Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r.
9 marca Dzień Statystyki Polskiej Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r. Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 1

2 Zarys dziejów statystyki polskiej
Początki oficjalnej działalności statystycznej na ziemiach polskich przypadają na okres prac Sejmu Czteroletniego ( ). Sejm ten ustawą z 22 czerwca 1789 r. zarządził przeprowadzenie pierwszego ogólnokrajowego spisu ludności połączonego ze spisem dymów. Materiały spisu posłużyć miały powzięciu uchwały w sprawie podatku przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania stałej, stutysięcznej armii. Spis ludności i dymów z 1789 r. był pierwszym spisem państwowym, ale już wcześniej, bo od XVI wieku pojawiły się na ziemiach polskich różnego rodzaju rejestry, inwentarze i spisy (np. spisy ludności diecezji krakowskiej z lat i płockiej z 1773, 1776 i 1778 roku) sporządzone dla celów podatkowych, gospodarczych, wojskowych i kościelnych. 2

3 Zarys dziejów statystyki polskiej
13 VII 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego uchwala Reskrypt o utworzeniu i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego Pierwszy Dyrektor GUS prof. Józef BUZEK (1873 – 1936) - statystyk, ekonomista, prawnik, profesor prawa, kierownik Krajowego Biura Statystycznego we Lwowie, współorganizator i dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (1918 – 1929). 3

4 X 1919 r. Sejm Ustawodawczy RP uchwala ustawę o organizacji statystyki administracyjnej.
VI 1921 r. Ukazuje się pierwszy, wydany przez GUS, "Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej polskiej”. 1 VI 1923 r. Sejm Ustawodawczy RP uchwala ustawę nowelizującą ustawę z 21 X 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej. Włączenie GUS do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 21–28 VIII 1929 r. W Warszawie – na zaproszenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – odbyła się XVIII Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. IX 1939 r. GUS przerwał swą działalność w związku z wybuchem II wojny światowej. 12 III 1945 r. Rada Ministrów uchwala reaktywowanie działalności GUS przy Prezydium Rady Ministrów i powołuje prof. dra Stefana Szulca na dyrektora. 31 VII 1946 r. Dekret Rady Ministrów o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym, na mocy którego GUS został uznany organem naczelnym statystyki państwowej. 15 II 1962 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o organizacji statystyki państwowej, w której stwierdza się, że organami statystyki państwowej są: GUS i urzędy statystyczne (wojewódzkie miejskie i powiatowe). Prawdziwym przełomem stała się obowiązująca do dziś ustawa z 29 VI 1995 r. o statystyce publicznej, określająca GUS jako niezależny organ statystyki publicznej, który zobowiązany jest dostarczać informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i środowiska naturalnego kraju.. 4

5 Statystyka Publiczna W myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) rozumiana jest jako system: zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i ich opracowywania, ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. Swoją misję statystyka spełnia prowadząc badania statystyczne. 5

6 Tajemnica statystyczna
Statystyka Publiczna Tajemnica statystyczna Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Statystyka publiczna zapewnia: Równoprawny Równorzędny Równoczesny dostęp do informacji statystycznych 6

7 Czym Urząd się zajmuje Prowadzenie rejestrów REGON i TERYT, organizacja spisów Badania w obszarze statystyki handlu i usług Informacje nt. sektora handlu i usług gromadzone są w procesie realizacji 6 badań rocznych oraz 2 badań kwartalnych. Badania swoim zakresem obejmują wszystkie 16 województw. W ciągu roku Urząd współpracuje z 84 tys. podmiotów gospodarczych i przetwarza ok. 170 tys. sprawozdań. Badanie gospodarki nieobserwowanej Prace metodologiczne Szacunki rozmiarów działalności nielegalnej w Polsce w zakresie problematyki prostytucji, narkomanii oraz przemytu. Badania Wtórne badanie rozmiarów szarej gospodarki w zakresie: przychodów, wynagrodzeń, płac, produkcji globalnej, zużycia pośredniego i wartości dodanej brutto, CBSG 01 badanie roczne – ok. 35 tys. ankiet Badania ankietowe Kilkanaście obserwacji prowadzonych roczne, kwartalne, miesięczne lub jednorazowo ok.16 tys. ankiet rocznie Badania rolnicze - 16 badań (7 raz w roku, 6 dwa razy na rok, 2 trzy razy w roku i jedno opracowanie w cyklu miesięcznym) - ok. 17,5 tys. ankiet rocznie Analiza statystyczna, udostępnianie i popularyzacja informacji statystycznej 7

8 LUDNOŚĆ I POWIERZCHNIA
Powierzchnia – km 2 Ludność tys. 2012 Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Mazowieckie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie 5302 35558 1 3462 29826 3 2 2290 18310 7 8 2130 17846 9 11 3354 15183 4 12 1023 13988 15 13 2096 17972 10 1721 22892 5 1451 24173 2914 19947 2525 18219 6 1199 20187 14 2166 25122 1274 11711 4616 12333 1010 9412 16 W końcu 2012 r. ludność Polski liczyła tys. osób, o prawie 5 tys. mniej niż przed rokiem. Ludność zamieszkująca tereny miast stanowiła ok. 61% ogółu populacji natomiast obszary wiejskie zamieszkiwało ok. 39 % . Najwięcej ludności zamieszkiwało województwa: mazowieckie – tys. mieszkańców, co stanowiło 13,8 % ogółu ludności kraju, śląskie – tys. (12,0%), wielkopolskie – tys. (9,0%) oraz małopolskie – tys. (8,7%). Z kolei najmniej liczne województwa to: opolskie – tys. osób (2,6%), lubuskie – tys. (2,7%) i podlaskie – 1201 tys. osób (3,1%). Świętokrzyskie na koniec r. (1 274 tys.) grupowało 3,3% ludności Polski uplasowało się na 13 pozycji wśród 16 województw. Poziom urbanizacji w regionie kształtuje się znacznie poniżej średniej krajowej. Mieszkańcy miast świętokrzyskich stanowili niespełna 45 % ogółu ludności województwa. Pod względem terytorialnym region plasuje się na 15 miejscu wśród 16 województw. Zajmuje ok. 3,7% powierzchni kraju. Ludność:

9 PODZIAŁ TERYTORIALNY 2012 Ludność tys. Powierzchnia – km 2 61% 43% Podregiony Powiaty Miasta na prawach powiatu Gminy ogółem miejskie miejsko- wiejskie wiejskie 2 13 1 102 5 26 71 Podział Terytorialny Ludność tys. Powierzchnia –6 680 km 2 39% 57% W granicach administracyjnych woj. świętokrzyskiego funkcjonuje: 13 powiatów ziemskich i 1 miasto na prawach powiatu (m. Kielce) oraz 102 gminy – z tego: 5 miejskich, 71 wiejskich oraz 26 miejsko – wiejskich. Sieć osadniczą województwa tworzy 31 miast oraz 3505 podstawowych miejscowości wiejskich.

10 Przyrost Naturalny (na 1000 ludności)
2012 Przyrost Naturalny (na 1000 ludności) Spośród 11,5 tys. noworodków, które przyszły na świat w 2012 roku częściej niż co 2 to chłopiec. Najwięcej dzieci rodziło się w lipcu i sierpniu , ulubiony dzień - środa najmniej popularny miesiąc - grudzień , natomiast dzień – niedziela. Szczęśliwymi mamami trojaczków w regionie zostało 12 kobiet. Najwięcej (blisko połowę) dzieci urodziły mamy z wykształceniem wyższym . Przyrost naturalny ludności - różnica urodzeń żywych i liczby zgonów w danym okresie.

11 MIGRACJE 2012 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (na 1000 ludności) .. Wzrasta liczba osób powracających z zagranicy i meldujących się na pobyt stały w regionie. W 2012 r. przekroczyła ona o 52 liczbę tych, którzy wyemigrowali. Jedynym powiatem w świętokrzyskim o dodatnim saldzie migracji był powiat kielecki.

12 WSPÓŁCZYNNIK FEMINIZACJI
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Mazowieckie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie 105 106 109 104 107 108 110 2012 Współczynnik feminizacji wiek 0-4 94 13-15 95 104 50-54 100 70 i więcej 180 85 i więcej 269 Województwo świętokrzyskie plasuje się w grupie słabiej sfeminizowanych obszarów w Polsce. W 2012 r. na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet (w kraju 107). Proporcje między liczbą kobiet i mężczyzn zmieniają się wraz z wiekiem ludności. W młodszych grupach wiekowych przeważa płeć męska. Z kolei, umieralność wśród mężczyzn jest wyższa, co powoduje wyrównywanie się liczebności mężczyzn i kobiet w średnim wieku, a przewagę kobiet w wieku starszym.  Współczynnik feminizacji - liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Współczynnik maskulinizacji - liczba mężczyzn przypadająca na 100 kobiet

13 WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO
2012 Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada 109 osób w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 30 osób w wieku poprodukcyjnym. Polska 56,6 97,1 27,9 Ekonomiczne grupy wieku : wiek przedprodukcyjny - wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0-17 lat wiek produkcyjny – wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku lata, dla kobiet 18—59 lat wiek poprodukcyjny - wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej

14 WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Mazowieckie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie 54 57 56 59 58 55 < 56 2012 r. 74 71 72 77 78 79 73 75 73 57/74 Prognoza 2035 r. Współczynnik obciążenia demograficznego: liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

15 PROGNOZA LUDNOŚCI (TYS.)
Wyniki prognozy ludności do 2035 roku wskazują, że w Polsce systematycznie zmniejszać będzie się liczba ludności, na koniec r. będzie ona prawdopodobnie wynosiła tys. Jedynie w województwie mazowieckim spodziewany jest wzrost populacji, zaś w pozostałych regionach jej liczebność będzie się systematycznie zmniejszać. W województwie świętokrzyskim prognozowane jest nasilanie się niekorzystnych tendencji towarzyszącym procesom demograficznym. Systematycznie zmniejszać się będzie liczba ludności naszego regionu, na koniec 2035 r. będzie ona prawdopodobnie wynosiła tys. osób. Populacja kraju zmniejszy się o ok tys. osób, to tyle ile w 2012 r. wyniosła ludność województwa świętokrzyskiego i podlaskiego. W świętokrzyskim przewidywany ubytek ludności wyniesie niemalże tyle mieszkańców miało miasto Kielce w 2012 r.

16 BEZROBOCIE REJESTROWANE
Bezrobotni zarejestrowani : 2011 r tys. 2012 r.– tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego: 2011 r.- 12,5% 2012 r.- 13,4% Bezrobotni zarejestrowani : 2011 r.- 83 tys. 2012 r.– 87 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego: 2011 r.- 15,2% 2012 r.- 15,8% ok. 3,5 tys. o 0,6 p. proc. BEZROBOCIE REJESTROWANE 2012 14,0 10,8 11,5 13,5 18,1 9,9 15,8 14,6 16,3 14,1 11,1 21,2 13,2 17,9 14,2 ok. 154 tys. o 0,9 p. proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) W 2012 r. odnotowano pogłębienie negatywnych tendencji na krajowym rynku pracy. Wskaźniki charakteryzujące zmiany bezrobocia w skali roku, kształtowały się niekorzystnie – wzrosła stopa bezrobocia rejestrowanego zwiększyła się również liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Zjawisko wzrostu było udziałem wszystkich 16 województw. Województwo świętokrzyskie należy od lat do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia. Na koniec 2012 r. uplasowało się po raz kolejny na 11 lokacie. Niemalże co 15 osoba w świętokrzyskim pozostawała bez pracy, w Polsce co 18. Co 25 bezrobotny w kraju to osoba zarejestrowana w urzędach pracy województwa świętokrzyskiego. Region świętokrzyski plasuje się w czołówce województw o najwyższej stopie bezrobocia.

17 BEZROBOCIE REJESTROWANE
2012 Znowu nic z tego według wieku według wykształcenia Czekam Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy: Polska- 92 Świętokrzyskie- 218 Ponad połowa bezrobotnych w regionie nie ukończyła 35 roku życia. O około 1/5 wzrosła liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 24 miesiące. Niemalże połowa osób poszukujących pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Coraz większe problemy na rynku pracy odczuwały osoby z wyższym wykształceniem, ich zbiorowość w ciągu ostatniego roku zwiększyła się najbardziej (niemalże co 7 zarejestrowany poszukujący pracy w regionie).

18 2012 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim, w 2012 r. ukształtowało się na poziomie 117,1 tys. osób, tj. o 0,5% wyższym w stosunku do 2011 r. W skali kraju także odnotowano wzrost zatrudnienia w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,1% do poziomu 5548,7 tys. osób 0,5% 1,2% -5,5% tys. W jednostkach sektora prywatnego przeciętne zatrudnienie wyniosło 105,9 tys. osób, co oznacza wzrost: o 1,2% w stosunku do zanotowanego rok wcześniej . Udział sektora prywatnego ukształtował się na poziomie 90,4% i zwiększył się o 0,6 pkt. proc w porównaniu z rokiem poprzednim. Przedsiębiorstwa sektora publicznego zatrudniały 11,2 tys. osób, tj. mniej o 5,5% niż w 2011 r. Warunki na rynku pracy w województwie pozostają trudne. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na mieszkańców w województwie świętokrzyskim wyniosło w 2012 r. 92 osoby, podczas gdy w kraju – 144 osoby.

19 2012 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
W 2012 r. w województwie świętokrzyskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 3158,25 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 4,5%. w sektorze prywatnym 3082,87 zł - wzrost o 3,6% 11 3158,25 zł w sektorze publicznym ,23 zł - wzrost o 13,1%, 3728,36 zł Na tle pozostałych województw przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw uplasowało województwo świętokrzyskie na jedenastej pozycji w kraju (wobec 12 pozycji w 2011 r.). Zmniejszył się dystans przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie do wielkości krajowej (o 0,9 pkt proc. do 15,3%).

20 2012 WZROST CEN TOWARÓW I USŁUGKONSUMPCYJNYCH
W 2012 r. na towary i usługi konsumpcyjne w województwie świętokrzyskim wydaliśmy o 4,0% więcej niż w 2011 r. Ceny w województwie rosły szybciej niż średnio w kraju – 3,7%. 2011 r. 4,7% Szczególnie szybko drożały towary i usługi związane z mieszkaniem i transportem. Szybciej niż średnio rosły także m. in. ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Jedyną grupę, w której ceny się obniżyły stanowiła grupa odzież i obuwie.

21 2012 DOCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH dochody 1278,43 zł wydatki
Przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne oraz wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych DOCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH 2012 dochody 1278,43 zł wydatki 1050,78 zł Największe oszczędności mają zatem mieszkańcy z województwa mazowieckiego – 356,12 zł, a najmniejsze podkarpackiego – 116,73 zł. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę zł przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę zł 13 lokata 2 lokata ŚWIĘTOKRZYSKIE Choć pod względem wysokości dochodów na 1 osobę świętokrzyskie zajęło 13 pozycję w kraju, to stosunkowo niskie wydatki pozwoliły na uplasowanie się na 4 pozycji pod względem oszczędności – 245 zł (obok mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego). W strukturze wydatków najwięcej przeznaczamy na: żywność i napoje alkoholowe - 30%, użytkowanie mieszkania i nośniki energii – 22,5%. Najmniej wydajemy na: edukację – 0,7%, restauracje i hotele – 2%.

22 PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM
2012 Według stanu na koniec grudnia 2012 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych było ponad 108 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 2,7% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Zdecydowaną większość podmiotów stanowiły jednostki sektora prywatnego (prawie 97% ogółu wszystkich firm), 84198 os. fizyczne Pozostałe 3% to jednostki sektora publicznego. Wśród podmiotów sektora prywatnego zdecydowana większość (80,4%) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 69% Najwięcej podmiotów zlokalizo-wanych jest w stolicy woje-wództwa, gdzie swoją siedzibę posiadało 26,4% firm (28,5 tys.) oraz w powiecie kieleckim 13,5% (14,6 tys.). Łącznie te dwa powiaty skupiały blisko 40% zbiorowości podmiotów. Najmniej zaś w kazimierskim (1,8 tys.) i pińczowskim (2,5 tys.)

23 2012 PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM
OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W 2012 R. (stan na 31 XII) 38% 36% 26% 34% 31% Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przeważali przedsiębiorcy w wieku od 36 do 50 lat. Grupa ta stanowiła 38,1% ogółu zarejestrowanych osób fizycznych. Na drugim miejscu pod względem liczebności uplasowali się przedsiębiorcy powyżej 50 lat – 35,9%. Najrzadziej właścicielami firm były osoby młode (do 35 lat), których udział w 2012 r. wyniósł 26,0%. Liczba kobiet prowadzących własne firmy kształtowała się na poziomie 29,2 tys. tj., 34,7%. Udział kobiet zróżnicowany był w zależności od analizowanych grup wiekowych. I tak w przedziale powyżej 50 lat kobiety stanowiły 38,0%, w wieku od 36 do 50 lat - 33,9%, natomiast do 35 lat – 31,4%.

24 PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM
2012 Ze względu na charakter prowadzonej działalności, blisko co trzeci podmiot deklarował jako przeważający jej rodzaj handel i naprawa pojazdów samochodowych, 13,3% – budownictwo oraz 9,2% – przetwórstwo przemysłowe. Z punktu widzenia wielkości podmiotów dominowały podmioty małe (o liczbie pracujących do 9 osób), których w rejestrze REGON, według stanu na koniec grudnia 2012 r. było ponad 95% (103,0 tys.) W klasie jednostek średnich, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, znalazło się prawie 4% całej zbiorowości (4,1 tys.), a dużych, o liczbie pracujących 50 osób i więcej – niespełna 1% (1,0 tys.)

25 PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM
2012 W okresie I-XII 2012 r. w województwie świętokrzyskim działalność zarejestrowało 9,4 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że średnio w miesiącu powstawało blisko 800 firm. Częściej niż co drugi przedsiębiorca, który założył działalność na przestrzeni 2012 r. był osobą do 35 lat – 56,7%. Spośród młodych przedsiębiorców częściej niż co trzeci to kobieta -35,6%. W okresie I-XII 2012 r. w województwie świętokrzyskim działalność zlikwidowało 7,0 tys. podmiotów (blisko 600 w miesiącu).

26 Podmioty na 10 tys. ludności
PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM 2012 Podmioty na 10 tys. ludności Wśród 100 osób w wieku produkcyjnym 10 prowadzi działalność gospodarczą 2012 2011 Ogółem - 848 Nowo zarejestrowane - 74 Wykreślone -55 829 69 88

27 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
W 2011 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła mln zł. W porównaniu do 2010 roku była wyższa w cenach bieżących o 7,9%, a w cenach stałych o 4,5%. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 2011 W przekroju województw realny wzrost PKB był zróżnicowany – od 2,6% w województwie zachodniopomorskim do 5,6% w województwie dolnośląskim wzrost o 2,8% 37,8 mld zł Udziały poszczególnych województw w generowaniu produktu krajowego brutto były wyraźnie zróżnicowane. W 2011 roku wahały się od 2,1% w województwie opolskim do 22,4% w województwie mazowieckim. 2,5%

28 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO na 1 mieszkańca
2011 Przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski w 2011 roku wyniósł zł (w 2010 roku – zł). W ujęciu realnym był on wyższy w porównaniu do 2010 roku o 4,5%. Najwyższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2011 roku odnotowano w województwie mazowieckim – zł, przekraczający przeciętną w kraju o 63,3%. Drugie miejsce pod względem wysokości PKB na 1 mieszkańca zajmowało województwo dolnośląskie zł, przewyższając przeciętną dla kraju o 13,4%. 74,5% 29552 zł Niski poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca niezmiennie utrzymywał się w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim i kształtował się w tych województwach na poziomie od 67,6% do 74,5% średniej krajowej.

29 Dziękuję za uwagę POWODZENIA !!!


Pobierz ppt "Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google