – kontrast barwny 2. Linia – kreska jako wyraz ekspresji – kreska jako określenie kształtu i przestrzeni 3. Plama – plama jako forma, kształt – plama jako wyraz ekspresji plastycznej – poszukiwania z wykorzystaniem różnych materiałów – kontrast faktur Wiadomości o środkach wyrazu plastycznego utrwalamy głównie za pomocą zadań plastycznych. Proponujemy ciekawe tematy ćwiczeń i różnorodne techniki.

21 Plastyka TECHNIKI PLASTYCZNE INSPIRACJE Dzieło plastyczne
Dzieło muzyczne Natura Literatura Narzędzia i materiały Nazwy technik plastycznych przyjęto od materiałów i narzędzi używanych w pracy. Wyodrębniamy techniki: rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie, graficzne, dekoracyjne.

22 Kategorie oceny rysunków dziecięcych
Kartka a. orientacja b. wykorzystanie c. wypełnienie Linie a. prowadzenie b. zastosowanie d. kierunek Obrazek a. kompozycja b. ekspresja c. wykończenie d. rozmieszczenie Forma a. charakter b. zróżnicowanie c. rozmiar d. integracja e. powtórzenia Kolor a. zróżnicowanie b. rozgraniczenie c. równowaga d. intensywność e. odcień

23 Wychowanie plastyczne:
pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu, faktury kształtuje aktywność myślową, poznawczą, pobudza wyobraźnię i wyzwala inicjatywę twórczą, kształtuje osobowość oraz wzbogaca przeżycia, rozszerza horyzonty myślowe i rozbudza potrzebę obcowania z dziełami sztuki.

24 TWORZYĆ- WZBOGACAĆ KULTURĘ
ZAJĘCIA TWÓRCZOŚCI TWORZYĆ- WZBOGACAĆ KULTURĘ AUTOKREACJA REALIZACJA SPOSTRZEGANIE, SKOJARZENIA, TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU

25 ZAPRASZAMY Zmiany w edukacji przedszkolnej- nowelizacja ustawy o systemie oświaty r. Wideokonferencja Edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe w regionie- aktywne metody i formy pracy r. Wideokonferencja Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- warsztat r. godz Karty zgłoszenia /online/ do r. Rekrutacja do przedszkoli i szkół po zmianie ustawy o systemie oświaty /Dz.U. z 2014r .poz 7/. Wideokonferencja r. Warsztatowe spotkanie ze sztuką- ozdoby wielkanocne r. godz Karty zgłoszenia /online/ do r. NEWSLETTER SIECI WSPÓŁPRACY Edukacja artystyczna, Akademia twórczego nauczyciela.

26 Literatura: ARMSTRONG T., 2009, 7 rodzajów inteligencji, Warszawa.
FOX J., 2008, Odkryj silne strony Twojego dziecka, Warszawa. GARDNER H.,2009, Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa. GARDNER H., 2009, Pięć umysłów przyszłości, Warszawa. KOPIK A., ZATORSKA M., 2009, Każde dziecko jest zdolne, Kielce. KOPIK A., ZATORSKA M., 2010, Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka, Kielce. MARKOVA D., POWELL A., 2006, Twoje dziecko jest inteligentne, Warszawa. TROJANOWSKA A.,1988 Dziecko i plastyka, WSiP, TYSZKOWA M. ŻURAKOWSKI B.,1984 Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka” PWN, Warszawa-Poznań. WILCZKOWA M.,1979, Wspólnie odkrywamy świat, NK, Warszaw, 1979.

27 Dziękujemy za uwagę j.mielczarek@womczest.edu.pl


Pobierz ppt "Planowanie pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie z uwzględnieniem różnych rodzajów twórczości Jadwiga Mielczarek j.mielczarek@womczest.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google