Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na."— Zapis prezentacji:

1 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata (projekt) Bydgoszcz, 20 lutego 2014 r.   

2 Zaangażowane środki (EUR)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO     Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Fundusz Zaangażowane środki (EUR) Udział funduszów w Programie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 371 315 870 72,1% Europejski Fundusz Społeczny 530  27,9% RAZEM 1 901  100%

3 Udział w całej alokacji (%)
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO     Oś priorytetowa Fundusz Udział w całej alokacji (%) Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu EFRR 23,4 % Oś 2 Cyfrowy region 1,6 % Oś 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 14,3 % Oś 4 Region przyjazny środowisku 6,2 % Oś 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 11,4 % Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 13,8 % Oś 7 Rozwój kierowany przez społeczność lokalną 1,4 % Oś 8 Aktywni na rynku pracy EFS 8,8 % Oś 9 Solidarne społeczeństwo 6,6 % Oś 10 Innowacyjna edukacja 6,7 % Oś 11 Rozwój kierowany przez społeczność lokalną 2,6 % Oś 13 Pomoc Techniczna 3,2 % Razem EFRR 72,1 % Razem EFS 27,9 % ŁĄCZNIE 100,0 %    

4 Priorytet Inwestycyjny 1.1 Priorytet Inwestycyjny 1.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) Priorytet Inwestycyjny 1.1 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspierania ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Priorytet Inwestycyjny 1.2    

5 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu (EFRR) – cd. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Priorytet Inwestycyjny 3.1 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Priorytet Inwestycyjny 3.2 wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Priorytet Inwestycyjny 3.3 wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji Priorytet Inwestycyjny 3.4    

6 Priorytet Inwestycyjny 1.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 1.1 Proponowany priorytet związany jest z potrzebą zapewnienia realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji. Zainwestowane środki publiczne uaktywnią potencjał nauki i badań i staną się dźwignią dla nakładów prywatnych. Cel szczegółowy: rozwój współpracy sektora gospodarki z nauką. Oczekiwane rezultaty: Wsparcie w zakresie infrastruktury nauki będzie obejmowało wyłącznie strategiczną infrastrukturę badawczą zgodnie z wybranymi regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami i ujętą w Kontrakcie Terytorialnym. W celu optymalnego wykorzystania dostępnej i planowanej infrastruktury badawczej oczekuje się projektów mających na celu sieciowanie i konsolidację potencjału naukowo-badawczego. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój takich technologii, które zmniejszać będą obciążenia dla środowiska oraz sprzyjających tworzeniu oszczędnych produktów, usług i procesów.    

7 Priorytet Inwestycyjny 1.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 1.1 Opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego: Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych (uzgodnionej w trakcie negocjacji KT i zgodnie ze strategią regionalnej inteligentnej specjalizacji). Typy beneficjentów: Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, uczelnie.    

8 Priorytet Inwestycyjny 1.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 1.2 Realizacja priorytetu związana jest z potrzebą kompleksowego wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, zarówno bezpośrednio działalności badawczej i wdrożeniowej w przedsiębiorstwach, jak i tworzenie zewnętrznych warunków inicjujących i wspierających rozwój innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Nadto, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań służących zapewnieniu przyjaznego innowacjom otoczenia biznesu poprzez wzmocnienie powiązań przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Niezbędne jest również lepszy dobór instrumentów finansowych do poszczególnych etapów cyklu innowacji. Cel szczegółowy: wzrost nakładów przedsiębiorstw na badania i innowacje.    

9 Priorytet Inwestycyjny 1.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 1.2 Opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego: 1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; 2) wsparcie prac B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa umożliwiających realizacje regionalnych inteligentnych specjalizacji (w tym dofinansowanie ochrony własności przemysłowej uzyskania poza granicami Polski w trybie krajowym, regionalnym i międzynarodowym); 3) wsparcie wdrożenia wyników badań naukowych lub technologii oraz praw do własności intelektualnej. Wsparciem tym objęte mogą być również patenty, licencje, know-how lub inna nieopatentowana wiedza techniczna związana z wdrażanym produktem lub usługą (możliwość zastosowania instrumentu „voucher innowacyjny”); 4) wsparcie usług innowacyjnych świadczonych przez IOB na rzecz przedsiębiorstw, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji (RSI); 5) wsparcie rozwoju klastrów skupiających przedsiębiorstwa działające w branżach inteligentnych specjalizacji regionu.    

10 Priorytet Inwestycyjny 1.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 1.2 Typy beneficjentów: - przedsiębiorstwa (w szczególności z sektora MSP), - konsorcja przedsiębiorstw, - konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.    

11 Priorytet Inwestycyjny 3.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.1 Realizacja priorytetu 3.1 związana jest z potrzebą wzrostu znaczenia gospodarczego MŚP zdolnych do bardziej elastycznego funkcjonowania na rynku i przedstawiania zindywidualizowanej oferty oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród ludności wiejskiej. Potrzeba jest również dobrej jakości usług otoczenia biznesu, które działać będą na rzecz bardziej profesjonalnych, wyspecjalizowanych, skoncentrowanych na osiąganych wynikach i dostosowanych do faktycznych potrzeb korzystających z nich podmiotów.    

12 Priorytet Inwestycyjny 3.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.1 Cel szczegółowy: tworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw Oczekiwane rezultaty: - realizacja inwestycji przez nowopowstałe przedsiębiorstwa; - zwiększenie zdolności instytucji otoczenia biznesu w zakresie inkubacji przedsiębiorstw; - rozwój przedsiębiorczości na przygotowanych terenach inwestycyjnych.    

13 Priorytet Inwestycyjny 3.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.1 Opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego: 1) rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką, 2) wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych przedsiębiorstw /start-up, 3) tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegerowskich): uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego, kampanie promocyjne. Typy beneficjentów: mikro, mali i średni przedsiębiorcy; sieci przedsiębiorstw, w tym klastry; instytucje otoczenia biznesu; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne.    

14 Priorytet Inwestycyjny 3.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.2 Realizacja priorytetu 3.2 związana jest z potrzebą wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsię-biorstw z regionu, a także promocji gospodarczej i turystycznej województwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Ponadto, rozwój nowych modeli biznesowych, a w szczególności internacjonalizacja przedsiębiorstw przyczyni się do realizacji założeń projektu przewodniego Polityka przemysłowa w erze globalizacji. Nowe modele biznesowe są konieczne, aby sprostać konkurencji.    

15 Priorytet Inwestycyjny 3.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.2 Cel szczegółowy: internacjonalizacja przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Oczekiwane rezultaty: rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego na rynkach międzynarodowych; wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą regionu, w szczególności napływ inwestycji bezpośrednich.    

16 Priorytet Inwestycyjny 3.2
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.2 Opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego: 1) wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu 2) wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych) 3) promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branż rolno-spożywczej) 4) promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym) Typy beneficjentów: mikro, mali i średni przedsiębiorcy; sieci przedsiębiorstw, w tym klastry; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne; instytucje otoczenia biznesu.    

17 Priorytet Inwestycyjny 3.3
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.3 Realizacja priorytetu 3.3 związana jest z koniecznością wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, głównie przez innowacje, a także pozwoli rozwijać potencjał rynkowy przedsiębiorstw w wyniku którego nastąpi przechodzenie na kolejne etapy w skali działalności (zwiększenie zatrudnienia), poziomu technologicznego i organizacyj-nego. Wsparcie potencjału rynkowego przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów Programu. Ponadto, realizacja priorytetu przyczyni się do rozwoju kooperacji biznesowych w szczególności klastrów lokalnych i regionalnych.    

18 Priorytet Inwestycyjny 3.3
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.3 Cel szczegółowy: zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw. Oczekiwane rezultaty: - wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów/usług (w tym turystycznych); - zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach; - wzrost wydajności pracy i efektywności produkcji/świadczonych usług.    

19 Priorytet Inwestycyjny 3.3
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.3 Opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego: 1) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych), 2) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia, 3) rozwój klastrów regionalnych i lokalnych. 4) rozwój instrumentów finansowych . Typy beneficjentów: przedsiębiorcy; sieci przedsiębiorstw, w tym klastry; instytucje otoczenia biznesu.    

20 Priorytet Inwestycyjny 3.4
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.4 Realizacja priorytetu 3.4 związana jest z potrzebą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, zgodnie z Position Paper i Umową partnerstwa wymaga budowy efektywnego otoczenia wspierającego. W związku z tym, w regionie nadal brakuje zaawansowanych usług dla przedsiębiorców wspierających ich procesy wzrostu i rozwoju, tym samym muszą one podlegać ciągłej intensyfikacji. Wsparciu podlegać również będzie stworzenie otoczenia biznesu sprzyjającego innowacjom.    

21 Priorytet Inwestycyjny 3.4
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.4 Cel szczegółowy: zwiększenie możliwości wsparcia procesów wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu Oczekiwane rezultaty: profesjonalizacja usług instytucji otoczenia biznesu, dostosowanie oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorstw i wyzwań rynku    

22 Priorytet Inwestycyjny 3.4
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.4 Opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego: 1) usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze; 2) projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP i Grup Producentów Rolnych (GPR) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku; 3) sieciowanie IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji. Typy beneficjentów: mikor, mali i średni przedsiębiorcy; instytucje otoczenia biznesu; jednostki naukowe; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.    

23 Priorytet Inwestycyjny 3.4
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 3.4 Opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego: 1) usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze; 2) projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP i Grup Producentów Rolnych (GPR) do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku; 3) sieciowanie IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji. Typy beneficjentów: mikro, mali i średni przedsiębiorcy; instytucje otoczenia biznesu; jednostki naukowe; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.    

24 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Priorytet Inwestycyjny 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Priorytet Inwestycyjny 4.2 promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach; Priorytet Inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Priorytet Inwestycyjny 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.    

25 Priorytet Inwestycyjny 4.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 4.1 Cel szczegółowy: wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w regionalnym bilansie zużycia energii. Oczekiwane rezultaty: wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w regionalnym bilansie zużycia energii; rozwój branży związanej z energią odnawialną; zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu.    

26 Priorytet Inwestycyjny 4.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 4.1 Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach priorytetu inwestycyjnego: Rozwój energetyki w oparciu o źródła odnawialne będzie realizowany poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą do wytwarzania energii pochodzącej ze OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w zależności od mocy instalowanej elektrowni/jednostki. Uwzględniając demarkację z programami krajowymi (pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym zastosowanie znajdą mechanizmy demarkacji w oparciu o podział mocy) wspierane będą projekty związane z: wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzaniem energii cieplnej, efektywną dystrybucją ciepła z OZE (m.in. pompy ciepła, geotermia, kotłownie), budową instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw, budową/modernizacją zakładów do produkcji urządzeń OZE. Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.    

27 Priorytet Inwestycyjny 4.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 4.1 Cele szczegółowe: poprawa efektywności energetycznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Oczekiwane rezultaty: zwiększenie efektywności energetycznej MŚP, redukcja emisji gazów cieplarnianych.    

28 Priorytet Inwestycyjny 4.1
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Priorytet Inwestycyjny 4.1 Opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach priorytetu inwestycyjnego: Wspierane będą projekty z zastosowaniem energooszczędnych urządzeń i technologii produkcji, przyczyniających się do zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła, wody, a także na wprowadzaniu systemów zarządzania energią. Dofinansowaniem objęte będą również projekty polegające na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji lub do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Możliwe będzie również przeprowadzenie audytów energetycznych jako kompleksowych elementów projektu. Typy beneficjentów: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.    

29 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO
. Wykorzystanie instrumentów finansowych Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym instrumenty finansowe powinny być planowane na podstawie oceny ex ante celowości i możliwości ich wykorzystania. Zlecona zostanie w lutym br. „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ” Analiza ex ante powinna określić potencjał wykorzystania instrumentów finansowych w regionie, m.in. zdefiniowanie strony popytowej i podażowej, analiza możliwych sektorów wsparcia, określenie wartości dodanej wykorzystania IF, określenie skali potrzeb inwestycyjnych.

30 – obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Pomoc publiczna Obecnie trwa proces modernizacji regulacji prawnych z zakresu pomocy publicznej. Ich dotychczasowym efektem jest przyjęcie przez Komisję Europejską m.in. nowych Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata Od r. ulegnie zmianie intensywność pomocy regionalnej dla województwa kujawsko-pomorskiego: – obniżenie z poziomu 50 % do 35 %.    

31 Dziękuję za uwagę Agnieszka Jóźwiak Biuro Programowania RPO
Wydział Zarządzania RPO Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google