Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.1/09 Szczecin, 20 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.1/09 Szczecin, 20 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.1/09 Szczecin, 20 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.01.2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego na podst. danych o kontraktacji wg stanu na dzień 31 stycznia 2009 r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

5

6 Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI Stan na dzień 31.01.2009 r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII Stan na dzień 31.01.2009 r.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII Stan na dzień 31.01.2009 r.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX Stan na dzień 31.01.2009 r.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa – najważniejsze informacje

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML) W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera) W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego W przypadku działalności poniżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 )

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL oraz Instrukcją do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/9.1.1/09 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie tak w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadarowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Informacje o najczęściej popełnianych błędach formalnych i merytorycznych można znaleźć w publikacji: Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie 7 Dokument do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacjewww.pokl.wup.pl/pliki

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku; nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: projekt musi wpisywać się w politykę równych szans tj. w projekcie musi pojawić się diagnoza problemu z podziałem na płeć (dane dotyczące kobiet i mężczyzn i wnioski z nich płynące); projektodawca musi również zaprojektować konkretne działania, które podczas rekrutacji wpłyną na zniwelowanie różnic pomiędzy położeniem kobiet i mężczyzn. Jeśli projektodawca we wniosku nie zamieści diagnozy zrobionej pod kątem płci i nie zapisze podjęcia konkretnych działań w rekrutacji to projekt zostanie odrzucony na ocenie merytorycznej z powodu nie spełnienia przedmiotowego kryterium projektodawca musi zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, sprzęt używany w projekcie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.); projekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych nie spełnia przedmiotowego kryterium Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Ogólne kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: działania muszą wpisywać się w dany typ projektu oraz być skierowane do odpowiedniej grupy docelowej w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross- financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.1.1/09

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.1.1/09 jest konkursem zamkniętym w konkursie zamkniętym określa się z góry jeden termin naboru wniosków Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 2 lutego 2009 r. do dnia 25 marca 2009 r. (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Pokój nr 210

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 5 697 287 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 4 842 686,30 zł -wsparcie finansowe krajowe: 854 51,70 zł Projektodawca lub partner będący jednostką samorządu terytorialnego jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10 % wartości projektu.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: dzieci w wielu przedszkolnym (3-5 lat) rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) Typ projektu: 1.Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich)

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna Projekty w ramach poddziałania 9.1.1 realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty dlatego nie przewiduje się występowania pomocy publicznej. Niedozwolone jest czerpanie korzyści ekonomicznych z realizacji projektu w szczególności poprzez odpłatny wynajem: środków trwałych zakupionych w ramach projektu; pomieszczeń wyremontowanych w ramach projektu; itp. Jeśli projektodawca zamierza czerpać powyższe korzyści projekt należy potraktować jako generujący dochód. Jeśli projektodawca nie uwzględni w takim projekcie dochodu, to przy stwierdzeniu czerpania z jego tytułu korzyści ekonomicznych, zostanie uznane, że udzielono mu niedozwolonej pomocy publicznej.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca będący jednostką samorządu terytorialnego wniósł wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Jak spełnić: w polu IV Budżet projektu w pkt 4.3 wkład własny należy wpisać kwotę odpowiadającą co najmniej 10% kosztów ogółem; jeśli wkład własny ma charakter niepieniężny należy go również wykazać w pkt 4.3.1; w szczegółowym budżecie projektu przy kosztach, które będą stanowiły wkład własny, w polu kategoria, należy wpisać wkład pieniężny/niepieniężny.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: w punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt.

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Projektodawca niebędący jednostką samorządu terytorialnego zawarł partnerstwo z gminą, na terenie której realizowany będzie projekt i która wniesie wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Jak spełnić: zapisy dotyczące wkładu własnego gminy powinny znaleźć się w umowie partnerskiej; w polu IV Budżet projektu w pkt 4.3 wkład własny należy wpisać kwotę co najmniej 10% kosztów ogółem; w szczegółowym budżecie projektu przy kosztach, które będą stanowiły wkład własny, w polu kategoria, należy wpisać wkład pieniężny/niepieniężny.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4. Projekt realizowany będzie na terenie gmin, których udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym lub innymi formami wychowania przedszkolnego jest niższy niż 30%. Jak spełnić: kryterium projekt musi być realizowany na terenie gmin (gminy) wskazanych (wskazanej) w przedmiotowym załączniku; gminy na których obszarze będzie realizowany projekt trzeba wskazać w punkcie 1.9 wniosku. REKOMENDACJA W przypadku dostępu do bardziej aktualnych danych, należy wysłać pismo do WUP wraz z podaniem źródła danych. W przypadku pozytywnej weryfikacji pisma przez WUP, zostanie do Projektodawcy wysłane pismo w sprawie akceptacji przesłanych danych. Wówczas pismo (od WUP) można dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy opisać daną sytuację w części 3.1 wniosku. 5. Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Jak spełnić: maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r. w pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 1.Projekt przewiduje aktywny udział rodziców lub partnerstwo z organizacją pozarządową realizującą zadania na rzecz upowszechnienia edukacji, działającą lokalnie, w tworzeniu i organizacji przedszkola. Waga punktowa: 15 Jak spełnić: we wniosku (np. pkt 3.3 i 3.5) projektodawca musi zapisać na czym będzie polegał aktywny udział rodziców i w jakich zadaniach wystąpi; w przypadku zawarcia partnerstwa z organizacją pozarządową we wniosku (np. pkt 3.3 i 3.5) projektodawca musi zapisać na czym będzie polegał udział partnera i w jakich zadaniach wystąpi. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne):

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. Waga punktowa: 5 Jak spełnić: we wniosku (np.. pkt 3.1 i 3.5) należy zapisać z jaką inwestycją finansowaną ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS projekt jest komplementarny i w jakim zakresie; inwestycja z jaką projekt jest komplementarny nie musi być rezultatem projektu realizowanego przez wnioskodawcę; za planowane do realizacji uznaje się te projekty, które zostały rekomendowane do dofinansowania lub znajdują się na liście projektów kluczowych.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.1.1/09 Szczecin, 20 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google