Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r. Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 9 marca Dzień Statystyki Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r. Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 9 marca Dzień Statystyki Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r. Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 9 marca Dzień Statystyki Polskiej

2 Początki oficjalnej działalności statystycznej na ziemiach polskich przypadają na okres prac Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Sejm ten ustawą z 22 czerwca 1789 r. zarządził przeprowadzenie pierwszego ogólnokrajowego spisu ludności połączonego ze spisem dymów. Materiały spisu posłużyć miały powzięciu uchwały w sprawie podatku przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania stałej, stutysięcznej armii. Spis ludności i dymów z 1789 r. był pierwszym spisem państwowym, ale już wcześniej, bo od XVI wieku pojawiły się na ziemiach polskich różnego rodzaju rejestry, inwentarze i spisy (np. spisy ludności diecezji krakowskiej z lat 1747-1749 i płockiej z 1773, 1776 i 1778 roku) sporządzone dla celów podatkowych, gospodarczych, wojskowych i kościelnych. Zarys dziejów statystyki polskiej

3 Pierwszy Dyrektor GUS prof. Józef BUZEK (1873 – 1936) - statystyk, ekonomista, prawnik, profesor prawa, kierownik Krajowego Biura Statystycznego we Lwowie, współorganizator i dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (1918 – 1929). 13 VII 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego uchwala Reskrypt o utworzeniu i organizacji Głównego Urzędu Statystycznego Zarys dziejów statystyki polskiej

4 X 1919 r. Sejm Ustawodawczy RP uchwala ustawę o organizacji statystyki administracyjnej. VI 1921 r. Ukazuje się pierwszy, wydany przez GUS, "Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej polskiej. 1 VI 1923 r. Sejm Ustawodawczy RP uchwala ustawę nowelizującą ustawę z 21 X 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej. Włączenie GUS do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. IX 1939 r. GUS przerwał swą działalność w związku z wybuchem II wojny światowej. 12 III 1945 r. Rada Ministrów uchwala reaktywowanie działalności GUS przy Prezydium Rady Ministrów i powołuje prof. dra Stefana Szulca na dyrektora. 31 VII 1946 r. Dekret Rady Ministrów o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym, na mocy którego GUS został uznany organem naczelnym statystyki państwowej. 15 II 1962 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o organizacji statystyki państwowej, w której stwierdza się, że organami statystyki państwowej są: GUS i urzędy statystyczne (wojewódzkie miejskie i powiatowe). 21–28 VIII 1929 r. W Warszawie – na zaproszenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – odbyła się XVIII Sesja Międzynarodowego Instytutu Statystycznego. Prawdziwym przełomem stała się obowiązująca do dziś ustawa z 29 VI 1995 r. o statystyce publicznej, określająca GUS jako niezależny organ statystyki publicznej, który zobowiązany jest dostarczać informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i środowiska naturalnego kraju..

5 W myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) rozumiana jest jako system: zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i ich opracowywania, ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych. Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. Swoją misję statystyka spełnia prowadząc badania statystyczne. Statystyka Publiczna

6 Równoprawny Równorzędny Równoczesny dostęp do informacji statystycznych Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Tajemnica statystyczna Statystyka publiczna zapewnia: Statystyka Publiczna

7 Badania w obszarze statystyki handlu i usług Informacje nt. sektora handlu i usług gromadzone są w procesie realizacji 6 badań rocznych oraz 2 badań kwartalnych. Badania swoim zakresem obejmują wszystkie 16 województw. W ciągu roku Urząd współpracuje z 84 tys. podmiotów gospodarczych i przetwarza ok. 170 tys. sprawozdań. Badanie gospodarki nieobserwowanej Prace metodologiczne Szacunki rozmiarów działalności nielegalnej w Polsce w zakresie problematyki prostytucji, narkomanii oraz przemytu. Badania Wtórne badanie rozmiarów szarej gospodarki w zakresie: przychodów, wynagrodzeń, płac, produkcji globalnej, zużycia pośredniego i wartości dodanej brutto, CBSG 01 badanie roczne – ok. 35 tys. ankiet Analiza statystyczna, udostępnianie i popularyzacja informacji statystycznej Badania ankietowe Kilkanaście obserwacji prowadzonych roczne, kwartalne, miesięczne lub jednorazowo ok.16 tys. ankiet rocznie Badania rolnicze - 16 badań (7 raz w roku, 6 dwa razy na rok, 2 trzy razy w roku i jedno opracowanie w cyklu miesięcznym) - ok. 17,5 tys. ankiet rocznie Prowadzenie rejestrów REGON i TERYT, organizacja spisów Czym Urząd się zajmuje

8 Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie MazowieckieWielkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie 5302 35558 1 1 3462 29826 3 2 2290 18310 7 8 2130 17846 9 11 3354 15183 4 12 1023 13988 15 13 2096 17972 10 1721 22892 11 5 1451 24173 12 4 2914 19947 5 7 2525 18219 6 9 1199 20187 14 6 2166 25122 8 3 1274 11711 13 15 4616 12333 2 14 1010 9412 16 W końcu 2012 r. ludność Polski liczyła 38 533 tys. osób, o prawie 5 tys. mniej niż przed rokiem. Ludność zamieszkująca tereny miast stanowiła ok. 61% ogółu populacji natomiast obszary wiejskie zamieszkiwało ok. 39 %. Najwięcej ludności zamieszkiwało województwa: mazowieckie – 5 302 tys. mieszkańców, co stanowiło 13,8 % ogółu ludności kraju, śląskie – 4 616 tys. (12,0%), wielkopolskie – 3 462 tys. (9,0%) oraz małopolskie – 3 354 tys. (8,7%). Z kolei najmniej liczne województwa to: opolskie – 1 010 tys. osób (2,6%), lubuskie – 1 023 tys. (2,7%) i podlaskie – 1201 tys. osób (3,1%). Świętokrzyskie na koniec 2012 r. (1 274 tys.) grupowało 3,3% ludności Polski uplasowało się na 13 pozycji wśród 16 województw. Poziom urbanizacji w regionie kształtuje się znacznie poniżej średniej krajowej. Mieszkańcy miast świętokrzyskich stanowili niespełna 45 % ogółu ludności województwa. Pod względem terytorialnym region plasuje się na 15 miejscu wśród 16 województw. Zajmuje ok. 3,7% powierzchni kraju. Powierzchnia – 312 679 km 2 Ludność - 38 533 tys. LUDNOŚĆ I POWIERZCHNIA 2012 Ludność:

9 Podregiony Powiaty Miasta na prawach powiatu Gminy ogółem miejskie miejsko- wiejskie wiejskie 2 13 1 102 5 26 71 Podział Terytorialny W granicach administracyjnych woj. świętokrzyskiego funkcjonuje: 13 powiatów ziemskich i 1 miasto na prawach powiatu (m. Kielce) oraz 102 gminy – z tego: 5 miejskich, 71 wiejskich oraz 26 miejsko – wiejskich. Sieć osadniczą województwa tworzy 31 miast oraz 3505 podstawowych miejscowości wiejskich. PODZIAŁ TERYTORIALNY 2012 Ludność - 780 tys. Powierzchnia – 5 031 km 2 61% 43% Ludność - 494 tys. Powierzchnia –6 680 km 2 39% 57%

10 Przyrost naturalny ludności - różnica urodzeń żywych i liczby zgonów w danym okresie. Przyrost Naturalny (na 1000 ludności ) Spośród 11,5 tys. noworodków, które przyszły na świat w 2012 roku częściej niż co 2 to chłopiec. Najwięcej dzieci rodziło się w lipcu i sierpniu, ulubiony dzień - środa najmniej popularny miesiąc - grudzień, natomiast dzień – niedziela. Szczęśliwymi mamami trojaczków w regionie zostało 12 kobiet. Najwięcej (blisko połowę) dzieci urodziły mamy z wykształceniem wyższym. PRZYROST NATURALNY 2012

11 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (na 1000 ludności) Wzrasta liczba osób powracających z zagranicy i meldujących się na pobyt stały w regionie. W 2012 r. przekroczyła ona o 52 liczbę tych, którzy wyemigrowali. Jedynym powiatem w świętokrzyskim o dodatnim saldzie migracji był powiat kielecki... MIGRACJE 2012

12 Współczynnik feminizacji - liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Współczynnik maskulinizacji - liczba mężczyzn przypadająca na 100 kobiet 104 0-494 13-1595 70 i więcej180 85 i więcej269 50-54100 W młodszych grupach wiekowych przeważa płeć męska. Z kolei, umieralność wśród mężczyzn jest wyższa, co powoduje wyrównywanie się liczebności mężczyzn i kobiet w średnim wieku, a przewagę kobiet w wieku starszym. Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Kujawsko- Pomorskie Podlaskie Mazowieckie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie 105 106 105 106 109 106 105 104 106 107 108 110 104 Proporcje między liczbą kobiet i mężczyzn zmieniają się wraz z wiekiem ludności. WSPÓŁCZYNNIK FEMINIZACJI 2012 Województwo świętokrzyskie plasuje się w grupie słabiej sfeminizowanych obszarów w Polsce. W 2012 r. na 100 mężczyzn przypadało 105 kobiet (w kraju 107). wiek Współczynnik feminizacji

13 Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58 osób w wieku nieprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada 109 osób w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 30 osób w wieku poprodukcyjnym. Ekonomiczne grupy wieku : wiek przedprodukcyjny - wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0-17 lat wiek produkcyjny – wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet 1859 lat wiek poprodukcyjny - wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO 2012 56,697,127,9Polska

14 Współczynnik obciążenia demograficznego: liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 73 Prognoza 2035 r. 2012 i 2035 WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Kujawsko- Pomorskie Podlaskie Mazowieckie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie 54 57 54 57 56 54 56 59 58 57 58 55 54 59 < 56 56 - 57 58 - 59 2012 r. 74 71 72 77 78 77 79 73 74 75 71 74 73 72 74

15 Wyniki prognozy ludności do 2035 roku wskazują, że w Polsce systematycznie zmniejszać będzie się liczba ludności, na koniec 2035 r. będzie ona prawdopodobnie wynosiła 35 993 tys. Jedynie w województwie mazowieckim spodziewany jest wzrost populacji, zaś w pozostałych regionach jej liczebność będzie się systematycznie zmniejszać. W województwie świętokrzyskim prognozowane jest nasilanie się niekorzystnych tendencji towarzyszącym procesom demograficznym. Systematycznie zmniejszać się będzie liczba ludności naszego regionu, na koniec 2035 r. będzie ona prawdopodobnie wynosiła 1077 tys. osób. Populacja kraju zmniejszy się o ok.2 540 tys. osób, to tyle ile w 2012 r. wyniosła ludność województwa świętokrzyskiego i podlaskiego. W świętokrzyskim przewidywany ubytek ludności wyniesie niemalże tyle mieszkańców miało miasto Kielce w 2012 r. PROGNOZA LUDNOŚCI (TYS.) 2015-2035

16 Bezrobotni zarejestrowani : 2011 r.- 1 983 tys. 2012 r.– 2 137 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego: 2011 r.- 12,5% 2012 r.- 13,4% Niemalże co 15 osoba w świętokrzyskim pozostawała bez pracy, w Polsce co 18. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) Co 25 bezrobotny w kraju to osoba zarejestrowana w urzędach pracy województwa świętokrzyskiego. Region świętokrzyski plasuje się w czołówce województw o najwyższej stopie bezrobocia. W 2012 r. odnotowano pogłębienie negatywnych tendencji na krajowym rynku pracy. Wskaźniki charakteryzujące zmiany bezrobocia w skali roku, kształtowały się niekorzystnie – wzrosła stopa bezrobocia rejestrowanego zwiększyła się również liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Zjawisko wzrostu było udziałem wszystkich 16 województw. Bezrobotni zarejestrowani : 2011 r.- 83 tys. 2012 r.– 87 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego: 2011 r.- 15,2% 2012 r.- 15,8% ok. 3,5 tys. o 0,6 p. proc. 14,0 10,811,513,518,19,915,8 14,616,314,111,121,213,217,914,2 ok. 154 tys. o 0,9 p. proc. BEZROBOCIE REJESTROWANE 2012 Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) Województwo świętokrzyskie należy od lat do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia. Na koniec 2012 r. uplasowało się po raz kolejny na 11 lokacie.

17 Ponad połowa bezrobotnych w regionie nie ukończyła 35 roku życia. O około 1/5 wzrosła liczba bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 24 miesiące. według wieku według wykształcenia Niemalże połowa osób poszukujących pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Coraz większe problemy na rynku pracy odczuwały osoby z wyższym wykształceniem, ich zbiorowość w ciągu ostatniego roku zwiększyła się najbardziej (niemalże co 7 zarejestrowany poszukujący pracy w regionie). BEZROBOCIE REJESTROWANE 2012 Czekam Znowu nic z tego

18 0,5% 1,2% -5,5% tys. Warunki na rynku pracy w województwie pozostają trudne. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w województwie świętokrzyskim wyniosło w 2012 r. 92 osoby, podczas gdy w kraju – 144 osoby. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim, w 2012 r. ukształtowało się na poziomie 117,1 tys. osób, tj. o 0,5% wyższym w stosunku do 2011 r. W skali kraju także odnotowano wzrost zatrudnienia w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,1% do poziomu 5548,7 tys. osób W jednostkach sektora prywatnego przeciętne zatrudnienie wyniosło 105,9 tys. osób, co oznacza wzrost: o 1,2% w stosunku do zanotowanego rok wcześniej. Udział sektora prywatnego ukształtował się na poziomie 90,4% i zwiększył się o 0,6 pkt. proc w porównaniu z rokiem poprzednim. Przedsiębiorstwa sektora publicznego zatrudniały 11,2 tys. osób, tj. mniej o 5,5% niż w 2011 r. Przeciętne zatrudnienie w sektorzeprzedsiębiorstw Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 2012

19 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 2012 w sektorze prywatnym 3082,87 zł - wzrost o 3,6% w sektorze publicznym - 3869,23 zł - wzrost o 13,1%, W 2012 r. w województwie świętokrzyskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 3158,25 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 4,5%. Na tle pozostałych województw przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw uplasowało województwo świętokrzyskie na jedenastej pozycji w kraju (wobec 12 pozycji w 2011 r.). Zmniejszył się dystans przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie do wielkości krajowej (o 0,9 pkt proc. do 15,3%). 3728,36 zł 11 3158,25 zł

20 2011 r. 4,7% W 2012 r. na towary i usługi konsumpcyjne w województwie świętokrzyskim wydaliśmy o 4,0% więcej niż w 2011 r. Ceny w województwie rosły szybciej niż średnio w kraju – 3,7%. Szczególnie szybko drożały towary i usługi związane z mieszkaniem i transportem. Szybciej niż średnio rosły także m. in. ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Jedyną grupę, w której ceny się obniżyły stanowiła grupa odzież i obuwie. WZROST CEN TOWARÓW I USŁUGKONSUMPCYJNYCH 2012

21 DOCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH 2012 ŚWIĘTOKRZYSKIE Choć pod względem wysokości dochodów na 1 osobę świętokrzyskie zajęło 13 pozycję w kraju, to stosunkowo niskie wydatki pozwoliły na uplasowanie się na 4 pozycji pod względem oszczędności – 245 zł (obok mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego). W strukturze wydatków najwięcej przeznaczamy na: żywność i napoje alkoholowe - 30%, użytkowanie mieszkania i nośniki energii – 22,5%. Najmniej wydajemy na: edukację – 0,7%, restauracje i hotele – 2%. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę zł przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę zł Największe oszczędności mają zatem mieszkańcy z województwa mazowieckiego – 356,12 zł, a najmniejsze podkarpackiego – 116,73 zł. dochody 1278,43 zł wydatki 1050,78 zł Przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne oraz wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych 13 lokata 2 lokata

22 Według stanu na koniec grudnia 2012 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych było ponad 108 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 2,7% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Najwięcej podmiotów zlokalizo- wanych jest w stolicy woje- wództwa, gdzie swoją siedzibę posiadało 26,4% firm (28,5 tys.) oraz w powiecie kieleckim 13,5% (14,6 tys.). Łącznie te dwa powiaty skupiały blisko 40% zbiorowości podmiotów. Najmniej zaś w kazimierskim (1,8 tys.) i pińczowskim (2,5 tys.) Wśród podmiotów sektora prywatnego zdecydowana większość (80,4%) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM 2012 84198 os. fizyczne Zdecydowaną większość podmiotów stanowiły jednostki sektora prywatnego (prawie 97% ogółu wszystkich firm), Pozostałe 3% to jednostki sektora publicznego. 69%

23 Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przeważali przedsiębiorcy w wieku od 36 do 50 lat. Grupa ta stanowiła 38,1% ogółu zarejestrowanych osób fizycznych. Na drugim miejscu pod względem liczebności uplasowali się przedsiębiorcy powyżej 50 lat – 35,9%. Najrzadziej właścicielami firm były osoby młode (do 35 lat), których udział w 2012 r. wyniósł 26,0%. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WG GRUP WIEKOWYCH I PŁCI W 2012 R. (stan na 31 XII) 38% 36% 26% 38% 34% 31% PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM 2012 Liczba kobiet prowadzących własne firmy kształtowała się na poziomie 29,2 tys. tj., 34,7%. Udział kobiet zróżnicowany był w zależności od analizowanych grup wiekowych. I tak w przedziale powyżej 50 lat kobiety stanowiły 38,0%, w wieku od 36 do 50 lat - 33,9%, natomiast do 35 lat – 31,4%.

24 Z punktu widzenia wielkości podmiotów dominowały podmioty małe (o liczbie pracujących do 9 osób), których w rejestrze REGON, według stanu na koniec grudnia 2012 r. było ponad 95% (103,0 tys.) W klasie jednostek średnich, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, znalazło się prawie 4% całej zbiorowości (4,1 tys.), a dużych, o liczbie pracujących 50 osób i więcej – niespełna 1% (1,0 tys.) PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM 2012 Ze względu na charakter prowadzonej działalności, blisko co trzeci podmiot deklarował jako przeważający jej rodzaj handel i naprawa pojazdów samochodowych, 13,3% – budownictwo oraz 9,2% – przetwórstwo przemysłowe.

25 W okresie I-XII 2012 r. w województwie świętokrzyskim działalność zarejestrowało 9,4 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Oznacza to, że średnio w miesiącu powstawało blisko 800 firm. PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM 2012 Częściej niż co drugi przedsiębiorca, który założył działalność na przestrzeni 2012 r. był osobą do 35 lat – 56,7%. Spośród młodych przedsiębiorców częściej niż co trzeci to kobieta - 35,6%. W okresie I-XII 2012 r. w województwie świętokrzyskim działalność zlikwidowało 7,0 tys. podmiotów (blisko 600 w miesiącu).

26 Ogółem - 848 Nowo zarejestrowane - 74 Wykreślone - 55 PODMIOTY W ŚWIĘTOKRZYSKIEM 2012 69 829 88 2011 Podmioty na 10 tys. ludności Wśród 100 osób w wieku produkcyjnym 10 prowadzi działalność gospodarczą 2012

27 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 2011 W przekroju województw realny wzrost PKB był zróżnicowany – od 2,6% w województwie zachodniopomorskim do 5,6% w województwie dolnośląskim Udziały poszczególnych województw w generowaniu produktu krajowego brutto były wyraźnie zróżnicowane. W 2011 roku wahały się od 2,1% w województwie opolskim do 22,4% w województwie mazowieckim. W 2011 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1528127 mln zł. W porównaniu do 2010 roku była wyższa w cenach bieżących o 7,9%, a w cenach stałych o 4,5%. wzrost o 2,8% 37,8 mld zł 2,5%

28 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO na 1 mieszkańca 2011 Przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski w 2011 roku wyniósł 39665 zł (w 2010 roku – 36778 zł). W ujęciu realnym był on wyższy w porównaniu do 2010 roku o 4,5%. Najwyższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2011 roku odnotowano w województwie mazowieckim – 64790 zł, przekraczający przeciętną w kraju o 63,3%. Drugie miejsce pod względem wysokości PKB na 1 mieszkańca zajmowało województwo dolnośląskie- 44961 zł, przewyższając przeciętną dla kraju o 13,4%. 29552 zł74,5% Niski poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca niezmiennie utrzymywał się w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim i kształtował się w tych województwach na poziomie od 67,6% do 74,5% średniej krajowej.

29 Dziękuję za uwagę POWODZENIA !!!


Pobierz ppt "Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w 2012 r. Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 9 marca Dzień Statystyki Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google