Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

2 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
AGENDA: Akty prawne Wymagania Kryteria oceny ofert Postępowania - obszary Pytania

3 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Akty prawne

4 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480) Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.

5 Wybrane akty prawne istotne w procesie kontraktowania i realizacji umów w rodzaju SPO :
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz ze zm.) Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545)

6 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wymagania

7 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1480) wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej wymagane warunki do ich realizacji

8 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wykaz gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach: 1) stacjonarnych; 2) domowych.

9 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych realizowane są w : zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych, zakładach opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, zakładach opiekuńczych dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Zakłady opiekuńcze to: zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

10 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach domowych są realizowane przez: zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie, zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie, - pielęgniarską opiekę długoterminową domową.

11 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane w stacjonarnych zakładach opiekuńczych obejmują: 1) świadczenia udzielane przez lekarza; 2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę; 3) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego; 4) świadczenia psychologa; 5) terapię zajęciową; 6) leczenie farmakologiczne; 7) leczenie dietetyczne; 8) zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym; 9) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

12 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie: 1) badania diagnostyczne; 2) leki.

13 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane zespołów domowej opieki dla wentylowanych mechanicznie obejmują: 1) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę, 2) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi powyżej 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę, 3) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi od 8 do 16 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę; 4) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, której czas trwania wynosi poniżej 8 godzin na dobę, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza i pielęgniarkę; 5) badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, w szczególności: a) badania obrazowe, w tym RTG i USG – w pełnym zakresie, b) badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi i gazów oddechowych w arterializowanej krwi kapilarnej.

14 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Świadczenia gwarantowane w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej obejmują: 1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę; 2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością; 3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania; 4) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny; 5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym; 6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu

15 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Kody resortowe komórek organizacyjnych zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy w tym dla wentylowanych mechanicznie zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży w tym dla wentylowanych mechanicznie 2140 2141 2142 5160/5170 5161/5171 */ ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 201 2r. poz. 594)

16 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wymagane warunki do realizacji gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej Załącznik nr 4 Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

17 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wymagania dotyczą: liczby i kwalifikacji personelu, sprzętu medycznego i pomocniczego, warunków lokalowych, innych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych.

18 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
personel zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy dla wentylowanych mechanicznie zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lekarze X nie dotyczy 1 etat na 35 łóżek 1/8 etatu na 1 łóżko pielęgniarki 1 etat na 6 pacjentów w środowisku lub 12 pacjentów pod jednym adresem wg norm zatrudnienia fizjoterapeuci 2 etaty na 35 łóżek + 1/4 etatu na 1 łóżko dla pacjentów skala O 1/4 etatu na 1 łóżko psycholodzy 1/2 etatu na 35 łóżek logopedzi brak parytetu wg potrzeb terapeuci zajęciowi 1/2 etatu na 35 pacjentów uczestniczących w terapii opiekun medyczny brak parytetu - dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń

19 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje a) w zakładach opiekuńczych: – przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe lekarza specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej, lub geriatrii, lub gerontologii oraz zapewnienie konsultacji specjalistycznych przez co najmniej lekarza specjalistę psychiatrii oraz neurologii,

20 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia: – przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 35 łóżek), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe: – lekarza specjalisty w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii, lub – lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii, lub – lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: neurologii, rehabilitacji medycznej, pediatrii,

21 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje c) w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie: – przy zakresie obowiązków obejmującym badanie pacjentów nie mniej niż 2 razy w tygodniu i porady na wezwanie w razie potrzeby – udziela świadczeń w łącznym wymiarze 1/8 etatu przeliczeniowego na 1 łóżko (równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na 1 łóżko), przy czym w wymiarze tym uwzględnia się cząstkowe etaty przeliczeniowe: – lekarza specjalisty w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc lub – lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc, lub – lekarza w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji medycznej, neurologii, chorób płuc,

22 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje – w opiece nad dziećmi i młodzieżą - oprócz wymagań wymienionych w tiret pierwsze – dodatkowo udziela świadczeń, w ramach cząstkowego etatu przeliczeniowego, lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatrii,

23 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, lekarze: kwalifikacje Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie a) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub b) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i neurologii lub chorób płuc, lub c) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii, lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub d) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii lub neurologii lub chorób płuc, lub e) lekarz specjalista w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii i lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z dziedziny pediatrii - dotyczy opieki nad dziećmi i młodzieżą;

24 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje a) w zakładach opiekuńczych – z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów – łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy,

25 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje b) w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia – z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów - łącznie 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy;

26 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarka: z rocznym doświadczeniem zawodowym oraz ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów;

27 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel – wymagania, pielęgniarki : kwalifikacje Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Pielęgniarka: z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów.

28 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA! Personel – wymagania, pielęgniarki W przypadku wykazywania w ofercie pielęgniarek, będących w trakcie uzyskiwania wymaganych kwalifikacji należy wskazać kompetencję o kodzie: pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego/kursu kwalifikacyjnego/kursu specjalistycznego

29 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
SPRZĘT Stacjonarne zakłady opiekuńcze: Wymagany sprzęt przeliczany na każde rozpoczęte 17 łóżek np. wymagane inhalatory – 1 sztuka na każde rozpoczęte 17 łóżek - w przypadku posiadania 35 łóżek w ofercie należy wykazać 3 inhalatory.

30 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
SPRZĘT Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie Wymagany sprzęt przeliczany na każdego świadczeniobiorcę (część wskazanego sprzętu znajduje się w miejscu pobytu świadczeniobiorcy) np. wymagane respiratory – 1 sztuka dla każdego świadczeniobiorcy - w przypadku deklarowania w ofercie możliwości realizacji świadczeń na rzecz 3 pacjentów należy wykazać 3 respiratory z wymaganymi cechami.

31 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Wymagana dostępność komórek organizacyjnych zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy w tym dla wentylowanych mechanicznie zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży w tym dla wentylowanych mechanicznie 24/godziny 7 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach 24/godziny 7 dni w tygodniu

32 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA! Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa pielęgniarska opieka długoterminowa domowa –wymagana dostępność komórki organizacyjnej wymagany harmonogram pracy komórki organizacyjnej musi być w całości wypełniony indywidualnymi harmonogramami pracy pielęgniarek (zakładając jako etat czas = 37:55) z wyjątkiem sytuacji składania oferty przez indywidualną/indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską, w której rozpisuje się czas 37:55 na wszystkie dni tygodnia

33 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Personel: harmonogramy pracy zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy w tym dla wentylowanych mechanicznie zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży w tym dla wentylowanych mechanicznie liczba godzin pracy w tygodniu harmonogram godzinowy w rozbiciu na dni tygodnia

34 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA! Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – harmonogramy personelu harmonogram godzinowy w rozbiciu na dni tygodnia – wymagana dostępność we wszystkie dni tygodnia tj. od poniedziałku do niedzieli etat = 37:55 rozdzielony na 7 dni w tygodniu

35 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA! Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Warunki lokalowe 1) pomieszczenie przystosowane do celów biurowych oraz do przechowywania leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego; 2) zapewnienie kontaktu telefonicznego.

36 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawcy zasady udzielania świadczeń i ich finansowania wzór umowy

37 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Załącznik nr 1 Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych

38 Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych
Lp. Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego 1 2 3 4 5 6 7 8 5160 / 5170 zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy / opiekuńczo - leczniczy świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym / opiekuńczo - leczniczym osobodzień osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów w skali Barthel, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów w skali Barthel żywionego dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,5 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał do 8 pkt wg skali Glasgow i żywionego dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 2,6 osobodzień pobytu w ZPO/ ZOL pacjenta z liczbą punktów w skali Barthel żywionego pozajelitowo, w tym również nieprzytomnych, którzy uzyskali 0 w skali Barthel i do 8 punktów w skali Glasgow, ze współczynnikiem korygującym 3,5 osobodzień pobytu weterana poszkodowanego, w Domu Weterana funkcjonującym jako ZOL 5161 / 5171 zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy / opiekuńczo - leczniczy dla dzieci świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży / opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów w skali Barthel oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów w skali Barthel, powyżej ukończonego 3. roku życia, żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,5 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 w skali Barthel, którzy uzyskali do 8 punktów w skali Glasgow oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 2,6 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów w skali Barthel, w tym również nieprzytomnych, którzy uzyskali 0 w skali Barthel i do 8 punktów w skali Glasgow oraz oraz dzieci do ukończenia 3 roku życia, żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygującym 4,2

39 Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych
Lp. Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego 3 5160 / 5170 zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy / opiekuńczo - leczniczy świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie osobodzień osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,2 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygującym1,6 4 5161 /5171 zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy /opiekuńczo – leczniczy dla dzieci świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo – leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,2 osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,8

40 Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych
Lp. Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego 5 2140 zespół długoterminowej opieki domowej świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie osobodzień osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną ze współczynnikiem korygującym 0,7 6 2141 zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie metodą inwazyjną, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną ze współczynnikiem korygującym 0,7

41 Katalog świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla świadczeń gwarantowanych
Lp. Kod komórki organizacyjnej Nazwa komórki organizacyjnej Nazwa zakresu świadczeń Kod zakresu świadczeń Jednostka rozliczeniowa zakresu świadczeń Nazwa świadczenia sprawozdawanego Kod świadczenia sprawozdawanego 7.1 2142 pielęgniarska opieka długoterminowa świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej (obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.) osobodzień osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 0,6 osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania ze współczynnikiem korygującym 0,7 osobodzień za świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 0,4 7.2 świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej (obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.) osobodzień za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 1,0 osobodzień za świadczenia pielęgnacyjne w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszkania, ze współczynnikiem korygującym 0,4

42 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Załącznik nr 3 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

43 1.1 Wymagania dotyczące personelu 1.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE 1. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 1.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane ZPO; ZOL lekarze - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lekarze - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia pielegniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane 1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.217 j.t.). 2) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia - łacznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym fizjoterapeuta - wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy, terapeuta uzależnień - wymagane 1) psycholog zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 2) logopeda - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 3) terapeuta zajęciowy - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust.1 pkt 6 rozporządzenia 4) terapii uzależnień - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 7 rozporządzenia - dotyczy zakładów opiekuńczych dla pacjentów chorych na AIDS lub zarażonym HIV jak wyżej 1.2 Warunki lokalowe warunki lokalowe - wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust.5 rozporządzenia zgodnie z załacznikiem nr 4 część I ust 6 rozporządzenia dodatkowo oceniane izolatka 1.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 4 rozporządzenia zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 3 rozporządzenia urządzenie do hydroterapii 1) urządzenie do hydroterapii 2) kardiomonitor 1.4 Inne wymagania 1) certyfikat ISO;

44 2.1 Wymagania dotyczące personelu 2.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy
WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE 2. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 2.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane dla dzieci i młodzieży lekarze - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia dla dzieci wentylowanych mechanicznie lekarze- zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia pielęgniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane 1) pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j.t.). 2) pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2, lit b rozporządzenia - łacznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym fizjoterapeuta - wymagane fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 3 rozporządzenia psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy - wymagane 1) psycholog - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 2) logopeda - zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 3) terapeuta zajęciowy- zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 1 pkt 6 rozporządzenia jak wyżej 2.2 Warunki lokalowe warunki lokalowe - wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 6 dodatkowo oceniane izolatka 2.3 Sprzęt medyczny i pomocniczy wymagany zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 4 rozporządzenia zgodnie z załącznikiem nr 4 część I ust. 2 i 3 rozporządzenia ZPO; ZOL urządzenie do hydroterapii dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 1) urządzenie do hydroterapii 2) kardiomonitor 2.4 Inne wymagania 1) certyfikat ISO;

45 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
3. ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE; ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE 3.1 Wymagania dotyczące personelu lekarze - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 1 rozporządzenia lekarze - dodatkowo oceniane lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pielęgniarki - wymagane pielęgniarki - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 2 rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane dla pacjentów wentylowanych mechanicznie pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstawa anestezjologicznego i intensywnej terapii dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstawa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub pediatrii fizjoterapeuta - wymagane 5) fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 3.2 Warunki udzielania świadczeń opieka lekarska - wymagane lekarz - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 4 pkt 1 lit.a, pkt. 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a rozporządzenia opieka pielęgniarska - wymagane pielęgniarka - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 4 pkt 1 lit.b, pkt 2 lit.b, pkt 3 lit.b, pkt 4 lit. b rozporządzenia fizjoterapeta - wymagane fizjoterapeuta - zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust.4 pkt. 1 lit. c, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. c rozporządzenia częstość i ogólna liczba wizyt domowych - wymagane ustalana indywidualnie przez lekarza prowadzącego (załącznik nr 4 część II ust. 4 rozporządzenia) 3.3 Warunki lokalowe i inne warunki lokalowe wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 3 rozporządzenia dodatkowo oceniane samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania 3.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część II ust. 2 rozporządzenia 3.5 Inne wymagania 1) certyfikat ISO;

46 WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
4. PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA 4.1 Wymagania dotyczące personelu pielęgniarki - wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 1 rozporządzenia pielęgniarki - dodatkowo oceniane 1) ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie wymienionej w załączniku nr 4 część III, pkt 1 rozporządzenia - powyżej 50 % zatrudnionych pielęgniarek legitymujących się w/w kwalifikacjami, 2) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy zawodowej związanej z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym (do okresu doświadczenia możliwe zaliczenie pracy w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki) - powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek legitymujących się w/w doświadczeniem zawodowym. 4.2 Inne warunki udzielania świadczeń wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 4 rozporządzenia liczba pacjentów objętych opieką jak wyżej 4.3 Warunki lokalowe i inne warunki lokalowe wymagane zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 3 rozporządzenia 4.4 Sprzęt medyczny i pomocniczy zgodnie z załącznikiem nr 4 część III ust. 2 rozporządzenia dodatkowo oceniane samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania 4.5 Inne wymagania 1) certyfikat ISO;

47 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA! Świadczenia realizowane w stacjonarnych zakładach opiekuńczych. Warunki dodatkowo oceniane: Liczba pielęgniarek odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Należy dołączyć oświadczenie do oferty !

48 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
UWAGA! Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Warunki dodatkowo oceniane: samochód osobowy - gwarantowana gotowość użytkowania Należy dołączyć oświadczenie do oferty !

49 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Kryteria oceny ofert

50 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany ! Zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ z dnia 7 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Tabela nr 14 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (SPO)

51 Kryteria oceny ofert § Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez: kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3; ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii, wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

52 Kryteria oceny ofert 2) zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez: planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków, dostęp do badań i zabiegów, posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/ pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego;

53 liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy,
Kryteria oceny ofert 3) dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez: liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy, organizację przyjęć świadczeniobiorców, brak barier dla osób niepełnosprawnych;

54 Kryteria oceny ofert 4) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez: organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy, realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem;

55 Kryteria oceny ofert 5. Oceny ofert, według kryteriów określonych w ust. 1 – 3, dokonuje się odrębnie dla każdego oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania.

56 TABELA NR 14 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO)
Kryteria oceny ofert TABELA NR 14 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE (SPO) POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) (maksymalna liczba punktów oceny) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWYCH 1 2 3 4 5 6 7 Jakość-personel 30 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 3.1; 3.2 lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii ; pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.217 j.t.). pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia SPO - łącznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym 3a pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinach wymienionych w załączniku nr 4 część I ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia SPO - łącznie 25% czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczym 3.1 pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii 3.2 pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub pediatrii Powyżej 50% zatrudnionych pielęgniarek z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej związanej z udzielaniem świadczeń w opiece realizowanej w środowisku domowym, (do okresu doświadczenia możliwe zaliczenie pracy w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki) Powyżej 50 % zatrudnionych pielęgniarek z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjny w dziedzinie wymienionej w załączniku nr 4 część III, pkt 1 rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

57 warunek zawiera określenie: powyżej 50 % czyli 50% +1
Kryteria oceny ofert Uwaga! do nr wiersza 6 i 7: (dotyczy tylko pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej) warunek zawiera określenie: powyżej 50 % czyli 50% +1 tzn. wykazując 7 pielęgniarek w ofercie, aby warunek został spełniony 4 pielęgniarki muszą posiadać określone doświadczenie lub uzyskane kompetencje.

58 Jakość – warunki dotyczące pomieszczeń
Kryteria oceny ofert Jakość - sprzęt 10 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 8 1.3; 2.3 kardiomonitor 1 9 ; urządzenie do hydroterapii samochód osobowy (gwarantowana gotowość użytkowania) Jakość – warunki dotyczące pomieszczeń 5 jedna odpowiedź do wyboru 11 izolatka 2

59 Jakość – zewnętrzna ocena
Kryteria oceny ofert Jakość – zewnętrzna ocena 5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 12 1.1 – 4 certyfikat ISO systemu zarządzania jakością 2 13 1.1 – 2.3 certyfikat ISO systemu zarządzania środowiskowego 1 14 certyfikat OHSAS lub PN-N systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 15 certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności 16 certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

60 Kryteria oceny ofert Jakość - wyniki kontroli -5
jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 17 wszystkie zakresy udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 1 18 nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy 3 19 nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących 20 obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 21 pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy 22 niezasadne ordynowanie leków 23 nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń 24 nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności 25 udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie 2 26 nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń 27 przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych 28 udaremnienie lub utrudnianie kontroli 29 niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych 30 stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach

61 Dostępność – dostęp dla osób niepełnosprawnych
Kryteria oceny ofert Dostępność – dostęp dla osób niepełnosprawnych 5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 31 1.1 – 2.3 podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U ) 2 32 przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze 33 co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych Ciągłość jedna odpowiedź do wyboru 34  wszystkie zakresy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie Cena 20 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

62 Kryteria oceny ofert W kolumnie „ZAKRES” określono zakresy świadczeń, których dotyczą oceniane kryteria wskazane w kolumnie „TREŚĆ”. Poszczególne kody wskazane w kolumnie „ZAKRES” oznaczają odpowiednio: 1.1 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 1.2 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 1.3 Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie 2.1 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży 2.2 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży 2.3 Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży Wentylowanych Mechanicznie 3.1 Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Pacjentów 3.2 Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Dzieci i Młodzieży Wentylowanych Mechanicznie 4 Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

63 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Postępowania - obszary

64 OBSZARY KONTRAKTOWANIA SPO
Zaplanowano następujące obszary kontraktowania: 1. Województwo (1) 2. Podregiony: bielski; częstochowski; bytomski; gliwicki; katowicki; sosnowiecki; tyski; rybnicki (8) 3. Powiaty: Powiat będziński, Powiat bielski, Powiat cieszyński, Powiat częstochowski, Powiat gliwicki, Powiat kłobucki, Powiat lubliniecki, Powiat mikołowski, Powiat myszkowski, Powiat pszczyński, Powiat raciborski, Powiat rybnicki, Powiat tarnogórski, Powiat bieruńsko-lędziński, Powiat wodzisławski, Powiat zawierciański, Powiat żywiecki, Powiat m. Bielsko-Biała, Powiat m. Bytom, Powiat m. Chorzów, Powiat m. Częstochowa, Powiat m. Dąbrowa Górnicza, Powiat m. Gliwice, Powiat m. Jastrzębie-Zdrój, Powiat m. Jaworzno, Powiat m. Katowice, Powiat m. Mysłowice, Powiat m. Piekary Śląskie, Powiat m. Ruda Śląska, Powiat m. Rybnik, Powiat m. Siemianowice Śląskie, Powiat m. Sosnowiec, Powiat m. Świętochłowice, Powiat m. Tychy, Powiat m. Zabrze, Powiat m. Żory (36).

65

66 OBSZARY KONTRAKTOWANIA
nazwa podregionu powiat nazwa powiat kod Podregion bielski bielski 2402 cieszyński 2403 żywiecki 2417 Bielsko-Biała 2461 Podregion częstochowski częstochowski 2404 kłobucki 2406 lubliniecki 2407 myszkowski 2409 Częstochowa 2464 Podregion bytomski tarnogórski 2413 Bytom 2462 Piekary Śląskie 2471 Podregion gliwicki gliwicki 2405 Gliwice 2466 Zabrze 2478 Podregion katowicki Chorzów 2463 Katowice 2469 Mysłowice 2470 Ruda Śląska 2472 Siemianowice Śląskie 2474 Świętochłowice 2476 Podregion sosnowiecki będziński 2401 zawierciański 2416 Dąbrowa Górnicza 2465 Jaworzno 2468 Sosnowiec 2475 Podregion tyski mikołowski 2408 pszczyński 2410 bieruńsko-lędziński 2414 Tychy 2477 Podregion rybnicki raciborski 2411 rybnicki 2412 wodzisławski 2415 Jastrzębie Zdrój 2467 Rybnik 2473 Żory 2479

67

68

69 OBSZARY KONTRAKTOWANIA SPO
SPO - Zakres świadczeń - nazwa Zakres świadczeń - kod Obszar kontraktowania ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE województwo ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ powiaty (ziemskie i grodzkie) ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM podregiony - grupa powiatów ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

70 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TERMINARZ POSTĘPOWAŃ Ogłoszenie: 13 marca br. Składanie ofert do: 27 marca br. Otwarcie ofert od: 01 kwietnia br. Rozstrzygnięcie: 25 kwietnia br. W wyjątkiem postępowań w zakresie: pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, w których rozstrzygnięcie nastąpi 12 maja br.

71 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Okres obowiązywania umów: – (5 lat)

72 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Oferty muszą być przygotowane na właściwe postępowanie - zgodne z kodem terytorialnym miejsca udzielania świadczeń; (miejsce udzielania świadczeń to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjne, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu) Oferta musi zawierać ilość świadczeń (osobodni) na 6 miesięcy (pół roku);

73 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
III. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie – wg wzoru udostępnionego przez Śląski OW NFZ wymagane w przypadku składania oferty w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej; Oświadczenie – wg wzoru udostępnionego przez Śląski OW NFZ o kontynuacji opieki na rzecz świadczeniobiorców; Oświadczenie – o samodzielnej realizacji świadczeń bez udziału podwykonawców w przypadku składania oferty w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej; umowy podwykonawcze na badania laboratoryjne, diagnostyczne, transport sanitarny (wymagane w przypadku braku możliwości ich wykonania w ramach własnej struktury) Oświadczenie – o gwarantowanej gotowości użytkowania samochodu osobowego; Oświadczenie – o wyliczonej liczbie pielęgniarek wg norm zatrudnienia – w stacjonarnych formach opieki, certyfikaty zewnętrznej ocena jakości, m.in. certyfikat systemu zarządzania (kopie potwierdzone za zgodność);

74

75 Pieczęć świadczeniodawcy Data
Oświadczenie Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty i zawarcia umowy ze Śląskim OW NFZ w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń: ……………………………………………………….. w ramach postępowania konkursowego nr ……………………………………………………… na obszar (wskazany w ogłoszeniu): ……………………………………………………….. obejmę opieką świadczeniobiorców na rzecz których realizowane były przedmiotowe świadczenia przez dotychczasowych świadczeniodawców. Wykaz świadczeniobiorców z danego obszaru zostanie udostępniony przez Śląski OW NFZ po rozstrzygnięciu postępowania w celu zabezpieczenia kontynuacji leczenia/opieki.   ……..………………………….. Pieczęć i odpis oferenta

76 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Najczęściej zadawane pytania

77 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Jak określić liczbę proponowaną liczbę świadczeń w ofercie w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej Liczba świadczeń uzależniona jest od wykazanych pełnych etatów pielęgniarskich. Biorąc pod uwagę powyższe i możliwość jednoczasowej realizacji świadczeń nad 6 pacjentami oraz okres obowiązywania umowy w danym roku, liczbę należy wyliczyć wg następującego wzoru: Liczba etatów x 6 x 184 dni np. 2 x 6 x 184 dni = 2208 osobodni Czy podmiot prowadzący dom pomocy społecznej może złożyć ofertę na realizację świadczeń w zakładzie opiekuńczym Nie – gdyż dom pomocy społecznej nie jest rejestrowany jako zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

78 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
Kontakt telefoniczny w sprawie pytań merytorycznych: nr telefonu: 32/ Monika Stelmach Wojciech Mika

79 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na rok 2014 i lata następne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google