Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Użytkowanie i programowanie Matlaba

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Użytkowanie i programowanie Matlaba"— Zapis prezentacji:

1 Użytkowanie i programowanie Matlaba
Metody optymalizacji i przyspieszania obliczeń. Obliczenia równoległe

2 Metody optymalizacji i przyspieszania obliczeń
Wektoryzacja obliczeń - Jak najmniej pętli for Prealokacja (rezerwowanie) pamięci dla macierzy/tablic Nie modyfikować w kodzie funkcji dużych zmiennych przekazywanych jako parametry wywołania

3 Metody optymalizacji i przyspieszania obliczeń
Pisać funkcje niż skrypty Używać load/save zamiast funkcji I/O Stosować numeryczne typy danych m. in. double logical Nie stosować bez potrzeby cell, sparce, structure Stosować skalary logiczne w operatorach if, elseif, while Nie pisać więcej niż jednej operacji w linii Unikać zmiany typu danych dla zmiennej lub kształtu zmiennej Wywoływać wbudowane funkcje Matlaba Stosować małe tablice Dołączać kod skompilowany

4 Metody optymalizacji i przyspieszania obliczeń
Stosować obliczenia równoległe

5 Kiedy stosować obliczenia równoległe/rozproszone
Długi czas wykonywania obliczeń Duże zbiory danych

6 Obliczenia równoległe
Materiały z wykładu Obliczenia równoległe i rozproszone wśrodowisku MATLAB, Miłosz Augustyński, ONT Kraków

7 Obliczenia równoległe
Obliczenia na wielu rdzeniach/procesorach komputera Obliczenia na klastrze Oblicznia na karcie graficznej

8 Trzy poziomy wykorzystania obliczeń równoległych
Prosty Umiarkowany Zaawansowany

9 Prosty poziom wykorzystania obliczeń równoległych
Włączenie obliczeń równoległych matlabpool open Wiele funkcji w Matlabie ma wbudowane wsparcie dla obliczeń równoległych i rozproszonych Na koniec matlabpool close

10 Przykładowe narzędzia z wsparciem obliczeń równoległych
Optimization Toolbox Global Optimization Toolbox Statistics Toolbox Simulink

11 Umiarkowany poziom wykorzystania obliczeń równoległych
Proste operatory i funkcje w skryptach MATLAB parfor batch spmd pmode

12 Zaawansowany poziom wykorzystania obliczeń równoległych
Przydzielanie klastrów obliczeniowych Definiowanie zadań job, ich wykonywanie i kontrola Definiowanie wątków task MATLAB Distributed Computing Server

13 Rodzaje obliczeń równoległych
Materiały z wykładu Obliczenia równoległe i rozproszone wśrodowisku MATLAB, Miłosz Augustyński, ONT Kraków

14 Wykorzystanie licencji przy obliczeniach równoległych
Parallel Computing Toolbox – 1 licencja: Obliczenia równoległe na maszynie lokalnej (do 8 procesorów) Obliczenia z wykorzystaniem karty grafiki (NVIDIA CUDA) Połączenie z klastrem obliczeniowym MATLAB Distributed Computing Server Osobna licencja na workery Licencjonowanie dynamiczne

15 Obliczenia równoległe - definicje
Scheduler – system zarządzający zadaniami Matlabowymi w systemie wieloprocesorowym. Worker – środowisko obliczeniowe Matlaba pracujące na pojedynczym procesorze. Klient – interaktywna sesja Matlaba, z poziomu której definiowane są zadania. Job – zadanie. Task – podzadanie

16 Obliczenia równoległe - definicje
Zadanie – job – to program rozwiązujący określony problem. Zadanie rozdzielane jest na równolegle wykonywane podzadania. Podzadanie – task – to fragment programu, np. funkcja, działający na określonym zestawie danych. Podzadania mogą być niezależne. Tworzą program rozproszony – distributed job. Odpowiada to trywialnej równoległości. Podzadania mogą być od siebie wzajemnie zależne. Tworzą program równoległy – parallel job. Programy równoległe pracują najczęściej w trybie SPMD. Wszystkie podzadania są takie same. Różnią się prywatnymi danymi. Podzadania zależne od siebie mogą wymieniać się danymi.

17 Tryby wieloprocesorowe w MATLAB
Tryb interakcyjny matlabpool Tryb wsadowy matlabpool Tryb interakcyjny pmode Tryb równoległy – parallel Tryb rozproszony – distributed

18 Pętla parfor Działanie: clear A clear A for i = 1:8 parfor i = 1:8
A(i) = i; end A clear A parfor i = 1:8 A(i) = i; end A Działanie: Zakres zmienności zmiennej sterującej dzielony pomiędzy workerów Dane konieczne dla poszczególnych iteracji są rozsyłane do workerów Każdy worker wykonuje swoją pulę iteracji Wyniki są zwracane do klienta

19 Pętla parfor clear A clear A for i = 1:8 parfor i = 1:8 A(i) = A(i-1);
end A clear A parfor i = 1:8 A(i) = A(i-1); end A Iteracje pętli muszą być wzajemnie niezależne! Kolejność wykonywania iteracji jest niedeterministyczna Wykonanie iteracji jest niesynchronizowane. Błąd pojedynczej iteracji powoduje zakończenie działania wszystkich iteracji…

20 Pętla parfor A = zeros(4, 11); parfor i = 1:4 for j = 1:10
A(i,j+1) = i+j; end A = zeros(4, 11); parfor i = 1:4 for j = 2:11 A(i,j+1) = i+j-1; end Nie wolno stosować podwójnych indeksowań w wyrażeniach Nie można zagnieżdżać pętli parfor ani spmd Nie można stosować zmiennych globalnych i statycznych Nie wolno stosować wyrażeń break i return Nie wolno używać funkcji typu clear, who, whos, save, load Nie wolno wykonywać operacji graficznych

21 Pętla parfor A = zeros(4, 10); parfor i = 1:4 for j = 1:10 A(i,j)=i+j;
end disp(A(i, 1)) A = zeros(4, 10); parfor i = 1:4 v = zeros(1, 10); for j = 1:10 v(j) = i + j; end disp(v(1)) A(i, :) = v; Nie wolno stosować indeksowanej tablicy poza pętlami

22 Pętla parfor A = zeros(4, 10); parfor i = 1:4 for j = 1:5
A(i,j) = i+j; end for k = 6:10 A(i, k) = pi; A = zeros(4, 10); parfor i = 1:4 for j = 1:10 if j < 6 A(i, j) = i+j; else A(i, j) = pi; end Nie wolno stosować różnego indeksowania

23 Pętla parfor A = zeros(4, 10); parfor i = 1:4 for j = 1:5
A(i,j) = i+j; end for k = 6:10 A(i, k) = pi; A = zeros(4, 10); parfor i = 1:4 for j = 1:10 if j < 6 A(i, j) = i+j; else A(i, j) = pi; end Nie wolno stosować różnego indeksowania

24 Pętla parfor A=zeros(100, 200); parfor i=1:size(A,1) for j=1:size(A,2)
A(i,j)=plus(i,j); end A = zeros(100, 200); n = size(A, 2); parfor i=1:size(A,1) for j = 1:n A(i,j)=plus(i,j); end Podpętla loop musi być indeksowana stałą wartością

25 Pętla parfor B = @sin; for ii = 1:100 A(ii) = B(ii); end B = @sin;
parfor ii = 1:100 A(ii)=feval(B,ii); end Nie można korzystać z referencji do funkcji

26 Rodzaje zmiennych Loop variables Sliced variables Broadcast variables
Reduction variables Temporary variables

27 Loop variables parfor i = 1:n i = i + 1; a(i) = i; end

28 Sliced Variables parfor i = 1:length(A) B(i) = f(A(i)); end

29 Sliced Variables A.q{i,12} A{i,12}.q
Wymagany pierwszy poziom indeksowania

30 Sliced Variables parfor i = 1:k B(:) = h(A(i),A(i+1)); end
B(:) = f(A(i)); C(:) = g(A{i}); end Wymagana jednakowa wartość indeksu

31 Praca domowa parfor i = 1:k B(:) = h(A(i),A(i+1)); end
Co napisać, aby można było w wykonywać tą czynność w pętli

32 Sliced Variables A(i+f(k),j,:,3) A(i,20:30,end) A(i,:,s.field1)
A(i+k,j,:,3) A(i,:,end) A(i,:,k) Prawidłowe i nieprawidłowe indeksowanie

33 Sliced Variables A(i,:) = []; A(end + 1) = 1;
Nie można zmieniać kształtu/rozmiaru

34 Broadcast Variables Jest rozsyłany do wszystkich wątków

35 Reduction Variables Akumulują wartości po wszystkich pętlach

36 Reduction Variables x = 0; parfor i = 1:10 x = x + i; end x x2 = [];
parfor i = 1:n x2 = [x2, i]; end x2

37 Reduction Variables X = X .* expr X = expr .* X
X = min(X, expr) X = min(expr, X) X = max(X, expr) X = max(expr, X) X = union(X, expr) X = union(expr, X) X = intersect(X, expr) X = intersect(expr, X)

38 Reduction Variables parfor i = 1:n if testLevel(k) A = [A, 4+i]; else
end parfor i = 1:n if testLevel(k) A = [A, 4+i]; else A = [A, r(i)]; end

39 Przykład a = 0 ; r = rand(1,10) ; z = 0 ; c = 4 ; parfor i = 1 : 10
a = i ; z = z + i ; b(i) = r(i) ; if i <= c d = 2*a ; end

40 SPMD Single Program Multiple Data – spmd Zastosowanie
Równoległe wykonanie tego samego kodu Spmd umożliwia łączenie kodu seryjnego z kodem równoległym Bloki kodu zamknięte w ramy spmd wykonywane są jednocześnie na kilku wątkach Zmienne pochodzące z wnętrza bloku spmd są dostepnew kliencie (zmienne typu Composite) Zastosowanie Długotrwałe programy – spmd pozwala na obliczenia jednoczesne Programy operujące na dużych zbiorach danych – spmd pozwala na rozproszenie danych pomiędzy laby

41 Single Program Multiple Data – spmd
Single Program…Jeden kod programu Uruchamiany na kliencie – część seryjna wykonywana na kliencie, część równoległa wykonywana na zasobach matlabpool …MultipleData Pomimo jednego kodu każdy lab może pracować na innych danych

42 Single Program Multiple Data – spmd
spmd(n) <polecenia> end Spmd wymaga działającego trybu matlabool n–liczba labów na których ma się uruchomić dany blok spmd (opcjonalne) n <= matlabpool(‘size’) Działanie blok spmd na każdym labie uruchamia polecenia zawarte w bloku każdy lab ma własną przestrzeń roboczą (w pamięci workera) każdy lab jest unikalny i identyfikowalny możliwa jest komunikacja między labami

43 Single Program Multiple Data – spmd
labindex zmienna przechowująca numer labu, na którym wykonywany jest program rozróżnia laby wykorzystywana np. do wczytywania różnych danych lub wyliczania zakresu pracy numer labu adresuje komunikację numlabs zmienna przechowująca liczbę wszystkich labów wykonujących dany program

44 SPMD -tablice rozproszone
Tablice podzielone pomiędzy zasoby pamięciowe labów Ze strony klienta – DistributedArray matlabpool open local 2 W = ones(6,6); W = distributed(W); spmd T = W*2; end matlabpool close Ze strony labu – CodistributedArray codist = codistributor1d(3, [4, 12]); Z = codistributed.zeros(3, 3, 16, codist); Z = Z + labindex;

45 Pmode

46 GPU Rg = gpuArray.rand(1,4) G = gpuArray(ones(100, 'uint32'));
D = gather(G); X = rand(1000); G = gpuArray(single(X)); result = arg1, arg2); gpuDeviceCount gpuDevice(2)

47 Współpraca Matlaba z innymi programami
Matlab  plik  program Program  plik (ASCII, EXEL)  Matlab Matlab  plik MAT  Program (C lub Fortran) Matlab plik program plik Matlab Matlab  funkcja (C/C++, Fortran lub Java) Program (C/C++, Fortran lub Java)  Matlab

48 Matlab plik program plik Matlab
Przykład m-pliku z funkcją interfejsu do zewnętrznego programu „topar.m”

49 Współpraca z innymi programami
Matlab  plik  program Program  plik (ASCII, EXEL)  Matlab Matlab  plik MAT  Program (C lub Fortran) Matlab plik program plik Matlab Matlab  funkcja (C lub Fortran) Program (C lub Fortran)  Matlab

50 Rodzaje funkcji bibliotecznych
mx* – operacje na typach Matlaba mex* – komunikacja ze środowiskiem Matlaba eng* – korzystanie z mechanizmów Matlaba mat* – operacje na plikach z danymi Matlaba

51 Dodawanie kodu w C i Fortranie – tworzenie MEX-funkcji
Standardowa nazwa funkcji Biblioteka mx* do operacji na tablicach/strukturach Matlabowskich Biblioteka mex* do komunikacji ze środowiskiem Matlaba

52 Operowanie na plikach MAT
Biblioteka mat* do czytania i pisania do pliku tablic Matlabowskich Biblioteka mx* do operacji na tablicach Matlabowskich

53 Eksploatacja mechanizmu Matlaba z programu
Biblioteka mx* do operacji na tablicach/strukturach Matlabowskich Bibloteka eng* do otwarcia „silnika” Matlaba, exportu i importu danych oraz wykonywania polecen w Matlabie

54 Dodawanie kodu w C i Fortranie – tworzenie MEX-funkcji
Standardowa nazwa funkcji Biblioteka mx* do operacji na tablicach Matlabowskich Biblioteka mex* do komunikacji ze środowiskiem Matlaba

55 Standardowa funkcja MEX w C
void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[] ) { /* program ... */ }

56 Standardowa funkcja MEX w Fortranie
subroutine mexFunction(nlhs, plhs, nrhs, prhs) integer nlhs, nrhs integer plhs(*), prhs(*) C program C ...

57 Przykłady biblioteki mx*
mxMalloc, mxFree – przydzielanie i zwalnianie pamięci na zmienne (w C ) Typy danych/struktury Matlaba, np. mxArray mxCreateDoubleMatrix, mxCreateDoubleScalar – tworzenie tablicy Matlaba mxDestroyArray – usuwanie tablicy Matlaba mxGetM, mxGetN – określanie rozmiarów tablic mxIsClass, mxIsDouble, itd. – badanie typu danych mxGetPr, mxGetPi, mxGetScalar – dostęp do danych double

58 Przykłady biblioteki mex*
mexEvalString, mexCallMatlab – wykonywanie polecenia i funkcji z matlaba mexWarnMsgTxt, mexErrMsgTxt, mexPrintf – wypisywanie komunikatów w Matlabie mexLock – zatrzymanie MEX pliku w pamięci mexSet – ustawienie właściwości np. grafiki mexIsGlobal – badanie czy istnieje dana zmienna globalna mexFunctionName – odczytanie nazwy bieżącej funkcji

59 Kody przykładowych funkcji MEX w C
trgmtst.c trgtitch.c tstumss6.c (umss6.m)

60 Kompilacja MEX funkcji
Można stosować własny kompilator powszechny kompilator, np. Visual C++, Borland C, Watkom Matlab posiada własny kompilator. Wywoływany poleceniem mex <options> <filenames> np. mex funkcja.c mex procedura.F funkcje.F

61 Kompilator Matlaba Kompilacja M-plików i tworzenie:
kodów źródłowych w C dla MEX plików kodów źródłowych w C i C++ dla samodzielnych programów kodów w C z S-funkcjami dla Simulinka pluginów EXEL-a obiektów COM


Pobierz ppt "Użytkowanie i programowanie Matlaba"

Podobne prezentacje


Reklamy Google