Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Koncepcja Informacja dla przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Koncepcja Informacja dla przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Koncepcja Informacja dla przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa kujawsko- pomorskiego Włocławek, 24.04.2011

2 Przedmiot 2

3 Kontekst zadania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji WK-P 3 Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjności – najważniejszy współcześnie paradygmat rozwojowy, szeroko odnoszony do poziomu regionalnego. RSI (podstawowy dokument strategiczny kształtowania polityki innowacyjnej w UE na poziomie regionalnym) – szybkość zachodzących zmian, ich skala i globalny charakter stanowią czynniki uzasadniające konieczność planowania strategicznego, w tym okresową aktualizację wypracowywanych dokumentów. Doświadczenia regionalne (WK-P): Regionalna Strategia Innowacji WK-P do 2015 r., przyjęta uchwałą Nr XLI/587/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 12 grudnia 2005 r. Szerszy kontekst planistyczny: (1) europejska strategia rozwoju EUROPA 2020 oraz (2) Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (2011) (dotycząca poziomu krajowego) – dokument w opracowaniu. Elementy kontekstowe prowadzące / uzasadniające …

4 Kontekst zadania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji WK-P 4 /…/ Podjęcie procesu aktualizacji RSI WK-P oraz towarzyszącego dokumentu wdrożeniowego w postaci Planu Działań w okresie przejściowym. Stworzenie planu strategicznego (zwanego Regionalną Strategią Innowacji), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki. Rezultatem długookresowym wdrożenia planu powinno być osiągnięcie wzrostu wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu i usytuowanie regionu w czołowej 5-tce województw w Polsce. RSI zaadresuje również zagadnienie odpowiedniego kształtowania wojewódzkiego systemu innowacyjności, stanowiąc w tym zakresie sprawnie funkcjonująca platformę nawiązywania i realizacji współpracy przez wszystkie podmioty regionalnego systemu innowacyjności w regionie, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

5 Podstawy normatywne organizacji i prowadzenia procesów planowania strategicznego 5 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity, Dz. U. 2009 r., Nr 84, poz. 712, ze zm.): Planowanie rozwoju, Konsultacje społeczne. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim: Kompetencje. Inne uregulowania i wytyczne dotyczące przeprowadzania procesu konsultacji społecznych. Zasady realizacji konsultacji społecznych.

6 Ogólnopoglądowy schemat realizacji zadania 6

7 Cel główny i cele szczegółowe 7 Stworzenie planu strategicznego (RSI), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie WK-P w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki, przy uwzględnieniu zasady "smart specialisation" Określenie kierunków działań Samorządu WK-P jako koordynatora procesów innowacyjnych w regionie Operacjonalizacja kierunków działań Samorządu WK-P w okresie przejściowym, umożliwiająca przygotowanie do realizacji nowej RIS Cel główny Cele szczegółowe RSI WKP do 2020 r. Plan Działań

8 Cele operacyjne (cel szczegółowy 1) 8 Określenie kierunków działań Samorządu WK-P jako koordynatora procesów innowacyjnych w regionie Przygotowanie projektu dokumentu Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. (poprzez aktualizację obecnej RSI WKP do 2015 r.). Konsultacje społeczne zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Korekta dokumentu zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. RSI WKP do 2020 r.

9 Cele operacyjne (cel szczegółowy 2) 9 Operacjonalizacja kierunków działań Samorządu WK-P w okresie przejściowym, umożliwiająca przygotowanie do realizacji nowej RIS Planu Działań do zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. (plan krótkoterminowy, skompilowany do postaci jednolitego dokumentu) Plan Działań

10 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 1) Przygotowanie projektu RSI 10

11 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 1) Ewaluacja RSI (koncepcja i metodologia) 11

12 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 1) Badania uzupełniające / pogłębiające 12

13 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 1) Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań 13 Przygotowanie do przeprowadzenia analiz metodą bazującą na filozofii foresightu, Analiza SWOT, Zespoły eksperckie- faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Metoda Delphi, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badania opinii społecznej, Scenariusze rozwoju, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

14 Zadania w ramach celów operacyjnych (cele op.: 2 i 3) Konsultacje społeczne (2) i korekta dokumentu RSI (3) 14 RSI WKP do 2020 r.

15 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 2) Konsultacje społeczne 15 RSI WKP do 2020 r. W toku aktualizacji RSI zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych. Kluczowym elementem konsultacji będą tzw. spotkania konsultacyjne, przewidziane w okręgach wyborczych województwa kujawsko-pomorskiego. Konsultacje, w tym spotkania konsultacyjne odbywać się będą w okresie od 14 sierpnia do 24 września 2012 r. Proponowane lokalizacje i terminy spotkań konsultacyjnych: Bydgoszcz miasto (1)28.08 Bydgoszcz powiaty (2)29.08 Grudziądz miasto i powiaty (3)05.09 Toruń miasto i powiaty (4)06.09 Inowrocław miasto i powiaty (5)11.09 Włocławek miasto i powiaty (6)12.09

16 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 4) Opracowanie Planu Działań 16 Plan Działań

17 Działania horyzontalne w procesie planowania Promocja 17 Plan Działań RSI WKP do 2020 r.

18 Założenia do procesu tworzenia (aktualizacji) Regionalnej Strategii Innowacji WK-P 18 Koncepcja / podejście metodologiczne opiera się na zestawie określonych założeń. Wszystkie one zostaną uwzględnione w procesie realizacji zadania – od strony operacyjnej znajdzie to odzwierciedlenie poprzez stosowanie różnorodnych metod i instrumentów konsultacyjnych. Różnorodność perspektyw (systemowa, interesariuszy, społeczeństwa, ekspercka), Podejście partycypacyjne (debata na temat kształtowania polityki innowacyjności na szczeblu regionalnym), Analiza strategiczna (zastosowanie metody foresightu), Konsultacje społeczne, Wykorzystanie wiedzy eksperckiej, Wykorzystanie doświadczeń i wyników ewaluacji.

19 Planowane techniki badawcze w procesie tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji WK-P 19 Charakter zadania (kompleksowość, wielkowymiarowość, uspołecznienie) wymaga zastosowania różnorodnych metod, wspomagających proces planowania strategicznego

20 Metodologia – charakterystyka technik badawczych 20 Analiza danych zastanych: Pozwala w dokładny i wyczerpujący sposób zdiagnozować aktualny stan wiedzy na temat innowacyjność w regionie. W projekcie posłuży ona do przedstawienia kontekstu innowacyjności w województwie, identyfikacji dobrych praktyk wspierania innowacyjność gospodarki. Analizy danych zastanych stanowić będą podstawę do dalszych badań pogłębiających lub uzupełniających. Studium przypadku (case study): Studium przypadku jest metodą badania, w której badacz dąży do wszechstronnego opisu zbiorowości lub jednostki z uwzględnieniem bogatego zestawu zmiennych, gdzie interesują go zarówno wartości zmiennych, jak i zależności między nimi. Przedmiot badania ma charakter jednostkowy. Do badania przystępuje się bez wstępnych hipotez, z zamiarem dokładnego zbadania złożonego zjawiska w jego rzeczywistym kontekście. W ramach projektu opracowane zostaną m.in. przykłady innowacyjnych firm działających w regionie.

21 Metodologia – charakterystyka technik badawczych 21 Metodologia – charakterystyka technik badawczych Indywidualne wywiady pogłębione (IDI): Technika wywiadu indywidualnego pozwala uzyskać wszechstronny, nie ograniczony narzuconą przez badacza ścisłą strukturą kwestionariusza, a jednocześnie pogłębiony, obraz badanej tematyki. Technika IDI ma jakościowy charakter, w związku z czym nie zmierza do reprezentatywności w sensie statystycznym, jednak przy doborze odpowiednio zróżnicowanej próby kompetentnych respondentów pozwala na uzyskanie wyczerpującego materiału badawczego. Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI): Wywiady wspomagane komputerowo (CATI) służą pozyskaniu zestandaryzowanych informacji. Technika ma takie zalety jak możliwość kontroli realizacji, adekwatność w sytuacji geograficznego rozproszenia respondentów, dopasowanie do przewidywanego czasu trwania wywiadu oraz umożliwia utrzymanie krótkich terminów realizacji. CATI znajdzie zastosowanie w segmencie ewaluacyjnym i uzupełniająco-pogłębiającym.

22 x 22 Metodologia – charakterystyka technik badawczych Zogniskowane wywiady grupowe (FGI): Technika opierająca się na dyskusji grupowej. Umożliwia ona wykorzystanie elementów dynamiki grupowej (takich jak synergia, wzajemna stymulacja, efekt śnieżnej kuli, poczucie bezpieczeństwa, spontaniczność) do pobudzenia kreatywności respondentów i wygenerowania bogatego materiału empirycznego. Panel ekspercki: Środkiem służącym zapewnieniu rzetelności i trafności wniosków wyciąganych z badania jest ich weryfikacja przez skonfrontowanie z wiedzą i opiniami innych kompetentnych osób. Taką rolę pełnią panele ekspertów i praktyków. Dyskusja z udziałem osób o wiedzy eksperckiej oraz osób z praktycznym doświadczeniem stworzy okazję do krytycznego spojrzenia na wstępne wnioski i rekomendacje, zwłaszcza pod kątem ich zasadności i zgodności z realiami, a dzięki temu doprowadzi do ich potwierdzenia, modyfikacji lub uzupełnienia.

23 x 23 Metodologia – charakterystyka technik badawczych Zogniskowane wywiady grupowe (FGI): Moderowane dyskusje, podobnie jak wywiady zogniskowane wykorzystują dynamikę grupy do pozyskania informacji. Obie techniki różnią się jednak skalą – o ile w skład grupy fokusowej wchodzi od 6 do 10 respondentów, to spotkania konsultacyjne mają charakter otwarty. Organizowane w ramach projektu spotkania konsultacyjne będą moderowane, aby dyskusja odbywała się z poszanowaniem poglądów wszystkich uczestników konsultacji. Analiza strategiczna (cele, kierunki działań …): Realizowany systematycznie, nakierowany na przyszłość sposób pozyskiwania i wykorzystywania informacji w celu zbudowania spójnej wizji rozwojowej, ze ściśle określonymi kierunkami i priorytetami. W wyniku zastosowania tej metody powstają scenariusze rozwoju, na podstawie, których zostaną opracowywane plany, cele i działania strategiczne.

24 Harmonogram – kamienie milowe 24 Zawarcie umowy10.04 Raport metodologiczny24.04 i 02.05 Wyniki ewaluacji25.06 Aktualizacja diagnozy, cele strategiczne /…/14.08 System monitoringu i ewaluacji + ramy finansowe25.09 Sprawozdanie z wyników konsultacji społecznych25.09 Podsumowanie (ewaluacja ex-ante) i prezentacja03.10 Wstępna i ostateczna wersja Planu Działań16.10 i 06.11 Zaktualizowany RIS06.11 Raport końcowy i załączniki20.11 Dokumenty i narzędzia promocyjne14.08 i 20.11

25 x 25

26 Dane kontaktowe Wykonawcy 26 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Koncepcja Informacja dla przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google