Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w aktywizacji obszarów wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w aktywizacji obszarów wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 w aktywizacji obszarów wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Małe Projekty w aktywizacji obszarów wiejskich Opracował: Adam Panasiuk

2 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 8 lipca 2008 r., z późn. zm. (Dz. U Nr 138 poz. 868) …………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Co jest Małym Projektem?
Operacja, która nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania osi 3 PROW (tj. Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi; Za pomocą której wdrażana jest Lokalna Strategia Rozwoju. …………………………………………………………………………………………………………………………………

4 Co wynika z definicji Małego Projektu?
Komplementarność Małego Projektu z działaniami osi 3 PROW, czyli operacja będzie kwalifikowała się do dofinansowania z działania Małe Projekty tylko wtedy, gdy na tą samą operację nie można otrzymać dofinansowania z działań osi 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

5 Kto może być wnioskodawcą?
Osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa UE, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub prowadzi na nim działalność gospodarczą; Osoba prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszenia, fundacje, gminy). …………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Kto nie może być wnioskodawcą?
Podmioty, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, np. niezarejestrowane KGW, sołectwa. …………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Zasady finansowania Małego Projektu:
Mały Projekt finansujemy ze środków własnych (lub ew. pożyczki), a po realizacji całości lub części (etapu) możemy uzyskać refundację (tj. zwrot) kosztów w wysokości maksymalnie 70 % całkowitej wartości projektu; Wysokość refundacji kosztów całego projektu nie może być niższa niż zł i wyższa niż zł. W okresie do 2015 roku jeden beneficjent nie może otrzymać więcej, niż zł pomocy; Zakaz podwójnego finansowania, czyli operacja nie może być finansowana z innych źródeł publicznych, za wyjątkiem Funduszu Kościelnego oraz dochodów własnych i subwencji ogólnej samorządu terytorialnego; …………………………………………………………………………………………………………………………………

8 c.d. zasad finansowania Małego Projektu:
Refundację kosztów otrzymujemy po przedstawieniu dowodów (np. faktury) ich poniesienia (zgodnie z podpisaną umową na realizację operacji) i ich pozytywnej weryfikacji; Wnioskodawca może otrzymać zaliczkę na realizację operacji w wysokości 50% wartości projektu, ale jedynie w odniesieniu do kosztów inwestycyjnych. Warunkiem otrzymania zaliczki jest przedstawienie gwarancji bakowej; …………………………………………………………………………………………………………………………………

9 c.d. zasad finansowania Małego Projektu:
Przyznawana przez LGD pomoc na realizację Małych Projektów nie może przekroczyć limitu środków przewidzianego w LSR na przeprowadzenie danego naboru wniosków. Limity środków na wszystkie działania podane są do publicznej wiadomości w LSR i w ogłoszeniu o naborze wniosków. …………………………………………………………………………………………………………………………………

10 Co jest kosztem kwalifikowanym?
Zakupu materiałów lub przedmiotów; Zakupu usług lub robót budowlanych; Najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy; …………………………………………………………………………………………………………………………………

11 c.d. kosztów kwalifikowanych:
Wartość wkładu niepieniężnego, obejmującego wartość: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168; udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców; Koszt ten może stanowić maksymalnie 30% wartości pozostałych kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o wysokość „kosztów ogólnych”. …………………………………………………………………………………………………………………………………

12 c.d. kosztów kwalifikowanych:
Koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu, czyli: Przygotowanie dokumentacji technicznej: Opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych; Opłaty notarialne, skarbowe lub sądowe; Sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. Koszt ten może stanowić maksymalnie 10% wartości pozostałych kosztów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego. …………………………………………………………………………………………………………………………………

13 c.d. kosztów kwalifikowanych:
Za koszt kwalifikowany uznaje się również podatek VAT, uiszczany w związku z poniesieniem kosztów projektu, ale tylko w przypadku wnioskodawcy, który nie ma możliwości podatku VAT odzyskać. Wnioskodawca, który chce uznać VAT do kosztów kwalifikowanych załącza do wniosku „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”, a przy rozliczeniu przedstawia interpretację właściwej izby skarbowej, potwierdzającej niemożności uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany (tj. odzyskania podatku VAT). …………………………………………………………………………………………………………………………………

14 Zasady kwalifikowalności kosztów:
Koszty muszą być: Uzasadnione zakresem realizacji małego projektu; Niezbędne do osiągnięcia jego celu; Racjonalne. …………………………………………………………………………………………………………………………………

15 c.d. Zasady kwalifikowalności kosztów:
Koszty uznaje się za kwalifikowalne, gdy: poniesione są od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc (za wyjątkiem „kosztów ogólnych”, które były poniesione przed podpisaniem umowy, ale nie później, niż przed dniem 1 stycznia roku). Warunkowo poniesiony między dniem złożenia do LGD wniosku, a dniem podpisania umowy koszt uznaje się za kwalifikowany, gdy został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski i ujęto go w załączonym do umowy zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. …………………………………………………………………………………………………………………………………

16 c.d. Zasady kwalifikowalności kosztów:
Koszty uznaje się za kwalifikowalne, gdy: Został poniesiony w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego; Został poniesiony na obszarze LGD – w przypadku kosztów inwestycyjnych. …………………………………………………………………………………………………………………………………

17 Instytucje, które obsługują Mały Projekt:
Lokalna Grupa Działania – przyjmuje projekt i rozpatruje pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju; Urząd Marszałkowski – weryfikuje projekt pod względem merytorycznym (tj. zgodność z rozporządzeniem) i formalnym (tj. zgodność z instrukcją wypełniania wniosku) oraz podpisuje z wnioskodawcą umowę na realizację operacji, a następnie weryfikuje wykonanie operacji; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – instytucja wypłacająca pomoc. …………………………………………………………………………………………………………………………………

18 Procedura składania i weryfikacji Małych Projektów:
Projekty składa się wyłącznie do właściwej LGD, w terminie i miejscu wskazanym w „Ogłoszeniu o naborze wniosków” („Informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty”). „Ogłoszenie o naborze wniosków” zawiera w szczególności: Miejsce i termin składania wniosków; Informację o wysokości limitu, określającego maksymalną kwotę, na którą mogą być podpisane umowy o przyznaniu pomocy w ramach danego naboru; Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów; Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru wniosku przez LGD; Informację o minimalnych wymaganiach, jakie operacja musi spełnić, by mogła być przez LGD wybrana. …………………………………………………………………………………………………………………………………

19 c.d. Procedura składania i weryfikacji Małych Projektów:
2. W ciągu 45 dni od zakończenia naboru wniosków LGD ocenia operacje pod względem zgodności z LSR i dokonuje wyboru wg lokalnych kryteriów, a następnie listy wybranych i niewybranych operacji przesyła do Urzędu Marszałkowskiego. LGD jest zobowiązane określić w swoich procedurach możliwość odwołania się wnioskodawcy od oceny Rady LGD, która dokonuje wyboru. …………………………………………………………………………………………………………………………………

20 c.d. Procedura składania i weryfikacji Małych Projektów:
3. Urząd Marszałkowski rozpatruje merytorycznie i formalnie projekt w ciągu 3 miesięcy, przy czym w uzasadnionych przypadkach (np. w celu uzyskania wykładni prawa) może termin rozpatrywania wydłużyć o 1 miesiąc, ale informuje o tym – jak również o przyczynach wydłużenia weryfikacji – wnioskodawcę na piśmie. …………………………………………………………………………………………………………………………………

21 c.d. Procedura składania i weryfikacji Małych Projektów:
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji Urząd Marszałkowski zaprasza do podpisania umowy o przyznanie pomocy na realizację projektu. 4. Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 2 lata, a jego realizacja może być podzielona na 2 etapy. 5. Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca składa do Urzędu Marszałkowskiego Wniosek o przyznanie płatności. …………………………………………………………………………………………………………………………………

22 c.d. Procedura składania i weryfikacji Małych Projektów:
6. Urząd Marszałkowski weryfikuje realizację projektu pod względem zgodności przedstawionych dokumentów (uzasadniających poniesione wydatki) z załączonym do Umowy o przyznanie pomocy wykazem kosztów (tj. zestawienia rzeczowo-finansowego), poprawności formalnej przedstawionych dokumentów rachunkowych, jak również weryfikuje inne dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów (np. listy obecności, protokoły zdawczo-odbiorcze, certyfikaty ze szkoleń). …………………………………………………………………………………………………………………………………

23 c.d. Procedura składania i weryfikacji Małych Projektów:
6. Po pozytywnej weryfikacji Wniosku o przyznanie pomocy Urząd Marszałkowski przesyła do ARiMR zlecenie płatności, może jednak przed przesłaniem zlecenia skierować zlecenie kontroli na miejscu. 7. ARiMR wypłaca pomoc na rachunek wnioskodawcy. …………………………………………………………………………………………………………………………………

24 Zakres Małych Projektów:
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez: udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; …………………………………………………………………………………………………………………………………

25 c.d. Zakresu Małych Projektów:
2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, promocję lokalnej przedsiębiorczości, remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów; …………………………………………………………………………………………………………………………………

26 c.d. Zakresu Małych Projektów:
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez: utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; …………………………………………………………………………………………………………………………………

27 c.d. Zakresu Małych Projektów:
4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; …………………………………………………………………………………………………………………………………

28 c.d. Zakresu Małych Projektów:
5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; …………………………………………………………………………………………………………………………………

29 c.d. Zakresu Małych Projektów:
6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, promocję produktów lub usług lokalnych, uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej; …………………………………………………………………………………………………………………………………

30 c.d. Zakresu Małych Projektów:
7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. …………………………………………………………………………………………………………………………………

31 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "w aktywizacji obszarów wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google