Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów
1 1

2 Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
Okres trwania projektu: marzec 2013 – luty 2015 Cel ogólny projektu: wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce, poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Cele Szczegółowe: Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu Stworzenie i udostępnienie wiedzy : - w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli - dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół 2

3 Jakie są warunki skutecznej i satysfakcjonującej współpracy
Dzięki udziałowi w szkoleniach i warsztatach uczestnicy projektu dowiedzą się m.in.: Jakie są warunki skutecznej i satysfakcjonującej współpracy Jakie są obecnie ramy prawne i organizacyjne współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami W jaki sposób wzmocnić już istniejące formy współpracy, a szczególnie samorząd uczniowski i rady rodziców W jakich sprawach w szkole i przedszkolu warto współpracować (organizacja życia szkolnego /przedszkolnego, oferta zajęć pozalekcyjnych, realizacja programu wychowawczego, rozwiązywanie problemów) W jaki sposób na co dzień skutecznie się komunikować, aby współpraca była konstruktywna i przyjazna 3

4 Najważniejsze działania w projekcie:
BADANIA: - sondaż wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym - ogólnopolskie badanie internetowe adresowane do dyrektorów szkół - analiza rozwiązań prawnych - konsultacje społeczne WSPARCIE DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: - rekrutacja 1034 szkół i przedszkoli w całej Polsce - szkolenia : jednodniowe dla rodziców i dla uczniów oraz dwudniowe dla dyrektorów i nauczycieli - debaty - organizowane w szkołach i przedszkolach, osobno przez uczniów, przez rodziców i przez nauczycieli - dwa rozdzielone w czasie, jednodniowe warsztaty w gronie nauczycieli, uczniów i rodziców - mające na celu opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu współpracy w szkole i przedszkolu STRONA INTERNETOWA : PORTALE: - dla rodziców - dla uczniów 4

5 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Projekt Szkoła Współpracy a inne działania systemowe PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty – realizacja projektów systemowych, m.in. w zakresie wzmocnienia systemu nadzoru pedagogicznego: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” – zmiana systemowa, w celu wzmocnienia demokratycznej kultury szkoły, poprzez zwiększenie udziału uczniów i rodziców w życiu placówek edukacyjnych. Wprowadzona nowa podstawa programowa uwzględnia m.in.: - rozwijanie umiejętności współpracy, - udział uczniów w procesach decyzyjnych, - realny wpływ uczniów na życie szkoły, Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego określa wymagania państwa wobec szkół i przedszkoli: m.in.: „uczniowie są aktywni” i „rodzice są partnerami szkoły”. Co to oznacza? 5 5

6 Wymagania państwa na poziomie „B”:
(wysokie, ale jeszcze nie najwyższe) w zakresie współpracy organów szkoły są następujące: rodzice współdziałają ze szkołą w realizacji koncepcji pracy; uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły, społeczności lokalnej i angażują w nie innych; uczniowie mają wpływ na kształtowanie szkolnej rzeczywistości; uczniowie i rodzice mają wpływ na to, jakie wartości i normy obowiązują w szkole; w szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i szkoły; zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników w procesie decyzyjnym; działania dyrektora umożliwiają budowanie sieci wsparcia dla szkoły (adekwatnie do koncepcji pracy, potrzeb i możliwości szkoły oraz środowiska). 6 6

7 Cele szkolenia Prezentacja najważniejszych informacji o projekcie.
Poznanie podstawowych treści na temat współpracy w szkole/przedszkolu. Poznanie i omówienie najważniejszych form i obszarów udziału rodziców w życiu szkoły/przedszkola. Analiza korzyści, jakie może przynieść dobra współpraca w szkole/ przedszkolu – czynniki budowania kapitału społecznego w systemie edukacji. Sformułowanie warunków dobrej i efektywnej współpracy uczniów, rodziców z dyrekcją, radą pedagogiczną i otoczeniem szkoły. 7 7

8 Kontrakt Angażujemy się, zadajemy pytania
Dzielimy się własnymi doświadczeniami Wyrażamy własne opinie Zachowujemy poufność Nie przerywamy innym wypowiedzi Mówi tylko jedna osoba, słuchamy siebie nawzajem Pamiętamy o wyciszeniu swojego telefonu Szanujemy czas swój i innych, jesteśmy punktualni Prawo STOP, prawo własnego określenia granic 8 8 8

9 Szkoła Współpracy Szkoła Współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy. W Szkole Współpracy uczniowie i uczennice m.in. poprzez: metody dydaktyczne (praca w grupach, projekty, debaty itp.); zajęcia pozalekcyjne sprzyjające współpracy; codzienną aktywność i współdecydowanie o sprawach szkoły poznają czym jest współpraca i jak wpływa na uczenie się, rozwijanie kompetencji kluczowych i realizację podstawy programowej. 9 9

10 Jak rozumiemy współpracę w naszym projekcie?
Prowadzona w różnorodnych formach. Doświadczenie współpracy powinno być atrakcyjne i zrozumiałe – dlatego oprócz spotkań, opiniowania dokumentów warto ją prowadzić w postaci gier, zabaw, warsztatów, symulacji i innych metod aktywizujących. Oparta na jasnych regułach - pozwalających uczestnikom rozumieć cel, zasady, formy współpracy. Wewnątrz szkoły oraz wykraczająca poza nią. W projekcie będziemy zachęcać szkoły i przedszkola, by rozwijały współpracę z otoczeniem oraz podmiotami zewnętrznymi, szczególnie lokalnymi, takimi jak biblioteki, domy kultury, organizacje pozarządowe, urzędy gminy, ośrodki pomocy społecznej. 10 10

11 Jak rozumiemy współpracę w naszym projekcie?
Włączająca wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów, rodziców. Systematyczna, czyli podejmowana z pewną regularnością, zapisana w dokumentach szkoły/przedszkola, zawierających pewne stałe formy współpracy (np. regularne spotkania). Ucząca zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Uczące uczestnictwo to takie, w wyniku którego uczniowie i ich rodzice są bardziej świadomi reguł (praw i obowiązków), swoich własnych potrzeb i interesów oraz rozumieją kontekst i uwarunkowania działania szkoły/ przedszkola. Wielotematyczna. Współpraca powinna dotyczyć organizacji pracy szkoły, sposobów uczenia, finansów szkolnych, oferty obowiązkowej, jak i ponadobowiązkowej, celu i form współpracy z partnerami pozaszkolnymi itp. 11 11 11

12 Nowoczesna szkoła to: Nowoczesne metody: tu szczególnie związane ze współpracą, zabawą, nowymi technologiami, o ile te ostatnie dają nowe możliwości dydaktyczne. Aktualne treści: zajęcia szkolne realizując podstawę programową są reakcją na aktualne problemy i wydarzenia istotne dla społeczności lokalnej, a także szerszych społeczności. Otwartość na współpracę z podmiotami zewnętrznymi – wzbogacanie nauczania dzięki zasobom zewnętrznym. Relacja nauczyciel – uczeń ma charakter podmiotowego traktowania. Nauczyciel jest przewodnikiem, osobą wspierającą uczniów w procesie poznawania i rozwoju. 12 12 12

13 KAPITAŁ SPOŁECZNY 13 13

14 Kapitał ludzki a kapitał społeczny
Rola kapitału ludzkiego – rozwijać się indywidualnie, dzięki osobistym kompetencjom, wiedzy, doświadczeniu, znajomości języków, zdrowiu, etc. Rola kapitału społecznego – rozwijać się we współpracy zespołowej, dzięki właściwym relacjom społecznym, zaufaniu, optymalnemu przepływowi wiedzy i doświadczenia, docenianiu różnorodności. 14 14 14

15 Kapitał społeczny Kapitał społeczny to „relacje, które budowane są na zaufaniu, sprzyjają współpracy, komunikacji i kreatywności oraz wiążą jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi i realizowanie wspólnych celów”. Zależy nam na wzmacnianiu pomostowego kapitału społecznego. Kapitał budujący pomosty odnosi się do sieci, związków, które łączą zupełnie różnych ludzi, reprezentujących różne grupy. 15 15 15

16 Kapitał społeczny – kluczowym czynnikiem rozwoju kraju
Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020: wzmacnianie postaw aktywnego, świadomego obywatelstwa, postaw pro-przedsiębiorczych i proinnowacyjnych; zwiększenie aktywności społeczeństwa obywatelskiego; wprowadzenie zmian w programach nauczania, polegających na włączeniu lub zwiększeniu zakresu zagadnień obejmujących edukację obywatelską, kulturalną i medialną oraz wzmocnieniu elementów rozwijających kreatywne myślenie i umiejętność kooperacji. 16 16

17 Budowanie kapitału społecznego w szkole
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, (rządowy dokument opublikowany 16 maja 2013 roku w Monitorze Polskim) wskazuje na szkołę, jako ważne miejsce budowania kapitału społecznego. Jednym z celów szczegółowych SRKS jest: „Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji” - co wprost odnosi się do szkół i przedszkoli, a szczególnie priorytet 1.1: „Wspieranie edukacji formalnej w zakresie metod nauczania sprzyjających kooperacji, kreatywności i komunikacji oraz rozwijanie demokratycznej kultury szkoły”. 17 17 17

18 Poziom zaufania w krajach europejskich
18 18 18

19 Czy inni ludzie są pomocni?
19 19 19

20 Zaufanie w Polsce a zaufanie w UE
20 20 20

21 „Cebula współpracy” Cebula współpracy 21 21 21

22 Czego potrzebujemy, by budować KS w szkole?
Komunikacja - nastawienie na słuchanie drugiej strony oraz jasne komunikowanie swoich potrzeb i wątpliwości. Proaktywność - branie odpowiedzialności za swoje życie poprzez dokonywanie wyborów; gotowość i wola do działania, również na rzecz dobra wspólnego. Sieci społeczne - kontakty i relacje międzyludzkie, znajomości (szczególnie nieformalne). Zaufanie - dawanie przestrzeni innym osobom na realizację ich pomysłów, wiara w to, że mogą być pomocni. Wzajemność - inwestycja na przyszłość, a nie wymiana „1 za 1”. 22 22 22

23 Uczniowie 23 23 23

24 SAMORZĄD Samorząd to niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku do władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.. 24

25 Jak wg badań funkcjonują samorządy uczniowskie?
Z badań prof. Marty Zahorskiej wynika, że samorządy uczniowskie działały, jednak nigdzie, nawet w szkołach, gdzie były one najbardziej aktywne, nie pełniły funkcji reprezentacji interesów uczniowskich, nie występowały też jako strona w sporach z nauczycielami. W szkołach bardziej nowoczesnych uczniowie przynajmniej uczyli się samodzielnego organizowania imprez, w bardziej tradycyjnych służyli przede wszystkim jako pomoc dla nauczycieli w utrzymaniu dyscypliny.* * Zahorska M. (2002) Szkoła. Między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Warszawa: Wyd. Akademickie Żak�s. 189 25 25 25

26 Jak wg badań funkcjonują samorządy uczniowskie?
Źródło: Raport Roczny Programu Społecznego „Szkoła bez przemocy”, Warszawa 2009, s. 98. 26 26 26

27 Jak wg badań funkcjonują samorządy uczniowskie?
Źródło: Opinie i Diagnozy 19, Centrum Badania Opinii Społecznej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2011, s. 33. 27 27 27

28 Jak wg badań funkcjonują samorządy uczniowskie?
Samorządy uczniowskie są w ocenie nauczycieli aktywne. Jedna piąta badanych (21%) przyznała, że są one bardzo aktywne, a dalszych 54% - że są aktywne. Jednocześnie nauczyciele zauważają, że aktywność ta odnosi się głownie do działalności rozrywkowej. W roku 2009 odsetek nauczycieli negatywnie oceniających aktywność samorządu uczniowskiego wzrósł do 31%. W szkołach ponadgimnazjalnych aktywność samorządów szkolnych źle oceniło 46% nauczycieli, a w gimnazjach 26%. Najlepsza sytuacja była w szkołach podstawowych, w których działania samorządu pozytywnie oceniło 77% nauczycieli. Raport Roczny Programu Społecznego „Szkoła bez Przemocy”, Warszawa, 2009 28 28 28

29 KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW
Uczniowie poprzez naukę w szkole mają rozwijać swoje kluczowe kompetencje. Samorządność – jako jedną z kompetencji obywatelskich mają szansę nabyć tylko wtedy, gdy my − dorośli stworzymy do tego warunki i odpowiednio będziemy ich wspierać. 29 29 29

30 Wymagania na koniec I etapu
Podstawa programowa Wymagania na koniec I etapu Uczeń zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 30

31 Cele kształcenia - II etap
Podstawa programowa Cele kształcenia - II etap ,,V. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich’’. 31

32 Zalecane warunki i sposób realizacji (II etap)
Podstawa programowa Zalecane warunki i sposób realizacji (II etap) Szkoła powinna zapewnić takie warunki, by uczniowie: 3. mieli realny wpływ na wybrane obszary życia szkoły, m.in. w ramach samorządu uczniowskiego; budowali swoje poczucie wartości i sprawstwa w życiu społecznym oraz zaufanie do innych’’. 32

33 Cele kształcenia - III etap
Podstawa programowa Cele kształcenia - III etap ,,(…) III. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich. 33

34 Cele kształcenia - III etap cd.
Podstawa programowa Cele kształcenia - III etap cd. IV. Znajomość zasad i procedur demokracji Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury i stosuje je w życiu szkoły oraz innych społeczności; rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwencje; wyjaśnia znaczenie indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli’’. 34

35 Zalecane warunki i sposób realizacji (III etap)
Podstawa programowa Zalecane warunki i sposób realizacji (III etap) Szkoła powinna zapewnić takie warunki, by uczniowie: brali udział w dyskusjach i debatach na forum klasy, szkoły i w innych sytuacjach społecznych; pracowali nad rozwiązywaniem wybranych problemów swego otoczenia i szerszych społeczności; mieli realny wpływ na wybrane obszary życia szkoły, m.in. w ramach samorządu uczniowskiego. 35

36 Podstawa programowa Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie kształtują u uczniów następujące postawy (IV etap): zaangażowanie w działania obywatelskie – uczeń angażuje się w działania społeczne i obywatelskie; wrażliwość społeczna – uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie; odpowiedzialność – uczeń podejmuje odpowiedzialne działania w swojej społeczności, konstruktywnie zachowuje się w sytuacjach konfliktowych. 36

37 Podstawa programowa Zalecane warunki i sposób realizacji (IV etap) Szkoła powinna zapewnić takie warunki, aby uczniowie: 4. brali udział w dyskusjach i debatach na forum klasy, szkoły i w innych sytuacjach społecznych; 5. pracowali nad rozwiązywaniem wybranych problemów swego otoczenia i szerszych społeczności; 6. mieli realny wpływ na wybrane obszary życia szkoły, m.in. w ramach samorządu uczniowskiego. 37

38 Art. 55 ustawy o systemie oświaty
Podstawa programowa Art. 55 ustawy o systemie oświaty W szkole działa samorząd uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 38

39 Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Podstawa programowa Art. 55 Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 39

40 Podstawa programowa SU może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. 40

41 Jak powinna być wyłaniana reprezentacja samorządu uczniowskiego?
Ustalanie regulaminu wybierania i działania organów SU Najpierw nauczyciele - grono pedagogiczne powinno rozumieć edukacyjną wagę uchwalania regulaminu. Namysł w klasach - na początku roku szkolnego każda klasa powinna przemyśleć w jaki sposób mają działać organy samorządu uczniowskiego w szkole. Praca grupy roboczej opracowującej projektu regulaminu - proponujemy, by zaprosić dzieci do dalszej pracy nad konkretnymi zapisami regulaminu. Przedstawienie projektu regulaminu - zanim uczniowie będą głosować nad przyjęciem regulaminu, powinni moc się z nim zapoznać. Głosowanie nad spisanym projektem - uczniowie wypowiadają się za przyjęciem lub odrzuceniem projektu regulaminu w równym, tajnym i powszechnym głosowaniu. Dopiero po przyjęciu tego regulaminu organizowane są wybory do organów samorządowych. 41 41 41

42 Namysł w klasach Proponujemy, by na początku roku szkolnego każda klasa na godzinie wychowawczej przemyślała w jaki sposób mają działać organy samorządu uczniowskiego w waszej szkole. W tym celu w czasie lekcji uczniowie muszą zrozumieć czym jest ten samorząd (definicja pojęcia) i jakie ma uprawnienia (nadane przez ustawę). Następnie można zadać pytania. Czym mają zajmować się reprezentanci? Jakie zadania mają wypełniać? Tu możemy zacząć od otwartego pytania lub/ i gotowych odpowiedzi, z których uczniowie wybiorą najbardziej wlaściwe. Następnie należy omówić profil kandydata, uczniowie powinni zastanowić się, jakie powinien spełniać kryteria. Kolejną kwestią, która powinni omówić uczniowie, to pytania, w jaki sposób chcą wybierać reprezentantów. Można z uczniami na ten temat podyskutować i wnioski zapisać. 42 42 42

43 Co to znaczy reprezentować uczniów?
Samorząd uczniowski reprezentuje uczniów poprzez: Konsultowanie, czyli włączenie w proces podejmowania ważnych decyzji z życia szkoły Realizowanie oddolnych projektów Organizowanie debat Udział w regularnych, cyklicznych spotkaniach z dyrekcją Udział w radach pedagogicznych (rozpoczynających i kończących) Udział w radach rodziców 43 43 43

44 Jakie decyzje warto skonsultować z uczniami?
Oto kilka przykładów z polskich szkół: • udział szkoły w ogólnopolskich programach i akcjach, organizowanych przez zewnętrznych partnerów szkoły, m.in. organizacje pozarządowe • lista i tematyka zajęć pozalekcyjnych • tematyka apeli szkolnych • zmiany w systemie oceniania • wybór nagród dla najlepszych uczniów • zmiany w statucie szkoły • zmiany związane z aranżacją wnętrz, wystrojem szkoły • zasady zmiany obuwia • długość przerw 44 44 44

45 Rodzice 45 45 45

46 Reprezentacją ogółu rodziców jest rada rodziców.
Rady rodziców działają w szkołach i placówkach - art. 53 ustawy o systemie oświaty. W artykule tym określone też zostały sposób wyboru i skład rady rodziców. W skład rad rodziców wchodzą w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 46 46 46

47 Kompetencje stanowiące RR wynikające z ustawy:
uchwala regulamin własnej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów; uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowany do uczniów i realizowany przez nauczycieli; uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska. 47 47 47

48 Kompetencje stanowiące RR wynikające z ustawy:
deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły; występuje do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; wyraża zgodę na wniosek innych organów szkoły lub sama wnioskuje o wprowadzenie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów na terenie szkoły. 48 48 48

49 Kompetencje opiniodawcze RR wynikające z ustawy:
opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności szkoły w kształceniu lub wychowaniu; opiniuje podjęcie działalności w szkole organizacji lub stowarzyszeń (opinia rady rodziców musi być pozytywna). 49 49 49

50 Z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o SO wynika, że rada rodziców :
opiniuje nadanie imienia szkole (we współpracy z SU i RP) – rozporządzenie o ramowych statutach szkół; opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; opiniuje propozycje form realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego; wybiera przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a jeżeli nie powołano rady szkoły wybiera przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 50 50 50

51 Z ustawy Karta Nauczyciela wynika, że rada rodziców:
opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym dyrektora szkoły. 51 51 51

52 Rada szkoły 52 52 52

53 Rada szkoły Rada szkoły jest organem szkoły, który łączy wszystkie stany szkolne, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli. Skład rady szkoły gwarantuje możliwość porozumiewania się społeczności szkolnej oraz społeczną kontrolę pracy szkoły. Stała komunikacja, wymiana poglądów, wspólne uzgodnienia i rozwiązywanie spraw wewnętrznych szkoły - to podstawa funkcjonowania rady szkoły. 53 53 53

54 uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
Podstawowe zadania określone w art. 50 ust. 2 ustawy są następujące: uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; uchwala statut szkoły - projekt przygotowuje rada pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły; może występować do kuratora oświaty z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela - wnioski te mają dla organu nadzoru charakter wiążący. 54 54

55 Podstawowe zadania określone w art. 50 ust. 2 ustawy są następujące:
przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego dochodów własnych oraz opiniuje projekt planu finansowego szkoły; opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły; z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 55 55

56 Motywacja ver 3.0 na podstawie „DRIVE”, D.Pink, Studio EMKA 2011 56 56 56

57 Motywacja ver 3.0 na podstawie „DRIVE”, D.Pink, Studio EMKA 2011 57 57 57

58 Jak pozyskać rodziców do współpracy w szkole?
ułatwić znalezienie im swojego miejsce w przestrzeni szkoły; dać im poczucie ważności i sprawczości działania; dzielić się z rodzicami odpowiedzialnością za edukację i wychowanie dziecka (rodzaj kontraktu, umowy); umożliwiać im poznanie procesu edukacyjnego, w którym uczestniczą ich dzieci. 58 58 58

59 Jak pozyskać rodziców do współpracy w szkole?
zmienić zebrania w konstruktywne i twórcze spotkania i dyskusje; angażować rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących szkoły i ich dzieci (współdecydowanie); zadbać o rzetelną i terminową wymianę informacji między szkołą a domem. 59 59 59

60 Organizacja pracy szkoły: uzgadniana w dialogu z rodzicami i uczniami.
Co powinna robić szkoła, by budować swój kapitał społeczny? Organizacja pracy szkoły: uzgadniana w dialogu z rodzicami i uczniami. Dydaktyka: wpływ na najważniejsze zadanie szkoły. Przestrzeń szkoły: urządzenie sal, korytarzy, szatni powinno sprzyjać współpracy, rozmowie i zaufaniu. Przestrzeń nie powinna separować. 60 60 60

61 Organizacja pracy szkoły
Istotny jest współudział uczniów i rodziców w tworzeniu reguł szkolnych (statutu, regulaminów i kodeksów szkolnych). Ważny jest udział uczniów i rodziców w wyborze sposobów codziennego funkcjonowania szkoły: przerwy, organizacja szatni, recykling, korzystanie z sal gimnastycznych itp. Udział w decyzjach dotyczących finansów szkolnych, zarówno rady rodziców, jak i budżetu szkolnego. Udział w ewaluacji pracy szkoły i wpływ na wprowadzanie zmian, wynikających z rekomendacji ewaluacyjnych. 61 61 61

62 Dydaktyka Dobór treści nauczania - ważnych (np. lokalnie) lub zgodnych ze światopoglądem, kulturą itp. Dobór metod nauczania - zwłaszcza sprzyjających rozwijaniu umiejętności psychospołecznych i współpracy: praca metodą projektów edukacyjnych, praca w zróżnicowanych podgrupach, debatowanie, możliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Udział rodziców w zajęciach edukacyjnych w roli ekspertów. Zasady i kryteria oceniania (z zachowania i przedmiotowe) oraz sposób ich stosowania. 62 62 62

63 Przestrzeń szkoły l Dla rodziców Dla uczniów
Konieczne są miejsca spotkań rodziców, gdzie nauczyciel może spokojnie zaprosić rodzica i porozmawiać z nim w „cztery oczy”. Chodzi także o organizację przestrzeni podczas zebrań. Miejsca dla współpracy, wspólnej zabawy (korytarze, boisko szkolne, skwer przed szkołą) i nauki (wspólne stoliki, kąciki zainteresowań, pomoce szkolne), wystrój pomieszczeń. 63 63 63

64 Jaki jest stan współpracy w naszej szkole
Praca domowa „szkolna” Debata: Jaki jest stan współpracy w naszej szkole i co możemy zrobić, by rozwijać współpracę? 64 64 64

65 Dziękujemy za uwagę! 65 65


Pobierz ppt "Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google