Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego
Renata Lipniewska,

2 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

3 Akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz ze. zm.) - rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli, art. 9a-9i Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U poz. 393) Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U poz. 267) RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

4 Akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela
Aktami prawnymi ściśle związanymi z procedurą awansu zawodowego nauczycieli są także: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz.U poz. 354), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U. Nr 163, poz. 1017). RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

5 Cz.1 Rozpoczęcie stażu Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Rozpoczęcie stażu – 1 września, nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Do wniosku nauczyciel zobowiązany jest dołączyć projekt planu rozwoju zawodowego. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

6 Plan rozwoju zawodowego
Konstruując plan rozwoju zawodowego nauczyciel powinien uwzględnić w szczególności: powinności i wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§8 ust. 1 i 2), specyfikę szkoły, program rozwoju szkoły. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy, ze wskazaniem (w formie pisemnej) zakresu niezbędnych zmian. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

7 Plan rozwoju zawodowego
W szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

8 W czasie stażu nauczyciel powinien w szczególności:
Cz. 2 Przebieg stażu W czasie stażu nauczyciel powinien w szczególności: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

9 Przedłużenie stażu w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy
z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Dyrektor powinien (na piśmie) poinformować nauczyciela po jego powrocie do pracy o przedłużeniu stażu, podając nowy termin zakończenia stażu. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

10 Przerwanie i kontynuacja stażu
Nauczyciel mianowany może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywa staż w pełnym wymiarze. Nauczycielowi mianowanemu, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

11 Cz.3 Zakończenie stażu Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel składa dyrektorowi w terminie 30 dni od zakończenia stażu. Ocenę dorobku zawodowego (pozytywną lub negatywną) dyrektor szkoły ustala w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Opinia rady rodziców - wyrażona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

12 Cz. 3 Zakończenie stażu Odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego (do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny). Rozpatrzenie odwołania (organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w ciągu 21 dni). Ocena ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna (w przypadku niedotrzymania tego terminu nauczyciel może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej). Jeśli ostateczna ocena jest negatywna nauczyciel może odbyć, na swój wniosek i za zgodą dyrektora, jeden dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

13 Cz. 4 Nauczyciel przed komisją kwalifikacyjną
Nauczyciel, po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, składa do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Czas na złożenie wniosku to 3 lata od otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Terminy składania wniosków: I termin – do 30 czerwca, II termin – do 31 października. Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: wniosek złożony w I terminie - do 31 sierpnia, wniosek złożony w II terminie - do 31 grudnia. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

14 Dokumentacja załączana do wniosku
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: - wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, - dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, - dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, - uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

15 Dokumentacja załączana do wniosku
3) opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, 4) poświadczona kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

16 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

17 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
4) realizacja co najmniej trzech z następujących zadań: opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym, RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

18 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami, f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej, 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

19 Komisja kwalifikacyjna
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje analizy formalnej wniosku i załączonej dokumentacji. Jeśli nie stwierdzi braków formalnych powołuje komisję kwalifikacyjną w składzie: 1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - przewodniczący, 2) dyrektor szkoły, 3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

20 Komisja kwalifikacyjna
W pracy komisji może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. Na wniosek nauczyciela w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

21 Komisja kwalifikacyjna
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

22 Komisja kwalifikacyjna
Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie: przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji, przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której odbywał staż. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

23 Komisja kwalifikacyjna
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną . Nauczyciel uzyskuje zaświadczenie o akceptacji komisji jeśli ww. średnia wynosi co najmniej 7. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

24 Warunki nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego
Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymuje nauczyciel, który: spełnia, określone przepisami prawa, wymagania dotyczące posiadania kwalifikacji zawodowych, odbył staż (2 lata i 9 miesięcy) zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego, uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. Nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego nadaje lub odmawia nadania w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Od ww. decyzji nauczyciel może odwołać się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

25 www.sejm.gov.pl Internetowy System Aktów Prawnych ISAP
RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

26 www.sejm.gov.pl Internetowy System Aktów Prawnych ISAP
RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

27 www.sejm.gov.pl Internetowy System Aktów Prawnych ISAP
RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

28 www.sejm.gov.pl Internetowy System Aktów Prawnych ISAP
RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

29 Newsletter RODN „WOM” RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska

30 na drodze awansu zawodowego
Życzę powodzenia na drodze awansu zawodowego Renata Lipniewska tel w.256 RODN "WOM" w Częstochowie Renata Lipniewska


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google