Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia 1 Inflacja Mgr Łukasz Matuszczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia 1 Inflacja Mgr Łukasz Matuszczak"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia 1 Inflacja Mgr Łukasz Matuszczak

2 Dzisiejsza kartkówka Saldo Rachunku Bieżącego wynosi -700 mln EUR
Saldo Rachunku Kapitałowego wynosi 200 mln EUR Saldo Rachunku Finansowego wynosi mln EUR Wiadomo, że suma Salda Rachunku Finansowego, Rachunku Kapitałowego oraz Błędów i Opuszczeń wynosi mln EUR Ile wynosi Saldo Błędów i Opuszczeń? Czy występuje deficyt Bilansu Płatniczego w wąskim rozumieniu i w jakiej wysokości? Czy w Polsce w przez ostatni rok można było zaobserwować nadwyżkę na Rachunku Bieżącym?

3 Czym jest pieniądz? Pieniądz: Środek wymiany
pewien powszechnie akceptowany towar (choć nie koniecznie), za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra i usługi lub wywiązujemy się ze zobowiązań (np. spłata długu) Środek wymiany

4 Jednostka rozrachunkowa:
Funkcje pieniądza Środek przechowywania wartości (tezauryzacji), pozwalający dokonywać zakupów w przyszłości Jednostka rozrachunkowa: W krótkim okresie - umożliwiająca wyrażanie cen i prowadzenie rozliczeń W dłuższym okresie - Miernik odroczonych płatności Pieniądz jako środek wymiany (cyrkulacji) T-P-T – jest to najważniejsza funkcja pieniądza, która umożliwia sprawne zawieranie transakcji rynkowych. Istnienie pieniądza pozwala na ominięcie podwójnej zgodności potrzeb, niezbędnej w gospodarkach barterowych. Jest pośrednikiem między towarami, wykazuje on co jest drogie, co jest tanie, dzięki temu możliwa jest kalkulacja. 2. Pieniądz jako miernik wartości – pieniądz sam w sobie powinien mieć wartość tzn. ile sam jest wart. Ma to duże znaczenie przy obliczaniu PKB. Pojawienie się pieniądza jako wspólnego miernika wartości umożliwiło oszczędność czasu i energii przy przeliczaniu co ile jest warte. Firmy, posługując się miernikiem pieniężnym, mogą zsumować wszystkie nakłady obliczając koszty, mogą obliczyć przychody sumując wartości wszystkich sprzedanych produktów i odjąć nakłady od przychodów, aby obliczyć zyski. 3. Pieniądz jako środek tezauryzacji – ludzie nie konsumują całego swojego dochodu, lecz część oszczędzają. Przechowując pieniądze w przyszłości mogą ich użyć do zakupu dóbr lub usług. To, na ile pieniądze są dobrym środkiem gromadzenia majątku (tezauryzacji), zależy od inflacji. Im jest ona większa, tym pieniądze bardziej tracą wartość. Bogactwo nie jest równoważne do kapitału, ponieważ pieniądz to nie kapitał. Tylko pieniądze trzymane w banku są kapitałem, bo przynoszą zysk. 4. Pieniądz jako środek płatniczy (miernik odroczonych płatności) – pieniądz służy jako środek płatniczy w wypadku transakcji wybiegających w przyszłość. Obecnie ludzie zawierają wiele transakcji, których płatność będzie odbywać się w przyszłości np. zakup na raty, wszystkie rodzaje obligacji, pożyczki, kredyty.

5 Jakie mogą być rodzaje pieniądza?
Towarowy – rolę pieniądza spełnia towar mający równolegle inne zastosowania (złoto, muszle, paciorki, kozy, zęby wrogów…) – tzw. Handel barterowy / „handel na sztych” Symboliczny – środek płatniczy, którego wartość nabywcza znacznie przekracza koszt wytworzenia tego pieniądza (współczesne banknoty, monety) Bezgotówkowy (IOU – I owe you) – środek wymiany, którego podstawą jest wierzytelność przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. Najdynamiczniej rozwijająca się forma pieniądza. (depozyty, czeki bankowe, karty płatnicze) Papierosy używane jako środek płatniczy w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej Od kwietnia 2014 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu banknoty 10, 20, 50, 100 złotych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Banknot o nominale 200 zł obecnie pozostaje bez zmian. Wszystkie dotychczasowe banknoty pozostają ważne bezterminowo.

6 Czym jest inflacja? (I) Wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr, usług (i czynników produkcji) w jakimś okresie czasu. Stopa inflacji to wzrost wyrażony w postaci procentowej odnoszący się do pewnego przedziału czasu. Innymi słowy jest to zjawisko spadku wartości pieniądza, czasami zwane zjawiskiem iluzji pieniądza.

7 Czym jest inflacja? (I) Czysta inflacja – ceny wszystkich dóbr wzrastają w tym samym tempie Deflacja – spadek przeciętnego poziomu cen dóbr i usług Dezinflacja – spadek tempa wzrostu cen (spadek inflacji, nie spadek poziomu cen)

8 Problemy związane z inflacją.
W przypadku towarów innych niż pieniądz możemy obserwować zmiany ich ceny wyrażone w pieniądzu. Nie można mierzyć zmian wartości pieniądza w innym pieniądzu  on również może zyskiwać lub tracić na wartości. Możliwe jest jednak śledzenie cen innych towarów, gdyż tylko ich obecność sprawia, że pieniądz ma rację bytu. Trudność prognozowania inflacji.

9 Pomiar inflacji Indeks cen Indeks ilości Laspeyers (CPI)
Paasche (Deflator) Fisher Laspeyers Paasche Fisher Indeksy mierzą względną zmianę średnich cen towarów, a także usług, w danym okresie. Tworzy się tzw. koszyk dóbr – zestaw artykułów, których ceny będą śledzone. Udział każdego z dóbr wyznaczany jest zwykle na podstawie znaczenia w obrotach handlowych. Wyznacza się bazę - poziom cen z jakiegoś roku przyjętych za podstawę obliczeń. W roku bazowym indeks wynosi 100. Zmiana % wielkości wydatków na zakup towarów z koszyka w danym czasie przyjmowana jest za stopę inflacji bądź deflacji.

10 Indeksy zmian wartości nominalnych
Indeks nie bierze pod uwagę zmiany w strukturze konsumpcji (zmiana koszyka dóbr)

11 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja)
Obliczany jest w oparciu o wyniki: badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag.

12 Wartości realne vs. nominalne
Sam wzrost wartości PKB nie musi wcale oznaczać, że wzrosła produkcja. Wzrost wartości = wzrost produkcji i wzrost cen. Wzrost wynagrodzenia nie musi wcale oznaczać, że staliśmy się bogatsi  Zarabiamy więcej, ale ceny też wzrosły. Aby prawidłowo ocenić skalę zmian wielkości makrekonomicznych (o ile więcej wytworzono w ciągu roku towarów i usług, o ile realnie jesteśmy bogatsi) należy wyeliminowanie efektów wzrostu cen.

13 Wartości realne vs. nominalne
W przypadku PKB i innych wartości należy wyliczyć je w cenach stałych  wycenić je w kolejnym roku tak, jakby ceny nie uległy zmianie. PKBNominalny – liczony w cenach bieżących (zawierających efekty inflacji); PKBRealny – liczony w cenach stałych (lub uzyskany przez zastosowanie deflatora, wyrażającego wpływ inflacji  PKBRealny= PKBnominalny/deflator).

14 Wartości realne vs. nominalne
Cena realna = cena jakiegoś dobra wyrażona w stosunku do przeciętnych cen np. płaca realna = płaca nominalna/ przeciętny poziom cen (indeks cenowy) Realna stopa procentowa gdzie (i) – nominalna stopa procentowa

15 Inflacja na rynku pieniądza
Oznaczenia: 𝜋 – inflacja ∆M – zmiana nominalnej podaży pieniądza ∆L – zmiana realnego popytu na pieniądz 𝜋= Δ𝑀 − Δ𝐿 Stopy procentowe:

16 Wartości realne vs. nominalne
Za pomocą uproszczonego równania Fishera: 𝑟=𝑖 − 𝜋 , 𝜋 = ΔP/P = (P1 – P0)/P0 Gdzie: r – realna stopa procentowa i – nominalna stopa procentowa, Δdeflatora PKB ≈ Δnomin.PKB – ΔrealnegoPKB Δrealne płace ≈ Δnominalne płace – inflacja

17 Realny kurs walutowy Zadanie
Relatywna cena dóbr pochodzących z różnych krajów wyrażona w jednej walucie Pokazuje konkurencyjność krajowych producentów im wyższy, tym wyższa cena dóbr zagranicznych wyrażona w walucie krajowej, im wyższy tym większa jest konkurencyjność danego kraju, sprzyja to wzrostowi eksportu netto danego kraju. gdzie P* - poziom cen za granicą, P – poziom cen krajowych Przykład (to jest tylko przykład, nie mylić z BigMac Index  Purchasing Power Parity): nominalny kurs walutowy , cena BigMac’a w Polsce = 6 PLN, taki sam BigMac w Strefie Euro = 3 Euro Zadanie Na podstawie danych z dysku sieciowego oblicz realny kurs walutowy w wymianie handlowej pomiędzy Polską, a USA.

18 koszt zdzieranych zelówek koszt zmienianych jadłospisów
Koszt inflacji koszt zdzieranych zelówek koszt zmienianych jadłospisów koszt realnej stopy procentowej drenaż podatkowy opodatkowanie dochodów z kapitału opodatkowanie dochodów firm koszt redystrybucji koszt niepewności koszty zdzieranych zelowek - ponieważ wysoka nominalna stopa procentowa zniechęca do trzymania gotowki, to w obiegu jest mniejszy realny zasob pieniądza i tym samym pojawia się koszt związany z wysiłkiem jaki wkładają ludzie w zawieranie transakcji przy mniejszych zasobach pieniądza, • koszty zmienianych jadłospisow - są to koszty związane z koniecznością systematycznej zmiany wszystkich cennikow w gospodarce, • spadek realnej stopy procentowej - ponieważ zmiany instytucjonalne zachodzą zwykle dość powoli to zmiany nominalnej stopy procentowej mogą nie nadążać za zmianami cen (często banki robią to celowo…), • drenaż podatkowy - jeżeli zmiana progow podatkowych nie nadąża za zmianą cen to wzrost płac nominalnych może sprawić, że zostaniemy zaliczeni do wyższego przedziału opodatkowania, • opodatkowanie dochodow z kapitału - jeśli inflacja wynosi 0, a nominalna i realna stopa procentowa wynoszą 4%, to przy podatku dochodowym w wysokości 30% zysk z wkładu wynosi 2,8%. Jeśli inflacja wzrośnie do 10% rocznie, a nominalna stopa procentowa do 14%, to po odjęciu podatku otrzymamy nominalny zysk w wysokości 9,8%, ktory po odjęciu inflacji okaże się ujemny!!! Rownież opodatkowanie z zyskow kapitałowych (np. sprzedaż akcji) jest takie samo nawet, jeśli w efekcie inflacji nie osiąga się realnych dochodow, • opodatkowanie dochodow firm - jeśli przedsiębiorstwo utrzymuje część produkcji z formie zapasow, to ich wartość nominalna będzie się zwiększać wraz ze wzrostem inflacji. Gdyby zmianę tej wartości traktować jako zysk, to firma musi płacić większe podatki, pomimo że jej dochod realny pozostaje bez zmian. koszt redystrybucji - ponieważ zwykle wszystkie kontrakty zawierane są w cenach nominalnych to wyższa inflacja prowadzi do strat ponoszonych przez kredytodawcow (wszelkiego rodzaju) oraz zyskow kredytobiorcow. Następuje przez redystrybucja dochodow od jednych do drugich, co może zaowocować wieloma bankructwami. Nieoczekiwana inflacja jest korzystna dla sektora publicznego, gdyż powoduje spadek realnej wartości jego długow, • koszt niepewności - niepewność powoduje zwiększenie kosztow zawierania transakcji (ludzie i firmy będą się ubezpieczać od ryzyka). Z drugiej strony bardziej skomplikowane staje się planowanie długookresowe, co wiąże się z ponoszeniem wyższych kosztow.

19 Ilościowa teoria pieniądza
Związek między ilością pieniądza w obiegu a poziomem cen V- Szybkość obiegu pieniądza czyli szybkość, z jaką zasoby pieniądza krążą w gospodarce. Średnia liczba transakcji obsługiwana przez jednostkę płatnicza w danym okresie czasu. M – ilość pieniądza gotówkowego w gospodarce P – przeciętny poziom cen Y – ogólna liczba transakcji w obrocie towarowym (ilość dóbr i usług)

20 Popyt na pieniądz Popyt na pieniądz (L)- popyt na zasób pieniądza w ujęciu realnym (skorygowany o poziom inflacji). Zależy od poziomu stóp procentowych, dochodu oraz inflacji. Motyw transakcyjny – codzienne wydatki, ilość środków będących do natychmiastowej dyspozycji. Zależy od poziomu dochodów: L=f(Y) Motyw przezorności – na niespodziewane wydatki… Motyw portfelowy (spekulacyjny) – wynika z niechęci do ryzyka. Jesteśmy gotowi zrezygnować z części potencjalnych zysków w zamian za poczucie większego bezpieczeństwa finansowego: L=f(Y)

21 Podaż pieniądza Podaż pieniądza (M)– wartość zasobów pieniądza znajdujących się w obiegu Depozyty (D) – suma pieniędzy złożonych w banku na przechowanie przez właścicieli wkładów (deponentów) Rezerwy (R)– ilość gotówki, jaką posiada bank i którą może przeznaczyć na natychmiastową wypłatę w przypadku żądania właścicieli wkładów Stopa rezerw – stosunek wartości rezerw do wartości depozytów (R/D)

22 Miary podaży pieniądza
Baza monetarna (H) – zasób pieniądza wielkiej mocy. Łączna suma banknotów i bilonu w obiegu pozabankowym (CU) i w posiadaniu banków (R). M0= baza monetarna (H) = CU + R M1= M0 + detaliczne i hurtowe wkłady (depozyty) na żądanie M2= M0 + wkłady detaliczne i udziały w towarzystwach budowlanych M3= M1 + wkłady terminowe i certyfikaty depozytowe sektora prywatnego M4= M3 + udziały i wkłady przedsiębiorstw budowlanych + gotówka, wkłady i certyfikaty banków w posiadaniu towarzystw budowlanych

23 Mnożnik kreacji pieniądza
Stopa rezerw: re= R/D Stosunek gotówki w obiegu do depozytów: cu=CU/D Podaż pieniądza = pieniądz w obiegu (CU) + depozyty (D) M= CU+D = cu*D + D = D*(1+cu) Baza monetarna = pieniądz w obiegu + pieniądz w bankach H = CU+R = cu*D + re*D = D*(cu+re) Mnożnik kreacji pieniądza (MM): Uproszczony mnożnik


Pobierz ppt "Makroekonomia 1 Inflacja Mgr Łukasz Matuszczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google