Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by."— Zapis prezentacji:

1 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WIZJA STRATEGII: Świętokrzyskie – Region zasobny w kapitał i gotowy na wyzwania MISJA STRATEGII: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska

2 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - cele strategiczne - Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego Regionu Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego Regionu Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich Cel strategiczny 6: Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju Regionu

3 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. SYNTEZA DIAGNOZY WOJEÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - sytuacja społeczna - Niekorzystna sytuacja demograficzna w świętokrzyskim – starzejące się społeczeństwo, zmniejszanie się liczby ludności (spowodowane nie tylko ujemnym wzrostem naturalnym, ale też migracjami) Stale wysoka stopa bezrobocia w porównaniu do UE (9,7% w 2011) czy kraju (12,5% w 2011) Wysoki poziom aktywności zawodowej mieszkańców – może być to związane ze zjawiskiem bezrobocia ukrytego (duża liczba osób pracująca w rolnictwie) województwo świętokrzyskie liderem wśród województw Polski Wschodniej – 12 pozycja w kraju pod względem PKB w 2009

4 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Zwiększający się poziom wykształcenia społeczeństwa przy jednoczesnej niskiej dynamice wzrostu liczby studentów oraz kadry naukowej Poszerzający się proces depopulacji spowodowany migracjami wewnętrznymi (dot. województw ościennych: mazowieckie, małopolskie lub śląskie) zwłaszcza wśród młodych ludzi. To jest główny problem zagrażający rozwojowi województwa w przyszłości. Zjawisko to wpływa nie tylko na zmniejszenie się atrakcyjności inwestycyjnej, ale także na strukturę ludności pod względem wieku.

5 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Prognoza demograficzna dla Województwa Świętokrzyskiego(2007 – 2035)

6 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki 3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości Zatrzymanie młodych ludzi w Regionie, bądź ich powrót po odbyciu studiów i zdobyciu doświadczenia poza województwem, jest zadaniem kluczowym, którego powodzenie zależy przede wszystkim od efektywności realizacji Strategii w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc pracy

7 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. wprowadzanie i promowanie elastycznych form zatrudnienia rozwój systemu usług umożliwiających zapobieganie występowaniu różnych form wykluczenia społecznego w szczególności wobec osób starszych, a także niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych oraz dzieci pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych powstrzymanie procesów emigracji, szczególnie osób młodych i wykształconych oraz stymulowanie procesów reemigracji i imigracji umiejętne profilowanie wykształcenia, z naciskiem na kierunki ścisłe poprawę jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji i wzrost prestiżu regionalnych uczelni koncentrację na eliminacji strukturalnych niedopasowań na rynku pracy Realizacja powyższego celu winna obejmować :

8 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. wspieranie, poprawę dostępności i wzrost efektywności kształcenia ustawicznego efektywną opiekę zdrowotną – poprawę poziomu zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia sprzyjanie postawom kreatywnym, otwartym na poprawę komunikacji i współpracy wsparcie przemysłu twórczego oraz przedsiębiorczości w kulturze i edukacji

9 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. SPECJALNA STREFA DEMOGRAFICZNA W nawiązaniu do 3 celu strategicznego należy podjąć działania w celu stworzenia Specjalnej Strefy Demograficznej – pionierskiego projektu w Polsce i Europie, pozwalającego wyjść naprzeciw problemom demograficznym Specjalna Strefa Demograficzna to projekt realizowany przez województwo opolskie. Jego celem jest przywrócenie potencjału demograficznego dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy, a także poprawie standardu życia mieszkańców. Program ten jest niezbędny, gdyż zgodnie z prognozami demograficznymi spadek liczby ludności w tym regionie w roku 2035 wyniesie 12% - tak, jakby całe miasto Opole zniknęło z mapy. PAKIETY : praca to bezpieczna rodzina edukacja a rynek pracy opieka żłobkowo-przedszkolna złota jesień

10 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. PAKIETY Praca to bezpieczna rodzina – zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie oraz ich atrakcyjności, poprzez stworzenie dodatkowych instrumentów finansowych wspierających rozwój szkoleń w zakresie przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych w wieku poniżej 25 lat i powyżej 50, a także polepszenie stabilności zatrudnienia dla rodziców, szczególnie kobiet. Edukacja a rynek pracy poprawa standardu i jakości kształcenia, a także dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy Opieka żłobkowo-przedszkolna poprawa dostępu do opieki i edukacji dla dzieci w wieku szkolnym, pomoc w finansowaniu kosztów związanych z pobytem dzieci w żłobku i przedszkolu, wsparcie dla edukacji przedszkolnej - innowacyjne instrumenty nauczania

11 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Złota jesień Stworzenie warunków dla regionalnych gospodarczych specjalizacji ukierunkowanych na silver economy (wspieranie aktywności zawodowej ludzi starszych w polityce społecznej i dokumentach Unii Europejskiej) oraz life science branch zwiększenie dostępności do usług kulturalnych, finansowych i prawnych dla seniorów Stworzenie kompleksowych ofert adresowanych do aktywnych seniorów (współpraca z NGOs, użytkowanie infrastruktury szkolnej) budowanie relacji między seniorami, a biznesem w celu przekazania doświadczeń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem

12 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy Uczelnie wyższe Świętokrzyski Ochotniczy Hufiec Pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Instytucje otoczenia biznesu (Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii) Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN Nasze Partnerstwo dla przyszłości migrantów:

13 Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dziękuję za uwagę! Grzegorz Orawiec Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Polityki Regionalnej 25-002 Kielce Sienkiewicza 63 grzegorz.orawiec@sejmik.kielce re-turn@sejmik.kielce.pl www.sejmik.kielce.pl


Pobierz ppt "Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by."

Podobne prezentacje


Reklamy Google