Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwent Starostów i Wicestarostów Lubuskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwent Starostów i Wicestarostów Lubuskich"— Zapis prezentacji:

1 Konwent Starostów i Wicestarostów Lubuskich
Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie lubuskim - poziom powiatów Konwent Starostów i Wicestarostów Lubuskich Świebodzin, 28 lutego 2014r.

2 CHARAKTERYSTYKA WOJ. LUBUSKIEGO
Położenie przygraniczne Powierzchnia km2 (4,5 % powierzchni kraju - 13 m-ce) ludność – tys. - 15 m-ce w kraju mała gęstość zaludnienia 2012 r. – 73 osoby / 1 km2 (14 m-ce w kraju, kraj – 123 osoby / 1 km2) największa lesistość – 49,1% (1 m-ce w kraju, kraj – 29,3%) Struktura administracyjna: - 2 podregiony: gorzowski i zielonogórski - 14 powiatów: - 83 gminy Liczba jednostek administracyjnych powiaty grodzkie 2 powiaty ziemskie 12 powiaty ogółem 14 gminy miejskie 9 gminy miejsko-wiejskie 33 gminy wiejskie 41 gminy ogółem 83 Miasta 42

3 CHARAKTERYSTYKA WOJ. LUBUSKIEGO
Podregion Zielonogórski ludności Podregion Gorzowski ludności niski PKB na 1 mieszkańca ( ) - 84,0% - 9 miejsce w kraju wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w 2013r. – 10,6%, 2012r. - 10,8% - 5 miejsce w kraju wysoki odsetek osób zagrożonych ubóstwem w 2013r. -6,8%, 2012r. - 6,4% - I miejsce w kraju niskie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2012r. – 3.203,18 zł - 13 miejsce w kraju (kraj – 3.744,38 zł) wysoka stopa bezrobocia – listopad 2013r. - 15,3% - (kraj – 13,2%) wysoki przyrost naturalny w 2012r. - 0,7 / 1 tys. ludności – 5 m-ce w kraju (kraj 0,04) niska przeciętna długość życia w 2012r. - kobiety – 80,3 lat – m-ce w kraju (kraj 81,0) - mężczyźni – 72,3 lat – m-ce w kraju (kraj 72,7) wysoki wsk. osób niepełnosprawnych – 17% - 1 m-ce w kraju (kraj – 9,7) wskaźnik liczby zabitych i rannych na 100 wypadków drogowych w 2012r. - 12,3 zabitych na 100 wypadków (kraj – 9,6) - 135,2 rannych na 100 wypadków (kraj – 123,6)

4 Demografia i epidemiologia

5 ODSETEK LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WG WIEKU
W LATACH ORAZ PROGNOZA DO 2035 R. Opracowanie Wydział Zdrowia LUW na podstawie danych GUS.

6 - WSPÓŁCZYNNIK NA 1 TYS. LUDNOŚCI
Opracował Wydział Zdrowia na podstawie danych GUS.

7 - WSPÓŁCZYNNIK NA 1 TYS. LUDNOŚCI

8 CHOROBY BĘDĄCE POWODAMI LECZENIA LUBUSZAN
W 2011 I 2012 ROKU – LICZBA LECZONYCH Źródło: opracowanie LOW NFZ

9 GŁÓWNE PRZYCZYNY OBJĘCIA LUBUSZAN OPIEKĄ CZYNNĄ
PRZEZ LEKARZY POZ dzieci i młodzież: zaburzenia refrakcji i akomodacji oka zniekształcenia kręgosłupa dychawica oskrzelowa otyłość alergie skórne zaburzenia rozwoju alergie pokarmowe niedokrwistości osoby w wieku 19 lat i więcej: choroby układu krążenia choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej cukrzyca przewlekłe choroby układu trawiennego choroby obwodowego układu nerwowego Źródło: Opracowanie Wydział Zdrowia LUW na podstawie sprawozdania MZ-11 za 2012 rok.

10 ZADANIA WŁADZ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA RÓWNEGO DOSTĘPU
DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (art. 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.I j. t) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany; promocja zdrowia i profilaktyka, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu; finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej. (art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – t.j. Dz.U ze zm.) Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego należy do:   1)   zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin;   2)   zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrów właściwych ze względu na charakter działań określonych w programie.

11 ZADANIA WŁADZ PUBLICZNYCH W ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
(art ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - t.j. Dz. U ze zm.) GMINA opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców i przekazywanie informacji o realizowanych programach zdrowotnych po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami POWIAT po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Przekazywanie do dnia 15 lutego każdego roku, rocznych sprawozdań o zrealizowanych w ubiegłym roku programach zdrowotnych oraz o programach zdrowotnych planowanych na ten rok. MINISTER ZDROWIA WOJEWODA

12 W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZADANIA WŁASNE GMINY W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również w zakresie ochrony zdrowia. (art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U t.j.) Inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. (art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U j.t) Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

13 NPZ 2007-2015 – CELE OPERACYJNE REALIZACJA ZADAŃ W 2012 R.
Cele operacyjne dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia Nr Cel operacyjny UM Powiaty 14 Gminy 83 1 Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. 9 (G,Z) 46 2 Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem. 10 (G,Z) 81 3 Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości. 74 4 Zwiększenie aktywności fizycznej ludności. 14 (G,Z) 77 5 Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych. 11 (G,Z) 67 6 Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju. 8 (G,Z) 56 ok

14 NPZ 2007-2015 – CELE OPERACYJNE REALIZACJA ZADAŃ W 2012 R. (C.D.)
Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji Nr Cel operacyjny UM Powiaty 14 Gminy 83 7 Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem. 2 11 8 Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecz. dzieci i młodzieży. 1 9 (G,Z) 62 9 Tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych. 3 (G,Z) 45 10 Tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych. 14(G,Z) 47 Intensyfikacja zapobiegania próchnicy zębów u dzieci i młodzieży. 8 (G,Z) 60 ok

15 NPZ 2007-2015 – CELE OPERACYJNE REALIZACJA ZADAŃ W 2012 R. (C.D.)
Niezbędne działania ze strony ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego Nr Cel operacyjny UM Powiaty 14 Gminy 83 12 Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa. 11(Z) 29 13 Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta. 2 1 Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie przez działania POZ. 10(Z) 60 15 Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 10(G,Z) 48 ok

16 DZIAŁANIA GMIN Najczęściej podejmowane działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przez gminy dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi, otyłości oraz zwiększenia aktywności fizycznej ludności. Problemem w większości jst jest brak osób, które zajmowałyby się zagadnieniami ochrony zdrowia. Zadania w tym zakresie realizowane są dodatkowo zazwyczaj przez osoby zajmujące inne stanowiska (np. z zakresu pomocy społecznej, kultury, sportu czy spraw obronnych).

17 ZADANIA WŁASNE POWIATU W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA RÓWNEGO DOSTĘPU
DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym – Dz. U t.j.) Wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. (art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U t.j.) Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zawodowej prowadzonych na terenie powiatu. Pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia. Podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

18 W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
INNE ZADANIA POWIATU W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA Starosta organizuje na obszarze powiatu podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie leczenia odwykowego. (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U ) Powiat organizuje i zapewnia usługi w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. (ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej powołuje i odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U )

19 Realizacja przez Powiaty
celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia w 2012 r. 12/15 13/15 5/15 6/15 15/15 4/15 11/15 10/15 2/15 Gorzów Wlkp. 11/15 X/15 Liczba celów realizowanych przez powiat w stosunku do liczby celów NPZ Zielona Góra 13/15

20 W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – t.j. Dz.U ) Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców i przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych programach zdrowotnych. Opracowywanie i wdrażanie innych programów służących realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia. Inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa.

21 DOKUMENTY O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM TWORZONE NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia oraz projekt LSOZ na lata , Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2015, Program pn. „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie onkologii i onkohematologii w województwie lubuskim”, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii, Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego, Wojewódzka Strategią Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wojewódzki Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, Program wspierania działań pomocy społecznej, Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi, regionalne plany działania na rzecz zatrudnienia.

22 KOMPETENCJE WOJEWODY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dokonuje oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa (analizuje dostępność oraz ewentualne zagrożenia ograniczenia jakości i dostępności udzielanych świadczeń, reaguje na skargi pacjentów i świadczeniodawców) ocenia realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez JST przeprowadza kontrole polegające na stwierdzeniu spełnienia wymagań przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego zbiera informacje o realizowanych na terenie województwa programach zdrowotnych  Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością m. in. w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia Ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia powołuje i finansuje działalność konsultantów wojewódzkich z poszczególnych dziedzin medycyny, którzy wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta oraz wydają na wniosek wojewody, opinie o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny

23 KOMPETENCJE WOJEWODY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH (C.D.)
Ustawa o działalności leczniczej : prowadzi rejestr i kontrole podmiotów leczniczych oraz nakłada sankcje zleca przeprowadzenie kontroli np. konsultantom wojewódzkim, inspektorom sanitarnym przeprowadza kontrole podmiotów leczniczych na zlecenie Ministra Zdrowia (np. monitoruje sytuację finansową SPZOZ, planowane przekształcenia i zbiera inne informacje dot. funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie województwa) typuje przedstawiciela do składu rady społecznej działającej przy SP ZOZ wydaje zgodę na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej podmiotu leczniczego Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powołuje i obsługuje wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty: przeprowadza postępowania kwalifikacyjne dla specjalizujących się lekarzy i lekarzy dentystów oraz prowadzi rejestr lekarzy specjalizujących się sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty wymagań i warunków do prowadzenia stażu

24 KOMPETENCJE WOJEWODY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH (C.D.)
Ustawa o statystyce publicznej zbiera i analizuje dane statystyczne z zakresu ochrony zdrowia w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego udziela dotacji marszałkowi województwa na zapewnienie wykonania postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego (koszty transportu) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wspiera lub powierza realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia organizacjom pozarządowym oraz kontroluje i ocenia realizację tych zadań (w ramach posiadanych środków finansowych) Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia prowadzi ewidencję jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz rejestr jednostek współpracujących z systemem, bazę danych podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, bazę danych centrów urazowych i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego

25 KOMPETENCJE WOJEWODY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH (C.D.)
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym tworzy Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi sporządza Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii w celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Realizowanie zadań z zakresu inspekcji sanitarnej przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jako kierownika wojewódzkiej inspekcji sanitarnej wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń lub licencję detektywa Inne zadania: koordynacja realizacji Narodowego Programu Zdrowia realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

26 WYDZIAŁ ZDROWIA LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO OD 10 LIPCA 2013 ROKU
DYREKTOR WYDZIAŁU ZDROWIA 66 konsultantów wojewódzkich ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ZDROWIA Oddział Rejestru i Nadzoru Podmiotów Leczniczych Oddział Kształcenia i Spraw Medycznych Oddział Zdrowia Publicznego i Analiz rejestr i kontrole podmiotów leczniczych konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia skargi i wnioski nadzór w opiece zdrowotnej nad matką i dzieckiem, szkolenia specjalizacyjne kadr medycznych, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych statystka medyczna ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych promocja zdrowia finanse w ochronie zdrowia meldunki sytuacyjne JEDNOSTKI OBJĘTE NADZOREM - klienci systemu ochrony zdrowia – mieszkańców województwa 2.361 jednostek objętych sprawozdawczością: 575 podmiotów leczniczych (wraz z filiami z innych województw) 1.580 indywidualnych praktyk lekarskich i dentystycznych 206 indywidualnych praktyk pielęgniarek i położnych 541 podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru wojewody i objętych nadzorem ( r.), w tym: 15 oddziałów położniczo-ginekologicznych i noworodkowych, 10 oddziałów pediatrycznych, jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, 67 jednostek medycyny szkolnej wg stanu na r.

27 ISTOTA FUNKCJONOWANIA- ZADANIA WOJEWODY c.d.
KONTROLA NADZÓR SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOORDYNACJA ANALIZA -nadzór nad działalnością podmiotów leczniczych (prowadzenie rejestru podmiotów leczniczych, nakładanie sankcji, wydawanie zgody na czasowe zaprzestanie działalności, konsultanci wojewódzcy, delegowanie przedstawicieli wojewody do Rad Społecznych działających przy PZOZ-ach, meldunki sytuacyjne, skargi i wnioski) - przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych -kontrola realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia zleconych przez Wojewodę. - wyznaczanie psychologa rozpatrującego odwołania od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego wydanego osobom ubiegającym się lub posiadającym broń. -kontrola wykonywania przez samorząd województwa zadań zleconych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego WYDZIAŁ ZDROWIA - nadzór nad wykonywaniem przez marszałka województwa zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym związanych z zapewnieniem realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego Środki finansowe budżetu państwa dotacje celowe zobowiązania deliktowe Skarbu Państwa wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich i specjalistów w ochronie zdrowia działalność Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - analiza danych demograficznych i epidemiologicznych oraz bazy i kadry ochrony zdrowia na terenie województwa -koordynowanie i monitorowanie realizacji krajowych i wojewódzkich programów w zakresie ochrony zdrowia -ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa, nadzór w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, -staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz pozostałych kadr medycznych, w tym prowadzenie rejestru lekarzy odbywających specjalizacje na terenie województwa, - sporządzanie sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -realizacja zadań z zakresu statystyki medycznej na potrzeby Ministra Zdrowia

28 LUBUSKIEJ OCHRONY ZDROWIA
WSTĘPNA DIAGNOZA LUBUSKIEJ OCHRONY ZDROWIA

29 WOJEWODA LUBUSKI W SIERPNIU 2013 R. OPRACOWAŁ
DIAGNOZĘ DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DOTYCZĄCĄ: sytuacji demograficzno – epidemiologicznej, stanu i potrzeb infrastrukturalnych ochrony zdrowia (organizacja i stan infrastruktury, kadra medyczna, aparatura i sprzęt medyczny oraz stan budynków), stanu i potrzeb w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji (realizowane programy zdrowotne, analiza czynników ryzyka w miejscach pracy, niepełnosprawność)

30 PODMIOTY LECZNICZE W RPWDL STAN NA 12.08.2013 R.
29 1 24 7 22 18 4 9 6 20 8 35 3 38 34 5 41 11 PODMIOTY LECZNICZE W RPWDL STAN NA R. 8 92 Gorzów Wlkp. PZOZ 62 NZOZ 480 11 85 Zielona Góra

31 SZPITALE OGÓLNE PUBLICZNE SZPITALE OGÓLNE NIEPUBLICZNE
Strzelce Krajeńskie Strzelce Krajeńskie Drezdenko Drezdenko Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. I poziom referencji II poziom referencji resortowe inne publ. inne niepubl. LEGENDA Kostrzyn n. O. Goraj Goraj Skwierzyna Kostrzyn n. O. Skwierzyna Sulęcin Międzyrzecz Sulęcin Międzyrzecz Słubice Torzym Nowy Dworek Torzym Słubice Nowy Dworek Świebodzin Świebodzin Cibórz Cibórz Krosno Odrz. Wojnowo Krosno Odrz. Wojnowo Sulechów Sulechów Klenica Klenica Zielona Góra Zielona Góra Gubin Gubin Zabór Zabór Sława Sława Wschowa Lubsko Nowa Sól Lubsko Nowa Sól Wschowa Żagań Żagań Szprotawa Szprotawa Żary Żary Stan na r.

32 SZPITALE I OŚRODKI PSYCHIATRYCZNE
ZOL, ZPO, HOSPICJUM Szprotawa Żagań Żary Lubsko Gubin Krosno Odrz. Słubice Sulechów Świebodzin Wschowa Drezdenko Kostrzyn n. O. Skwierzyna Międzyrzecz Sulęcin Gorzów Wlkp. Torzym Zielona Góra Sława Klenica Cibórz Zabór Nowy Dworek Nowa Sól Wojnowo Strzelce Krajeńskie Goraj Szprotawa Żagań Żary Lubsko Gubin Krosno Odrz. Słubice Sulechów Świebodzin Wschowa Drezdenko Kostrzyn n. O. Skwierzyna Międzyrzecz Sulęcin Gorzów Wlkp. Torzym Zielona Góra Sława Klenica Cibórz Zabór Nowy Dworek Nowa Sól Wojnowo Strzelce Krajeńskie Goraj publiczne PL niepubliczne PL oddziały ZOL ZPO Hospicjum i op. paliatywna (stan na r.)

33 ZMIANY LICZBY ŁÓŻEK OPIEKI STACJONARNEJ* W LATACH 1998-2012
*lata – bez MON i MSW oraz miejsc dla noworodków rok 2010 – bez MON i MSW z noworodkami rok – bez WSW z noworodkami Opracowanie Wydział Zdrowia na podstawie sprawozdania MZ-29, MZ-29A, MZ-30.

34 CO SIĘ ZMIENIŁO OD 1998 ROKU? Rozwinięto bazę łóżkową w oddziałach:
ZOL–ach psychiatrycznych, rehabilitacyjnych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, chemioterapii, kardiologicznych, hospicjach, neurochirurgicznych, intensywnej opieki medycznej, nefrologicznych, onkologicznych, hematologicznych. Utworzono także nowe oddziały: onkologii ginekologicznej, kardiochirurgiczny, geriatryczny, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, rehabilitacji dla dzieci (pulmonologicznej), psychiatrii sądowej o wzmożonym zabezpieczeniu dla dorosłych i młodzieży, terapii i rehabilitacji uzależnionych od narkotyków i substancji psychoaktywnych, rehabilitacji psychiatrycznej, psychogeriatryczny, psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.

35 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM I WYMAGALNE SZPITALI PUBLICZNYCH W MLN ZŁ
UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH W ZOBOWIĄZANIACH OGÓŁEM (W %) * Dane wstępne Na podstawie ankiet przesłanych przez dyrektorów SP ZOZ-ów.

36 FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJ. LUBUSKIEGO (WG STANU NA 31.XII.2012 R.) Opracował Wydział Zdrowia na podstawie sprawozdania Mz-12 za 2012 r.

37 ZATRUDNIENIE WYBRANEGO PERSONELU MEDYCZNEGO (WEDŁUG PODSTAWOWEGO MIEJSCA PRACY, BEZ RESORTOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA I APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH WSKAŹNIK NA 10 TYS. LUDNOŚCI) Wyszczególnienie 2012 r. woj. lubuskie ranga Polska Lekarze 19,2 12 21,5 Lekarze dentyści 5,4 1 3,2 Farmaceuci 0,3 12-16 0,5 Diagności laboratoryjni 1,2 15 1,8 Pielęgniarki ogółem 46,8 14 51,9 Położne ogółem 5,9 9 6,2 Fizjoterapeuci 4,6 11-12 Ratownicy medyczni ogółem 3,6 7-9 3,0 Opracowanie na podstawie Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2012, CSIOZ

38 WNIOSKI Z „DIAGNOZY... „ (c.d.)
Główne zagrożenia zdrowotne związane są przede wszystkim z: uwarunkowaniami lokalnymi warunkami społeczno – ekonomicznymi ryzykownymi zachowaniami rozwojem cywilizacji (choroby cywilizacyjne, m.in.: nowotwory, ch. układu krążenia oraz układu kostno-stawowego) niską aktywnością fizyczną (zniekształcenia kręgosłupa, otyłość) nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedożywienie, zaburzenia odżywiania, niedokrwistość) stresem (zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia nerwicowe, samobójstwa) niskim wskaźnikiem jakości życia (szczególnie w odniesieniu do stresu życiowego dobrostanu fizycznego oraz patologii) niskim poziomem świadomości (determinanty zdrowia, zasady zdrowego stylu życia) zmieniającymi się wzorcami zachowań STWIERDZONO KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA POGŁĘBIONEJ ANALIZY SYTUACJI W OCHRONIE ZDROWIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (POWIATY I GMINY).

39 ROZMOWY O OCHRONIE ZDROWIA W POWIATACH I GMINACH

40 DZIAŁANIA WOJEWODY – 2014 R. OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA POZIOMIE POWIATÓW (W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO POZIOMU GMIN) Cel główny: diagnoza stanu zabezpieczenia świadczeń i potrzeb zdrowotnych w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego w celu zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto: usprawnienie i zintegrowanie działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia na poziomie lokalnym, aktywizacja służb publicznych do wspólnego działania w obszarze ochrony zdrowia. Zebrane materiały i analizy zostaną wykorzystane do opracowania Raportu o Stanie i Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz będą przydatne m. in. w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

41 Strzelecko – Drezdenecki
CYKL SPOTKAŃ W POWIATACH W ramach podjętych przez Wojewodę działań w marcu i kwietniu br. odbędzie się cykl spotkań w poszczególnych powiatach województwa lubuskiego, w których aktywnie uczestniczyć będą przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego, straży pożarnej, oraz świadczeniodawcy udzielający świadczeń na terenie poszczególnych powiatów. Spotkania te odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu. Lp. Powiat Termin spotkania 1. Zielonogórski 4 marca 2. Żagański 6 marca 3. Wschowski 12 marca 4. Miasto Zielona Góra 21 marca 5. Świebodziński 27 marca 6. Nowosolski 1 kwietnia 7. Sulęciński 3 kwietnia 8. Krośnieński 4 kwietnia 9. Gorzowski 8 kwietnia 10. Żarski 9 kwietnia 11. Międzyrzecki 11 kwietnia 12. Strzelecko – Drezdenecki 15 kwietnia 13. Miasto Gorzów Wlkp. 17 kwietnia 14. Słubicki 25 kwietnia

42 RAMOWY PROGRAM SPOTKAŃ W POWIATACH
 Główne zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia, sytuacja demograficzno- epidemiologiczna, główne problemy zdrowotne, realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego Narodowego Programu Zdrowia oraz stan organizacji i infrastruktury opieki zdrowotnej na terenie powiatu – przedstawiciel Wydziału Zdrowia LUW. Stan obiektów ochrony zdrowia – analiza potrzeb i priorytetów: spełnianie wymagań sanitarnych przez obiekty ochrony zdrowia na terenie powiatu – przedstawiciel inspekcji sanitarnej, spełnianie wymagań budowlanych przez obiekty ochrony zdrowia na terenie powiatu – przedstawiciel inspekcji nadzoru budowlanego, spełnianie wymagań przeciwpożarowych przez obiekty ochrony zdrowia na terenie powiatu – przedstawiciel straży pożarnej. Stan zabezpieczenia opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem dostępności terytorialnej i czasowej do świadczeń zdrowotnych oraz finansowanych przez NFZ profilaktycznych programów zdrowotnych i promocji zdrowia na terenie powiatu – przedstawiciel LOW NFZ. Potrzeby i możliwości w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu – przedstawiciel powiatu. Dyskusja, podsumowanie i wnioski.

43 WNIOSKI Z „DIAGNOZY...” Przyczyny nierówności w zdrowiu:
czynniki społeczno – ekonomiczne i środowiskowe dostęp do świadczeń zdrowotnych Występują nierówności w zdrowiu mieszkańców województwa w odniesieniu do: miejsca zamieszkania – zróżnicowanie międzywojewódzkie (niższa niż średnio w kraju i Unii Europejskiej przeciętna długość życia - Lubuszanki zamieszkałe na wsi żyją najkrócej w kraju), w poszczególnych powiatach duże zróżnicowanie umieralności i chorobowości oraz dostępności do świadczeń płci – mężczyźni umierają częściej (szczególnie w przypadku zewnętrznych przyczyn zgonów) i żyją krócej niż kobiety wieku – inna specyfika chorób i przyczyn zgonów u dzieci i osób starszych oraz występujące zróżnicowanie stanu zdrowia osób w tym samym wieku zróżnicowania społeczno – ekonomicznego (styl życia, świadomość zachowań prozdrowotnych, zamożność, wykształcenie)

44 WNIOSKI Poprawa stanu zdrowia ludności wymaga podejmowania skoordynowanych działań obejmujących nie tylko sektor ochrony zdrowia, ale także zabezpieczenia społecznego, infrastruktury, edukacji, pracy, kultury fizycznej, bezpieczeństwa transportu, środowiska i ochrony konsumentów oraz politykę fiskalną. Konieczne jest współdziałanie wszystkich służb publicznych w celu usprawnienia i zintegrowania działań w zakresie ochrony zdrowia. Zasadne jest wykorzystywanie funduszy unijnych do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań pośrednio wpływających na zdrowie, a w szczególności mających na celu niwelowanie nierówności w zdrowiu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, w fazie projektu Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Istnieje konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy sytuacji w ochronie zdrowia województwa lubuskiego na poziomie lokalnym (powiaty i gminy). W wyniku spotkań w powiatach Wydział Zdrowia LUW, we współpracy z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, przygotuje materiały i analizy, które zostaną wykorzystane do opracowania Raportu o Stanie i Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz będą przydatne m. in. w: procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ocenie zasadności ubiegania się o środki unijne w obszarze ochrony zdrowia, tworzeniu lokalnych, regionalnych i krajowych dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia.

45 Dziękuję za uwagę. Wydział Zdrowia
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Kontakt: tel fax


Pobierz ppt "Konwent Starostów i Wicestarostów Lubuskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google